№ 43 (24193)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 12, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

До списку легіонерів, яких Андрій Шевченко викликав на збір національної команди у листопаді, увійшли всі футболісти, запрошені в жовтні, крім травмованих Андрія Ярмоленка і Артема Кравця. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Published in Футбол

Ві­до­мий бок­сер­ський про­мо­утер Том Леф­флер по­ді­лив­ся дум­кою що­до бою укра­їн­ця Олек­сан­дра Уси­ка та бри­тан­ця То­ні Бел­лью.

Леффлер вважає цей поєдинок однією з найбільш важливих подій року в царині боксу, повідомляє Vringe.com.
«Я зустрічався з Беллью, коли Володимир Кличко боксував із Джошуа на «Вемблі», і в мене існує почуття глибокої поваги до Тоні. Його бій з Усиком — це найкращий поєдинок для них обох, для спорту і для фанів боксу. Думаю, їхній бій буде дуже захоплюючим...

Published in Бокс

Чемпіонат світу з футболу може бути розширений із 32 до 48 команд-учасниць уже на наступному мундіалі, який пройде в Катарі у 2022 році.
Про це повідомив президент Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Джанні Інфантіно.
«Ми вирішили збільшити число команд у фінальній стадії чемпіонату світу з 32 до 48, і це нововведення набере чинності в 2026 році.

Published in Футбол
П'ятниця, 02 Листопад 2018 12:26

Перша вершина Еліни

Елі­на Сві­то­лі­на до­сяг­ну­ла най­біль­шо­го успі­ху у влас­ній кар’­єрі та в іс­то­рії всьо­го ук­ра­їн­сько­го те­ні­су. Во­на ви­гра­ла Під­сум­ко­вий тур­нір WTA в Сін­га­пу­рі, при­чо­му зро­би­ла це впев­не­но.

П’ять матчів — п’ять перемог над суперницями з топ-10. Востаннє так упевнено Підсумковий турнір виграла Серена Вільямс у 2013 році.
Додамо, що фінал проти Слоун Стівенс став для Світоліної 9-м переможним поспіль. Два останніх роки українка взагалі не програє фінальних матчів і за два сезони виграла найбільше титулів у турі.

Published in Тенiс

Дослідники Університету Альберти проаналізували стан пацієнтів із захворюванням коронарної артерії і дійшли висновку, що постійний рух — це уникнення ранньої смерті.
На думку вчених, люди, над якими нависла загроза, повинні кожні 20 хвилин вставати з крісла і просто переміщатися. Така легка активність перш за все допомагає спалювати 770 кілокалорій на день. Це саме та кількість калорій, позбавлення від яких запобігає ранній смерті.

Так вважають науковці Каролінського інституту у Швеції. Так, дихання через ніс покращує передачу інформації від почуттів у мережу зберігання мозку.
Воно посилює пізнання і спогади. Запахи запускають нюхову цибулину, яка пов’язана з гіпокампом.
За словами вчених, це покращує передачу подій, які ми переживаємо у нашому повсякденному житті, і переміщує їх до нашого довгострокового банку пам’яті.

Один помідор може забезпечити близько 40% щоденного рекомендованого мінімуму вітаміну С. Більш того, помідори постачають вітамін А, який підтримує імунітет, зір і здоров’я шкіри; вітамін К, який корисний для ваших кісток; а також калій — ключову поживну речовину для функції серця, скорочення м’язів і підтримання здорового кров’яного тиску й балансу рідини.
Помідори містять антиоксидант, так званий лікопін, який відповідає за їх червоний колір.

Во­се­ни на нас по­лю­ють не тіль­ки не­жить та за­сту­да, по­гір­шує­ть­ся та­кож пе­ре­біг ба­га­тьох хро­ніч­них за­хво­рю­вань. У ба­га­тьох від­бу­ває­ть­ся за­гос­трен­ня та­ко­го по­ши­ре­но­го за­хво­рю­ван­ня, як ар­те­рі­аль­на гі­пер­тен­зія — гі­пер­то­ніч­ний криз.
Як за­по­біг­ти роз­вит­ку хво­ро­би та за яких симп­то­мів слід не­гай­но ви­кли­ка­ти екс­тре­ну до­по­мо­гу? На ці за­пи­тан­ня нам по­го­див­ся від­по­віс­ти фа­хі­вець — лі­кар-кар­діо­лог ви­щої ка­те­го­рії Ми­хай­ло ВО­ЛИ­НЕЦЬ.

П'ятниця, 02 Листопад 2018 09:55

Головний із проблем діабету

90 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ АН­ДРІЯ СЕ­МЕ­НО­ВИ­ЧА 
ЄФІ­МО­ВА (1928–2017), УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО ВЧЕ­НО­ГО, МЕ­ДИ­КА

На­ро­див­ся май­бут­ній уче­ний 10 лис­то­па­да 1928 ро­ку в се­лі Зі­нов’­їв­ка Са­ра­тов­ської об­лас­ті. У 1952 ро­ці Ан­дрій Єфі­мов за­кін­чив лі­ку­валь­ний фа­куль­тет Горь­ков­сько­го дер­жав­но­го ме­дич­но­го ін­сти­ту­ту, а в 1955 ро­ці — клі­ніч­ну ор­ди­на­ту­ру.
Піс­ля за­хис­ту кан­ди­дат­ської ди­сер­та­ції він став го­лов­ним те­ра­пев­том мед­сан­час­ти­ни на од­ній із но­во­бу­дов Си­бі­ру в Крас­но­яр­ську. Ан­дрі­єм Се­ме­но­ви­чем бу­ли ор­га­ні­зо­ва­ні кіль­ка лі­кар­ських екс­пе­ди­цій із ви­вчен­ня зо­бу і скла­де­на кар­та зоб­ної ен­де­мії Крас­но­яр­сько­го краю.
Єфі­мов та­кож брав участь у що­річ­них кон­фе­рен­ці­ях Крас­но­яр­сько­го мед­ін­сти­ту­ту, йо­го стат­ті дру­ку­ва­ли­ся в «Пра­цях кон­фе­рен­ції».

Published in Особистість
П'ятниця, 02 Листопад 2018 09:48

Наставник, писменник, учений

8 ЛИСТОПАДА — 100 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДМИТРА МИХАЙЛОВИЧА ПРИЛЮКА (1918–1987), УКРАЇНСЬКОГО ЖУРНАЛІСТА

8 лис­то­па­да 2018 ро­ку на дер­жав­но­му рів­ні в Ук­раї­ні від­зна­чає­ть­ся пам’­ят­на да­та — 100 ро­ків від дня на­ро­джен­ня Дмит­ра При­лю­ка (1918–1987), жур­на­ліс­та, пись­мен­ни­ка, пуб­лі­цис­та, вче­но­го, пе­да­го­га, за­сно­вни­ка ук­ра­їн­сько­го жур­на­ліс­ти­коз­нав­ства.
Ви­ни­кає за­пи­тан­ня: чо­му? За які та­кі за­слу­ги? Спро­бу­ємо з’ясу­ва­ти.

Published in Особистість
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».