Січень[col=80]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Травень 26, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

На­при­кін­ці ми­ну­ло­го тиж­ня пар­ла­мент Ма­ке­до­нії про­го­ло­су­вав за вне­сен­ня по­пра­вок до Кон­сти­ту­ції кра­їни, на яких на­по­ля­га­ла Гре­ція. Для їх прий­нят­тя бу­ли по­тріб­ні го­ло­си двох тре­тин де­пу­та­тів.

До останнього моменту правляча коаліція не мала певності, що зможе долучити на свій бік голоси частини опозиції. Тим паче що президент Македонії Георге Іванов у передноворічному зверненні до парламенту висловився проти договору з Грецією щодо перейменування Македонії.

Бри­фінг за учас­тю пред­став­ни­ків де­яких по­сольств, а та­кож ро­ди­чів вій­сь­ко­во­по­ло­не­них ук­ра­їн­ських мо­ря­ків про­ве­ла Упов­но­ва­же­ний Вер­хов­ної Ра­ди з прав лю­ди­ни Люд­ми­ла Де­ні­со­ва.
Про це во­на по­ві­до­ми­ла на сво­їй сто­рін­ці у Facebook.

«Провела брифінг з представниками посольств різних країн спільно з координатором групи адвокатів Миколою Полозовим. Участь також узяли батьки українських військовополонених моряків», — ідеться у дописі.

Published in Суспільство
П'ятниця, 18 Сiчень 2019 13:47

22 січня – день Соборності України

Сто­літ­тя то­му, 22 січ­ня 1919 ро­ку, на Со­фій­ській пло­щі Ки­єва бу­ло про­го­ло­ше­но об’єд­нан­ня Ук­ра­їн­ської На­род­ної Рес­пуб­лі­ки і За­хід­но-Ук­ра­їн­ської На­род­ної Рес­пуб­лі­ки в єди­ну дер­жа­ву.

Щоб краще зрозуміти, за яких обставин відбулася ця непересічна подія, нагадаємо про те, що передувало цьому.
Українська Центральна Рада у листопаді 1917 року проголосила утворення Української Народної Республіки, «сподіваючись на федеративні стосунки із демократичною Росією».

Published in Суспільство

Пра­во­слав­на церк­ва Ук­раї­ни обо­в’яз­ко­во от­ри­має ста­тус пат­рі­ар­хії, але для цьо­го по­тріб­но об’­єд­на­ти все ук­ра­їн­ське пра­во­слав’я.
Про це 15 січня заявив почесний Патріарх Православної церкви України Філарет у виступі після подячного молебня в Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку.
«Сьогодні ми маємо статус митрополії, але наша мета — досягти патріархату, і ми обов’язково досягнемо цього.

Published in Суспільство

Пре­зи­дент­ська ви­бор­ча кам­па­нія-2019 — в роз­па­лі. По­при те що її по­ча­ток при­пав на но­во­річ­ні свя­та і яко­гось гран­ді­оз­но­го шоу з цьо­го при­во­ду про­від­ні по­лі­тич­ні ді­ячі на­віть і не пла­ну­ва­ли, са­ме в ці дні від­бу­ває­ть­ся ак­ти­ві­за­ція кан­ди­да­тів на пост Гла­ви дер­жа­ви.

У цьому немає нічого дивного, бо оформитись як офіційний кандидат кожен охочий має до 4 лютого — часу на розкачку фактично не залишається...

Published in Суспільство

АБРАМЕНКО, РОМАНЧУК, СВІТОЛІНА ТА БАГАТО БОКСУ

Са­ме без цих по­дій та осо­бис­то­стей не­мож­ли­во уяви­ти цей спор­тив­ний рік. Про зви­тя­ги ук­ра­їн­ських спортс­ме­нів у 2018 ро­ці — да­лі в ог­ля­ді.

Published in Спорт
П'ятниця, 11 Сiчень 2019 18:51

Спорт-2019. Що подарує нам цей рік?

У роз­кла­ді спор­тив­них по­дій 2019-го не зна­чать­ся го­лов­ні стар­ти пла­не­ти — Олім­пій­ські іг­ри. Втім, у цей не­три­ва­лий пе­рі­од звич­но­го і ціл­ком зро­зу­мі­ло­го цик­ліч­но­го пе­ре­за­ван­та­жен­ня ува­га ба­га­то­міль­йон­ної ауди­то­рії віт­чиз­ня­них ша­ну­валь­ни­ків спор­ту, без­сум­нів­но, бу­де при­ку­та до тур­ні­рів зі ста­ту­сом «олім­пій­ських лі­цен­зій­них» із при­ці­лом на То­кіо-2020.
Се­ред ін­ших за­хоп­лю­ючих ба­та­лій — II Єв­ро­пей­ські іг­ри, жі­но­чий Єв­ро­бас­кет, чем­пі­он­ські бої ук­ра­їн­ських бок­се­рів-про­фе­сіо­на­лів, ква­лі­фі­ка­ція чем­піо­на­ту Єв­ро­пи-2020 з фут­бо­лу.

Published in Спорт

Хто з нас під час застуди не сидів над каструлею з вареною картоплею, накинувши при цьому рушник на голову?
Раніше це вважалося одним із найефективніших методів позбавлення від недуги. Однак сучасна медицина з побоюванням дивиться на подібний спосіб самолікування. Лікарі переконані, що пара від картоплі може завдати шкоди організму людини. Фахівці стверджують, що картопляна пара не здатна боротися з мікробами.

Багато хто думає, що тривалість життя багато в чому визначається генетикою. Однак схоже, що гени відіграють набагато меншу роль, ніж передбачалося раніше.
Замість цього фактори навколишнього середовища, такі як дієта і спосіб життя, вважаються ключовими детермінантами.
Ці три речі, які ви можете зробити, збільшать шанси побачити свій 100-й день народження.

Опа­лю­валь­ний се­зон у са­мо­му роз­па­лі. З при­хо­дом справж­ніх мо­ро­зів на­шим єди­ним по­ря­тун­ком є при­мі­щен­ня, де пра­цю­ють ба­та­реї. Од­нак ми на­віть не пі­до­зрю­ємо, яку за­гро­зу во­ни не­суть здо­ров’ю лю­ди­ни.

Фахівці визначили, які хвороби можуть розвинутись або загостритись у людей через прилади опалення. Найпоширеніша недуга — респіраторні захворювання.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».