Лютий
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 16 Лютий 2018 15:46

Ви замовляли Діда Мороза?

15 ЛЮТОГО — 65 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АНАТОЛІЯ ГЕОРГІЙОВИЧА ХОСТІКОЄВА (1953), 
УКРАЇНСЬКОГО АКТОРА

На­род­ний ар­тист Ук­раї­ни Ана­то­лій Хос­ті­ко­єв на­ле­жить до тієї ка­те­го­рії ак­то­рів, чия впіз­на­ва­ність не об­ме­жує­ть­ся ли­ше ко­лом те­ат­ра­лів та кі­но­ма­нів. Йо­го став­ну пос­тать та ви­раз­не муж­нє об­лич­чя лег­ко впіз­на­ють чи не в кож­но­му ку­точ­ку на­шої кра­їни.

На його творчому рахунку кілька десятків театральних та кіношних ролей, однак мені щоразу, як мова заходить про цього актора, пригадується головна роль Хостікоєва у телевиставі за п’єсою Вадима Бойка «Ви замовляли Діда Мороза?», відзнята ще в 1984 році.

Published in Культура

21 ЛЮ­ТО­ГО — МІЖ­НА­РОД­НИЙ ДЕНЬ РІД­НОЇ МО­ВИ

В усі ча­си і в усіх на­ро­дів, які на­се­ля­ли на­шу пла­не­ту, мо­ва за влуч­ним ви­сло­вом Кон­фу­ція бу­ла най­пер­шою озна­кою їх­ньої на­ціо­наль­но­сті. А оку­пан­ти, за­хоп­лю­ючи чу­жі те­ри­то­рії, по­чи­на­ли своє па­ну­ван­ня з утис­ків, а то й за­бо­ро­ни мо­ви по­не­во­ле­них на­ро­дів.
Укра­їн­ці, впро­довж сто­літь не ма­ючи влас­ної дер­жа­ви, як ні­хто ін­ший, зна­ють, що та­ке мов­на дис­кри­мі­на­ція.

За­вдя­ки чи всу­пе­реч?
Німецький поет Фрідріх Боденштедт, побувавши в Україні, писав, що наша мова є «найгармонійнішою серед усіх слов’янських мов, вирізняється великою музичною гнучкістю». Відомий письменник і мандрівник Османської імперії Евлія Челебі, який обійшов увесь світ, вважав нашу мову «багатшою і всеосяжнішою, ніж персидська, китайська, монгольська та багато інших, разом узятих».

Published in Духовність

15 ЛЮ­ТО­ГО — ДЕНЬ ВША­НУ­ВАН­НЯ УЧАС­НИ­КІВ БО­ЙО­ВИХ ДІЙ НА ТЕ­РИ­ТО­РІЇ ІН­ШИХ ДЕР­ЖАВ

29 ро­ків то­му, 15 лю­то­го 1989 ро­ку, за­кін­чи­ла­ся так зва­на аф­ган­ська вій­на. Про неї на­пи­са­но і ска­за­но ду­же ба­га­то. Тож не втом­лю­ва­ти­ме­мо чи­та­ча чер­го­вим пе­ре­по­від­ан­ням при­кла­дів муж­но­сті і ге­ро­їз­му ра­дян­ських сол­да­тів, що від­по­ві­дає дій­снос­ті.
По­ди­ви­мо­ся на ту вій­ну очи­ма прос­то­го сол­да­та-укра­їн­ця. І до­по­мо­же нам у цьо­му Ві­та­лій Кру­тій — рад­ник мі­ніс­тра обо­ро­ни Ук­раї­ни і за­ступ­ник го­ло­ви Асо­ці­ації ве­те­ра­нів Аф­га­ніс­та­ну та АТО. Де­сят­ки ро­ків то­му він коман­ду­вав роз­ві­ду­валь­ним від­ді­лен­ням 173-го окре­мо­го за­го­ну спец­при­зна­чен­ня. На­го­род­же­ний ор­де­ном Чер­во­ної зір­ки і ме­дал­лю «За від­ва­гу».

Published in Військо

Пол­тав­ці, які ста­ли учас­ни­ка­ми уря­до­вої про­гра­ми «До­ступ­ні лі­ки», за кіль­ка тиж­нів до за­кін­чен­ня 2017 ро­ку діз­на­ли­ся не­при­єм­ну для се­бе но­ви­ну: в ап­те­ках об­лас­ті при­пи­ни­ли від­пус­ка­ти ме­ди­ка­мен­ти за ре­цеп­та­ми, що їх ви­пи­су­ва­ли в рам­ках цієї ши­ро­ко роз­рек­ла­мо­ва­ної про­гра­ми.

