Квітень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Червень 17, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

26 КВІТ­НЯ — ДЕНЬ ЧОР­НО­БИЛЬ­СЬКОЇ ТРА­ГЕ­ДІЇ

Про те, що тра­пи­ло­ся в ніч з 25 на 26 квіт­ня 1986 ро­ку, на­пи­са­но і ска­за­но ба­га­то. Од­нією з го­лов­них при­чин, які при­зве­ли до неї, і до­сі вва­жаю­ть­ся гру­бі по­мил­ки пер­со­на­лу стан­ції, до­пу­ще­ні під час про­ве­ден­ня екс­пе­ри­мен­ту.
Але до­ку­мен­ти КДБ, які збе­рі­га­ють­ся в ар­хі­вах СБУ, свід­чать: іс­ну­ва­ла ве­ли­ка ймо­вір­ність «НП», ос­кіль­ки під час спо­ру­джен­ня АЕС бу­ло до­пу­ще­но чи­ма­ло не­до­лі­ків, не­до­ро­бок і на­віть бра­ку та по­ру­шень тех­но­ло­гій чи зви­чай­но­го не­дбаль­ства та ха­лат­но­сті.

Published in Суспільство
П'ятниця, 01 Квiтень 2016 11:26

Ворожіння на «прокурорській гущі»

ЧОМУ БІЛЬШІСТЬ КЕРМАНИЧІВ ГПУ ЗАЛЕЖНА ВІД ВОЛІ ПРЕЗИДЕНТІВ?

Гли­бо­ка по­лі­тич­на кри­за, що три­ває в Ук­раї­ні вже по­над мі­сяць, не об­ме­жує­ть­ся са­мим ли­ше пи­тан­ням май­бут­ньо­го уря­ду. Ні­би «в на­груз­ку» су­спіль­ство от­ри­ма­ло ще й пе­ри­пе­тії нав­ко­ло по­са­ди ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра. При­чо­му, на цьо­му «фрон­ті» ін­три­га за­в’язу­єть­ся ніт­ро­хи не мен­ша, ніж нав­ко­ло Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів...
Утім, не вар­то за­бу­ва­ти, що упро­довж не­пов­них 25 ро­ків Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра за­га­лом та її очіль­ник зок­ре­ма ні­ко­ли не бу­ли не­за­леж­ни­ми. Спро­бу­ємо це до­вес­ти, стис­ло при­га­дав­ши ос­нов­ні ві­хи ді­яль­но­сті по­пе­ред­ніх ген­про­ку­ро­рів не­за­леж­ної Ук­раї­ни.

Published in Суспільство
Сторiнка 12 iз 12

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».