Лютий
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Серпень 03, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Наш зна­ме­ни­тий те­ле­док­тор Єв­ген Ко­ма­ров­ський, улюб­ле­нець ма­тусь і ма­лень­ких ді­тей, уже нас усіх по­пе­ре­див, що кір, зви­чай­но, ду­же по­га­но, але кок­люш без щеп­лень — прос­то ка­тас­тро­фа.
Що ж та­ке кок­люш по су­ті і як із ним бо­ро­ти­ся? Про це ми роз­пи­та­ли фа­хів­ця-епі­де­мі­оло­га кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук, до­цен­та Іри­ну БАЙ­ДАЛ­КУ.

— Коклюш — це інфекція дихальних шляхів, яка сама по собі дуже заразна. У багатьох хворих недуга супроводжується надзвичайно сильним кашлем із подальшим глибоким вдихом, що супроводжується свистом і хрипами.

Наш спів­роз­мов­ник — Сер­гій Бе­ду­сен­ко є му­зич­ним об­лич­чям ра­діо­ка­на­лу «Куль­ту­ра», він — ав­тор ра­діо­за­ста­вок і знач­ною мі­рою впли­ває на му­зич­ну по­лі­ти­ку ка­на­лу.
Бе­ду­сен­ко пі­дій­шов до то­го, що йо­го рок-опе­ра «Яро­слав Муд­рий» на влас­не ліб­ре­то вреш­ті знай­де вті­лен­ня в Те­ат­рі на По­до­лі, яким ке­рує на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни Віта­лій Ма­ла­хов.

Новий роман «До Крайніх Меж» нашого гостя успішно освоює літературний простір.

Published in Вітальня
П'ятниця, 02 Лютий 2018 01:49

Смугастий рейс

У На­ціо­наль­но­му цир­ку зно­ву ан­шлаг! Це й не див­но, адже цирк під­го­ту­вав ці­ка­ву ін­тер­на­ціо­наль­ну про­гра­му. Во­на вра­жає яс­кра­віс­тю, ви­со­ким про­фе­сіо­на­ліз­мом, екс­три­мом, від яко­го пе­ре­хоп­лює по­дих.

Тенденції світового цирку змінилися: раніше артисти захоплювалися постановками номерів, нині віддають перевагу трюкам. Ущерть насичений сміливими, карколомними трюками і «Смугастий рейс».
У новій програмі заслужений артист Узбекистану, лауреат міжнародних конкурсів ілюзіоністів Туйчи Хан відтворив унікальний, супернебезпечний трюк відомого ілюзіоніста Гаррі Гуддіні «Звільнення під водою».

Published in Культура

У ве­ли­ко­му й ба­га­то­гран­но­му ком­плек­сі флаг­ма­на авіа­бу­дів­ної га­лу­зі Ук­раї­ни — дер­жав­но­го під­при­єм­ства «Ан­то­нов» — од­нією з важ­ли­вих скла­до­вих є йо­го авіа­транс­порт­ний під­роз­діл (АТП), кот­рий ши­ро­ко ві­до­мий на сві­то­во­му рин­ку ван­таж­них пе­ре­ве­зень як авіа­ком­па­нія «Авіа­лі­нії Ан­то­но­ва».
Ос­но­вою її кри­ла­то­го фло­ту є сім «Рус­ла­нів» — лі­та­ків «Ан-124-100» у різ­них мо­ди­фі­ка­ці­ях.

Яка на сьо­го­дні кри­мі­но­ген­на си­ту­ація в ар­мії? Чи прав­да, що ар­мій­ці ги­нуть не ли­ше від во­ро­жих куль, а й ін­ші чин­ни­ки вко­ро­чу­ють їм жит­тя? Яки­ми вій­сь­ко­ви­ми си­ла­ми пред­став­ле­на сьо­го­дні Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція на Дон­ба­сі? Чи мо­же так ста­ти­ся, що ни­ніш­ні її кер­ма­ни­чі з ча­сом мо­жуть опи­ни­ти­ся на ла­ві під­суд­них і су­ди­ти­ме їх Га­азь­кий три­бу­нал?
На ці та ін­ші за­пи­тан­ня ми по­про­си­ли від­по­віс­ти за­ступ­ни­ка ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Ук­раї­ни — го­лов­но­го вій­сь­ко­во­го про­ку­ро­ра Украї­ни ге­не­рал-пол­ков­ни­ка юс­ти­ції Ана­то­лія Ма­тіо­са.

