Квітень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Травень 26, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Минулий рік став для Київського міського центру зайнятості своєрідним випробуванням на міцність. Кількість безробітних, що були зареєстровані в столиці в 2015 році, — рекордна за всі роки існування незалежної України. З початку анексії Криму та початком бойових дій на сході країни в столицю переїжджали переселенці з цих територій. Крім того, у зв’язку з важким станом ринку праці в регіонах у Київ прямували трудові мігранти з інших регіонів країни.
Додавали кількості безробітних і підприємства Києва, на яких унаслідок кризових явищ скорочувалися робочі місця. Всі ці фактори привели до того, що в перші місяці осені 2015 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних перетнула позначку 17 тис. Це майже вдвічі більше, ніж декілька років тому до початку подій у Криму та Донбасі.

Пре­зи­дент Ук­раї­ни Пет­ро По­ро­шен­ко про­по­нує пар­ла­мен­ту від­хи­ли­ти за­кон про вне­сен­ня змін до до­дат­ків № 3 та № 7 За­ко­ну Ук­раї­ни «Про Дер­жав­ний бю­джет Ук­раї­ни на 2016 рік» що­до пе­ре­роз­по­ді­лу по­над 1,9 млрд грн суб­вен­цій з Дер­жав­но­го бю­дже­ту на піль­го­вий про­їзд окре­мих ка­те­го­рій гро­ма­дян за ра­ху­нок кош­тів суб­вен­цій міс­це­вим бю­дже­там на на­дан­ня пільг і жит­ло­вих суб­си­дій, на опла­ту елек­тро­енер­гії і во­до­пос­та­чан­ня.

Про це зазначається у пропозиціях Глави держави, розміщених на офіційному сайті Верховної Ради.
«Закон України «Про внесення змін до додатків № 3 та № 7 до Закону України «Про Державний бюджет» категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг» не підтримується, тож пропоную його відхилити», — підкреслив Президент.

За оцінкою регіональних центрів зайнятості, на сьогодні військова служба за контрактом є однією з найбільш конкурентоспроможних професій на ринку праці України. Про це повідомив заступник голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Сергій Кравченко.
«Нині професія військового — одна з найпопулярніших в Україні. Це пояснюється тим, що всі охочі служити в українській армії за контрактом отримують не лише достойну зарплату, а й певні переваги. Спільно з представниками військкоматів фахівці служби зайнятості проводять групові та масові заходи для безробітних.
Віднедавна на базі центрів зайнятості діють рекрутингові пункти, де шукачі роботи зможуть укласти контракт на проходження служби в армії ЗСУ та дізнатись усю необхідну інформацію про контрактну службу.

На­род­на пар­тія Ма­рі­ана Кот­ле­би з від­вер­то фа­шист­ською ідео­ло­гією по­тра­пи­ла до сло­ваць­ко­го пар­ла­мен­ту. Крім На­род­ної пар­тії, у пар­ла­мент об­ра­ні та­кож «по­мір­ко­ва­ні» на­ціо­на­ліс­ти зі Сло­ваць­кої на­ціо­наль­ної пар­тії.

Хоча економічно країна виглядає добре, стан освіти і охорони здоров’я не витримує критики. Якість шкіл і вишів знижується з кожним роком — жодного словацького університету нема у числі провідних 500 чи навіть 1000 кращих у світі. Якість охорони здоров’я також падає, хоча Словаччина виділяє на неї більше грошей, ніж сусідні Польща і Угорщина.
Масштабність корупції більше подібна до української, аніж до європейської. Словаччина набагато більше олігархічна, ніж Чехія, Польща чи Угорщина. Нерівність, олігархія, неякісні публічні послуги — це досить стандартний набір.

П'ятниця, 08 Квiтень 2016 11:50

На службі партії

Жур­на­ліс­ти­ка в Ки­таї по­діб­на до ков­зан­ня на бе­рез­не­во­му льо­ді — лег­ко по­тра­пи­ти у про­руб, але пар­тія ки­дає ря­тів­ний круг — тем­ни­ки.

Медіа — велика потуга і в Китаї також. Напевно, саме тому президент Сі Цзіньпін 19 лютого здійснив багатогодинну екскурсію по найбільших редакціях країни — агентству Сіньхуа, державному телебаченню CCTV і редакції провідного партійного органу «Женьмінь Жибао» («Народна Газета»).
Сі, який нині консолідує владу (все частіше говорять, що це — найсильніший китайський лідер від часів самого Мао), відвідав студії і привітався з працівниками.

