№ 4 (24051)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Квiтень 14, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 23 Сiчень 2015 12:52

«Отамани» починають iз перемоги

«Ук­ра­їн­ські ота­ма­ни» впев­не­но стар­ту­ва­ли в но­во­му се­зо­ні Все­світ­ньої се­рії бок­су. У Ки­єві «Ота­ма­ни» пе­ре­мог­ли «Мек­си­кан­ських во­їнів» — 4:1. «Мек­си­кан­ські во­їни», з яки­ми на­ші бок­се­ри у Все­світ­ній се­рії бок­су зі­йшли­ся впер­ше, не на­ле­жать до фа­во­ри­тів гру­пи А, про­те слав­лять­ся сво­їми бій­ця­ми в лег­ких ка­те­го­рі­ях. Чо­го тіль­ки вар­ті бра­ти Мар­кес.
У пер­шо­му по­єдин­ку (ва­га до 49 кг) ви­со­кий темп за­да­ли Хо­се­лі­то Ве­лас­кес і наш узбець­кий ле­гіо­нер Ха­сан­бой Дус­ма­тов. Ча­сом «ота­ман» не­без­печ­но низь­ко опус­кав ру­ки, але за­вдя­ки ре­ак­ції всти­гав ухи­ля­ти­ся від уда­рів і ви­грав за од­но­го­лос­ним рі­шен­ням суд­дів — 48:47. Більш упев­не­но про­вів ду­ель брон­зо­вий при­зер Чем­піо­на­ту сві­ту 2013 ро­ку Ми­ко­ла Бу­цен­ко (ва­го­ва ка­те­го­рія до 56 кг), на ко­ристь яко­го ви­яви­ло­ся зі­ткнен­ня го­ло­ва­ми в пер­шо­му ра­ун­ді.

Published in Бокс

У пер­шу річ­ни­цю про­го­ло­шен­ня Ук­ра­їн­ської На­род­ної Рес­пуб­лі­ки — 22 січ­ня 1919 ро­ку — від­бу­ло­ся її об’­єд­нан­ня із За­хід­но-Ук­ра­їн­ською На­род­ною Рес­пуб­лі­кою.
День, ко­ли ста­ла­ся ця по­дія, ви­дав­ся со­няч­ним і мо­роз­ним, а Ки­їв ще на­пе­ре­до­дні при­кра­си­ли на­ціо­наль­ни­ми си­ньо-жов­ти­ми пра­по­ра­ми. О дев’­ятій ран­ку в усіх церк­вах по­ча­ли­ся бо­го­слу­жін­ня.
Го­лов­ні тор­же­ства про­го­ло­шен­ня злу­ки про­хо­ди­ли на Со­фій­ській пло­щі. При вхо­ді на неї зве­ли трі­ум­фаль­ну ар­ку, при­кра­сив­ши її ста­ро­вин­ни­ми гер­ба­ми. Рів­но о 12-й роз­по­ча­ла­ся уро­чис­та це­ре­мо­нія. На ма­со­во­му ві­чі по­сол За­хід­но-Ук­ра­їн­ської На­род­ної Рес­пуб­лі­ки Л. Це­гель­ський пе­ре­дав гра­мо­ту На­ціо­наль­ної Ра­ди, в якій іш­ло­ся про об’­єд­нан­ня За­хід­но-Ук­ра­їн­ської На­род­ної Рес­пуб­лі­ки з Ве­ли­кою Схід­ною Ук­раї­ною го­ло­ві Ди­рек­то­рії Во­ло­ди­ми­ру Вин­ни­чен­ку.

Published in Суспільство
П'ятниця, 23 Сiчень 2015 12:41

В УкраЇнi почалася мобiлiзацiя

20 січ­ня в Ук­раї­ні стар­ту­ва­ла пер­ша у 2015 ро­ці хви­ля мо­бі­лі­за­ції.
Від­по­від­ний За­кон № 113-VIII «Про част­ко­ву мо­бі­лі­за­цію» опуб­лі­ко­ва­ний у пар­ла­мент­ській га­зе­ті «Го­лос Ук­раї­ни».
Згід­но з до­ку­мен­том, мо­бі­лі­за­ція у 2015 ро­ці про­во­ди­ти­меть­ся в три чер­ги про­тя­гом 210 діб.
З 18 бе­рез­ня по 1 трав­ня 2015 ро­ку та­кож бу­де про­ве­де­не звіль­нен­ня в за­пас вій­сь­ко­во­служ­бов­ців, які бу­ли при­зва­ні на вій­сь­ко­ву служ­бу під час мо­бі­лі­за­ції, на осо­бли­вий пе­рі­од від­по­від­но до Ука­зу Пре­зи­ден­та Ук­раї­ни від 17 бе­рез­ня 2014 ро­ку № 303.

