№ 24 (24071)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 12, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 12 Червень 2015 13:45

Прогнозований тріумф «БАРСИ»

Минулих вихідних на полі «Олімпіаштадіон» у Берліні відбувся фінальний поєдинок футбольної Ліги чемпіонів. В очному протистоянні найпочесніший трофей клубного футболу Старого Світу розіграли італійський «Ювентус» та іспанська «Барселона».
Уже на четвертій хвилині цієї зустрічі глядачі стали свідками взяття воріт. Оборона «Ювентуса» припустилася помилки, і Андрес Іньєста з Іваном Ракітічем організували результативну атаку. Іспанець пасом відрізав Андреа Барцальї, а хорват з вільної зони розстріляв ворота Буффона. Пропустивши на старті матчу, «Ювентус» почав шукати шляхи виходу із ситуації. У першу чергу, туринці заспокоїли гру, а потім почали методично підбирати ключі до воріт суперника.

Published in Футбол
П'ятниця, 12 Червень 2015 12:40

Золотий дубль «ДИНАМО»

Фі­наль­ний матч Куб­ка Ук­раї­ни між ки­їв­ським «Ди­на­мо» та до­нець­ким «Шах­та­рем» уві­йде в іс­то­рію віт­чиз­ня­но­го фут­бо­лу, при­най­мні, з двох при­чин. По-пер­ше — це най­піз­ні­ший фі­нал в ук­ра­їн­ській іс­то­рії. До­сі ще ні­ко­ли ви­рі­шаль­ні по­єдин­ки за Ку­бок не про­во­ди­ли­ся піс­ля за­вер­шен­ня чем­піо­на­ту. А по-дру­ге, те, що влаш­ту­ва­ли вбо­лі­валь­ни­ки піс­ля гри, ще дов­го зга­ду­ва­ти­ме не од­не по­ко­лін­ня фа­на­тів.

На правах господаря динамівці спробували з перших хвилин захопити ініціативу. Першу гостру ситуацію кияни створили після того, як Ярмоленко, змістившись ближче до центру, віддав передачу на Велозу. Мігел на швидкості накрутив двох суперників і пробив метрів з 25-ти — над поперечиною. «Гірники» відповіли теж небезпечною атакою.

Published in Футбол
П'ятниця, 12 Червень 2015 11:37

КАВА ПРОДОВЖУЄ ЖИТТЯ

Одна-дві філіжанки кави на день знижують ризик смерті більш ніж на 15 відсотків у людей середнього та похилого віку. Про це йдеться у доповіді, опублікованій Національним онкологічним центром Японії.
Фахівці провели масштабне дослідження, в якому взяли участь понад 90 тисяч людей у віці від 40 до 69 років. Респондентам пропонувалося заповнити анкети, що стосуються їхнього щоденного раціону. Співробітники онкологічного центру порівняли отриману інформацію з даними про смертність протягом останніх 19 років і дійшли висновку, що у тих, хто щодня випиває 1–2 чашки кави, ризик померти найближчим часом знижується на 15%. При цьому серед людей, котрі випивають по 3–4 чашки на добу, цей показник зменшується на 24 відсотки.

Науковці зі Сполучених Штатів запропонували простий експрес-метод для перевірки зору в неписьменних. Утім, лікарям-офтальмологам він не подобається...
Кілька років тому американські вчені з Массачусетського технологічного інституту створили за допомогою комп’ютера «гібридний» портрет, який, на їхню думку, можна використовувати для швидкої перевірки гостроти зору.
Для цього достатньо по черзі подивитися кожним оком на зображення — людина, яка володіє нормальним зором, побачить портрет великого фізика Альберта Ейнштейна, а при поганому — замість творця теорії відносності проступить фото красуні з трагічною долею — знаменитої американської кіноактриси Мерилін Монро.

