Лютий
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Травень 23, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 16 Лютий 2018 11:08

Грузини перед вибором

Пре­зи­дент­ські ви­бо­ри в Гру­зії мо­жуть ста­ти по­єдин­ком ни­ніш­ньо­го прем’­єра від «Гру­зин­ської мрії» Кві­рі­каш­ві­лі і пре­зи­ден­та Мар­гве­лаш­ві­лі, який пе­ре­бу­ває у кон­флік­ті з пар­ті­єю вла­ди.

Вибори відбудуться восени. Нині ні партія влади, ні опозиція не представили своїх кандидатів, хоча медіа гадають, чи прем’єр Гіоргі Квірікашвілі може стати кандидатом «Грузинської мрії».
Останніми днями медіа повідомляли, що «Грузинська мрія» розглядає дві кандидатури — прем’єра Гіоргі Квірікашвілі та популярного міністра охорони здоров’я Давіда Сергієнка.

П'ятниця, 16 Лютий 2018 11:06

Сирія: ставки зростають

Чер­го­вий про­вал дип­ло­ма­тичних зу­силь з по­шу­ку ком­про­мі­сів у про­це­сі си­рій­сько­го мир­но­го вре­гу­лю­ван­ня за­ко­но­мір­но по­вер­нув во­ро­гу­ючі сто­ро­ни до си­ло­вих ар­гу­мен­тів.

Оскільки на території Сирії у тугий вузол заплетені інтереси більшості світових і регіональних гравців, черговий виток військової конфронтації засвідчує факт підняття ставок.
Ініціатором цього загострення є Іран, який намагається показати своїм ворогам — США, Ізраїлю, Саудівській Аравії, що січневі заворушення з вимогами зміни правлячого режиму у Тегерані ніяк не вплинули на іранські амбіції.

П'ятниця, 16 Лютий 2018 11:04

Європеїзація Балкан триває

Єв­ро­со­юз на­ма­гає­ть­ся по­гли­би­ти про­цес ін­тег­ра­ції но­вих не­за­леж­них дер­жав, які ут­во­ри­лись уна­слі­док роз­па­ду Юго­сла­вії. Пер­шою з ко­лиш­ніх юго­слав­ських рес­пуб­лік до Єв­ро­со­юзу у 2004 ро­ці всту­пи­ла еко­но­міч­но най­ба­гат­ша Сло­ве­нія. У 2013 ро­ці по­ки що остан­нім 28-м чле­ном Єв­ро­со­юзу ста­ла Хор­ва­тія.

Вступ Хорватії супроводжувався складнощами. По-перше, хорватському суспільству довелося переглянути свої радикальні націоналістичні настрої, які в 1991–1995 роках дали можливість відстояти незалежність, але стали на перешкоді європейській інтеграції. По-друге, хорватському суспільству довелося по-іншому подивитися на власну історію.

П'ятниця, 16 Лютий 2018 11:02

Коаліціада по-німецькому

На по­чат­ку жовт­ня 2017 ро­ку канц­лер Ан­ге­ла Мер­кель за ре­зуль­та­та­ми ви­бо­рів до бун­дес­та­гу роз­по­ча­ла пе­ре­го­во­ри що­до фор­му­ван­ня но­вої прав­ля­чої ко­алі­ції.

Тоді здавалося, що християнські демократи зможуть домовитися про формування коаліції з вільними демократами та Партією зелених. Але наближалося Різдво, а прогресу на переговорах не було. Вільні демократи і Партія зелених виявилися неготовими заради входження в уряд коригувати свої партійні програми, тобто зраджувати своїх виборців.

Аме­ри­кан­ська над­точ­на ар­ти­ле­рія та авіа­ція зни­щи­ли що­най­мен­ше 200 ро­сій­ських най­ман­ців у Си­рії. І це пов­ні­стю змі­ни­ло кар­ти­ну.

Це була епічна битва. Реальна кара за підступність. У ніч із минулого четверга на п’ятницю в Сирії американські військові рознесли «в хлам» тактичну групу з російських найманців та військових президента Асада, які намагалися захопити стратегічно важливий нафтоносний район за 80 км від міста Дейр-ез-Зор на сході країни.
Ці території контролює демократична сирійська опозиція за підтримки армії США. А збройні сили ДСО — це курди, у Сирії саме ними заселені райони на південному березі Євфрату.

