№ 5 (24156)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Липень 14, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

За під­сум­ка­ми спор­тив­но­го січ­ня бі­ат­ло­ніст­ку Іри­ну Вар­ви­нець із Чер­ні­го­ва ви­зна­но кра­щою спортс­мен­кою мі­ся­ця в Ук­раї­ні.

Особистий наставник спортсменки Микола Зоц та старший тренер жіночої біатлонної команди України Урош Велепець стали кращими тренерами січня, повідомили Укрінформу у прес-службі НОК.

СУ­ПЕР­БОКС СЬО­ГО­ДНІ І МОЖ­ЛИ­ВІ СКАН­ДА­ЛИ ЗАВ­ТРА

Як зав­жди бу­ває піс­ля ве­ли­кої спор­тив­ної по­дії, піс­ля за­кін­чен­ня бою Усик — Брі­єдіс за­ли­ши­ло­ся від­чут­тя лег­ко­го смут­ку. Ще не­дав­но очі­ку­ван­ня свя­та бу­ло по­пе­ре­ду, а те­пер за­ли­шив­ся тіль­ки піс­ляс­мак, сма­ку­ван­ня ві­део­транс­ля­ції.
То­му за­раз ко­рис­но зга­да­ти, що бу­ло, а та­кож за­гля­ну­ти у най­ближ­че май­бут­нє.

Published in Бокс

Це може бути викликано нестачею вітамінів в організмі. Виправити проблему нескладно. Головне — додати до раціону продукти, які містять необхідні для хорошої пам’яті і концентрації вітаміни.
Ві­та­мін В1. При нестачі цього вітаміну людина постійно відчуває себе втомленою, вона схильна до депресії і страждає від безсоння. Щоб отримувати необхідну кількість вітаміну В1, необхідно додати до раціону арахіс, волоський горіх, фундук, неочищені злаки і м’ясо.

Вітаміну С під силу в лабораторних умовах знищити резистентні культури мікобактерій туберкульозу. Такого висновку дійшли фахівці з Медичного коледжу ім. Альберта Ейнштейна (Ізраїль).
Науковці стверджують, якщо до класичної терапії туберкульозу додати вітамін С, то ефективність лікування значно збільшиться, а його тривалість скоротиться.

П'ятниця, 02 Лютий 2018 11:00

Болі у спині усунуть антибіотики

У 40% випадків людину можна позбавити від хронічного болю у спині за допомогою антибіотиків. Такою сенсацією поділилися фахівці, які працюють в університетах Бірмінгема і Південної Данії. Результати дослідження були розміщені в European Spine Journal.
Науковці, котрі працюють у сфері неврології, зазначають, що відкриття їхніх колег заслуговує на Нобелівську премію. Дослідники виявили зв’язок між постійними болями в спині та інфекцією, яку провокує бактерія, що викликає вугровий висип. Ученим удалося з’ясувати, що антибіотики, які призначають при лікуванні цієї інфекції, здатні взяти гору над хронічним болем у спині й усунути супутні йому проблеми.
Відкриття унікальне тим, що терапія антибіотиками може замінити хірургічне втручання, за допомогою якого традиційно усувають хронічні болі в спині. Якщо наступні випробування зможуть підтвердити ефективність результатів дослідження європейських фахівців, то велика кількість людей зможе позбутися від болів, які переслідують їх протягом тривалого часу і не дають жити повноцінним життям.
У підсумку першого дослідження вчені виявили, що в 40% випадків бактерії, які з’являються в зміщених міжхребцевих дисках, є причиною запальних процесів і, відповідно, больових відчуттів.
Раніше вважалося, що подібні бактерії мало пов’язані з виникненням болю в спині. Однак лікування антибіотиками хворих із контрольної групи виявилось ефективним на 80%.

Ярослав ШЛАПАК, Укрінформ

Наш зна­ме­ни­тий те­ле­док­тор Єв­ген Ко­ма­ров­ський, улюб­ле­нець ма­тусь і ма­лень­ких ді­тей, уже нас усіх по­пе­ре­див, що кір, зви­чай­но, ду­же по­га­но, але кок­люш без щеп­лень — прос­то ка­тас­тро­фа.
Що ж та­ке кок­люш по су­ті і як із ним бо­ро­ти­ся? Про це ми роз­пи­та­ли фа­хів­ця-епі­де­мі­оло­га кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук, до­цен­та Іри­ну БАЙ­ДАЛ­КУ.

