Липень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Квiтень 13, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

На основі публічних заяв Володимира Зеленського і його оточення аналізуємо пріоритетні напрямки майбутньої української політики.

Нова українська влада потихеньку стає «на крило». Глава держави вже підписав багато указів, видав сотні доручень та розпоряджень, що стосуються різних сфер суспільно-політичного життя, здійснив десятки кадрових звільнень і призначень.
З інтерв’ю та виступів Президента і його соратників дізнаємося дедалі більше про їхні плани, погляди на розв’язання найактуальніших для українців проблем і про політику, яку прагнуть втілювати нові можновладці.

Published in Суспільство

Дочасні парламентські вибори закінчилися цілковитим, як останніми роками модно говорити, перезавантаженням влади: так звані «нові обличчя» отримали монопольну владу.

Звісно, подібний сценарій від 21 липня аж ніяк не став несподіваним — лише окремі спостерігачі обережно заявляли, що у пропрезидентської партії не буле одноосібної більшості, а відтак доведеться з кимось домовлятися про потенційну коаліцію. А переважна більшість пророкувала «Слузі народу» більшість щонайменше у 226 голосів.
Але навіть цілком очікуване пришестя ось такої нової команди не применшує тієї тривоги, котру відчувають люди, не готові стовідсотково довіритися своїм новим керманичам. Річ у тім, що певна система стримувань і противаг усе ж таки мала би залишатися...

Published in Суспільство

Пре­зи­дент Во­ло­ди­мир Зе­лен­ський від­зна­чив дер­жав­ни­ми на­го­ро­да­ми чле­нів мо­ло­діж­ної збір­ної коман­ди Ук­раї­ни U-20 з фут­бо­лу та зо­ло­тих ме­да­ліс­тів ІІ Єв­ро­пей­ських ігор, де укра­їн­ці по­сі­ли за­галь­но­ко­манд­не тре­тє міс­це.
Про це по­ві­дом­ляє­ть­ся на сай­ті Гла­ви дер­жа­ви.
Також Глава держави нагородив золотих медалістів ІІ Європейських ігор, на яких Україна посіла загальнокомандне третє місце.
«Я пишаюся тим, що живу з вами в одній країні, в один час. Держава для вас, спортсменів, замало робила. Ми хочемо це змінити — ставлення і до вас, і до спорту», — заявив Зеленський під час вітального слова.

Published in Футбол

В ук­ра­їн­сько­му ганд­бо­лі — кон­флікт між про­від­ни­ми віт­чиз­ня­ни­ми клу­ба­ми і ФГУ. Укр­ін­форм спро­бу­вав ро­зі­бра­ти­ся, в чо­му суть кон­флік­ту, роз­пи­тав­ши про це ке­рів­ни­ка — 14-ра­зо­во­го чем­піо­на Ук­раї­ни Олек­сія Ти­щен­ка.

— Олек­сію Ва­си­льо­ви­чу, в но­во­му се­зо­ні в ро­лі го­лов­но­го тре­не­ра ЗТР де­бю­тує Ві­та­лій Ан­дро­нов. Мо­же­те ска­за­ти, скіль­ки кан­ди­да­тів на цей пост бу­ло у вас у шорт-лис­ті?
— Розглядали п’ять кандидатур. Троє з них — зарубіжні фахівці. З Литви та Швейцарії, але всі — зі знанням російської мови. Проте ми зробили вибір на користь нашого співвітчизника. Ми знаємо Віталія Андронова як сильного в недалекому минулому гравця.

П'ятниця, 19 Липень 2019 14:43

Хто така Дарина Снігур?

УК­РА­ЇН­СЬКА ТЕ­НІ­СИСТ­КА ВИ­ГРА­ЛА ЮНАЦЬ­КИЙ ВІМБ­ЛДОН

17-річ­на ки­ян­ка Да­ри­на Сні­гур ста­ла п’я­тим пред­став­ни­ком те­ні­су Ук­раї­ни, який пе­ре­міг на юнаць­ко­му тур­ні­рі най­прес­тиж­ні­шої се­рії Grand Slam. До неї по­діб­на вер­ши­на під­ко­ри­лась Ан­дрію Мед­ве­дє­ву (Ро­лан Гар­рос-1991), Ка­те­ри­ні Бон­да­рен­ко (Вімб­лдон-2004), Елі­ні Сві­то­лі­ній (Ро­лан Гар­рос-2010) та Мар­ті Кос­тюк (Australian Open-2017). 
Дарина опинилась у гідній компанії, адже, за винятком молодої ще Костюк, усі наші переможці зробили сильну дорослу кар’єру в тенісі.

