Січень[col=80]
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Середа Травень 25, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Вій­сь­ко­во-Мор­ські си­ли, вій­ська мор­ської обо­ро­ни, озбро­єні су­час­ни­ми бо­йо­ви­ми ко­раб­ля­ми і ви­со­ко­точ­ни­ми про­ти­ко­ра­бель­ни­ми ра­кет­ни­ми ком­плек­са­ми, ви­со­ко­мо­біль­на і доб­ре ви­шко­ле­на мор­ська пі­хо­та є за­по­ру­кою мор­ської без­пе­ки на­шої кра­їни.

Вій­сь­ко­вий флот Украї­ні не на ча­сі...
Із розпадом колишнього СРСР усе армійське угруповування, яке дислокувалося на теренах України, включаючи навіть 43-ю ракетну армію стратегічного призначення, перейшло під юрисдикцію молодої Української держави.

Published in Військо

Си­ріт­ство ста­ло пер­шим най­тяж­чим ви­про­бу­ван­ням у жит­ті, яке ли­ше тіль­ки по­ча­ло свою хо­ду, для по­над двох ти­сяч пол­тав­ських під­літ­ків. Чи­ма­ло з яких спо­ви­точ­ку не ві­дають бать­ків­ської лас­ки і не ма­ють до ко­го при­гор­ну­ти­ся в скрут­ний час.
Так і до­рос­лі­ша­ють во­ни — без під­трим­ки рід­них лю­дей та не ві­даю­чи сі­мей­но­го за­тиш­ку. І хо­ча дер­жа­ва взя­ла на се­бе тя­гар пік­лу­ван­ня про цих зне­до­ле­них, але і во­на не за­мі­нить си­ро­там ро­дин­но­го ко­ла...

П'ятниця, 25 Сiчень 2019 13:06

Екотрансформація

Гла­ва Пред­став­ниц­тва ЄС в Ук­раї­ні Хюг Мін­га­рел­лі пе­ре­ко­на­ний, що енер­гія з від­нов­лю­валь­них дже­рел спри­яти­ме ста­нов­лен­ню кон­ку­рент­но­го і ста­ло­го рин­ку елек­тро­енер­гії в Ук­раї­ні.

Чиста енергія допоможе зменшити викиди шкідливих речовин в атмосферу, зокрема вуглекислого газу, і знизити рівень забруднення повітря. А також сприятиме інтеграції до електросистеми ЄС. Європейський Союз і надалі підтримуватиме розвиток сталого ринку електроенергії в Україні.

Published in Економіка

Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла За­кон № 4607 «Про со­ці­аль­ні по­слу­ги», який ви­зна­чає ос­нов­ні ор­га­ні­за­цій­ні та пра­во­ві за­са­ди на­дан­ня со­ці­аль­них по­слуг, спря­мо­ва­них на про­фі­лак­ти­ку, по­до­лан­ня склад­них жит­тє­вих об­ста­вин та мі­ні­мі­за­цію їх на­слід­ків для осіб, які в них пе­ре­бу­ва­ють.

«Соціальні послуги будуть надаватись особам, які відносяться до вразливих груп населення, а також перебувають у складних життєвих обставинах. Соціальні послуги надаватимуться лише за результатами оцінювання індивідуальних потреб особи.

Мі­ніс­тер­ство юс­ти­ції Украї­ни, Дер­жав­на служ­ба за­йня­то­сті та Дер­жав­на служ­ба з пи­тань пра­ці під­пи­са­ли ме­мо­ран­ду­ми про спів­ро­біт­ниц­тво, від­по­від­но до яких бу­дуть спри­яти за­йня­то­сті бор­жни­ків із ви­пла­ти алі­мен­тів та ін­ших осіб, які ма­ють май­но­ві зо­бов’­язан­ня за рі­шен­ня­ми су­ду, сто­сов­но яких від­кри­то ви­ко­нав­че про­ва­джен­ня в ор­га­нах Дер­жав­ної ви­ко­нав­чої служ­би.

Підписання документів відбулось у понеділок в Укрінформі.

У го­тів­ко­вій фор­мі ви­пла­та суб­си­дій роз­поч­неть­ся з бе­рез­ня 2019 р., за­явив мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ан­дрій Рева.
Про це по­ві­дом­ляє прес-служ­ба Мін­соц­по­лі­ти­ки Украї­ни.

«Була нарада у Президента України за участі Прем’єр-міністра, міністрів, зацікавлених сторін, а саме: «Укрпошти», «Нафтогазу», Пенсійного фонду, громадських організацій, представників ОСББ.

П'ятниця, 25 Сiчень 2019 12:48

Думки про неможливе

70-а річ­ни­ця НА­ТО бу­де від­зна­ча­тись у най­гір­шо­му на­строї за остан­ні де­ся­ти­літ­тя.

«У минулому році президент Дональд Трамп заговорив про крок, рівнозначний зі знищенням НАТО: вихід з Альянсу Сполучених Штатів Америки» — це теза зі статті Джуліана Бернса і Хелен Купер у «Нью-Йорк Таймс».
Публікація вийшла в одній із найбільш шанованих (хоча і не Трампом) газет США. Написана авторами, які багато років займаються проблемами НАТО і Білим домом, і добре задокументована.

П'ятниця, 25 Сiчень 2019 12:43

Сербія: між Брусселем і Москвою

Ро­сій­ський пре­зи­дент Во­ло­ди­мир Пу­тін доб­ре знає, ко­ли тре­ба здій­сню­ва­ти ві­зит до Бел­гра­да: у сто­ли­ці Сер­бії кіль­ка остан­ніх тиж­нів три­ва­ють де­мон­стра­ції про­ти пре­зи­ден­та Алек­санд­ра Ву­чи­ча. Ни­ніш­ні по­дії ду­же по­діб­ні до де­мон­стра­цій про­ти Сло­бо­да­на Мі­ло­ше­ві­ча у 90-х ро­ках ми­ну­ло­го сто­літ­тя.

Декларація про дружбу, яку під час візиту взаємно висловили обидва президенти, доводить, що Путін не збирається відмовлятися від збереження своїх впливів на Балканах, а Вучич може скористатися підтримкою Москви.

П'ятниця, 25 Сiчень 2019 12:38

Глухий кут північних територій

22 січ­ня 2019 ро­ку на тлі пре­вен­тив­них про­тес­тів у Ро­сії про­ти мож­ли­вої пе­ре­да­чі ос­тро­вів Ку­на­шир, Іту­руп, Ха­бо­маї та Ши­ко­тан Япо­нії від­був­ся чер­го­вий ра­унд пе­ре­го­во­рів пре­зи­ден­та РФ Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на та прем’­єр-мі­ніс­тра Япо­нії Сін­дзо Абе.

Російських шовіністів перед цією зустріччю особливо образила інформація про те, що японський прем’єр-міністр на могилі батька дав клятву вирішити це застаріле питання. Правда, можливості для компромісу поки що виглядають суто гіпотетичними.

22 січ­ня 2019 ро­ку у дав­ній сто­ли­ці Кар­ла Ве­ли­ко­го при­кор­дон­но­му міс­ті Аахен бун­дес­канц­лер Ан­ге­ла Мер­кель і фран­цузь­кий пре­зи­дент Ем­ма­ню­ель Мак­рон під­пи­са­ли До­го­вір, який має за­мі­ни­ти іс­то­рич­ний Єли­сей­ський до­го­вір, який 22 січ­ня 1963 ро­ку був під­пи­са­ний канц­ле­ром Кон­ра­дом Аде­на­уером і пре­зи­ден­том Шар­лем де Гол­лем.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».