Грудень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Сiчень 24, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

25 ГРУДНЯ — РІЗДВО ХРИСТОВЕ ЗА ГРИГОРІАНСЬКИМ КАЛЕНДАРЕМ

За ка­то­лиць­кою тра­ди­цією це свя­то з трьо­ма цер­ков­ни­ми бо­го­слу­жін­ня­ми, що здій­сню­ють­ся опів­но­чі, на сві­тан­ку і вдень. Свят­ку­ван­ня Різд­ва по­чи­нає­ть­ся зі схо­дом пер­шої ве­чір­ньої зо­рі, яка спо­віс­ти­ла сві­ту про час на­ро­джен­ня Си­на Бо­жо­го. Ка­то­лиць­ке Різд­во від­зна­ча­є­ть­ся про­тя­гом вось­ми днів (окта­ви).

Другий день свята, 26 грудня, присвячується пам’яті святого первомученика Стефана, третій день, 27 грудня — пам’яті святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова (цього дня здійснюється обряд освячення вина), четвертий день, 28 грудня — пам’яті святих невинних немовлят віфлеємських (священики цього дня дають особливе благословення дітям).

Published in Духовність

Ха­рак­тер на­шо­го гос­тя ціл­ко­ви­то від­по­ві­дає пріз­ви­щу — Ві­тер. Ху­дож­ник і му­зи­кант Ва­ле­рій Ві­тер на­про­чуд енер­гій­ний, всю­ди­су­щий, не­втом­но-іні­ці­атив­ний. Це — аб­со­лют­но по­зи­тив­на, конс­трук­тив­на, со­няч­на лю­ди­на, не здат­на на якісь руй­нів­ні по­ру­хи.

Він пізнав велику славу в «епоху ансамблю «Кобза» (в якому Вітер був солістом) і тепер пожинає стійке визнання трудоголіка, котрий ніколи не спочиває на лаврах.
Певно, через свій спокійноврівноважений, усміхненоіронічний характер він не старіє. Страшно подумати, що в далекому 1958му був його перший виступ у Київській філармонії — в одинадцятилітньому віці.

Published in Вітальня
П'ятниця, 23 Грудень 2016 13:36

Іграшки до новорічних свят

Новорічні свята вже незабаром, і, щоб набути відповідного настрою, варто завітати усією родиною до Центру української культури та мистецтва на Подолі, де цими днями триває VI свято новорічної іграшки.
На трьох поверхах Центру по 30 грудня розгорнуто велику експозицію новорічноріздвяної атрибутики. З року в рік організатори заходу розширюють коло майстрівучасників.
У казковій атмосфері царюють святково прикрашені ялинки. Відчуття свята дарує й виставка творів живопису, картин із бісеру та дитячих малюнків, в якій втілене бачення зимових свят кожного з дорослих та маленьких учасників.

Published in Культура
П'ятниця, 23 Грудень 2016 12:43

Життя варте того, аби жити

2004 ро­ку у На­ціо­наль­но­му ака­де­міч­но­му те­ат­рі ро­сій­ської дра­ми іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки ре­жи­сер Георг Же­но (Ні­меч­чи­на) по­ста­вив ви­ста­ву Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.."> за п’єсою Іго­ря Ба­уер­ши­ми Norway. Today у пе­ре­кла­ді з ні­мець­кої Ал­ли Ри­бі­ко­вої.
Спек­такль, в яко­му гра­ли та­ла­но­ви­ті ак­то­ри На­та­лія Шев­чен­ко, Єв­ген Ав­дє­єн­ко та Ста­ні­слав Боб­ко, при­пав до впо­до­би те­ат­ра­лам різ­них по­ко­лінь. А че­рез 10 ро­ків у те­ат­рі пред­ста­ви­ли но­ву сце­ніч­ної ре­дак­ції п’єси під на­звою «Над прір­вою в...».

Перша прем’єра Norway. Today відбулася 2001 року в драматичному театрі Дюссельдорфа. Цю постановку здійснив сам автор. У театральному сезоні 2003–2004 років твір був найпопулярнішою виставою на німецькій сцені.

Published in Культура
П'ятниця, 23 Грудень 2016 12:33

На крилах мрій

Час пе­ред низ­кою зи­мо­вих свят­ку­вань від дня Свя­то­го Ми­ко­лая до Різд­ва, Но­во­го ро­ку та Во­до­хре­ща зав­жди спов­не­ний на­ді­ями та мрі­ями на щось но­ве і кра­ще, але та­кож — це час під­бит­тя під­сум­ків.

Саме такої особливої пори у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва відбулося відкриття виставки творів київської художниці Галини Дюговської «На крилах мрій».
Галина Дюговська — відома художниця, флорист і дизайнер. Цьогорічна виставка відображує різноманіття напрямів, у яких працює майстриня. До експозиції увійшли як нові твори Галини, так і виконані раніше.

Published in Культура

Піс­ля твор­чих по­шу­ків у різ­них жан­рах ми­ну­ло­го те­ат­раль­но­го се­зо­ну Ки­їв­ський на­ціо­наль­ний ака­де­міч­ний те­атр опе­ре­ти по­вер­нув­ся до кла­сич­ної опе­ре­ти. Ху­дож­ній ке­рів­ник те­ат­ру, на­род­ний ар­тист Ук­раї­ни Бог­дан Стру­тин­ський здійс­нив по­ста­но­вку од­нієї з най­ві­до­мі­ших опе­рет Ім­ре Каль­ма­на «Гра­фи­ня Ма­рі­ца».

