Лютий
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Четвер, 01 Лютий 2018 17:55

221 відмова

Держ­ком­те­ле­ра­діо ста­ном на 1 січ­ня 2018 ро­ку на­да­ло суб’­єк­там гос­по­да­рю­ван­ня до­зво­ли на вве­зен­ня май­же 9 ти­сяч най­ме­ну­вань ви­дав­ни­чої про­дук­ції з дер­жа­ви-аг­ре­со­ра, а та­кож з тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій.

Водночас надано 221 відмову у видачі дозволів, з них 21 — на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо у зв’язку з невідповідністю видань критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України.
Про це звітував голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко 30 січня під час розширеного засідання колегії Держкомтелерадіо.

Published in Суспільство

31 січ­ня не ста­ло пер­шо­го кос­мо­на­вта не­за­леж­ної Ук­раї­ни Лео­ні­да Ка­де­ню­ка. Він рап­то­во по­мер у Ки­єві під час ран­ко­вої про­біж­ки.
Він був скром­ною лю­ди­ною, не над­то лю­бив да­ва­ти ін­тер­в’ю. І, як­що по-чес­но­му, прос­то­му укра­їн­це­ві ма­ло що про ньо­го ві­до­мо, крім то­го, що на­пи­са­но у Ві­кі­пе­дії. А дар­ма. Лео­нід Кос­тян­ти­но­вич Ка­де­нюк для ба­га­тьох і в ба­га­то чо­му міг би слу­жи­ти взір­цем.

Він, що називається, умів не лише ставити собі ціль, але й досягати її.

Published in Суспільство
Четвер, 01 Лютий 2018 17:41

Гадання на «санкційній гущі»

ЧО­ГО МОЖ­НА ОЧІ­КУ­ВА­ТИ ВІД ПУБ­ЛІ­КА­ЦІЇ 
АМЕ­РИ­КАН­СЬКИМ МІН­ФІ­НОМ «КРЕМ­ЛІВ­СЬКО­ГО СПИС­КУ»?

Піс­ля то­го як на по­чат­ку ни­ніш­ньо­го тиж­ня Мі­ніс­тер­ство фі­нан­сів США опуб­лі­ку­ва­ло так зва­ну крем­лів­ську до­по­відь, в якій пе­ре­ра­хо­ва­ні іме­на на­бли­же­них до пре­зи­ден­та Ро­сії Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на чи­нов­ни­ків і біз­нес­ме­нів, про­ти яких мо­жуть бу­ти вве­де­ні санк­ції, в Ук­раї­ні роз­по­ча­ла­ся чер­го­ва се­рія дис­ку­сій із при­во­ду діє­во­сті по­діб­но­го ро­ду кро­ків.

Published in Суспільство
Сторiнка 12 iз 12

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».