№ 13 (24163)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 12, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Ук­раї­на зо­бов’­яза­на по­яс­ни­ти сві­ту — чо­му во­на це ро­бить.
Ук­ра­їн­ським спортс­ме­нам від­сьо­го­дні офі­цій­но за­бо­ро­не­но бра­ти участь у будь-яких спор­тив­них зма­ган­нях на те­ри­то­рії Ро­сії. Да­ний на­каз під­пи­сав мі­ністр мо­ло­ді та спор­ту Ук­раї­ни Ігор Жда­нов. Він же і на­вів ар­гу­мен­ти по­діб­но­го рі­шен­ня.

«Сьогодення вимагає від нас більш рішучих дій. Тому я підписав новий наказ — про те, що відповідно до недавно прийнятого Закону України «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях» українські спортсмени не братимуть участі в будь-яких змаганнях, які проходять на території РФ.

П'ятниця, 23 Березень 2018 17:41

Стандартна поразка "Динамо"

Ки­яни по­сту­па­ють­ся «Ла­ціо» 0:2 і ви­лі­та­ють із Лі­ги Єв­ро­пи.

Київське «Динамо» програло вдома матчвідповідь 1/8 фіналу Ліги Європи італійському «Лаціо» 0:2 після вдалого виїзного поєдинку в Римі (2:2). Голи Лукаса Лейви і де Врея вивели «Лаціо» у чвертьфінал ЛЄ. Красномовний факт невдалого матчу киян — нуль ударів у площину воріт суперника.
Із перших хвилин «Динамо» віддало ініціативу. Якщо це був план Олександра Хацкевича, то чого кияни так нервували біля власних воріт? Гравці «Лаціо» легко проникали у карний майданчик господарів і створювали момент за моментом.

Published in Футбол

Ук­ра­їн­ські па­ра­лім­пій­ці за­вер­ши­ли ви­ступ на зи­мо­вих Іг­рах у Кореї.
Зи­мо­ві Па­ра­лім­пій­ські іг­ри у Пхенч­ха­ні пі­дій­шли до кін­ця, ук­ра­їн­ські спортс­ме­ни по­вер­ну­ли­ся до­до­му з 6-м міс­цем у за­галь­но­ко­манд­но­му за­лі­ку та 4-м — за за­галь­ною кіль­кіс­тю на­го­род. На­ціо­наль­на збір­на ви­бо­ро­ла 22 ме­да­лі: по 7 зо­ло­тих і сріб­них, 8 брон­зо­вих.

Востаннє українські спортсмени привозили додому 7 золотих нагород із Паралімпійських ігор у 2006 році.

П'ятниця, 23 Березень 2018 17:25

Він оспівує Україну

28 БЕРЕЗНЯ — 80 РОКІВ 
ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ОЛЕСЯ (ОЛЕКСАНДРА) ВАСИЛЬОВИЧА ЛУПІЯ (1938), УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА, ЖУРНАЛІСТА

«Хто не чув про Ук­раї­ну,
Про її си­нів-ге­ро­їв
І кра­су її ча­рів­ну,
Чис­ті во­ди, яс­ні зо­рі?» — так за­пи­тує-ствер­джує по­ет на­шу Віт­чиз­ну. І, зна­на річ, не ли­ше ци­ми ряд­ка­ми, а й усі­єю своєю твор­чіс­тю і са­мим жит­тям. Адже про­фе­сія йо­го — пись­мен­ник, а по­кли­кан­ня — гро­ма­дя­нин!

Published in Культура
П'ятниця, 23 Березень 2018 17:20

За кулісами казкового дива

На спек­так­лях Пол­тав­сько­го ака­де­міч­но­го об­лас­но­го те­ат­ру ля­льок, який за­ча­ро­вує сво­їми ви­ста­ва­ми як діт­ла­хів, так і до­рос­лих, за йо­го 80-річ­ну іс­то­рію ви­рос­ло вже не од­не по­ко­лін­ня пол­тав­ців. 
І на­віть всту­пив­ши у до­рос­ле жит­тя, чи­ма­ло з них, як і в ро­ки сво­го ди­тин­ства, по­спі­ша­ють до те­ат­ру, на сце­ні яко­го вкот­ре роз­гор­тає­ть­ся каз­ко­ве дій­ство.

