Лютий
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

З метою забезпечення подальшої реалізації Стратегії подолання бідності, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 р. № 161-р, урядом визначено конкретні заходи на 2018 р., спрямовані на активізацію політики зайнятості, підвищення грошових доходів населення, забезпечення доступу населення до соціальних послуг, мінімізацію ризиків бідності і соціального відчуження найбільш вразливих категорій населення.

П'ятниця, 23 Лютий 2018 11:24

Греки проти «Македонії»

Кон­флікт між Гре­цією і Ма­ке­до­нією три­ває ба­га­то ро­ків і ски­да­єть­ся на те, що йо­го ви­рі­шен­ня лег­ким не бу­де. Кіль­ка мі­ся­ців то­му обид­ві кра­їни — за учас­ті по­се­ред­ни­ка з ООН — по­вер­ну­ли­ся за стіл пе­ре­го­во­рів і по­ві­яло опти­міз­мом, але спо­сіб, як на цей факт від­ре­агу­ва­ли гро­ма­дя­ни Гре­ції, по­ка­зує від­сут­ність сер­йоз­них під­став для опти­міз­му.

Протести в Афінах зібрали десятки тисяч осіб, які приїхали з найдальших закутків країни і навіть з островів. Немає згоди, щоб Скоп’є називалося столицею Македонії. Як говорять, це не є націоналізм, це патріотизм.

П'ятниця, 23 Лютий 2018 11:18

Буремний півострів

Про­гра­ма ядер­них і ра­кет­них озбро­єнь від­ді­ли­ла Пів­ніч­ну Ко­рею від між­на­род­них рин­ків. Кра­їна має ду­же об­ме­же­ні мож­ли­во­сті тор­гів­лі, у то­му чис­лі про­да­жу ву­гіл­ля і про­дук­тів мо­ря, за­ку­пів­лі наф­ти і наф­то­про­дук­тів, зап­час­тин до ма­шин.

Уже цієї зими, б’є тривогу ООН, міжнародні санкції безпосередньо торкнулися понад 13 з 25 мільйонів громадян Північної Кореї. Чим далі від привілейованого Пхеньяна, тим ситуація гірше. Мешканці багатьох гірських місцевостей, якщо не працюють на фабриці чи заводі або не пов’язані з військовим підрозділом, — першими відчули санкції.

Очі­ку­ван­ня що­до мож­ли­вих до­мо­вле­нос­тей на що­річ­ній Мюн­хен­ській кон­фе­рен­ції з пи­тань без­пе­ки з при­во­ду ва­рі­ан­тів та умов вве­ден­ня ми­ро­твор­ців Ор­га­ні­за­ції Об’­єд­на­них На­цій на Дон­бас ви­прав­да­ли­ся ли­ше част­ко­во.
Це не має дивувати, адже Росія намагається розігрувати карту введення миротворців заради вирішення своїх тактичних проблем. У процесі нинішньої президентської кампанії, яка йде в Росії, Кремль хоче показати себе «миротворцем», бо такі спроби в Сирії зазнали провалу.

Дня­ми дер­жав­ний сек­ре­тар США Рекс Тіл­лер­сон здійс­нив тур­не низ­кою близь­ко­схід­них кра­їн. На­сам­пе­ред ке­рів­ник аме­ри­кан­ської дип­ло­ма­тії про­вів не­прос­ті пе­ре­го­во­ри в Йор­да­нії та Ту­реч­чи­ні.

Сучасна Йорданія залишається в центрі близькосхідної політики, маючи спільні кордони з Іраком, Сирією, Ізраїлем, а також через затоку Акаба з Єгиптом.
Йорданія завдяки гнучкій внутрішній і зовнішній політиці короля Абдалли ІІ пережила дестабілізацію подіями «арабської весни». Фактично у 2012 році Йорданія перетворилася на головну базу дій очолюваної США коаліції проти «Ісламської держави Іраку і Леванту».

Упро­довж остан­ніх трьох де­ся­ти­літь Ін­дія пе­ре­тво­ри­ла­ся на най­біль­шо­го пос­та­чаль­ни­ка ро­бо­чої си­ли до ба­га­тих наф­то­ви­до­був­них емі­ра­тів Пер­ської за­то­ки. Ку­вейт, Ка­тар, Об’­єд­на­ні Араб­ські Емі­ра­ти, Оман, Бах­рейн, а та­кож Іран є важ­ли­ви­ми тор­го­вель­но-еко­но­міч­ни­ми парт­не­ра­ми Ін­дії.