Вес­на і лі­то — час се­зон­них алер­гіч­них ри­ні­тів, або ри­но­кон’­юнк­ти­ві­тів (пол­лі­но­зів), які ви­кли­кає пи­лок кві­ту­чих рос­лин. По­лі­ноз — за­хво­рю­ван­ня, що здав­на ві­до­ме в на­ро­ді як сін­на ли­хо­ман­ка. За да­ни­ми ВО­ОЗ, від цих проб­лем у сві­ті по­тер­па­ють близь­ко 10 від­сот­ків лю­дей, тож не­склад­но уяви­ти, скіль­ки на­ших зем­ля­ків від­чу­ва­ють дис­ком­форт у цей пе­рі­од ро­ку.
Про сін­ну ли­хо­ман­ку та шля­хи її по­до­лан­ня ми по­про­си­ли роз­по­віс­ти алер­го­ло­га — док­то­ра ме­дич­них на­ук Ін­ну Го­гун­ську.

У Льво­ві від­бу­ла­ся VIII Між­на­род­на на­уко­во-прак­тич­на кон­фе­рен­ція «Не­тра­ди­цій­ні і по­но­влю­ва­ні дже­ре­ла енер­гії як аль­тер­на­тив­ні пер­вин­ним дже­ре­лам енер­гії в ре­гіо­ні». Під час кон­фе­рен­ції фа­хів­ці роз­гля­да­ли еко­ло­гіч­ні пи­тан­ня, в то­му чис­лі важ­ли­вість віт­ро­енер­ге­ти­ки, енер­го­ощад­ли­во­сті, біо­ма­си.

ГЕОТЕРМАЛЬНА ЕНЕРГІЯ
«До відновлюваних і нетрадиційних джерел тепла належить теплота земних надр. Як відомо, в надрах Землі температура з глибиною зростає. До геотермальних енергетичних ресурсів слід віднести ту частину теплової енергії, яка може бути вилучена з гірського породного масиву в певному глибинному інтервалі за сучасних технічних можливостей. Геотермічні джерела тепла використовуються для вироблення електроенергії, опалення, гарячого водопостачання в багатьох державах світу.

Published in Екологія

Наш спів­роз­мов­ник — Ми­хай­ло Си­дор­жев­ський, го­ло­ва На­ціо­наль­ної спіл­ки пись­мен­ни­ків Ук­раї­ни, по­ет, пуб­лі­цист, крає­зна­вець і гро­мад­ський ді­яч.
По­ка­зо­вим є йо­го твор­чий шлях як ре­дак­то­ра, адже він очо­лю­вав га­зе­ти з вель­ми ха­рак­тер­ни­ми на­зва­ми — «Віль­не сло­во», «Са­мо­стій­на Ук­раї­на», «Ук­ра­їн­ське сло­во», «Книж­ко­вий ог­ляд», «На­ція і дер­жа­ва», «Лі­те­ра­тур­на Ук­раї­на». З «Лі­те­ра­тур­ної Ук­раї­ни» він звіль­нив­ся че­рез кон­флікт з очіль­ни­ком НСПУ Во­ло­ди­ми­ром Яво­рів­ським, та 9 жовт­ня 2009 р. по­ба­чив світ пер­ший но­мер но­вої «Ук­ра­їн­ської лі­те­ра­тур­ної га­зе­ти», за­сно­ва­ної та очо­лю­ва­ної Ми­хай­лом Си­дор­жев­ським.
З 2012 ро­ку — він го­ло­ва Ки­їв­ської місь­кої ор­га­ні­за­ції НСПУ. 29 лис­то­па­да 2014-го Си­дор­жев­сько­го об­ра­но го­ло­вою На­ціо­наль­ної спіл­ки пись­мен­ни­ків Ук­раї­ни.

Published in Вітальня

Один із най­май­стер­ні­ших гра­фі­ків сві­ту — Яків Гніз­дов­ський (1915–1985) здо­був ви­знан­ня і став над­зви­чай­но ша­но­ва­ним за кор­до­ном, то­ді як в Ук­раї­ні до­не­дав­на був ві­до­мий ли­ше не­ве­ли­ко­му ко­лу знав­ців та по­ці­но­ву­ва­чів. Це мож­на по­яс­ни­ти тим, що Гніз­дов­ський за­ли­шив кра­їну до то­го, як роз­крив­ся пов­ною мі­рою йо­го та­лант, а по­час­ти й тим, що за ра­дян­сько­го ре­жи­му згад­ки про мит­ця-еміг­ран­та бу­ли не­при­пус­ти­мі.

