Липень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Квiтень 13, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 19 Липень 2019 11:02

Франція на роздоріжжі

14 лип­ня 2019 ро­ку фран­цу­зи від­свят­ку­ва­ли 230 ро­ків від дня па­дін­ня Бас­ти­лії. У 1889 ро­ці цей день став на­ціо­наль­ним свя­том. Від­то­ді зда­ва­ло­ся, що бо­йо­ві гас­ла Ве­ли­кої фран­цузь­кої ре­во­лю­ції 1789–1794 ро­ків «Сво­бо­да, рів­ність, бра­тер­ство» ма­ють ста­ти уні­вер­саль­ни­ми так са­мо, як де­ся­тич­на сис­те­ма об­чис­лен­ня.

Насправді ці гасла трансформувались у провідні ідеології, які досі визначають політичний порядок денний у глобальному масштабі. Свобода стала основою ліберальної ідеології. Ідея рівності стала ключовою для прихильників соціалістичних ідей.

Біль­шість укра­їн­ців ві­рять у ре­фор­ми і го­то­ві тер­пі­ти ма­те­рі­аль­ні труд­но­щі за­ра­ди їх успі­ху, про­те ці на­строї мо­жуть різ­ко змі­ни­ти­сь, як­що піс­ля ви­бо­рів вла­да їх від­тер­мі­нує.

На цьому наголосила директор Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Ірина Бекешкіна під час презентації соцдослідження, повідомляє Укрінформ.
«У суспільстві зараз сформувалася дуже сприятлива атмосфера для проведення реформ. Тим більше що, відповідно до опитування, головні сподівання як на рушія здійснення в Україні необхідних реформ люди покладають на новообраного Президента Зеленського. Такі сподівання покладають 61%.

Published in Суспільство

МЗС Ук­раї­ни рі­шу­че за­су­джує но­ву спро­бу ро­сій­ської вла­ди по­ши­ри­ти спро­ще­ний по­ря­док прий­нят­тя гро­ма­дян­ства РФ на ук­ра­їн­ських гро­ма­дян — меш­кан­ців До­нець­кої і Лу­ган­ської об­лас­тей Ук­раї­ни.

Про це йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій у четвер, 18 липня.
«Дії російської сторони є неприхованим втручанням у внутрішні справи України як незалежної і суверенної держави, серйозною загрозою безпеці на всьому європейському континенті», — зазначається у заяві.

Published in Суспільство
П'ятниця, 19 Липень 2019 10:46

У ЦВК позиція чітка

Під­го­тов­ка до піс­ля­зав­траш­ніх по­за­чер­го­вих ви­бо­рів до Вер­хов­ної Ра­ди від­бу­ва­ла­ся в ре­корд­но стис­лі тер­мі­ни. І го­лов­на за­слу­га в то­му, що во­ле­ви­яв­лен­ня, ско­ріш за все, від­бу­деть­ся без осо­бли­вих екс­це­сів, по­за вся­кі сум­ні­ви, на­ле­жить Цен­траль­ній ви­бор­чій ко­мі­сії.

Упродовж більшого часу роботи комісії вдавалося віртуозно відсіювати всіляких скандальних кандидатів і ніхто не міг звинуватити її в порушеннях. Дорікали, але все базувалося радше на особистих емоціях та образах.

Published in Суспільство

У МЗС Ук­раї­ни на­го­ло­си­ли, що рі­шен­ня мос­ков­сько­го су­ду що­до про­дов­жен­ня три­ман­ня під вар­тою 24 ук­ра­їн­ських мо­ря­ків є чер­го­вим по­ру­шен­ням між­на­род­но­го пра­ва та ще біль­ше за­гос­трює спір між Ро­сією і Ук­раї­ною.

Про це йдеться у заяві МЗС.
«25 травня Міжнародний трибунал з морського права (ITLOS) наказав негайно і безумовно звільнити три українських військово-морських судна та 24 членів їхніх екіпажів.

