Грудень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Травень 23, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 23 Грудень 2016 06:01

Коли прийде рятівний бебі-бум?

У важ­кі ча­си жи­ве­мо: май­же що­дня з дон­бась­ко­го фрон­ту над­хо­дять три­вож­ні віс­ті про по­ра­не­них, ча­сом і про вби­тих. А ще бен­те­жить без­ро­біт­тя, зло­чин­ність не вщу­хає...
А ось ще «но­ви­на»: кож­на чет­вер­та ук­ра­їн­ська жін­ка вдає­ть­ся до абор­тів. І це пе­ре­важ­но ді­то­род­ні мо­ло­ді лю­ди. Як­що ста­но­ви­ще ближ­чим ча­сом не по­кра­щить­ся, ми мо­же­мо не­вдов­зі зник­ну­ти як на­ція.

Не­на­ро­дже­ні ді­ти
Аби з’ясувати причину, чому в Україні майже щорічно робиться понад 500 тисяч абортів, що в кілька разів більше, ніж у розвинених країнах світу, ми звернулися до провідного лікаря комунального закладу охорони здоров’я «Харківський обласний клінічний перинатальний центр» Оль­ги ГРИ­ШИ­НОЇ.

Published in Проблема
П'ятниця, 23 Грудень 2016 04:56

Завершення виборчого циклу у США

19 груд­ня 2016 ро­ку ко­ле­гія ви­бор­ців США про­го­ло­су­ва­ла за До­наль­да Трам­па. Осо­бли­вість аме­ри­кан­ської ви­бор­чої сис­те­ми пе­ред­ба­чає, що ли­ше ця про­це­ду­ра є фор­маль­ним за­вер­шен­ням ви­бор­чої кам­па­нії.

До останнього моменту трималась інтрига з приводу можливого сюрпризу від виборщиків. Найбільш послідовні прихильники Гілларі Клінтон закликали виборщиків визнати, що на виборах статистичну більшість голосів отримала саме вона, але за розподілом голосів у штатах переміг Дональд Трамп.
Правда, політичні реалісти нагадували, що в усій понад двовіковій політичній історії США було ледь десять виборщиків, які порушили джентльменську угоду та проголосували не за того кандидата, який набрав більшість голосів у їхньому штаті.

П'ятниця, 23 Грудень 2016 04:47

«Обережний оптимізм»

Піс­ля ви­бо­рів у США в ки­тай­ських ме­діа з’яви­ли­ся стат­ті з ви­ра­жен­ням «обе­реж­но­го опти­міз­му». Пред­став­ни­ки пар­тії і уря­ду, як пра­ви­ло, не ви­сло­влюю­ть­ся на по­точ­ні по­лі­тич­ні те­ми — це роб­лять від їх­ньо­го іме­ні дер­жав­ні ме­діа. Від­ра­зу піс­ля ви­бо­рів ки­тай­ські ЗМІ друж­но по­ві­до­ми­ли про «обе­реж­ний опти­мізм».

Кельвін Лай, головний економіст з питань Азії у відомому центрі «Даіва Кепітал Маркет» (Daiwa Capital Markets), вирахував, що виконання Трампом обіцянки про встановлення 45%-вого мита на вироби і продукти з КНР може зменшити китайський експорт у США на 87% і привести до падіння ВВП Китаю на 4,82% та відтоку закордонних інвестицій із Китаю на 1,3% ВВП.

П'ятниця, 23 Грудень 2016 03:43

Євросоюз планів не змінює

15–16 груд­ня 2016 ро­ку від­був­ся чер­го­вий са­міт Єв­ро­со­юзу. Се­ред ба­га­тьох пи­тань по­ряд­ку ден­но­го бу­ло пи­тан­ня по­чат­ку у бе­рез­ні 2017 ро­ку пе­ре­го­во­рів про ви­хід Ве­ли­кої Бри­та­нії з ЄС.

Європейські політичні лідери визнали, що порядок цих переговорів залежить від британської позиції. Поки що парламент Великої Британії зажадав від прем’єрміністра Терези Мей презентації офіційної переговорної позиції з ЄС.
Також Євросоюз закликав до поліпшення гуманітарної ситуації в Сирії. У контексті спільної безпекової політики на саміті погодили питання можливості скасування безвізового режиму у випадку надзвичайних подій у Шенгенській зоні.

П'ятниця, 23 Грудень 2016 02:34

Сирійська війна: черговий етап

Дня­ми ар­мія Ба­ша­ра Аса­да ого­ло­си­ла про взят­тя Алеп­по. Ця епо­халь­на бит­ва три­ва­ла май­же чо­ти­ри ро­ки з п’я­ти за­галь­них ро­ків но­віт­ньої іс­то­рії цієї вій­ни. Близь­ко п’я­ти ти­сяч озбро­єних при­хиль­ни­ків різ­них опо­зи­цій­них си­рій­ських уг­ру­по­вань включ­но з від­нос­но по­мір­ко­ва­ни­ми і ра­ди­каль­ни­ми іс­ла­міс­та­ми та їх­ні ро­ди­ни за пла­ном ООН бу­ли ав­то­бу­са­ми ви­ве­зе­ні з цен­тру Алеп­по до си­рій­сько­го міс­та Ід­ліб.