Хоча становлення художника відбувалось у Варшавській та Загребській академіях мистецтв, а слави він зажив у США, Гніздовський завжди підкреслював своє українське походження, зберігав глибинний, духовний зв’язок зі своїм корінням і вважав себе українським митцем. Його найкращі філігранні гравюри дивним чином нагадують українські витинанки.

Published in Культура

15 ЧЕРВНЯ — П’ЯТЬ РОКІВ ВІД ДНЯ СМЕРТІ ЮРІЯ ІЛЛЄНКА (1936–2010), УКРАЇНСЬКОГО КІНОРЕЖИСЕРА І КІНООПЕРАТОРА

Що фор­мує лю­ди­ну? Осві­та, ви­хо­ван­ня, куль­ту­ра, — ска­же­те. Та ні — ін­ші лю­ди, що зу­мі­ли враз­ити, за­хо­пи­ти, пе­ре­ко­на­ти, на­дих­ну­ти нас у ди­тин­стві та юнос­ті. Для ме­не це, на­сам­пе­ред, — Та­рас Шев­чен­ко, Юрій Га­га­рін, Бог­дан Хмель­ниць­кий, ге­рої-фут­бо­ліс­ти з оку­по­ва­но­го Ки­єва, ли­цар ук­ра­їн­ської по­езії Ва­силь Си­мо­нен­ко, ге­ні­аль­ний Ва­силь Сте­фа­ник...
Звіс­но, в кож­но­го свої вчи­те­лі. Утім, го­лов­не, що їх ми оби­ра­ємо сер­цем, яке ні­ко­ли не зра­дить, а во­ни да­ру­ють нам шлях у жит­ті. До та­ких лю­дей, без­умов­но, на­ле­жить і ви­дат­ний ук­раї­нець Юрій Іл­лєн­ко, ав­тор ге­ні­аль­но­го «Бі­ло­го пта­ха з чор­ною озна­кою», що став справж­нім со­ці­аль­но-куль­тур­ним по­тря­сін­ням для на­шо­го по­во­єн­но­го по­ко­лін­ня.

Published in Культура

На ета­пі під­го­тов­ки до ра­ти­фі­ка­ції Кон­вен­ції Ра­ди Єв­ро­пи про за­по­бі­ган­ня на­силь­ству що­до жі­нок і до­маш­ньо­му на­силь­ству та бо­роть­бу з ци­ми яви­ща­ми (да­лі — Стам­буль­ська кон­вен­ція) Ук­раї­на втра­ти­ла що­най­мен­ше три ро­ки. І те­пер їй до­во­дить­ся на­до­лу­жу­ва­ти зга­яний час.
Для цьо­го уря­дов­ці, пар­ла­мен­та­рі, пред­став­ни­ки гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, які опі­кую­ть­ся пи­тан­ня­ми рів­но­прав’я жі­нок та чо­ло­ві­ків, то­ле­рант­них сто­сун­ків між ни­ми та в ро­дин­них ко­лах, до­кла­да­ють чи­ма­лих зу­силь, про­те, за їх ви­знан­ням, спра­ва про­су­ває­ть­ся не над­то швид­ко. І на те є об’­єк­тив­ні при­чи­ни, чи­ма­ло з яких бу­ли по­ро­дже­ні в по­пе­ред­ні ро­ки.
До­клад­но про проб­ле­ми, по­в’яза­ні з під­го­тов­кою до ра­ти­фі­ка­ції Стам­буль­ської кон­вен­ції, по­го­во­ри­мо із за­ступ­ни­ком мі­ніс­тра за­кор­дон­них справ Ук­раї­ни Сер­гі­єм Кис­ли­цею та за­ступ­ни­ком мі­ніс­тра со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ук­раї­ни з пи­тань єв­ро­пей­ської ін­тег­ра­ції Сер­гі­єм Ус­ти­мен­ком.

Published in Суспільство
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».