№ 17 (24167)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 12, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 20 Квiтень 2018 14:12

Непередбачуваний Каспаров

13 квіт­ня ви­пов­ни­ло­ся 55 ро­ків три­над­ця­то­му чем­піо­но­ві сві­ту з ша­хів Гар­рі Кас­па­ро­ву. Дех­то вва­жає йо­го най­кра­щим ша­хіс­том усіх ча­сів та на­ро­дів.
І хо­ча ця дум­ка до­во­лі су­пе­ре­чли­ва, яс­но од­не: він є од­ним із най­яск­ра­ві­ших чем­піо­нів. Про­по­ну­ємо ува­зі чи­та­чів стат­тю Пет­ра Ма­ру­сен­ка, на­дру­ко­ва­ну в Укр­ін­фор­мі (зі ско­ро­чен­ня­ми).

У ви­рі­шаль­но­му мат­чі Куб­ка Ук­раї­ни з фут­бо­лу до­нець­кий «Шах­тар» зі­грає уві­сім­над­ця­те, ки­їв­ське «Ди­на­мо» — вшіст­над­ця­те.

У півфіналі нинішнього розіграшу «Шахтар» змусив зійти з дистанції ФК «Маріуполь» — 5:1, а «Динамо» у гостях перемогло представника другої ліги «Дніпро-1» — 4:1, повідомляє Укрінформ.
Успіх гірникам на харківському ОСК «Металіст» принесли голи бразильців Тайсона, який відзначився на 8-й та 45-й хвилинах, Марлоса (38), нігерійця Оларенваджу Кайоде (74) та Івана Петряка (76), на які у приазовців відповів лише Ігор Тищенко (22).

Published in Футбол

Як­що вас тур­бу­ють бо­лі у по­пе­ре­ко­вій час­ти­ні спи­ни, не вар­то від­кла­да­ти по­хід до лі­ка­ря, адже це мо­же при­звес­ти до не­га­тив­них на­слід­ків. Ціл­ком імо­вір­но, що при­чи­на не­га­раз­дів по­ля­гає в ка­ме­нях у нир­ках.
Як твер­дять фа­хів­ці, сьо­го­дні іс­ну­ють ефек­тив­ні ме­то­ди, за до­по­мо­гою яких про­во­дять лі­ку­ван­ня цієї не­ду­ги. Що ж це за ме­то­ди? До ко­го са­ме з ме­ди­ків тре­ба звер­та­ти­ся? Чи іс­ну­ють шля­хи убез­пе­чен­ня се­бе від ут­во­рен­ня ка­ме­нів у нир­ках?
На всі ці за­пи­тан­ня нам по­го­див­ся від­по­віс­ти фа­хі­вець — кан­ди­дат ме­дич­них на­ук, до­цент Олек­сандр БОР­ЖІ­ЄВ­СЬКИЙ.

П'ятниця, 20 Квiтень 2018 14:02

Наводимо порядок... в організмі

По­ча­ла­ся справж­ня вес­на, так що са­ме час за­йня­ти­ся влас­ним ор­га­ніз­мом. За зи­му він на­би­рає стіль­ки шла­ків, що це до­дає до п’я­ти кі­ло­гра­мів за­йвої ва­ги. Ме­ди­ки вва­жа­ють, що шла­ки — це не до кін­ця пе­ре­роб­ле­ні про­дук­ти хар­чу­ван­ня, які осі­да­ють на стін­ках ки­шеч­ни­ка.

Внаслідок їх розпаду утворюються токсини — вже повністю отруйні сполуки. Оскільки організм усього цього «добра» позбутися самостійно не в змозі, відбувається отруєння організму власними отрутами. І тоді потрібно ґрунтовне очищення.

П'ятниця, 20 Квiтень 2018 13:58

Весна Ярослави Руденко

За­слу­же­на ар­тист­ка Ук­раї­ни Яро­сла­ва Ру­ден­ко (на­род­ний спів) за­про­си­ла на кон­церт «Моя вес­на». Бе­не­фіс спів­ач­ки від­був­ся у Ко­лон­ній за­лі ім. Ми­ко­ли Ли­сен­ка На­ціо­наль­ної фі­лар­мо­нії Ук­раї­ни.