Делі намагається в Перській затоці конкурувати з Пакистаном та поліпшувати свій імідж у мусульманському світі. Адже Пакистан традиційно прагне представити Індію як «історичного ворога» мусульман, періодично загострюючи міжконфесійні протиріччя в самій Індії.

Ні­мець­ко-ту­рець­кі від­но­си­ни за­гос­три­ли­ся від­то­ді, як Бер­лін на­дав по­лі­тич­ний при­ту­лок офі­це­рам та ту­рець­ким по­лі­ти­кам, яких офі­цій­на Ан­ка­ра зви­ну­ва­ти­ла у при­чет­но­сті до спро­би здійс­ни­ти у лип­ні 2016 ро­ку вій­сь­ко­вий пе­ре­во­рот у Ту­реч­чи­ні.

Військово-політичні протиріччя загострилися на тлі турецької військової операції проти сирійських курдів у прикордонній провінції Афрін. Активне використання турецькою армією танків «Леопард» німецького виробництва вкотре актуалізувало дискусію німецьких політиків щодо моральної ціни торгівлі зброєю. Водночас німецькі офіційні власті вимагають від турецьких властей припинити переслідувати журналістів, які критикують дії влади.

Пре­зи­дент Пет­ро По­ро­шен­ко під­пи­сав За­кон «Про осо­бли­во­сті дер­жав­ної по­лі­ти­ки із за­без­пе­чен­ня дер­жав­но­го су­ве­ре­ні­те­ту Ук­раї­ни над тим­ча­со­во оку­по­ва­ни­ми те­ри­то­рі­ями в До­нець­кій та Лу­ган­ській об­лас­тях».

Церемонія підписання Закону відбулася під час засідання Воєнного комітету, яке транслювалося в прямому ефірі.

Як повідомляв Укрінформ, 18 січня 2018 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях», яким Росія визнається країною-агресором, що здійснює тимчасову окупацію частини території України.

Published in Суспільство

Ми­ну­ли­ми ви­хід­ни­ми ні­мець­кий Мюн­хен пе­ре­тво­рив­ся не­хай і не на центр сві­то­вої по­лі­ти­ки, але на міс­це ту­сов­ки де­сят­ків глав дер­жав та уря­дів, мі­ніс­трів обо­ро­ни та за­кор­дон­них справ, між­на­род­них ор­га­ні­за­цій та роз­від­служб, ін­ших ді­ючих та «екс», а та­кож екс­пер­тів, біз­нес­ме­нів та жур­на­ліс­тів.
Не так уже й ба­га­то між­на­род­них май­дан­чи­ків, які зби­ра­ють та­ку кіль­кість ві­до­мих імен. Із тих, що по­ряд, — Да­вос, але там ак­цент на еко­но­мі­ці, не­хай і по­лі­тич­ній, а у Мюн­хе­ні — на без­пе­ці, не­хай і з при­сма­ком еко­но­мі­ки.
З безпекою — біда. До того ж у різних куточках світу. На це вказують у своїй щорічній доповіді, приуроченій до 54-ї конференції, її аналітики. Не вперше вони ставлять знак питання у заголовку: «До краю прірви та назад?»

Published in Суспільство
Четвер, 22 Лютий 2018 17:05

Нетипова роль глави держави

ПЕТРО ПОРОШЕНКО ДАВ СВІДЧЕННЯ У СПРАВІ ПРО ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ СВОГО ПОПЕРЕДНИКА

Су­до­вий роз­гляд спра­ви про дер­жав­ну зра­ду Вік­то­ра Яну­ко­ви­ча цьо­го тиж­ня увій­шов у но­ву ста­дію. При­чи­ною то­му ста­ли свід­чен­ня чин­но­го Пре­зи­ден­та Пет­ра По­ро­шен­ка. І на­віть по­при те, що до оста­точ­них вис­нов­ків ще да­ле­чень­ко, ни­ніш­ня по­дія за­слу­го­вує на окре­му ува­гу чи, ско­рі­ше, про­мі­жний звіт.

Передусім у вічі впадає те, як захисники Януковича намагаються маніпулювати процесом. Вони ніби й не заперечують того факту, що їхній підзахисний звертався до російського президента з клопотанням про введення в Україну військ.

Published in Суспільство

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».