Листопад
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 12, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 25 Листопад 2016 16:08

Біатлон бере новий старт

Уже в неділю, 27 листопада, розпочнеться новий сезон у біатлоні — єдиному зимовому виді спорту, де Україна має збірну світового рівня. Сезон, який передує олімпійському, буде дуже цікавим. Незмінним у календарі залишився хіба що розклад січневих «класичних» етапів: на початку 2017 року традиційна німецька зв’язка Обергоф — Рупольдинг, а за нею — італійський АнтхольцАнтерсельва.
У грудні другий і третій етап прийматимуть словенська Поклюка і чеське Нове Место. Австрійський Хохфільцен, де зазвичай змагаються в грудні, з 6 до 19 лютого стане ареною чемпіонату світу, а після цього весь біатлонний бомонд здійснить далекий переліт до столиці наступної зимової Олімпіади — південнокорейського Пхенчхана.

П'ятниця, 25 Листопад 2016 16:04

«Зоря» відпускає «Динамо»

До­нець­кий «Шах­тар» у Хар­ко­ві здо­був важ­ку пе­ре­мо­гу в мат­чі про­ти львів­ських «Кар­пат». Гра про­ти аут­сай­де­ра для пер­шої коман­ди чем­піо­на­ту ви­да­ла­ся на­стіль­ки важ­кою, що во­на на­віть бу­ла близь­кою до втра­ти очок.

Донеччани потужно розпочали поєдинок і вже на дев’ятій хвилині відкрили рахунок. На фланзі Бернард обіграв захисника номінальних гостей, виконав простріл на кут штрафного майданчика, звідки Срна потужним ударом пробив голкіпера — 1:0.
Здавалося, що гірники легко дотиснуть свого суперника, але вони заспокоїлися, за що і поплатилися. На 14й хвилині «леви» забили, але суддя не зарахував взяття воріт через дуже сумнівний офсайд.

Published in Футбол
П'ятниця, 25 Листопад 2016 16:01

Нічийна поразка «Динамо»

Ки­їв­ське «Ди­на­мо» за тур до за­вер­шен­ня гру­по­во­го тур­ні­ру фут­боль­ної Лі­ги чем­піо­нів за­ли­ши­ло­ся без шан­сів не ли­ше на плей-оф го­лов­но­го клуб­но­го зма­ган­ня кон­ти­нен­ту, а й на «втіш­ний приз» — пу­ті­вку до 1/16 фі­на­лу Лі­ги Єв­ро­пи.

Підопічні Сергія Реброва формально здобули непоганий результат — нічию в Італії проти «Наполі», але якщо брати до уваги турнірну ситуацію, то цю нічию можна прирівняти до поразки.
На момент стартового свистка на стадіоні «Сан-Паоло» в Неаполі вже був відомий підсумок зустрічі турецького «Бешикташа» і португальської «Бенфіки».

Published in Футбол

Зи­ма, якою нас так дов­го ля­ка­ли ме­тео­ро­ло­ги, вже на по­ро­зі. Упро­довж дня на яс­кра­во­му сон­ці сніг та­не, а вже на­две­чір на під­мерз­лих тро­ту­арах пе­ре­хо­жим не зав­жди вдає­ть­ся втри­ма­ти­ся на но­гах.
За сло­ва­ми ук­ра­їн­ських ме­ди­ків, го­лов­ни­ми при­чи­на­ми па­дін­ня на слизь­ких до­ріж­ках є по­спіх, не­уваж­ність та не­хту­ван­ня пра­ви­ла­ми без­пе­ки. Як же вбе­рег­ти­ся від не­при­єм­нос­тей?
Про це роз­по­вість фа­хі­вець — кан­ди­дат ме­дич­них на­ук, до­цент Вік­тор ЧАП­ЛИК.

Наш спів­роз­мов­ник — зна­ний ук­ра­їн­ський пись­мен­ник Вік­тор ПогрІб­ний, по­ет, про­за­їк, гу­мо­рист, пуб­лі­цист. За­слу­же­ний жур­на­ліст Ук­раї­ни. Ла­уре­ат пре­мій ім. І. Не­чуя-Ле­виць­ко­го, ім. Є. Ма­ла­ню­ка, ім. Оста­па Виш­ні. З 1969 р. — не­змін­ний ке­рів­ник об­лас­но­го лі­те­ра­тур­но­го об’­єд­нан­ня «Степ» (м. Кропивницький).
Ав­тор кни­жок з вель­ми ха­рак­тер­ни­ми на­зва­ми: «На­пис на шиб­ці», «Прос­ти мій гнів», «Жер­тов­не вог­ни­ще», «Се­ред укра­їн­ців», «Ца­ри­на», «Мар­ко­ве пек­ло», «Гріх і честь»...
Про стри­жень сво­го жит­тя Вік­тор Олек­сі­йо­вич ка­же так: «Шев­чен­ко на­си­тив сер­це моє з са­мо­го ди­тин­ства і вже — до ско­ну на­пов­нив гні­вом до не­спра­вед­ли­во­сті, до тих, хто гні­тив укра­їн­ців....
Тож сьо­го­дні ме­ні за­ли­ши­ло­ся лиш кли­ка­ти свій на­род до ни­щен­ня ни­щи­те­лів Ук­раї­ни і укра­їн­ців. На­ші сльо­зи їх не роз­чу­лять, на­ші пал­кі про­мо­ви не про­б’ють шка­ра­лу­щу їх­ніх осо­руж­них душ. Сво­бо­да при­хо­дить лиш то­ді, ко­ли кай­да­ни і пу­та роз­ру­бу­ють ме­чем».