До участі в концерті відома виконавиця запросила Заслужений академічний ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України, Фольклорний гурт «Рожаниця», Зразковий художній колектив — Театр пісні «Ладоньки», Вокальний ансамбль «Подруженьки» Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова, знаних поетів-піснярів народного артиста України Вадима Крищенка і заслуженого діяча мистецтв України Миколу Луківа.

Published in Культура
П'ятниця, 20 Квiтень 2018 13:53

Біг поручнями ескалатора. День кіно

АЛЬ­МА­НАХ КО­РОТ­КО­МЕТ­РА­ЖОК — ЛА­СИЙ ШМАТ ДЛЯ ЛЮ­БИ­ТЕ­ЛЯ ДИ­НА­МІЧ­НО­ГО І НЕ­ЗА­НУД­НО­ГО КІ­НО

12-го квіт­ня роз­по­чав­ся про­кат аль­ма­на­ху ко­рот­ко­мет­раж­них філь­мів «Ук­ра­їн­ська Но­ва Хви­ля: Runaway». За­ду­ма­ний і вті­ле­ний На­ціо­наль­ним цен­тром Олек­сан­дра Дов­же­нка як що­річ­ний, цьо­го ро­ку він стар­ту­вав зі сто­лич­но­го кі­но­те­ат­ру «Ки­їв».

Вісім різножанрових фільмів складають доволі багату картину вітчизняного кіно, де є місце спецефектам, еротиці, психологічній драмі та фантасмагоричній анімації.

Published in Культура
П'ятниця, 20 Квiтень 2018 13:38

Українські жінки та миротворення

У Ки­єві від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція Про­ек­ту «Жін­ки про­су­ва­ють змі­ни, від­нов­лен­ня ми­ру і за­по­бі­ган­ня кон­флік­там на ре­гіо­наль­но­му рів­ні в Ук­раї­ні». Йо­го ре­алі­зо­ву­ва­ти­муть гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції — Ук­ра­їн­ський жі­но­чий фонд та Ін­фор­ма­цій­но-кон­суль­та­тив­ний жі­но­чий центр за фі­нан­со­вої під­трим­ки Єв­ро­пей­сько­го Со­юзу.
До ро­бо­ти та­кож до­лу­ча­ти­муть­ся екс­пер­ти ли­тов­сько­го Цен­тру спри­ян­ня рів­но­сті. Про­ект по­кли­ка­ний ак­ти­ві­зу­ва­ти ре­алі­за­цію на­ціо­наль­но­го та міс­це­вих пла­нів дій на ви­ко­нан­ня Ре­зо­лю­ції Ра­ди Без­пе­ки ООН 1325 «Жін­ки. Мир. Без­пе­ка».

Published in Свiт жiнки

Ук­ра­їн­ська ар­мія під­ня­ла­ся в рей­тин­гу кра­щих у сві­ті. На пер­шо­му міс­ці — США, на дру­го­му — Ро­сія, на тре­тьо­му — Ки­тай.
Про це по­ві­дом­ляє 112 Ук­раї­на з по­си­лан­ням на Global Firepower.

«Збройні Сили України за рік піднялися на одну сходинку в рейтингу найсильніших армій світу Global Firepower і посіли 29-е місце, всього в рейтингу 136 країн. ЗСУ зараз перебувають між Грецією (28-е місце) і Чехією (30-е місце)», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перша трійка армій світу залишається незмінною: США, Росія і Китай. Армія Ізраїлю опустилася в цьому році на 16-е місце, Польща посіла 22-е місце, Білорусь — 42-е, а Угорщина — 57-е місце. На останньому місці розташувався Бутан.
Для створення рейтингу компанія провела комплексне дослідження, в ході якого врахувала більше 50 чинників. Країни, у яких є ядерний арсенал, отримували бонусні бали. Також додаткові бали отримували країни, які є членами НАТО.
* * *
Україна за останні чотири роки не просто відродила армію, а й перетворила ЗСУ на одну з найбільш ефективних армій в Європі.
Про це Президент України Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Тwitter.
«За останні чотири роки нам удалося не просто відродити армію, а й перетворити ЗСУ на одну з найбільш ефективних армій в Європі», — заявив Порошенко.
За його словами, чергове підтвердження цьому — участь наших десантників у курсі з контрштурмових дій S.W.A.T. у Польщі, де наші військові показали найкращі результати.

