Лютий
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Червень 25, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Ка­бі­нет Мі­ніс­трів за­твер­див По­ря­док за­сто­су­ван­ня зброї і бо­йо­вої тех­ні­ки з’єд­нан­ня­ми, вій­сь­ко­ви­ми час­ти­на­ми і під­роз­ді­ла­ми Зброй­них Сил під час ви­ко­нан­ня ни­ми зав­дань у райо­ні про­ве­ден­ня ан­ти­те­ро­рис­тич­ної опе­ра­ції у мир­ний час.
Відповідна постанова від 14 лютого № 68 опублікована на Урядовому порталі.
Зазначається, що Порядком визначено процедуру, завдання, принципи застосування військовослужбовцями, з’єднаннями, військовими частинами і підрозділами Збройних Сил України зброї і бойової техніки під час виконання ними завдань у районі проведення антитерористичних операцій у мирний час відповідно до вимог міжнародного права і з урахуванням практики проведення АТО на території Донецької та Луганської областей.

Published in Військо

Сьо­го­дні ук­ра­їн­ське вій­сько про­ти­сто­їть ро­сій­сько-те­ро­рис­тич­ній ор­ді і є чи не єди­ним на­дій­ним га­ран­том на­шої не­за­леж­но­сті й те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті. Знач­ний вне­сок у цю спра­ву роб­лять і на­род­ні де­пу­та­ти, зок­ре­ма чле­ни обо­рон­но­го ко­мі­те­ту.
Про це на­ша роз­мо­ва з пер­шим за­ступ­ни­ком го­ло­ви Ко­мі­те­ту з пи­тань на­ціо­наль­ної без­пе­ки і обо­ро­ни Вер­хов­ної Ра­ди Ук­раї­ни Ан­дрі­єм Тете­ру­ком.

— Наш комітет забезпечує життєдіяльність Збройних Сил, інших силових відомств на законодавчому рівні, — говорить А. Тетерук. — Ми, зокрема, тісно співпрацюємо з Президентом України — Верховним Головнокомандувачем ЗС України, урядом, Радою національної безпеки і оборони в тих питаннях, які стосуються нашої обороноздатності та нацбезпеки.

Published in Військо
П'ятниця, 23 Лютий 2018 12:49

Джохар Дудаєв і Полтава

Пол­та­ва, як і біль­шість об­лас­них цен­трів Ук­раї­ни, пе­ре­жи­ла не­прос­ті де­ко­му­ні­за­цій­ні про­це­си і сьо­го­дні чи­ма­ло ву­лиць об­лас­но­го цен­тру вже но­сять но­ві іме­на.
Ідео­ло­гіч­на скла­до­ва про­це­су пе­ре­йме­ну­ван­ня час­то до­мі­ну­ва­ла над прак­ти­циз­мом і здо­ро­вим глуз­дом, че­рез що на «по­тім» за­ли­ши­ло­ся без ува­ги чи­ма­ло ві­до­мих і по­пу­ляр­них се­ред пол­тав­ців імен...

Одне з них — Джохар Дудаєв. Ім’я нескореного, гордого і бунтівного чеченця, першого президента самопроголошеної республіки Ічкерія, так і не визнаної світом.

Published in Регіони

На­ціо­наль­ний вій­сь­ко­во-іс­то­рич­ний му­зей Ук­раї­ни по­пов­ни­вся но­вою фі­лією — Пол­тав­ським му­зе­єм важ­кої бом­бар­ду­валь­ної авіа­ції. А об­лас­ний центр на Вор­склі от­ри­мав му­зей­ний за­клад у ста­ту­сі на­ціо­наль­но­го. Чим пол­тав­ці не­без­під­став­но пи­шаю­ть­ся, адже в міс­ті вва­жа­ють, що вже дав­но до­зрі­ли для то­го, щоб за­нес­ти свій уні­каль­ний му­зей до ре­єс­тру на­ціо­наль­них.

Статус філії Національного військово-історичного музею України Полтавський музей важкої бомбардувальної авіації формально отримав ще у другій половині 2016 року, однак свої двері для перших відвідувачів він офіційно відчинив лише 14 жовтня 2017 року.

Published in Регіони
П'ятниця, 23 Лютий 2018 12:31

Реалії реального сектора

При­бут­ко­вість ре­аль­но­го сек­то­ра віт­чиз­ня­ної еко­но­мі­ки зрос­тає тре­тій рік по­спіль, вва­жа­ють екс­пер­ти: се­ред­ня рен­та­бель­ність під­при­ємств то­рік пе­ре­ви­щу­ва­ла 10%.

Нині операційних прибутків майже всіх корпорацій вистачає, аби повністю сплачувати відсотки за кредитами. Ризики реального сектора помірні, криза може вразити лише окремі галузі чи компанії, а не весь сектор.
Транспортні, фармацевтичні, машинобудівні підприємства і ті, що займаються видобутком корисних копалин, тваринництвом, уже зараз привабливі для відновлення середньострокового кредитування. Також банки можуть зацікавитися трейдерами фармацевтики та сільського господарства.

Published in Економіка

Мі­ніс­тер­ство фі­нан­сів до­зво­лить от­ри­му­ва­ти пен­сії, со­ці­аль­ні ви­пла­ти та зар­пла­ту ро­біт­ни­кам дер­жав­но­го сек­то­ра в при­ват­них бан­ках.
Про це в інтерв’ю розповіла заступниця міністра фінансів України Оксана Маркарова, повідомляє Громадське.
«Після серйозного «банкопаду» ми були занепокоєні, що багато коштів було втрачено державними підприємствами, відповідно ми зробили як уряд досить жорсткі критерії відбору для обслуговування пенсій і зарплатних проектів. Буквально декілька тижнів тому ми ухвалили постанову, в якій ми знову розкрили цей сектор для ширшого кола банків», — зазначила Маркарова.

21 лю­то­го Уряд прий­няв По­ста­но­ву «Про пе­ре­ра­ху­нок пен­сій осо­бам, які звіль­не­ні з вій­сь­ко­вої служ­би та де­яким ін­шим ка­те­го­рі­ям осіб».
Рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям з першого січня 2018 року розроблено Міністерством соціальної політики на виконання доручення Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.
Представляючи зазначений проект постанови Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив про те, що рішення розроблено за наслідками спільних нарад з керівництвом силових відомств, з урахуванням пропозицій, які були висловлені під час таких заходів.

«Станом на 20 лютого 2018 року профінансовано 255,8 мільйона гривень для допомоги пораненим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих», — ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства соціальної політики.

Міністерство соціальної політики затвердило Схему визначення розмірів надбавок до пенсії, на яку має право особа згідно із законом, залежно від заслуг перед Україною. Відповідна Схема затверджена наказом Мінсоцполітики від 27 грудня 2017 року № 2054, який набере чинності з дня опублікування і буде перераховувати пенсії з 11 жовтня 2017 року.

По­бу­ду­ва­ти но­ву сис­те­му охо­ро­ни здо­ров’я в Ук­раї­ні мож­на за п’ять ро­ків за умо­ви під­трим­ки з бо­ку між­на­род­них парт­не­рів.
Про це заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час конференції «Міжнародна зустріч високого рівня з питань реформ в Україні».
«Якщо ми можемо говорити про те, що ми об’єднуємо (з міжнародними партнерами. — Ред.) зусилля для того, щоб був результат, то можна говорити, що вже за 5 років ми подаємо спільно нову систему охорони здоров’я», — сказав Володимир Гройсман.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».