Published in Військо
П'ятниця, 02 Лютий 2018 00:47

Доходи з відходів

Як ві­до­мо, з 1 січ­ня 2018 ро­ку в Ук­раї­ні не­об­хід­но сор­ту­ва­ти все сміт­тя за ви­да­ми, а та­кож про­во­ди­ти йо­го роз­діль­не зби­ран­ня: по­ді­ля­ти на при­дат­не для по­втор­но­го ви­ко­рис­тан­ня, для за­хо­ро­нен­ня та не­без­печ­не, яке ма­ють окре­мо ути­лі­зу­ва­ти.
Та­ке по­во­джен­ня з твер­ди­ми від­хо­да­ми ви­пли­ває із За­ко­ну Ук­раї­ни «Про від­хо­ди», до яко­го до­да­но від­по­від­ний пункт ще у 2012 ро­ці. Змі­ни до за­ко­ну від­по­ві­да­ють і нор­мам ЄС, які Ук­раї­на має те­пер ви­ко­ну­ва­ти і які ви­зна­ча­ють по­во­джен­ня зі сміт­тям у кра­їнах Єв­ро­пи та по­слі­дов­ність дій, що не­об­хід­но ви­ко­ну­ва­ти з твер­ди­ми по­бу­то­ви­ми від­хо­да­ми (ТПВ) то­що.
Та­ким чи­ном, в Єв­ро­пі ви­зна­чи­ли стра­те­гіч­не зав­дан­ня — знач­но ско­ро­ти­ти кіль­кість від­хо­дів, які ви­во­зять на сміт­тє­зва­ли­ща. От­же, час «Ч» у сміт­тє­вій спра­ві для Ук­раї­ни на­став. Але чи щось змі­ни­ло­ся зі ста­ном сміт­тє­зва­лищ та пе­ре­роб­кою твер­дих по­бу­то­вих від­хо­дів?

Published in Екологія
Четвер, 01 Лютий 2018 22:50

Курс на зростання

Еко­но­мі­ка Ук­раї­ни по­чи­нає ви­хо­ди­ти з кри­зи. Цьо­го­річ екс­пер­ти очі­ку­ють при­ско­рен­ня її зрос­тан­ня, але уточ­ню­ють, що тем­пи від­нов­лен­ня різ­них сек­то­рів бу­дуть не­рів­но­мір­ни­ми.

Торік найповільніше відновлювалася промисловість — обсяги виробництва залишалися на рівні 2016-го. Будівництво й торгівля набирали оберти найшвидше. Цьогорічному зростанню ВВП до 3,2% сприятиме збільшення споживчих витрат унаслідок підвищення соцстандартів, зарплат та інвестактивність.

Published in Економіка

Гра­нич­ний роз­мір за­галь­ної су­ми гро­шо­вої до­по­мо­ги, що ви­пла­чу­ють на сім’ю внут­ріш­ньо пе­ре­мі­ще­них осіб, під­ви­ще­но до 3000 гри­вень.
Про це інформує Міністерство соціальної політики України з посиланням на відповідну постанову уряду.
Як зазначається, граничний розмір загальної суми грошової допомоги, що виплачують на сім’ю, підвищено з 2400 до 3000 гривень та до 5000 гривень багатодітним сім’ям.

Ми­ну­лий рік уда­ло­ся за­вер­ши­ти без зар­плат­них бор­гів у бю­джет­ній сфе­рі, і це при то­му, що мі­ні­маль­на за­ро­біт­на пла­та бу­ла під­ви­ще­на в 2017 ро­ці вдві­чі.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Пав­ло Ро­зен­ко, повідомляє Урядовий портал.
«Уперше за останні 10–15 років ми закінчили 2017 рік практично без боргів із зарплати у бюджетній сфері попри те, що вдвічі підвищили розмір мінімальної заробітної плати і заробітних плат у цілому», — зазначив Павло Розенко.

30 січ­ня на­був чин­но­сті За­кон Украї­ни «Про дер­жав­ні фі­нан­со­ві га­ран­тії ме­дич­но­го об­слу­го­ву­ван­ня на­се­лен­ня».

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.
«30 січня набув чинності Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» № 2168-VIII від 19.10.17. Підготовчий етап впровадження медичної реформи триває ще з минулого року.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».