 

У МІНОБОРОНИ ПОЯСНИЛИ, ЯК ЗМІНА ФОРМАТУ АТО РОЗШИРИТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ АРМІЇ

Піс­ля змі­ни фор­ма­ту АТО, яке Пре­зи­дент Ук­раї­ни анон­су­вав на 30 квіт­ня, ке­рів­ниц­тво опе­ра­цією бу­де де­ле­го­ва­не Зброй­ним Си­лам Ук­раї­ни, от­же, у ЗСУ з’яв­ляю­ть­ся до­дат­ко­ві пов­но­ва­жен­ня що­до ре­агу­ван­ня на аг­ре­сію.
Про це ска­зав на бри­фін­гу реч­ник Мі­но­бо­ро­ни Дмит­ро Гу­цу­ляк, по­ві­дом­ляє ко­рес­пон­дент Укр­ін­фор­му.
«Керівництво переходить до Збройних Сил України. Так, у ЗСУ з’являються додаткові повноваження щодо реагування на агресію, а частини та підрозділи Національної гвардії, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, Національної поліції та інші силові органи переходять в підпорядкування Збройним Силам України», — сказав Гуцуляк.
Він нагадав, що Глава держави пояснював, що зараз АТО перебуває під керівництвом Служби безпеки України. Взаємодія між СБУ і підрозділами ЗСУ, Нацполіції, Нацгвардії є абсолютно іншою, ніж та, що передбачено в Законі про реінтеграцію Донбасу.
«Відроджені Збройні Сили України день за днем нарощують свій бойовий потенціал та бойову спроможність. Створено оперативний резерв військовозобов’язаних з бойовим досвідом, суттєво покращено забезпечення ЗСУ», — підкреслив Гуцуляк.
Як повідомляв Укрінформ, у п’ятницю Президент Петро Порошенко заявив, що статус Антитерористичної операції на Сході України на Операцію Об’єднаних сил буде змінено 30 квітня цього року.

Published in Військо

Вій­сь­ко­ві су­ди в Ук­раї­ні вже бу­ли. Але у 2010 ро­ці згід­но з ука­зом Пре­зи­ден­та Ук­раї­ни їх лік­ві­ду­ва­ли. Без жод­них по­яс­нень. Від­то­ді ми­ну­ло 8 ро­ків і пос­та­ло пи­тан­ня про їх від­нов­лен­ня.

Їх противники кажуть, що цей процес ініціює Міністерство оборони, яке, мовляв, хоче контролювати діяльність цього інституту.
Але це не так: відновлення військових судів ініціюють Інститут держави і права ім. Корецького Національної академії правових наук, парламентарі, зокрема комітети Верховної Ради України з питань правосуддя і національної безпеки та оборони, підтримує їх і юридична спільнота.

Published in Військо

Увесь світ знає про под­виг чор­но­биль­ських по­жеж­ни­ків, які з пер­ших хви­лин ава­рії при­бу­ли на стан­цію і всту­пи­ли у смер­тель­ний дво­бій із мир­ним ато­мом. Але, окрім них, на 4-му енер­го­бло­ці, де став­ся ви­бух, у ті ро­ко­ві хви­ли­ни бу­ли й опе­ра­то­ри Чор­но­биль­ської АЕС. Олек­сій Бре­ус — один із них.

— Про «НП», що сталася, довідався вранці 26 квітня, коли під’їжджав до станції, щоб заступити на чергування, — розповідає Олексій. — Ще з вікна автобуса побачив напівзруйнований реактор, над яким піднімався дим. Не вірилось у побачене! Та коли прибув на ЧАЕС, люди розповіли про те, що сталося.

Published in Пам'ять
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».