Published in Суспільство

На по­точ­но­му тиж­ні від­бу­ває­ть­ся Да­во­ський еко­но­міч­ний фо­рум. За рік, який ми­нув від по­пе­ред­ньо­го ана­ло­гіч­но­го зі­бран­ня сві­то­вої еко­но­міч­ної і по­лі­тич­ної елі­ти, світ ра­ди­каль­но змі­нив­ся.
До ос­нов­них ви­кли­ків ста­біль­но­сті роз­вит­ку учас­ни­ки фо­ру­му від­нес­ли між­дер­жав­ні кон­флік­ти, кри­зу ло­каль­но­го і гло­баль­но­го уря­ду­ван­ня, со­ці­аль­ні проб­ле­ми най­бід­ні­ших кра­їн, по­ши­рен­ня ін­фек­цій, де­фі­цит во­ди і про­дук­тів хар­чу­ван­ня, кі­бер­не­тич­ні ата­ки. Не­важ­ко звер­ну­ти ува­гу на те, що пе­ре­лік цих ри­зи­ків остан­ні два­дцять ро­ків за­ли­шає­ть­ся тра­ди­цій­ним— змі­нює­ть­ся ли­ше їх­ній по­ря­док у за­галь­ній ієрар­хії гло­баль­них проб­лем.

Published in Суспільство

Ук­ра­їн­сько-ро­сій­ська вій­на зно­ву вхо­дить у якіс­но ін­шу фа­зу. Не­аби­яка ак­ти­ві­за­ція бо­йо­вих дій, кот­ру біль­шість екс­пер­тів, зок­ре­ма й вій­сь­ко­вих, прог­но­зу­ва­ли на вес­ну, роз­по­ча­ла­ся від­ра­зу піс­ля рі­шен­ня ук­ра­їн­ської вла­ди про­вес­ти чер­го­ву хви­лю мо­бі­лі­за­ції. По­ка­зо­во, що під час сво­го ви­сту­пу у Вер­хов­ній Ра­ді сек­ре­тар РНБО Олек­сандр Тур­чи­нов не ви­клю­чав мож­ли­во­сті при­близ­но та­кої по­ве­дін­ки ро­сій­ських за­гарб­ни­ків.
Влас­не, уже за­раз ста­ло зро­зу­мі­ло, що ані бан­дит­ські уг­ру­по­ван­ня, що ни­ні ха­зяй­ну­ють на Дон­ба­сі, ані їх­ні ро­сій­ські ляль­ко­во­ди на­сту­пу вес­ни до­жи­да­ти­ся не ста­ли. Стрім­ке па­дін­ня ці­ни на наф­ту, санк­ції За­хо­ду, впев­не­ність офі­цій­но­го Крем­ля в то­му, що під­кон­троль­ні се­па­ра­тис­там те­ри­то­рії має фі­нан­су­ва­ти ви­ключ­но Ук­раї­на, во­че­видь, зму­си­ли ро­сій­ське ке­рів­ниц­тво да­ти коман­ду «фас» сво­їм ма­ріо­нет­кам уже те­пер.

Published in Суспільство

Німецькі медики розробили новий спосіб боротьби з алергією на кішок. Результати їх досліджень виявилися настільки цікавими, що були представлені в Ріо-де-Жанейро на конгресі Всесвітньої організації алергії.
Для позбавлення від таких неприємних симптомів, як реакція на шерсть котячих, науковці запропонували використовувати під’язикові таблетки. У них містяться модифіковані карбамоіліруванням (приєднанням карбамінової кислоти) алергени у такий спосіб, що вони абсорбуються через слизову оболонку рота і можуть пригнічувати симптоми кон’юнктивіту, нежиті й алергічної астми.
Ефективність нових ліків уже була перевірена під час проведених клінічних випробувань. У експерименті брали участь сімдесят добровольців.

Середа, 21 Сiчень 2015 18:50

Люди мають жити 120 років

Як виявилося, тривалість життя в сучасному світі легко може досягати 120 років. Учені знайшли цьому докази.
Російський біолог Олексій Москальов створив наукову роботу, присвячену боротьбі зі старінням. Він називає 120-річний рубіж усього лише стартом. Дослідник вважає, що старіння не є природним процесом організму, а звичайною хворобою. При цьому недуга цілком виліковна. Біолог проводить аналогію між хвойними деревами і людиною.
Цей російський Кулібін рекомендує лікування старіння за допомогою декількох геропротекторів. Їх дія спрямована точково на молекулярні процеси і центри, які і є основою старіння. Особливу увагу в проекті вченого приділено пересадці клітин, вирощених в організмі людини, котра бажає продовжити життя.

Не­при­єм­ний «се­зон за­студ» до­ку­чає ни­ні ба­га­тьом. Ор­га­нізм, ос­лаб­ле­ний хо­лод­ною по­го­дою, лег­ко «ло­вить» хво­ро­бот­вор­ні мік­ро­би, які ча­сом прос­то «ки­шать» у по­віт­рі, і вже не­за­ба­ром має­мо не­жить, біль у гор­лі, ка­шель.
На­до­куч­ли­ві «бу­хи­кан­ня» — один із най­більш по­ши­ре­них і не­при­єм­них симп­то­мів за­сту­ди. Чо­му ви­ни­кає ка­шель, про що свід­чить і як упо­ра­ти­ся з та­кою не­при­єм­ніс­тю? Про це по­го­во­ри­мо з кан­ди­да­том ме­дич­них на­ук, до­цен­том Ан­дрі­єм Ци­ма­ром.