Оперета була написана 1924 року. Лібрето створили Юліус Браммер та Альфред Грюнвальд. Перша прем’єра відбулася 28 лютого 1924 року в Театрі Ан дер Він у Відні.
«Графиню Маріцу» вважають «найбільш угорською» оперетою Кальмана. У ній можна почути потужні сольні номери з національним колоритом, незабутні дуети, побачити чардаші. Ця оперета представляє всі характерні типажі цього жанру.

Published in Культура
П'ятниця, 23 Грудень 2016 08:32

Інформує служба зайнятості

Не­зва­жа­ючи на склад­ну си­ту­ацію на рин­ку пра­ці, в січ­ні–лис­то­па­ді 2016 ро­ку по­рів­ня­но з та­ким же пе­ріо­дом ми­ну­ло­го ро­ку оче­вид­на по­зи­тив­на ди­на­мі­ка ро­бо­ти Служ­би за­йня­то­сті. Збіль­ши­ла­ся кіль­кість ро­бо­то­дав­ців, які під­би­ра­ли пер­со­нал за до­по­мо­гою цен­трів за­йня­то­сті; зрос­ла кіль­кість за­ре­єс­тро­ва­них ва­кан­сій і рі­вень їх уком­плек­ту­ван­ня (869,3 тис. ва­кан­сій, рі­вень уком­плек­ту­ван­ня — 82%); збіль­ши­ла­ся кіль­кість осіб, які от­ри­ма­ли ро­бо­ту за до­по­мо­гою цен­трів за­йня­то­сті, а та­кож тих, хто от­ри­мав тим­ча­со­ві опла­чу­ва­ні ро­бо­ти.

Завдяки Службі отримали роботу 706,2 тис. осіб, що на 27 тис. більше, ніж у відповідний період минулого року.

П'ятниця, 23 Грудень 2016 07:23

10 пріоритетів бюджету-2017

Ухва­ле­ний Дер­жав­ний бю­джет Ук­раї­ни на 2017 рік від­різ­няє­ть­ся від то­ріш­ньо­го тим, що міс­тить 10 сфер, які от­ри­ма­ють пріо­ри­тет­ну ува­гу та фі­нан­су­ван­ня, йдеть­ся в ко­мен­та­рі Мі­ніс­тер­ства фі­нан­сів Ук­раї­ни.

«Ухвалений бюджет2017 відрізняється також тим, що містить 10 сфер, які отримають пріоритетну увагу та фінансування. Це ключові напрями системних реформ країни, серед яких — обороноздатність, соціальні стандарти, освіта, охорона здоров’я, дипломатія, АПК, інфраструктура, енергоефективність, культура і децентралізація», — повідомили в Мінфіні.
«У цьому бюджеті закладено важливі реформи, яких очікують люди. Ми вдячні парламенту за плідну співпрацю, конструктивний діалог та за підтримку головного кошторису країни», — зазначив у цьому зв`язку міністр фінансів Олександр Данилюк.

П'ятниця, 23 Грудень 2016 07:17

І один у полі воїн?

Для на­се­лен­ня ба­га­тьох кра­їн пи­тан­ня за­хис­ту прав лю­ди­ни — осо­бли­ва й де­лі­кат­на сфе­ра у від­но­си­нах вла­ди і су­спіль­ства, адже од­но­знач­но по­зи­тив­них ре­зуль­та­тів у цій ца­ри­ні до­сяг­ти ду­же важ­ко. Зок­ре­ма, там, де вла­да на сло­вах де­мон­струє свою від­да­ність люд­ським цін­нос­тям, а на прак­ти­ці бру­таль­но їх по­ру­шує.
А от укра­їн­ці мо­жуть пи­ша­ти­ся тим, що на сто­ро­жі їх­ніх прав сто­ять чи­ма­ло ін­сти­ту­цій — як дер­жав­них, так і гро­мад­ських. Прав­да, остан­ні по­ві­дом­лен­ня про те, що са­ме Ук­раї­на по­сі­дає пер­ше міс­це у сві­ті за кіль­кіс­тю за­яв до Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни, свід­чать про те, що з пра­ва­ми лю­дей у кра­їні не все га­разд. 
Схо­же, це ро­зу­мі­ють і очіль­ни­ки дер­жа­ви, кот­рі раз у раз ство­рю­ють но­ві по­са­ди для чи­нов­ни­ків, кот­рі ма­ють опі­ку­ва­ти­ся за­хис­том прав лю­ди­ни...

П'ятниця, 23 Грудень 2016 06:10

Торгівля й довкілля

Ни­ні три­ва­ють ак­тив­ні дис­ку­сії що­до зв’яз­ку тор­гів­лі й нав­ко­лиш­ньо­го се­ре­до­ви­ща, які роз­по­ча­лись у 1970-х і в яких бе­руть участь екс­пер­ти Ін­сти­ту­ту еко­но­міч­них до­слі­джень та по­лі­тич­них кон­суль­та­цій.
У 1972-му ООН про­ве­ла в Сток­голь­мі кон­фе­рен­цію з пи­тань до­вкіл­ля, то­ді бу­ло пред­став­ле­но ре­зуль­та­ти до­слі­джен­ня «Кон­троль за ви­ки­да­ми під­при­ємств та між­на­род­на тор­гів­ля», яке під­го­ту­вав Сек­ре­та­рі­ат Ге­не­раль­ної уго­ди з та­ри­фів і тор­гів­лі (ГАТТ).

Published in Екологія

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».