Січень[col=80]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Травень 25, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 11 Сiчень 2019 13:18

Парламентські дебати в Британії

На початку поточного тижня палата громад британського парламенту приступила до розгляду за суттю Угоди про умови виходу з Євросоюзу.
У грудні 2018 року прем’єрміністр Тереза Мей, не маючи надійної більшості на користь вирішення цього питання, відклала процедуру ратифікації Угоди про умови виходу Великої Британії з Євросоюзу.

П'ятниця, 11 Сiчень 2019 13:13

ЄС на роздоріжжі

Єв­ро­пей­ський Со­юз всту­пив у 2019 рік, ма­ючи де­які не­вре­гу­льо­ва­ні кри­зо­ві про­це­си. Зок­ре­ма, не бу­ло вре­гу­льо­ва­но проб­ле­му фі­нан­со­вої дис­цип­лі­ни кра­їн — чле­нів мо­не­тар­ної зо­ни єв­ро.

Франція та Італія показали різні способи врегулювання проблем стабілізації фінансового становища. Президент Франції Емманюель Макрон обрав курс скорочення соціальних видатків, наслідком такого курсу стали соціально-політичні протести, які дестабілізують Францію з листопада минулого року.

Но­вий 2019 рік стар­ту­вав у США з чер­го­во­го кон­флік­ту що­до па­ра­мет­рів дер­жав­но­го бю­дже­ту. Опо­зи­цій­на Де­мо­кра­тич­на пар­тія, яка має біль­шість у ниж­ній па­ла­ті Конг­ре­су — па­ла­ті пред­став­ни­ків, за­бло­ку­ва­ла фі­нан­су­ван­ня важ­ли­вих для До­наль­да Трам­па про­ек­тів.

Не­прог­но­зо­ва­ні по­дії про­дов­жу­ють впли­ва­ти на тен­ден­ції роз­вит­ку со­ці­аль­но-по­лі­тич­ної си­ту­ації у ба­га­тьох кра­їнах сві­ту.
Край­ні при­кла­ди про­це­сів со­ці­аль­но­го про­тес­ту да­ють Фран­ція і Ка­зах­стан. Зви­чай­но, при­чи­ни за­во­ру­шень аб­со­лют­но різ­ні, як і рі­вень жит­тя в цих кра­їнах.

Французи, які організувались у рух протесту «жовтих жилетів», демонструють небажання працювати більше, одночасно скорочуючи споживання.

З по­чат­ком не ого­ло­ше­ної про­ти Ук­раї­ни вій­ни на­ша кра­їна втра­ти­ла Крим­ський пів­ос­трів, а та­кож знач­ну час­ти­ну Дон­ба­су.
Це при­зве­ло до по­яви пе­ре­се­лен­ців — жи­те­лів цих ре­гіо­нів, які, не ба­жа­ючи жи­ти під ро­сій­ським чо­бо­том, пе­ре­їха­ли на під­кон­троль­ні ук­ра­їн­ській вла­ді те­ри­то­рії.

Published in Суспільство
Четвер, 10 Сiчень 2019 23:01

Політичні «ворожіння» – 2019

ЧО­ГО МОЖ­НА ЧЕ­КА­ТИ НА­ШІЙ ДЕР­ЖА­ВІ ТА ЇЇ ГРО­МА­ДЯ­НАМ ВІД НО­ВО­ГО РО­КУ

По­ча­ток но­во­го ро­ку пе­ред­усім озна­ме­ну­вав­ся для Ук­раї­ни за­вер­шен­ням про­це­ду­ри от­ри­ман­ня То­мо­су. І цей факт сам по со­бі — над­зви­чай­но по­зи­тив­ний, при­най­мні з ог­ля­ду на те, що но­вий по­лі­тич­ний се­зон роз­по­ча­то з при­єм­ної но­ви­ни.
Тим па­че що в по­даль­шо­му, з ог­ля­ду на ці­лу ку­пу зов­ніш­ніх та внут­ріш­ніх чин­ни­ків, по­ки що важ­ко чіт­ко спрог­но­зу­ва­ти на­ступ­ні успі­хи.

Published in Суспільство
Сторiнка 9 iз 9

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».