— Коклюш — це інфекція дихальних шляхів, яка сама по собі дуже заразна. У багатьох хворих недуга супроводжується надзвичайно сильним кашлем із подальшим глибоким вдихом, що супроводжується свистом і хрипами.

Наш спів­роз­мов­ник — Сер­гій Бе­ду­сен­ко є му­зич­ним об­лич­чям ра­діо­ка­на­лу «Куль­ту­ра», він — ав­тор ра­діо­за­ста­вок і знач­ною мі­рою впли­ває на му­зич­ну по­лі­ти­ку ка­на­лу.
Бе­ду­сен­ко пі­дій­шов до то­го, що йо­го рок-опе­ра «Яро­слав Муд­рий» на влас­не ліб­ре­то вреш­ті знай­де вті­лен­ня в Те­ат­рі на По­до­лі, яким ке­рує на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни Віта­лій Ма­ла­хов.

Новий роман «До Крайніх Меж» нашого гостя успішно освоює літературний простір.

Published in Вітальня
П'ятниця, 02 Лютий 2018 01:49

Смугастий рейс

У На­ціо­наль­но­му цир­ку зно­ву ан­шлаг! Це й не див­но, адже цирк під­го­ту­вав ці­ка­ву ін­тер­на­ціо­наль­ну про­гра­му. Во­на вра­жає яс­кра­віс­тю, ви­со­ким про­фе­сіо­на­ліз­мом, екс­три­мом, від яко­го пе­ре­хоп­лює по­дих.

Тенденції світового цирку змінилися: раніше артисти захоплювалися постановками номерів, нині віддають перевагу трюкам. Ущерть насичений сміливими, карколомними трюками і «Смугастий рейс».
У новій програмі заслужений артист Узбекистану, лауреат міжнародних конкурсів ілюзіоністів Туйчи Хан відтворив унікальний, супернебезпечний трюк відомого ілюзіоніста Гаррі Гуддіні «Звільнення під водою».

Published in Культура

У ве­ли­ко­му й ба­га­то­гран­но­му ком­плек­сі флаг­ма­на авіа­бу­дів­ної га­лу­зі Ук­раї­ни — дер­жав­но­го під­при­єм­ства «Ан­то­нов» — од­нією з важ­ли­вих скла­до­вих є йо­го авіа­транс­порт­ний під­роз­діл (АТП), кот­рий ши­ро­ко ві­до­мий на сві­то­во­му рин­ку ван­таж­них пе­ре­ве­зень як авіа­ком­па­нія «Авіа­лі­нії Ан­то­но­ва».
Ос­но­вою її кри­ла­то­го фло­ту є сім «Рус­ла­нів» — лі­та­ків «Ан-124-100» у різ­них мо­ди­фі­ка­ці­ях.

Яка на сьо­го­дні кри­мі­но­ген­на си­ту­ація в ар­мії? Чи прав­да, що ар­мій­ці ги­нуть не ли­ше від во­ро­жих куль, а й ін­ші чин­ни­ки вко­ро­чу­ють їм жит­тя? Яки­ми вій­сь­ко­ви­ми си­ла­ми пред­став­ле­на сьо­го­дні Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція на Дон­ба­сі? Чи мо­же так ста­ти­ся, що ни­ніш­ні її кер­ма­ни­чі з ча­сом мо­жуть опи­ни­ти­ся на ла­ві під­суд­них і су­ди­ти­ме їх Га­азь­кий три­бу­нал?
На ці та ін­ші за­пи­тан­ня ми по­про­си­ли від­по­віс­ти за­ступ­ни­ка ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Ук­раї­ни — го­лов­но­го вій­сь­ко­во­го про­ку­ро­ра Украї­ни ге­не­рал-пол­ков­ни­ка юс­ти­ції Ана­то­лія Ма­тіо­са.

Published in Військо
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».