Published in Суспільство
П'ятниця, 19 Липень 2019 10:24

Гучний фінальний акорд

ВЕР­ХОВ­НА РА­ДА УХВА­ЛИ­ЛА ВИ­БОР­ЧИЙ КО­ДЕКС

По­за­чер­го­ві ви­бо­ри до Вер­хов­ної Ра­ди, ого­ло­ше­ні рів­но два мі­ся­ці то­му но­во­об­ра­ним Пре­зи­ден­том, ма­ють від­бу­тись уже піс­ля­зав­тра. Від­так пар­ла­мент вось­мо­го скли­кан­ня оста­точ­но від­хо­дить в іс­то­рію.

Однак, як ми й прогнозували в одному з недавніх чисел, усе ще чинні депутати зуміли завершити свою каденцію вельми промовистим і головне — надзвичайно важливим для Української держави рішенням. Чим ще раз довели: називати Верховну Раду восьмого скликання різними не надто літературними словами, меншою мірою, несправедливо.

Published in Суспільство

Фут­бо­ліс­ти збір­ної Бра­зи­лії ста­ли пе­ре­мож­ця­ми Куб­ка Аме­ри­ки-2019.
У фіналі головного футбольного турніру серед південноамериканських команд національна збірна Бразилії на стадіоні «Маракана» в Ріо-де-Жанейро з рахунком 3:1 перемогла команду Перу, повідомляє Укрінформ.
У складі бразильців відзначились Евертон (15-а хвилина), Габріел Жезус (45+2) і Річарлісон (90, з пенальті); у перуанців м’яч забив Паоло Герреро (44, з пенальті).

Published in Футбол

ЛЕ­ГЕН­ДАР­НИЙ АМЕ­РИ­КАН­СЬКИЙ БОК­СЕР СТАВ АМ­БА­СА­ДО­РОМ ТМ PARIMATCH
Ус­міх­не­ний і до­теп­ний, у чу­до­вій фі­зич­ній фор­мі і зі жва­вим по­гля­дом — та­ким у Ки­єві по­ба­чи­ли ко­лиш­ньо­го аб­со­лют­но­го чем­піо­на сві­ту з бок­су у су­пер­важ­кій ва­зі Май­ка Тай­со­на.

Американець, який є рекордсменом Книги рекордів Гіннесса і займає почесне місце в Міжнародному залі боксерської слави, прилетів на запрошення ТМ Parimatch, яка зробила його своїм офіційним бренд-амбасадором. Тайсон приїхав до України у супроводі рідних — дружини Кікі та сина Аміра.

Published in Бокс

Коли б упродовж доби ви не перебували цього літа на свіжому повітрі, обов’язково слід вжити заходів для запобігання сонячній еритемі, гострій шкірній реакції на надмірний вплив ультрафіолетового випромінювання.
Адже незахищена шкіра реагує на літнє сонце болючим почервонінням, лущенням і можливою появою пухирців. Ці ефекти короткочасні, але сонячний опік може також викликати довгострокові проблеми, такі як передчасне старіння шкіри (коричневі плями, зморшки) і навіть рак шкіри.

П'ятниця, 12 Липень 2019 20:25

Щоб щитовидна залоза здоровою була

Остан­нім ча­сом в усьо­му сві­ті спос­те­рі­гає­ть­ся зрос­тан­ня ен­до­крин­них за­хво­рю­вань. Най­більш час­ти­ми є різ­ні за­хво­рю­ван­ня щи­то­вид­ної за­ло­зи, які мо­жуть пе­ре­бі­га­ти гос­тро або хро­ніч­но і в де­яких ви­пад­ках мо­жуть ста­но­ви­ти за­гро­зу жит­тю па­ці­єн­та.
До всьо­го вар­то пам’­ята­ти, що гор­мо­ни щи­то­вид­ної за­ло­зи ді­ють на всі клі­ти­ни ті­ла і впли­ва­ють на та­кі про­це­си, як ро­бо­та сер­ця, ін­тен­сив­ність об­мі­ну ре­чо­вин, ріст та ін­те­лек­ту­аль­ний роз­ви­ток ді­тей.
Як же від­бу­ваю­ть­ся ці про­це­си та й що ро­би­ти, аби під­три­му­ва­ти нор­маль­ну ро­бо­ту щи­то­вид­ної за­ло­зи? На ці за­пи­тан­ня нам від­по­вів фа­хі­вець — ен­до­кри­но­лог Гав­ри­ло Ва­си­льо­вич ФРО­ЛОВ.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».