— Андрію Васильовичу, чому людина кашляє?
— У гортані, трахеї, бронхах і плеврі (тканині легень) є високочутливі рецептори, які реагують на кожен подразник, який туди потрапляє. Це може бути і крихта, яка «не туди пішла», і мокрота, що зібралася в легенях. Людина кашляє, щоб звільнити дихальні шляхи від чужорідного тіла. Тобто дихальні м’язи рефлекторно скорочуються, «виштовхуючи» повітря з легенів. Завдання кашлю — очистити легені від того, чого там не має бути.

По­ло­ви­на сіль­сько­гос­по­дар­ської про­дук­ції, яку ви­роб­ляє віт­чиз­ня­ний аг­ро­про­мис­ло­вий ком­плекс, про­дає­ть­ся в се­ре­ди­ні кра­їни і стіль­ки ж — на зов­ніш­ніх рин­ках. Що­річ­ний при­ріст за­галь­но­го об­ся­гу ви­роб­ниц­тва цієї про­дук­ції ста­но­вить до 8%.
Екс­пер­ти прог­но­зу­ють, що пи­тан­ня її ре­алі­за­ції, яке вже ни­ні по­трап­ляє до роз­ря­ду проб­лем­них, най­ближ­чим ча­сом ще біль­ше за­гос­трить­ся. І як­що не взя­ти­ся за йо­го ви­рі­шен­ня вже за­раз, то не­вдов­зі в аг­рар­ній га­лу­зі мо­же склас­ти­ся кри­зо­ва си­ту­ація, по­в’яза­на з бра­ком ка­на­лів ре­алі­за­ції ви­роб­ле­ної про­дук­ції.
Фа­хів­ці твер­дять, що та­ко­го вкрай не­ба­жа­но­го пе­ре­бі­гу по­дій мож­на уник­ну­ти, як­що як­най­швид­ше пос­та­ра­ти­ся ство­ри­ти пов­но­цін­ну ме­ре­жу ор­га­ні­зо­ва­них рин­ків, які за­без­пе­чать про­су­ван­ня сіль­сько­гос­по­дар­ської про­дук­ції від її ви­роб­ни­ків до спо­жи­ва­чів, в то­му чис­лі й за­кор­дон­них.
Чіль­не міс­це в цій ме­ре­жі ма­ють по­сіс­ти не тіль­ки мас­штаб­ні оп­то­ві рин­ки, які вже до­во­лі три­ва­лий час функ­ціо­ну­ють в окре­мих ре­гіо­нах Ук­раї­ни, а й ло­каль­ні та міс­це­ві.
Про стра­те­гіч­ну роль ло­каль­них рин­ків по­го­во­ри­мо з ке­рів­ни­ком на­прям­ку «Роз­ви­ток рин­ко­вої ін­фра­струк­ту­ри» про­ек­ту USAID «Аг­ро­Ін­вест» Ми­ко­лою Гри­цен­ком.

Published in Земля і люди

Наш спів­роз­мов­ник — Во­ло­ди­мир Да­ни­лен­ко, ке­рів­ник Ки­їв­ської ор­га­ні­за­ції На­ціо­наль­ної спіл­ки пись­мен­ни­ків Ук­раї­ни, ві­до­мий ук­ра­їн­ський про­за­їк, кри­тик й лі­те­ра­ту­роз­на­вець, про­дю­сер успіш­них лі­те­ра­тур­них кон­кур­сів «Зо­ло­тий Ба­бай», «Ко­ро­на­ція сло­ва», Те­ат­ру са­ти­ри «По­лі­тич­ний вер­теп», ан­то­ло­гій су­час­ної ук­ра­їн­ської про­зи — про­ек­тів, які ма­ли гуч­ний ме­дій­ний роз­го­лос.

Сатира Володимира Григоровича зриває маски з канонізованих офіційною пропагандою національних кумирів, подаючи їх як одержимих пристрастю людей, нестримних перед гріхом і спокусами. Критикуючи національний характер, письменник зображає українські вади як пародію на європейський егоїзм і дрібнобуржуазну обмеженість. Невипадково критика назвала його творчість психотерапією від нарцисизму і шизофренії нашого часу.
Міжнародний інтерес до творчості Володимира Григоровича засвідчують переклади його прози німецькою, польською, японською, російською мовами. У творчості Володимира Даниленка критики відзначають домінування трьох стихій: магічної, ліричної, комічної.
— Володимире Григоровичу, що Вас змушує розриватися між багатьма справами?

Published in Вітальня
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».