№ 26 (24229)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Липень 12, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Фут­бо­ліс­ти збір­ної Бра­зи­лії ста­ли пе­ре­мож­ця­ми Куб­ка Аме­ри­ки-2019.
У фіналі головного футбольного турніру серед південноамериканських команд національна збірна Бразилії на стадіоні «Маракана» в Ріо-де-Жанейро з рахунком 3:1 перемогла команду Перу, повідомляє Укрінформ.
У складі бразильців відзначились Евертон (15-а хвилина), Габріел Жезус (45+2) і Річарлісон (90, з пенальті); у перуанців м’яч забив Паоло Герреро (44, з пенальті).

Published in Футбол

ЛЕ­ГЕН­ДАР­НИЙ АМЕ­РИ­КАН­СЬКИЙ БОК­СЕР СТАВ АМ­БА­СА­ДО­РОМ ТМ PARIMATCH
Ус­міх­не­ний і до­теп­ний, у чу­до­вій фі­зич­ній фор­мі і зі жва­вим по­гля­дом — та­ким у Ки­єві по­ба­чи­ли ко­лиш­ньо­го аб­со­лют­но­го чем­піо­на сві­ту з бок­су у су­пер­важ­кій ва­зі Май­ка Тай­со­на.

Американець, який є рекордсменом Книги рекордів Гіннесса і займає почесне місце в Міжнародному залі боксерської слави, прилетів на запрошення ТМ Parimatch, яка зробила його своїм офіційним бренд-амбасадором. Тайсон приїхав до України у супроводі рідних — дружини Кікі та сина Аміра.

Published in Бокс

Коли б упродовж доби ви не перебували цього літа на свіжому повітрі, обов’язково слід вжити заходів для запобігання сонячній еритемі, гострій шкірній реакції на надмірний вплив ультрафіолетового випромінювання.
Адже незахищена шкіра реагує на літнє сонце болючим почервонінням, лущенням і можливою появою пухирців. Ці ефекти короткочасні, але сонячний опік може також викликати довгострокові проблеми, такі як передчасне старіння шкіри (коричневі плями, зморшки) і навіть рак шкіри.

П'ятниця, 12 Липень 2019 20:25

Щоб щитовидна залоза здоровою була

Остан­нім ча­сом в усьо­му сві­ті спос­те­рі­гає­ть­ся зрос­тан­ня ен­до­крин­них за­хво­рю­вань. Най­більш час­ти­ми є різ­ні за­хво­рю­ван­ня щи­то­вид­ної за­ло­зи, які мо­жуть пе­ре­бі­га­ти гос­тро або хро­ніч­но і в де­яких ви­пад­ках мо­жуть ста­но­ви­ти за­гро­зу жит­тю па­ці­єн­та.
До всьо­го вар­то пам’­ята­ти, що гор­мо­ни щи­то­вид­ної за­ло­зи ді­ють на всі клі­ти­ни ті­ла і впли­ва­ють на та­кі про­це­си, як ро­бо­та сер­ця, ін­тен­сив­ність об­мі­ну ре­чо­вин, ріст та ін­те­лек­ту­аль­ний роз­ви­ток ді­тей.
Як же від­бу­ваю­ть­ся ці про­це­си та й що ро­би­ти, аби під­три­му­ва­ти нор­маль­ну ро­бо­ту щи­то­вид­ної за­ло­зи? На ці за­пи­тан­ня нам від­по­вів фа­хі­вець — ен­до­кри­но­лог Гав­ри­ло Ва­си­льо­вич ФРО­ЛОВ.

Сьо­го­дні са­ме час го­во­ри­ти про знан­ня, про роль і по­ши­рен­ня знань. Отож спів­роз­мов­ни­ком став Ва­силь Ку­ше­рець — го­ло­ва прав­лін­ня То­ва­ри­ства «Знан­ня» Ук­раї­ни, пре­зи­дент Уні­вер­си­те­ту су­час­них знань, ві­до­мий ук­ра­їн­ський фі­ло­соф, док­тор фі­ло­соф­ських на­ук, про­фе­сор, за­слу­же­ний ді­яч на­уки і тех­ні­ки Ук­раї­ни.

Published in Вітальня

Ук­ра­їн­ський фільм «Мої дум­ки ти­хі» ре­жи­се­ра Ан­то­ніо Лу­ки­ча от­ри­мав од­ну з на­го­род 54-го Між­на­род­но­го кі­но­фес­ти­ва­лю в Кар­ло­вих Ва­рах.
Про це повідомляє «Радіо «Свобода».
«Стрічка режисера Антоніо Лукича «Мої думки тихі» — лауреат 54-го Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах. У секції East of the West («На Схід від Заходу») фільм відзначено спеціальною нагородою журі Фестивалю», — йдеться у повідомленні.