Published in Вітальня
П'ятниця, 25 Листопад 2016 12:45

Спогад про поетичне кіно

Ки­їв­ський дра­ма­тич­ний те­атр «Бра­во» впер­ше за свою по­над чверть­ві­ко­ву іс­то­рію звер­нув­ся до ук­ра­їн­ської кла­си­ки.
Ху­дож­ній ке­рів­ник те­ат­ру Лю­бов Ти­та­рен­ко здійс­ни­ла по­ста­но­вку ви­ста­ви «Відь­ма на ім’я Мав­ка» за ус­лав­ле­ною дра­мою-фе­єрі­єю Ле­сі Укра­їн­ки «Лі­со­ва піс­ня».

«Леся Українка — велика жінка, філософ, сила її поетичного слова зробила для України більше, ніж усі наші політики разом узяті. У своїй постановці я хотіла показати, що постійно триває боротьба між людиною і природою. І людина в цій боротьбі не завжди виграє. Природа не терпить брехні.

Published in Культура

Ви­став­ка «Арт-ди­нас­тія Ісу­по­вих» у га­ле­реї «Хліб­ня» ста­ла яс­кра­вим про­дов­жен­ням ве­ли­ко­го про­ек­ту «ART Families — Мис­тець­кі ро­ди­ни», який ста­вить за ме­ту під­трим­ку куль­тур­них та сі­мей­них цін­нос­тей в Ук­раї­ні і вті­лює­ть­ся в жит­тя спіль­ни­ми зу­сил­ля­ми На­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка «Со­фія Ки­їв­ська» та Light Art Foundation.

Це вже третя знакова родина митців, котрі стали учасниками проекту. На виставці можна побачити понад 80 робіт сім’ї, що вражають різнобарв’ям та розмаїттям талантів.
Глава родини, Володимир Ісупов — художникмонументаліст та графік, автор мозаїк, розписів, монументальнодекоративної кераміки. Учасник всеукраїнських, всесоюзних та міжнародних мистецьких виставок від 1970 р.

Published in Культура

30 ЛИС­ТО­ПА­ДА — 65 РО­КІВ 
ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ НА­ЗА­РІЯ ЯРЕМ­ЧУ­КА, УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО ЕС­ТРАД­НО­ГО СПІВ­АКА

На­за­рій Ярем­чук на­ро­див­ся 30 лис­то­па­да 1951 ро­ку в се­лі Рів­ня Виж­ниць­ко­го райо­ну Чер­ні­вець­кої об­лас­ті в ук­ра­їн­ській се­лян­ській ро­ди­ні На­за­рія та Марії Ярем­чу­ків.

Старші брати Степан і Богдан, а також їхня сестра Катерина радісно вітали народження свого четвертого брата, названого Назарієм (це ім’я означає «присвячений Богові»). Він народився, коли його батькові було вже 64 роки.
Родина була музичною: у батька був тенор, і він співав у церковному хорі, мати, крім співу, грала на мандоліні і виступала в місцевому народному театрі. Ще маленьким хлопчиком почав співати й Назарій.

Published in Культура

Це — го­ло­до­мор-ге­но­цид 1932–1933 рр. То­ді від го­ло­ду по­мер­ло десь 5–7 млн меш­кан­ців то­діш­ньої ра­дян­ської Ук­раї­ни, пе­ре­важ­но се­лян. 
От­же, го­лод за­брав жит­тя май­же кож­но­го 3–4 се­ля­ни­на. І це — в уро­жай­ний рік.
Бо го­ло­до­мор був штуч­ний, мав зло­умис­ний ха­рак­тер — на­слі­док зло­чин­ної по­лі­ти­ки біль­шо­виць­ко­го ке­рів­ниц­тва кра­їни, пе­ред­усім Ста­лі­на, Мо­ло­то­ва, Ка­га­но­ви­ча, Пос­ти­ше­ва, Ко­сіо­ра та їх­ніх по­пліч­ни­ків.

Голодомору 1932–1933 рр. передував 1928 р., коли назване керівництво держави почало застосовувати надзвичайні заходи під час хлібозаготівлі.

Published in Пам'ять
П'ятниця, 25 Листопад 2016 11:53

Енергетична безпека і політика

На дум­ку екс­пер­тів, ни­ніш­ньо­го ро­ку сві­то­ві енер­ге­тич­ні рин­ки бу­ли не­ста­біль­ни­ми, тож де­да­лі біль­шої ак­ту­аль­но­сті на­бу­ва­ють пи­тан­ня енер­ге­тич­ної без­пе­ки. 
По­дії в на­шій кра­їні й на Близь­ко­му Схо­ді, вій­сь­ко­ва аг­ре­сія РФ в Ук­раї­ні та Си­рії при­зве­ли до за­гос­трен­ня си­ту­ації — стрім­ко зрос­тає вплив по­лі­тич­но­го фак­то­ра на сві­то­ву енер­ге­тич­ну по­літи­ку.

Руйнація об’єктів української енергетики викликала серйозне занепокоєння щодо енергобезпеки у Європі й стала яскравим прикладом впливу політичних факторів на відносини у сфері енергетики.

Published in Економіка
Сторiнка 1 iз 8

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».