Вперше про Саудівську Аравію як не тільки регіональну наддержаву світ довідався на початку 1970х років. Тоді саудівці ініціювали нафтовий бойкот країн, які підтримали Державу Ізраїль у війні 1967 року проти арабських держав. У підсумку країни Заходу пережили нафтовий шок від зростання цін та були стимульовані до технологічної модернізації своєї економіки.
Натомість Саудівська Аравія отримала надприбутки від здорожчання цін на нафту. Величезні золотовалютні запаси дали можливість Саудівській Аравії на початку 1980х років зіграти вже на боці Заходу, збільшивши обсяги видобутку нафти, що спровокувало зменшення ціни на неї та поставило на коліна СРСР.
На початку 1990х років відразу після звільнення Кувейту від іракської армії Саудівська Аравія ініціювала перетворення Організації співробітництва країн Перської затоки на «другий» Євросоюз.

П'ятниця, 08 Квiтень 2016 11:42

Карабах: знову війна?

Азер­бай­джан­сько-вір­мен­ський кон­флікт у На­гір­но­му Ка­ра­ба­ху, який роз­по­чав­ся у 1988 ро­ці, став од­нією з пер­ших між­на­ціо­наль­них війн на прос­то­рах СРСР. Цю мі­ну спо­віль­не­ної дії за­клав ще Йо­сип Ста­лін. У 1920-х ро­ках, ко­ли ви­бу­до­ву­ва­ла­ся ра­дян­ська ім­пе­рія, він на­ма­гав­ся ство­ри­ти сис­те­му, яка да­ва­ла мож­ли­вість вза­єм­но стри­му­ва­ти різ­ні на­ро­ди ім­пе­рії.

Так до Азербайджану була передана переважно населена вірменами території Нагірного Карабаху. Натомість прикордонна з Іраном Нахічеванська область, відокремлена від Азербайджану вірменською територією, мала стати плацдармом для відвоювання в Ірану території, населеної азербайджанцями. Однак ці геополітичні ігри Сталіна дорого коштували народам Вірменії та Азербайджану.

Дня­ми ки­тай­ський лі­дер Сі Цзінь­пін від­ві­дав США. Без­по­се­ред­нім при­во­дом для йо­го ві­зи­ту бу­ла участь у са­мі­ті з пи­тань ядер­ної без­пе­ки. При­сут­ність на цьо­му за­хо­ді Сі Цзінь­пі­на бу­ла осо­бли­во ре­зо­нанс­ною, зва­жа­ючи на бой­кот са­мі­ту Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним. Тим са­мим Ки­тай укот­ре до­вів, що для ньо­го нор­маль­ні від­но­си­ни із США важ­ли­ві­ші за фор­маль­ний «со­юз» із Ро­сією.

Китайці стурбовані непростими відносинами із США. Останнім часом вагомим фактором для їхнього ускладнення стали проблеми спірних з Японією островів у СхідноКитайському морі. Сполучені Штати різко виступили проти спроб Китаю максимально посилити свою військовоморську присутність також у районі спірних островів архіпелагу Спратлі.
Сі Цзіньпін закликав до взаємної поваги інтересів із США.

5 квітня набув чинності вирок Надії Савченко, яка була засуджена російським судом до 22 років колонії. Як і очікувалось, українка не стала подавати апеляції на вирок, бо вважає неможливим добитися справедливості у російських судах. Натомість після двотижневого голодування на воді починаючи з 6 квітня вона оголосила про початок безстрокового сухого голодування з вимогою повернути її до України.
Як заявив адвокат Савченко Микола Полозов в інтерв’ю DW, президент Російської Федерації Володимир Путін може помилувати Надію Савченко і всупереч її бажанню.
«Потрібно розуміти, що правове поле в Росії є дуже гнучким, коли йдеться про прийняття політичних рішень.

П'ятниця, 08 Квiтень 2016 11:18

Референдум у Нідерландах: що далі?

Згід­но з по­пе­ред­ні­ми ре­зуль­та­та­ми під­ра­хун­ку го­ло­сів, зроб­ле­ни­ми му­ні­ци­па­лі­те­та­ми, 61,1% гол­ланд­ців про­го­ло­су­ва­ти «про­ти» ра­ти­фі­ка­ції Уго­ди про асо­ці­ацію Ук­раї­на — ЄС на ре­фе­рен­ду­мі у Ні­дер­лан­дах. Яв­ка ста­но­ви­ла 32%. «За» Уго­ду про­го­ло­су­ва­ли 38,1% ви­бор­ців.

Виборча рада Нідерландів оголосить остаточні офіційні результати 12 квітня.
Коаліційні партії парламенту Нідерландів вважають, що негативний результат референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна — ЄС потребуватиме реакції нідерландського уряду, і планують обговорювати наступні кроки після того, як отримають офіційну позицію уряду.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».