Лютий
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Травень 21, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Четвер, 08 Лютий 2018 18:48

Як стати енергоощадливими

У сві­ті вже дав­но на­мі­тив­ся курс на енер­го­ефек­тив­ність, до ньо­го праг­не до­лу­чи­ти­ся й Ук­раї­на. У цьо­му нам до­по­ма­гає поль­сько-нор­везь­кий про­ект із під­ви­щен­ня енер­го­ефек­тив­но­сті. Він роз­по­чав­ся у лю­то­му 2017-го і має за­кін­чи­тись у ни­ніш­ньо­му бе­рез­ні.

Виконавцями проекту стали Асоціація міст Польщі, Норвезька асоціація місцевих і регіональних влад, Асоціація міст України та Асоціація «Енергоефективні міста України».
До проекту долучилися п’ять польських міст (Хожів, Кельце, Красник, Островець-Свентокшиський, Плоцьк) та п’ять наших (Тернопіль, Вінниця, Коростень, Біла Церква, Житомир). Також до проекту приєдналося польське місто Кобилка, яке приймало учасників ознайомчого візиту.

Published in Економіка

Фонд со­ці­аль­но­го стра­ху­ван­ня Ук­раї­ни ми­ну­ло­го ро­ку у пов­но­му об­ся­зі про­фі­нан­су­вав ви­пла­ти ва­гіт­ним і по­ро­діл­лям. При цьо­му за­галь­ний об­сяг та­ких ви­плат збіль­шив­ся по­рів­ня­но з 2016 ро­ком на 33,4%. Про це по­ві­до­ми­ли у ви­ко­нав­чій ди­рек­ції ФССУ.
Загальна сума виплат вагітним, а також тим жінкам, що народили у 2017 році, становила 3,23 млрд грн.

Ви­пла­ти по тим­ча­со­вій втра­ті пра­це­здат­но­сті, які здійс­нює Фонд со­ці­аль­но­го стра­ху­ван­ня Ук­раї­ни, у 2017 ро­ці зрос­ли на 25,8%.
За повідомленням виконавчої дирекції ФССУ, загалом по листках непрацездатності у 2017 році Фонд виплатив 5,95 млрд гривень.
Порівняно з 2016 роком кількість поданих до оплати лікарняних листків зменшилася на 102203, що дорівнює 2,6%. І на 88035 днів, або 0,2%, зменшилася кількість оплачених днів перебування українців на лікарняному.

Від­по­від­но до рі­шень прав­лін­ня Фон­ду со­ці­аль­но­го стра­ху­ван­ня Ук­раї­ни з 1 січ­ня 2018 ро­ку ме­ха­нізм за­мов­лен­ня та роз­по­ді­лен­ня пу­ті­вок на від­нов­лю­валь­не лі­ку­ван­ня за ра­ху­нок кош­тів Фон­ду за­мі­ни­ло ад­рес­не за­без­пе­чен­ня ме­дич­ною ре­абі­лі­та­цією. За сі­чень по­точ­но­го ро­ку про­гра­мою охоп­ле­но біль­ше 600 осіб.
Новий порядок забезпечення лікуванням після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів передбачає спрощення механізму отримання відновлювального лікування для застрахованих осіб і прискорення надання соціальної послуги.

Се­ред­ня но­мі­наль­на зар­пла­та в Ук­раї­ні у груд­ні ста­но­ви­ла 8777 грн, що в 2,7 ра­зу біль­ше по­каз­ни­ка мі­ні­маль­ної за­ро­біт­ної пла­ти.
Про це свід­чать да­ні Дер­жав­ної служ­би ста­тис­ти­ки Ук­раї­ни, по­ві­дом­ляє Де­пар­та­мент ін­фор­ма­ції та ко­му­ні­ка­цій з гро­мад­ські­стю Сек­ре­та­рі­ату Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів.
«Середня номінальна зарплата в Україні у грудні становила 8777 грн, що в 2,7 разу більше показника мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 2017 рік. Як свідчать дані Державної служби статистики України, порівняно з листопадом минулого року номінальна зарплата зросла на 17,4%, а у порівнянні грудень до грудня зростання становить 35,5%», — йдеться у повідомленні.

