№ 34 (24081)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 12, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 21 Серпень 2015 21:59

«ШАХ­ТАР»: лишилося пів року до мети

До­нець­кий «Шах­тар» здо­був важ­ли­вий ре­зуль­тат у Від­ні, де в остан­ньо­му ква­лі­фі­ка­цій­но­му ра­ун­ді Лі­ги чем­піо­нів УЄФА роз­по­чав про­ти­сто­ян­ня з авст­рій­ським «Ра­пі­дом». Ві­це-чем­піо­ни Ук­раї­ни запи­са­ли до сво­го ак­ти­ву мі­ні­маль­ну пе­ре­мо­гу, яка не до­зво­лить роз­слаб­ля­ти­ся на­ступ­но­го тиж­ня в мат­чі-від­по­ві­ді.

«Рапід» у домашньому поєдинку показав, за рахунок яких якостей зміг переграти на попередньому етапі кваліфікації амстердамський «Аякс». Якості ці характерні для європейських середняків — залізна ігрова дисципліна, висока фізична підготовка, яка дозволяє витримати досить високий темп протягом всіх 90 хвилин поєдинку.

Published in Футбол
П'ятниця, 21 Серпень 2015 12:55

Стовідсотковий показник "ДИНАМО"

За під­сум­ка­ми п’ято­го ту­ру чем­піо­на­ту Ук­раї­ни се­ред ко­манд Прем’­єр-лі­ги, ки­їв­ське «Ди­на­мо» не тіль­ки за­ли­ши­ло­ся єди­ним клу­бом, який ще не втра­чав очок, а й ві­ді­рва­ло­ся від най­ближ­чих кон­ку­рен­тів вже на п’ять очок. Утім, у «бі­ло-си­ньої» коман­ди по­пе­ре­ду іг­ри як про­ти го­лов­но­го кон­ку­рен­та — до­нець­ко­го «Шах­та­ря», так і про­ти ни­ніш­ніх та ко­лиш­ніх учас­ни­ків єв­ро­куб­ко­вої кам­па­нії — лу­ган­ської «Зо­рі» та пол­тав­ської «Вор­скли».

Навколо матчу «Шахтар» — «Дніпро» було багато розмов. Напередодні поєдинку наставник дніпропетровців Мирон Маркевич «налякав» громадськість заявою про бажання піти з клубу, проте, на щастя для вболівальників команди, тренер залишився на своєму посту та відмінно підготував свій колектив до матчу з віце-чемпіоном України. До того ж керівництво «гірників» захотіло зіграти свій домашній поєдинок в Одесі.

Published in Футбол

Правильний діагноз — запорука успішного лікування. Проте визначити психічне захворювання набагато складніше, ніж соматичне. Найчастіше лікарю доводиться спиратися на емоційну поведінку хворого і власні спостереження, а не на точні аналізи. Це часто може призводити до неправильної діагностики через схожість симптомів різних захворювань.
Наприклад, можна помилково діагностувати депресію у хворого, який страждає на біполярний розлад. Справа в тому, що першим симптомом біполярного розладу, на який звертає увагу хворий і який він описує лікареві, є депресія.

Співробітники, які прагнуть досконалості в роботі, перебувають у надмірному напруженні і можуть страждати від емоційного вигоряння, попереджають британські вчені з університету Бата й університету Йорка.
Перфекціонізм — це надто високі особисті стандарти в поєднанні з суворою самокритикою. Перфекціоністи, зазвичай, сильні і добросовісні люди, які прагнуть досконалості і високих досягнень. Але фахівці виявили, що ця властивість може бути руйнівною та призвести до погіршення продуктивності на роботі.

Міністерство юстиції Естонії підготувало законопроект, що передбачає покарання для жінок, які свідомо шкодять здоров’ю своєї майбутньої дитини. Куріння під час вагітності та прийом інших небезпечних для здоров’я плоду речовин каратимуться штрафом або тюремним ув’язненням.
Зараз цей документ на узгодженні в уряді. У законопроекті йдеться, що під час вагітності такі дії жінки, як куріння або прийом небезпечних для здоров’я плода речовин, можуть каратися штрафом від 96 до 1600 євро, або тюремним ув’язненням на термін до п’яти років.

П'ятниця, 21 Серпень 2015 12:41

Лептоспіроз вимагає пильності

Хто не чув про леп­то­спі­роз? Ось не­що­дав­но й у віт­чиз­ня­них ЗМІ з’яви­ли­ся по­ві­дом­лен­ня про сплеск цьо­го за­хво­рю­ван­ня в Ук­раї­ні. На щас­тя, ме­ні осо­бис­то не до­ве­ло­ся від­чу­ти всієї «при­ваб­ли­во­сті» цієї хво­ро­би. Утім, пам’­ятаю, що ко­лись в ін­фек­цій­ній лі­кар­ні, ку­ди по­тра­пив із гри­пом, ви­па­ло пе­ре­тну­ти­ся із хво­ри­ми на леп­то­спі­роз. У них бу­ла ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра, бо­лі­ло все ті­ло, а ще час від ча­су їм ро­би­ли пунк­цію спин­но­моз­ко­вої рі­ди­ни. Ви­до­ви­ще не для лю­дей зі слаб­ки­ми нер­ва­ми, ска­жу я вам.
Сло­вом, від­кла­ло­ся тіль­ки, що леп­то­спі­роз — це сер­йоз­но! А ось що це за не­ду­га з на­уко­вої точ­ки зо­ру, спро­бу­ємо з’ясу­ва­ти за до­по­мо­гою фа­хів­ця-ін­фек­ціо­ніс­та. От­же, що та­ке леп­то­спі­роз? Про це по­го­во­ри­мо з кан­ди­да­том ме­дич­них на­ук, до­цен­том Оле­ною Ні­коль­ською.