20 ЛЮ­ТО­ГО — ДЕНЬ ГЕ­РО­ЇВ НЕ­БЕС­НОЇ СОТ­НІ

Мі­лі­цей­ські кий­ки, во­до­ме­ти і по­стрі­ли снай­пе­рів не зля­ка­ли лю­дей — учас­ни­ків Рево­лю­ції Гід­но­сті, які бо­ро­ли­ся за май­бут­нє Ук­раї­ни.

Обійнявши взимку 2010 року посаду Президента України, Віктор Янукович проголосив курс на «європейське майбутнє України». Натомість Росія, як завжди, лякала нас усілякими «страшилками», мовляв, у разі вступу до Європейського Союзу Україні буде непереливки.
Незадовго до візиту у Вільнюс, де очікувалося підписання Угоди про асоційоване членство України в ЄС, український керманич зустрівся в Москві з Володимиром Путіним. Про що вони говорили — невідомо. Але згодом у столиці Литви колишній український президент не поставив свого підпису під Угодою з Європейським Союзом.

Published in Суспільство
П'ятниця, 16 Лютий 2018 10:44

Немає людини – немає проблеми?

Віт­чиз­ня­на вла­да під­ки­ну­ла га­ря­чу те­му для су­спіль­ства у пе­ред­день річ­ни­ці од­нієї з най­дра­ма­тич­ні­ших сто­рі­нок но­віт­ньої іс­то­рії — роз­стрі­лів на Май­да­ні 2014-го. Так, один із го­лов­них опо­не­нтів ни­ніш­ніх пред­став­ни­ків вла­ди — екс-очіль­ник Оде­щи­ни Мі­хе­їл Са­акаш­ві­лі — зга­ду­ва­ти­ме про цю річ­ни­цю за ме­жа­ми на­шої дер­жа­ви.

Цього тижня затримання Саакашвілі завершилося депортацією його до Варшави.
Речник Держприкордонслужби Олег Слободян заявив, що «військовослужбовці Держприкордонслужби спільно з представниками Міграційної служби та Національної поліції довели до Міхеїла Саакашвілі рішення компетентного органу про його повернення до країни попереднього перебування — Польщі».

Published in Суспільство

Пред­став­ля­ємо та оці­ню­ємо шан­си на­ших спортс­ме­нів, які ви­сту­па­ти­муть у Пхенч­ха­ні.

33 атлети представлятимуть Україну на XXIІI зимових Олімпійських іграх у корейському Пхенчхані. Саме стільки спортсменів виконали умови кваліфікаційного відбору міжнародних федерацій і увійшли наразі до заявки олімпійської збірної України.
Одразу зауважимо, що це — найменша за кількістю команда в історії виступів України на зимових Олімпіадах. Менше 40 олімпійців у нас було лише на перших зимових Іграх за часів незалежності в 1994 році.

У жі­нок, які не мен­ше як пів­ро­ку го­ду­ва­ли груд­дю сво­їх но­во­на­ро­дже­них ді­тей, ри­зик роз­вит­ку цук­ро­во­го діа­бе­ту знач­но ниж­чий. Про це по­ві­дом­ля­ють аме­ри­кан­ські фа­хів­ці, які від­сте­жу­ва­ли змі­ни ста­ну здо­ров’я жі­нок про­тя­гом де­кіль­кох де­сят­ків ро­ків.
Годування груддю від шести і більше місяців дозволяє жінкам знизити ризик появи цукрового діабету практично на 50%.
Фахівці з організації Kaiser Permanente працювали над цим питанням протягом 30 років. Проаналізувавши всі отримані за цей період дані, вони дійшли висновку, що жінки, які частіше за інших годували свою дитину груддю, менше стикалися з цукровим діабетом II типу.

У кро­пи­ві є спо­лу­ка, яка мо­же до­по­мог­ти у бо­роть­бі з он­ко­ло­гіч­ни­ми за­хво­рю­ван­ня­ми. Та­ко­го вис­нов­ку дійш­ли вче­ні з Уор­вік­сько­го уні­вер­си­те­ту піс­ля за­вер­шен­ня сво­го до­слі­джен­ня.
На сьо­го­дні при лі­ку­ван­ні ра­ку час­то за­сто­со­ву­ють цис­пла­тин, ство­ре­ний на ос­но­ві пла­ти­ни. Цей пре­па­рат до­сить ефек­тив­ний, про­те має сер­йоз­ні не­до­лі­ки.
У першу чергу він викликає звикання — й багато видів ракових клітин виробляють стійкість до цисплатину. По-друге, препарат, знищуючи уражені раком клітини, вбиває й здорові. Тому фахівці не залишають спроб знайти більш ефективний і якісний засіб для боротьби зі страшним захворюванням.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».