Про го­лов­ні на­пря­ми спів­пра­ці Мін­соц­по­лі­ти­ки Ук­раї­ни зі Сві­то­вим бан­ком ішло­ся у спіл­ку­ван­ні мі­ніс­тра со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ан­дрія Реви 
з ке­рів­ни­ка­ми пред­став­ниц­тва між­на­род­ної фінан­со­вої ус­та­но­ви в Ук­раї­ні.

«Багато реформ, що ми їх провели в минулому році, стали можливими завдяки МВФ та експертноконсультативній роботі Світового банку, — зазначив А. Рева. — Наші гарячі дискусії були достатньо корисними й мали позитивний результат для якісної форми й суті пенсійної реформи. Пенсійна реформа виявилася найбільш глибокою і продуманою з усіх, що ми провели наприкінці минулого року».

Четвер, 08 Лютий 2018 18:33

Війна і діти

Ба­га­то ді­тей у сві­ті від­чу­ва­ють бу­ден­ність як що­ден­ний жах. З най­но­ві­шої до­по­ві­ді UNICEF — ор­га­ні­за­ції ООН, яка до­по­ма­гає ді­тям по всьо­му сві­ту, ви­пли­ває, що гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги че­ка­ють 48 міль­йо­нів ді­тей у 51 кра­їні сві­ту. Щоб їм до­по­мог­ти, по­тріб­но 3,6 міль­яр­да до­ла­рів.
Найбільша частина ресурсів UNICEF повинна потрапити до дітей і родин у Сирії (йдеться про допомогу для майже 7 мільйонів дітей, які проживають у Сирії і сусідніх країнах).
Найбільшою загрозою є збройні конфлікти (зокрема, у Демократичній Республіці Конго, Іраку, Нігерії, Південному Судані, Сирії і Ємені).

Четвер, 08 Лютий 2018 18:29

Від Фіделя до Мігеля

Уже в лю­то­му на Ку­бі, ймо­вір­но, роз­поч­неть­ся «по­сткас­тров­ська» ера — до вла­ди має при­йти Мі­гель Діас-Ка­нель.

Певного дня, а це було у 90-х роках минулого століття, мешканці міста Санта-Клара з подивом побачили першого секретаря партії у своїй провінції, який їхав на роботу... на велосипеді. Після розвалу СРСР, який з огляду на американську блокаду острова підтримував економіку Куби, біда почала кричати про себе — бувало, що й голод заглядав. У важкі роки лідер номенклатури, який відмовився від службового авто на користь велосипеда, викликав загальну симпатію. Цей секретар показував, що партія — з народом.

Четвер, 08 Лютий 2018 18:22

Афганістан у руках талібів

По­чи­на­ючи від 2001 ро­ку аме­ри­кан­ські плат­ни­ки по­дат­ків ви­тра­ти­ли на вій­ну в Аф­га­ніс­та­ні 830 міль­яр­дів до­ла­рів, але те­ро­рис­ти про­дов­жу­ють ор­га­ні­зо­ву­ва­ти свої кри­ва­ві за­ма­хи. Не­дав­но від рук та­лі­бів за­ги­ну­ли 7 ук­ра­їн­ських гро­ма­дян.

Після понад 16 років війни їй не видно кінця, як лавина зростає кількість замахів. 29 січня відбувся напад на розташування військового підрозділу у безпосередній близькості від престижної військової академії в Кабулі. Загинули 11 солдатів.
Перед тим, у суботу 27 січня, у потужному вибуху медичної карети, наповненої вибухівкою, у кварталі закордонних посольств і урядових будинків загинули щонайменше 103 особи, а 235 поранено.

У травні поточного року Румунія відзначатиме 11 років членства в Європейському Союзі. За цей час румуни не на словах, а на ділі зайнялися боротьбою з корупцією.
Румунське Національне антикорупційне бюро стало зразковим із точки зору ефективності своєї діяльності. Критерієм такої ефективності є значна кількість обвинувачених вироків, винесених румунським високопосадовцям.
Зрозуміло, що румунська номенклатура послідовно намагається обмежити потенціал діяльності антикорупційних органів.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».