На ХІV Між­на­род­ній кон­фе­рен­ції «Ре­сур­си при­род­них вод Кар­пат­сько­го ре­гіо­ну» про­від­ні фа­хів­ці з еко­ло­гії об­го­во­ри­ли пи­тан­ня очи­щен­ня, ви­ко­рис­тан­ня вод­них ре­сур­сів, а та­кож проб­ле­ми збе­ре­жен­ня та від­тво­рен­ня во­до­ре­сурс­но­го по­тен­ці­алу, ви­вчен­ня і мо­де­лю­ван­ня гід­ро­еко­ло­гіч­но­го ста­ну по­верх­не­вих і під­зем­них вод, до­слі­джен­ня та оцін­ки баль­нео­ло­гіч­но­го по­тен­ці­алу мі­не­раль­них вод, мо­де­лю­ван­ня не­без­печ­них гід­ро­ло­гіч­них про­це­сів, во­до­пос­та­чан­ня, во­до­від­ве­ден­ня, очи­щен­ня вод, рек­ре­ацій­но­го, баль­нео­ло­гіч­но­го, гід­ро­енер­ге­тич­но­го ви­ко­рис­тан­ня вод­них ре­сур­сів то­що. Осо­бли­вий ак­цент ро­бив­ся на ви­ко­рис­тан­ні су­час­них ме­то­дів та тех­но­ло­гій.

Published in Екологія

Роз­мо­ва з Пав­лом Воль­ва­чем спо­ну­ка­на кіль­ко­ма чин­ни­ка­ми. По-пер­ше, це один із най­ці­ка­ві­ших по­етів і про­за­їків, який ви­зна­чає рі­вень су­час­ної ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри. По-дру­ге, ви­йшла йо­го но­ва книж­ка «У Ки­єві» (в-во «Ук­ра­їн­ський пріо­ри­тет», 2015), ве­ли­кою мі­рою під­сум­ко­ва (тоб­то в ній, окрім но­во­го, чи­ма­ло ви­бра­но­го). По-тре­тє, у цій книж­ці скон­ден­со­ва­ний той не­ймо­вір­но не­бай­ду­жий Воль­вач, який на­ма­гає­ть­ся від­по­віс­ти не тіль­ки на пе­ку­чі пи­тан­ня сьо­го­ден­ня, а й за­зир­ну­ти у май­бут­нє, як будь-який справж­ній пись­мен­ник.

До книжки увійшли твори не суто про Київ (як дехто, не вчитуючись, проголосив), а поезії, що «вдивляються» в часопростір нового тисячоліття і світу, побаченого з вічного Києва.

Published in Вітальня

Славетну оперу «Запорожець за Дунаєм» покажуть в українській столиці просто неба. Показ присвячений Дню Незалежності.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури, за підтримки якого й відбудеться захід.
«На Співочому полі 22 серпня о 19.30 відбудеться ландшафтна театралізована постановка за мотивами опери Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм». Захід організований Запорізькою обласною філармонією та приурочений до Дня Незалежності України та Дня Державного прапора», — зазначається в повідомленні.

Published in Культура
П'ятниця, 21 Серпень 2015 12:16

Літопис трагічної історії

Знач­на час­ти­на укра­їн­ців жи­ве чи при­най­мні на­ма­гає­ть­ся жи­ти так, на­че ні­чо­го не від­бу­ває­ть­ся. На­че на схо­ді кра­їни не йде вій­на, на­че ма­ло не що­дня не ги­нуть ук­ра­їн­ські во­їни. Їх­ня по­зи­ція на­га­дує по­зу стра­уса, що за­ну­рив свою го­ло­ву в зем­лю і не­мов не по­мі­чає то­го, що від­бу­ває­ть­ся нав­ко­ло. Про­те мож­ли­во хо­ча б час­ти­на бай­ду­жих гро­ма­дян змі­нить свою по­зи­цію, як­що від­ві­дає фо­то­ви­став­ку «Іло­вайськ», що дня­ми від­кри­ла­ся в На­ціо­наль­но­му му­зеї Та­ра­са Шев­чен­ка.
Автори цієї виставки — фотографи Олександр Глядєлов, Максим Дондюк, Максим Левін та Маркіян Лисейко, які на власні очі бачили всі жахіття війни, пройшли безліч випробувань, але доля залишила їм життя.

Published in Культура
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».