Через це хворі, котрі мали на руках уже виписані рецепти на доступні ліки, буквально падали з ніг, обходячи аптеки у пошуках обіцяних препаратів. Але скрізь чули одне: ліки за програмними рецептами більше не відпускають, бо аптекам не відшкодовують їхню вартість. І коли поновлять дію урядової програми, невідомо...

Published in Регіони

Віт­чиз­ня­ні під­при­єм­ства бра­ти­муть участь у най­мас­штаб­ні­шій Ки­тай­ській між­на­род­ній ви­став­ці ім­порт­них то­ва­рів, яка про­хо­ди­ти­ме з 5-го по 10 лис­то­па­да 2018 ро­ку у Шан­хаї. Це — пер­ший яр­ма­рок у Під­не­бес­ній, на яко­му бу­дуть пред­став­ле­ні ім­порт­ні то­ва­ри з усь­ого сві­ту.

Завдяки цій виставці влада КНР планує наповнити внутрішній ринок якісними товарами і послугами з усіх країн світу, зміцнити співпрацю між іноземним і китайським бізнесом, долучити ще більше держав до ініціативи, яка називається «Один пояс, один шлях».

Published in Економіка

Про це за­явив мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ан­дрій Ре­ва під час на­ра­ди фа­хів­ців Мін­соц­по­лі­ти­ки, пред­став­ни­ків гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій та ви­роб­ни­ків тех­ніч­них за­со­бів ре­абі­лі­та­ції, при­свя­че­ній удо­ско­на­лен­ню по­ряд­ку за­без­пе­чен­ня тех­ніч­ни­ми за­со­ба­ми ре­абі­лі­та­ції осіб з ін­ва­лід­ніс­тю, ін­фор­мує прес-служ­ба ві­дом­ства.

«Діюча система забезпечення технічними засобами реабілітації давно показала свою неефективність, а тому Мінсоцполітики розробило зміни до діючого Порядку, які передбачають створення якісно нової системи надання послуг», — заявив А. Рева.

П'ятниця, 16 Лютий 2018 11:28

Прозорий офіс

Уряд за­без­пе­чив мож­ли­вість ство­рен­ня та функ­ціо­ну­ван­ня цен­трів на­дан­ня со­ці­аль­них по­слуг у фор­ма­ті «Про­зо­рий офіс».
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 7 лютого без обговорення.
Як повідомляється на Урядовому порталі, уряд ухвалив постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 р. № 779», реалізація норм якої забезпечить створення та функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, у форматі «Прозорий офіс».

Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла за­кон, який пе­ред­ба­чає при­зна­чен­ня до­стро­ко­вих пен­сій для чле­нів сі­мей за­гиб­лих учас­ни­ків Ре­во­лю­ції Гід­но­сті.
За ухвалення законопроекту «Про внесення зміни до статті 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо призначення дострокової пенсії за віком членам сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності» за основу та в цілому проголосували 248 депутатів, повідомляє Укрінформ.

Ка­бі­нет Мі­ніс­трів Ук­раї­ни на­по­ля­гає на по­глиб­лен­ні від­по­ві­даль­но­сті Мі­ніс­тер­ства охо­ро­ни здо­ров’я та ор­га­нів міс­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня за ви­ко­нан­ня дер­жав­них ме­дич­них про­грам.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час наради з питань закупівлі ліків, забезпечення вакцинами та щодо подальшої реформи системи охорони здоров’я, інформує Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
Глава уряду наголосив, що система охорони здоров’я проходить процес фундаментальних змін, але команда міністерства та місцеві органи мають працювати злагоджено і швидко виявляти проблеми та вирішувати їх.

П'ятниця, 16 Лютий 2018 11:17

Під «ковпаком» у Мюллера

То­рік спе­ці­аль­ний про­ку­рор Ро­берт Мюл­лер, який ве­де на­гляд за слід­ством що­до спроб Ро­сії впли­ну­ти на ре­зуль­тат ви­бо­рів у США, ого­ло­сив, що ко­лиш­ній рад­ник пре­зи­ден­та з на­ціо­наль­ної без­пе­ки ге­не­рал Майкл Флінн зви­ну­ва­че­ний у фаль­ши­вих зі­знан­нях, на­да­них ФБР про свої зу­стрі­чі із Сер­гі­єм Кис­ля­ком, ро­сій­ським екс-по­слом у Ва­шинг­то­ні. Ге­не­рал ви­знав свою ви­ну і по­обі­цяв спів­пра­цю­ва­ти зі слід­ством.

Розслідування має виявити, чи агенти Росії, які під час виборчої кампанії в США намагалися зашкодити Хілларі Клінтон, вчинили проникнення у комп’ютери Демократичної партії, погодивши свої дії зі штабом республіканського кандидата.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».