Published in Культура
П'ятниця, 12 Липень 2019 17:31

Подорожуючи оповіданнями Чехова

Ви­ста­ви за до­теп­ни­ми опо­від­ан­ня­ми Ан­то­на Че­хо­ва ко­рис­тую­ть­ся по­пу­ляр­ніс­тю в усьо­му сві­ті. Люб­лять їх і ук­ра­їн­ські гля­да­чі. Не­що­дав­но на Но­вій сце­ні На­ціо­наль­но­го ака­де­міч­но­го те­ат­ру ро­сій­ської дра­ми іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни Ки­ри­ло Каш­лі­ков по­ста­вив ви­ста­ву «Хо­ро­ші лю­ди...» за тво­ра­ми Ан­то­на Пав­ло­ви­ча, ство­ре­ни­ми у 80-х ро­ках ХІХ сто­літ­тя.

— Наш театр багато разів звертався до Чехова... На різних сценах... Антон Павлович і в житті, і у творчості дуже хотів, щоб людина стала кращою, чистішою, більш душевною.

Published in Культура
П'ятниця, 12 Липень 2019 17:19

Бути щасливим кожен день

Під за­ві­су 84-го те­ат­раль­но­го се­зо­ну в Ки­їв­сько­му на­ціо­наль­но­му ака­де­міч­но­му те­ат­рі опе­ре­ти пре­зен­ту­ва­ли тра­гі­ко­ме­дію «Роз­мо­ва, якої не бу­ло» Ро­діо­на Бі­лець­ко­го.
Прем’­єра від­бу­ла­ся на сце­ні «77». Вже тра­ди­цій­но на­пе­ре­до­дні пер­шо­го по­ка­зу но­вої ви­ста­ви її твор­ці по­спіл­ку­ва­ли­ся з пред­став­ни­ка­ми ЗМІ.

Про здобутки театру у 84-му театральному сезоні та плани на ювілейний сезон розповіла комерційний директор Національної оперети України Оксана Когут. Вистави ставили переважно запрошені режисери, більшість з яких — творча молодь.

Published in Культура
П'ятниця, 12 Липень 2019 17:05

Стартував солодкий сезон

Від­цві­ли ака­ція і ли­па, па­січ­ни­ки при­сту­пи­ли до від­ка­чу­ван­ня най­цін­ні­ших і най­до­рож­чих сор­тів ме­ду. Од­нак скіль­ки всьо­го збе­руть цьо­го ко­рис­но­го про­дук­ту ни­ніш­ньо­го ро­ку, ні­хто на­віть не бе­реть­ся прог­но­зу­ва­ти. Адже за­гроз ме­до­во­му вро­жаю не бра­ку­ва­ло ра­ні­ше, не мен­шає й те­пер.

Проте попри всі негаразди Україна тримається на вершині світових рейтингів. Маємо перше місце в Європі і п’яте у світі за обсягом виробництва меду, офіційно продукуючи майже 70–75 тис. т меду, а неофіційно — близько 100 тис., що становить 5–6% світового виробництва.

Published in Земля і люди
П'ятниця, 12 Липень 2019 16:58

«Червоний півень» збирає жертви...

За ін­фор­ма­цією Ук­ра­їн­сько­го на­уко­во-до­слід­но­го ін­сти­ту­ту ци­віль­но­го за­хис­ту, у 2018 ро­ці в Ук­раї­ні ста­ло­ся 78608 по­жеж, що по­рів­ня­но з 2017 ро­ком на 5% мен­ше.
Утім, циф­ра ця не мо­же не ви­кли­ка­ти за­не­по­ко­єн­ня. Адже кіль­кість лю­дей, за­гиб­лих у них, зрос­ла на більш як 7%. По­біль­ша­ло і трав­мо­ва­них.
Як­що го­во­ри­ти про ма­те­рі­аль­ні втра­ти від по­жеж, то во­ни ви­мі­рю­ють­ся по­над 8 міль­яр­да­ми гри­вень. Але як­що з пли­ном ча­су їх від­шко­ду­ють, то жит­тя по­над 2 ти­сяч гро­ма­дян, у то­му чис­лі 47 ді­тей, уже не по­вер­неш.

Published in Безпека
Сторiнка 1 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».