Приходять уже з дітьми і онуками, щоб знову зануритись в атмосферу доброти, яка там панує, та зустрітися зі своїми улюбленими героями, котрі попри час не старіють і сумлінно відпрацьовують роками на сцені заслужені аплодисменти зали.

Published in Культура

Антибіотики часто призначають лікарі при інфекціях, що виникли у пацієнтів після хіміотерапії.
Однак учені Медичного коледжу Джорджії в Університеті Августи дійшли висновку, що негативний вплив антибіотиків на мікробіоту кишечника стримує активацію Т-клітин, що борються з раком.
Науковці вважають, що пацієнтам для профілактики і лікування призначають занадто багато ліків. Таким чином Т-клітини, ключові агенти імунної реакції, стають менш активними і, отже, деякі методи лікування не досягають бажаного результату.

Мо­ди­фі­ко­ва­на гар­ні­ту­ра «Мо­ді­ус», що ви­ко­рис­то­вує ней­ро­сти­му­ля­цію, до­по­ма­гає лю­ди­ні ски­ну­ти за­йву ва­гу. При­стрій за ти­пом на­вуш­ни­ків, че­рез який про­хо­дить ім­пульс, ак­ти­вує гі­по­та­ла­мус і зму­шує мо­зок «по­ві­ри­ти» в те, що лю­ди­на не го­лод­на.
Носіння гарнітури дозволило зменшити жир у тілі людини на 44%, а м’язову масу — на 2 кг. Modius ефективно працював у 80% користувачів. При цьому кращі показники досягнуті у людей з активним і здоровим способом життя.

Науковці з Йоркського університету вирішили дізнатися, чи можуть люди із зайвою вагою бути здоровими і спортивними. У результаті проведеного дослідження учені з’ясували, що для здоров’я людей украй важливо регулярно займатися спортом, навіть якщо вони при цьому не худнуть.
У процесі експерименту фахівці перевірили, як на розвиток хвороб серця і судин серед осіб з ожирінням впливають кардіореспіраторні вправи.

П'ятниця, 23 Березень 2018 17:03

Нейропатія: що робити?

Чи до­во­ди­ло­ся вам чу­ти про ней­ро­па­тію, що сер­йоз­но зни­жує якість жит­тя хво­рих на неї? Мож­ли­во, й ні, а ось від­чу­ва­ти оні­мін­ня та слаб­кість рук і ніг, не­зро­зу­мі­лий біль у кін­ців­ках, на жаль, звич­на річ для ба­га­тьох літ­ніх лю­дей.
Що при­зво­дить до та­ких не­га­раз­дів? Як упо­ра­тись із цією проб­ле­мою? Про це ми по­ра­ди­лись із фа­хів­цем — кан­ди­да­том ме­дич­них на­ук, до­цен­том На­та­лією БО­ЖЕ­НКО.

У на­уко­во­му се­ре­до­ви­щі вже ба­га­то ро­ків го­во­рять про шко­ду не­до­си­пан­ня. Ри­зик зі­ткну­ти­ся з різ­ни­ми за­хво­рю­ван­ня­ми у лю­дей, які не від­по­чи­ва­ють пов­но­цін­но, знач­но ви­щий, ніж у тих, хто про­во­дить уві сні ре­ко­мен­до­ва­ну кіль­кість го­дин. Но­ве до­слі­джен­ня під­твер­ди­ло точ­ни­ми циф­ра­ми по­зи­цію вче­них.
Спеціалісти запросили взяти участь в експерименті 164 людини. Усі добровольці заповнили анкети, пройшли медичне обстеження, їм визначили рівень стресу і тип темпераменту, а також з’ясували, які шкідливі звички є у кожного з учасників.

Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».