Показово, що на фініші битви за Алеппо загони «Ісламської держави» нанесли контрудар та захопили місто Пальміра. Правда, це не змінило перебігу бойових дій у міських кварталах Алеппо, але стало потужним військовополітичним ударом по властях Росії і Сирії.

П'ятниця, 23 Грудень 2016 02:29

«Дзюдо-дипломатія»

Фі­ло­со­фія бо­роть­би дзю­до пе­ред­ба­чає си­ту­ацію, ко­ли вна­слі­док за­пек­лої бо­роть­би «ні­хто не про­грає і не ви­грає». У цій тра­ди­ції ро­сій­ська сто­ро­на ор­га­ні­зу­ва­ла 15–16 груд­ня 2016 ро­ку ві­зит Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на в Япо­нію.

Ще на початку осені його проведення було під питанням. Японська сторона наполягала на реальному «прориві» у питанні вирішення проблеми «північних територій». Так у Японії після 1945 року називають чотири острови Хабомаї, Шикотан, Утуруп та Кунашир.
Сталін визначив передачу цих островів СРСР за ціну радянської військової участі у розгромі Японії наприкінці Другої світової війни.

Генасамблея ООН остаточно проголосувала за проект резолюції щодо Криму, підготовлений Україною. Згідно з резолюцією Росію офіційно визнано окупантом, а Крим і Севастополь — тимчасово окупованою територією України. Тобто відтепер уже не лише на словах, але й на офіційному рівні світ не визнає анексії Криму.
Для дипломатів ця резолюція особливо цінна, оскільки вона спрощує виконання низки дипломатичних завдань, пов’язаних з Кримом. Хоча далеко не всі налаштовані так само оптимістично, як наші дипломати.

Published in Суспільство

Укра­їн­ці за кор­до­ном, ко­ли во­ни об’­єд­на­ні, є по­туж­ною си­лою впли­ву. Ни­ні це по­тріб­но як ні­ко­ли, осо­бли­во в та­ких стра­те­гіч­но важ­ли­вих дер­жа­вах, як Ні­меч­чи­на.
Пре­зи­дент Сві­то­во­го Конґ­ре­су Укра­їн­ців (СКУ) Ев­ген Чо­лій під час ві­зи­ту до Бер­лі­на зу­стрі­вся з ук­ра­їн­ською гро­ма­дою, з ви­со­ко­по­са­дов­ця­ми Фе­де­ра­тив­ної Рес­пуб­лі­ки Ні­меч­чи­на та з пред­став­ни­ка­ми на­уко­вих фон­дів і до­слід­ниць­ких цен­трів кра­їни, а та­кож дав ін­тер­в’ю Укр­ін­фор­му.

Published in Суспільство
П'ятниця, 23 Грудень 2016 00:55

«Приватбанк» став державним

Ка­бі­нет Мі­ніс­трів Ук­раї­ни на за­сі­дан­ні в не­ді­лю 18 груд­ня роз­гля­нув пи­тан­ня за­без­пе­чен­ня ста­біль­но­сті у фі­нан­со­вій сис­те­мі кра­їни. Бе­ру­чи до ува­ги ре­зуль­та­ти за­сі­дан­ня Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки і обо­ро­ни Ук­раї­ни, уряд під­три­мав про­по­зи­цію На­ціо­наль­но­го бан­ку та Ра­ди фі­нан­со­вої ста­біль­но­сті про пе­ре­хід ПАТ «При­ват­банк» у сто­від­сот­ко­ву дер­жав­ну влас­ність.
Пе­ред­ба­че­но, що дер­жа­ва в осо­бі Мі­ніс­тер­ства фі­нан­сів ста­не влас­ни­ком 100% ак­цій ПАТ «При­ват­банк» та га­ран­тує без­пе­ре­бій­не функ­ціо­ну­ван­ня цієї ус­та­но­ви та збе­ре­жен­ня кош­тів йо­го клі­єн­тів.

Published in Суспільство
П'ятниця, 23 Грудень 2016 00:08

На шляху до правової держави

На тлі бю­джет­ної но­чі, кот­ра, по­за вся­кі сум­ні­ви, ста­ла го­лов­ною пар­ла­мент­ською по­ді­єю тиж­ня, що ми­нає, май­же не­по­мі­че­ним ли­ши­лось ухва­лен­ня ще од­но­го — не менш важ­ли­во­го до­ку­мен­та. Йдеть­ся про за­кон про ство­рен­ня в Ук­раї­ні Ви­щої ра­ди пра­во­суд­дя. По­ка­зо­во, що йо­го прий­нят­тя бу­ло од­нією з умов пе­ре­хо­ду до го­ло­су­ван­ня за Дер­жав­ний бю­джет Ук­раї­ни на на­ступ­ний рік.

Саме ця обставина надає новоспеченому документу додаткової родзинки: мало того що голосування відбувалося вночі, так ще й з формальної точки зору вийшло так, що утворення нового органу виявилося напряму пов’язаним із головним фінансовим документом держави.

Published in Суспільство

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».