№ 14 (24217)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 12, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 12 Квiтень 2019 10:18

Другий тур як «момент істини»

Більша частина часу, відведеного переможцям першого туру президентських виборів на підготовку до туру другого, минула. В обох кандидатів, що вийшли на умовну фінішну пряму, фактично залишився тільки тиждень на «підкорення сердець виборців». 
Хоча, якщо поглянути на майже два тижні, що минули з моменту завершення першого туру, стає зрозумілим, що до якихось особливих прийомів претенденти й не вдаються.
Published in Суспільство

Пре­зи­дент На­ціо­наль­но­го олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту Ук­раї­ни, член ви­кон­ко­му МОК Сер­гій Буб­ка на за­про­шен­ня єв­ро­ко­мі­са­ра з пи­тань осві­ти, куль­ту­ри, мо­ло­ді та спор­ту Ті­бо­ра На­вра­чи­ча взяв участь у ро­бо­ті Спор­тив­но­го фо­ру­му Єв­ро­пей­сько­го Со­юзу, що від­був­ся у сто­ли­ці Ру­му­нії.

Учасники засідання обговорили питання допінгу у спорті, відносин між атлетами та спортивними керівними органами, ролі спортивних федерацій у просуванні європейського спорту тощо, повідомили у прес-службі НОК.

Стаєри з Кенії Кімелі Даїзі Джепту та Санг Бернард Черуійот стали переможцями Міжнародного київського напівмарафону 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon.
Кімелі Даїзі Джепту виграла Київський напівмарафон-2019 із рекордом траси, подолавши дистанцію 21,097 км за 1 годину 10 хвилин 53 секунди.

Середа, 10 Квiтень 2019 20:54

Кращий матч сезону

«ДИНАМО» І «ШАХТАР» ПОДАРУВАЛИ ЕПІЧНУ БИТВУ 
В ЧВЕРТЬФІНАЛІ КУБКА УКРАЇНИ

Чверть­фі­наль­ний матч КУ в Хар­ко­ві між «Шах­та­рем» і «Ди­на­мо» смі­ли­во мож­на на­зва­ти кра­щим фут­боль­ним дій­ством цьо­го се­зо­ну в Ук­раї­ні. Май­стер­ність, ін­три­га, емо­ції — усе це до­пов­ни­ли май­же 30 ти­сяч гля­да­чів і чу­до­вий не­діль­ний ве­чір у Хар­ко­ві.

Published in Футбол

Уперше дослідники довели, що мозок здатний виробляти нові нервові клітини навіть у віці 90 років і більше.
Раніше вважалося, що виробництво нових клітин у мозку припиняється після певного віку і відбувається швидка втрата нейронів. Дослідники вважають, що це може відкрити шлях для нових досліджень у галузі деменції, пов’язаної з віком, і хвороби Альцгеймера.

Дослідження китайських учених свідчать, що вживання навіть половинки цибулини на день знижує ризик захворювання на рак кишечника. Це виявили дослідники з Першої лікарні Китайського медичного університету.
У процесі їхньої наукової роботи стало зрозумілим, що пацієнти, які щодня вживали з їжею навіть 75 г свіжої необробленої цибулі, набагато знизили ризик розвитку смертельної хвороби.

Середа, 10 Квiтень 2019 20:45

Що треба знати про епілепсію?

Не­що­дав­но ми ма­ли на­го­ду зга­да­ти про епі­леп­сію, бо ж 26 бе­рез­ня — День обі­зна­но­сті про цю не­ду­гу, так зва­ний Фіо­ле­то­вий день. На жаль, ця на­пасть на­га­дує про се­бе й у ін­ші дні ро­ку, адже ни­ні в усьо­му сві­ті жи­вуть з епі­леп­сією близь­ко 50 міль­йо­нів лю­дей і що­ро­ку фік­сує­ть­ся 2,4 міль­йо­на но­вих ви­пад­ків. В Ук­раї­ні на­лі­чує­ть­ся близь­ко 100 ти­сяч хво­рих на епі­леп­сію.
От­же, про цю не­ду­гу вар­то зна­ти кож­но­му хо­ча б для то­го, аби вчас­но при­йти на до­по­мо­гу ін­шим, як­що ста­не­ть­ся у них на­пад епі­леп­сії.
То що це за за­хво­рю­ван­ня, звід­ки бе­реть­ся та чи лі­кує­ть­ся во­но? Про це ми роз­пи­та­ли фа­хів­ця — лі­ка­ря-не­вро­ло­га Ген­на­дія Си­до­ро­ви­ча ХРОП­КА.

Середа, 10 Квiтень 2019 20:41

Усе життя в танці

19 КВІТ­НЯ — 100 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ОЛЕК­САН­ДРА НА­УМО­ВИ­ЧА СЕ­ГА­ЛА (1919–2010), УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО АР­ТИС­ТА БА­ЛЕ­ТУ, БА­ЛЕТ­МЕЙ­СТЕ­РА

В од­но­му з ін­тер­в’ю Олек­сандр На­умо­вич зі­знав­ся: «Та­нець я люб­лю і за­йма­юся ним усе жит­тя (а це з 1937-го по 2010 рік, тоб­то по­над 70 ро­ків!). Сам тан­цю­вав, був со­ліс­том, а по­тім ба­лет­мей­сте­ром.

Published in Особистість
Середа, 10 Квiтень 2019 20:31

Головний болотний меліоратор

17 КВІТНЯ — 130 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
МИКОЛИ ОЛЕКСАНДРОВИЧА ТЮЛЕНЄВА (1889–1969), УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО-АГРОМЕЛІОРАТОРА

Ви­дат­ний ук­ра­їн­ський уче­ний-аг­ра­рій, бо­ло­тоз­на­вець, про­фе­сор Ми­ко­ла Олек­сан­дро­вич Тю­ле­нєв за­ймав­ся, зна­на річ, сіль­сько­гос­по­дар­ською осу­шу­валь­ною ме­ліо­ра­цією на тор­фо­во-бо­ло­тних ґрун­тах в Ук­раї­ні все жит­тя.
Він на­ро­див­ся 17 квіт­ня 1889 ро­ку в се­лі Ган­нів­ка П’я­ти­хат­сько­го райо­ну Дніп­ро­пет­ров­ської об­лас­ті (ни­ні Пет­рів­ський район Кі­ро­во­град­ської об­лас­ті) в ро­ди­ні служ­бов­ця.

Published in Особистість
Середа, 10 Квiтень 2019 20:21

Ювілейний привіт з Одеси

Най­кра­ще зі сво­го твор­чо­го до­роб­ку пред­ста­вив у ви­став­ко­вій за­лі На­ціо­наль­ної ака­де­мії мис­тецтв на­род­ний ху­дож­ник Ук­раї­ни, про­фе­сор, го­ло­ва Оде­ської об­лас­ної ор­га­ні­за­ції НСХУ Ана­то­лій Гор­бен­ко. Екс­по­зи­ція при­уро­че­на до 75-літ­ньо­го юві­лею мит­ця.

Майбутній художник народився у Кіровограді (нині Кропивницький). Закінчив художньо-графічний факультет Одеського державного педагогічного інституту ім. К. Ушинського.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».