Published in Тенiс

Ко­ли мо­ва за­хо­дить про по­га­ний хо­лес­те­рин, то зав­жди го­во­рять про не­об­хід­ність низь­ко­го рів­ня, при яко­му знач­но мен­шим є ри­зик сер­це­вих за­хво­рю­вань.

Однак нове дослідження вчених із США показує, що занадто низький рівень може загрожувати підвищеним ризиком геморагічного інсульту (розривами судин).
Тобто, як і у багатьох інших аспектах, помірність і баланс є ключовими факторами при визначенні оптимального рівня холестерину ЛПНЩ (ліпопротеїнів низької щільності), зазначив старший автор дослідження доктор Сян Гао, доцент кафедри наук у галузі харчування штату Пенсільванія.

Су­час­на ста­тис­ти­ка що­до бак­те­ріаль­них і ві­рус­них ЗПСШ, як би не ста­ра­ли­ся ста­тис­ти­ки, не по­ка­зує справж­ньої кар­ти­ни за­хво­рю­ва­но­сті. Час­то лю­ди не йдуть до лі­ка­рів то­му, що не зна­ють про свою хво­ро­бу: як­що си­фі­ліс та го­но­рея ві­до­мі спра­дав­на, ма­ють яв­ну симп­то­ма­ти­ку, їх боя­ть­ся і лі­ку­ють, то про та­кі но­ві ве­не­рич­ні за­хво­рю­ван­ня, як хла­мі­ді­оз, три­хо­мо­ні­аз, гар­дне­ре­льоз, мі­коп­лаз­моз, ба­га­то хто на­віть не пі­до­зрює.
Ці ін­фек­ції і про­ті­ка­ють прак­тич­но без­симп­то­мно, осо­бли­во у жі­нок. От­же, які во­ни — но­віт­ні за­хво­рю­ван­ня, що пе­ре­даю­ть­ся ста­те­вим шля­хом?
Про це ми по­го­во­ри­ли з фа­хів­цем — лі­ка­рем-ве­не­ро­ло­гом Гри­го­рі­єм Ва­си­льо­ви­чем ГРИ­БОМ.

На­та­лія Мо­ро­зо­ва — акт­ри­са те­ат­ру і кі­но. На­ро­ди­лась у Льво­ві. Успіш­но за­кін­чи­ла фі­ло­ло­гіч­ний фа­куль­тет Львів­сько­го дер­жу­ні­вер­си­те­ту, зго­дом — Хар­ків­ський ін­сти­тут мис­тецтв іме­ні Іва­на Кот­ля­рев­сько­го.
Сво­го ча­су під­ко­рю­ва­ла сце­ни ки­їв­ських те­ат­рів і... до­їха­ла до кра­їни, де схо­дить сон­це. За­раз жи­ве й пра­цює в Япо­нії. Її кре­до: в жит­ті і на сце­ні гра­ти чес­но, від­кри­то і нат­хнен­но. На до­звіл­лі пи­ше вір­ші, лю­бить тан­цю­ва­ти, по­до­ро­жу­ва­ти, смач­но го­ту­ва­ти. Та го­лов­не для неї — сце­на.

Published in Вітальня
П'ятниця, 19 Липень 2019 14:08

Найгучніша прем'єра року

Ки­їв­ський ака­де­міч­ний те­атр дра­ми і ко­ме­дії на лі­во­му бе­ре­зі Дніп­ра пред­ста­вив ви­ста­ву за п’єсою су­час­но­го ук­ра­їн­сько­го дра­ма­тур­га, ре­жи­се­ра та сце­на­рис­та На­тал­ки Во­рож­бит.

Вистава «Погані дороги» — це шість історій про стосунки жінок і чоловіків, загострені і спотворені війною. Та про переломи, яким ніколи не загоїтися.
— Коли почалася війна в Україні, то це було неймовірно, — розповідає автор. — Ніхто не міг навіть уявити, що в цивілізованій Європі у ХХІ сторіччі може бути війна. Все перевернулося, змінилася свідомість.

Published in Культура

23 ЛИПНЯ — 65 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АЛЛИ ПЕТРІВНИ КУДЛАЙ (1954), УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТРАДНОЇ СПІВАЧКИ

На­ро­ди­лась Ал­ла Куд­лай 23 лип­ня 1954 ро­ку у се­лі Ло­си­нів­ка Ні­жин­сько­го райо­ну Чер­ні­гів­ської об­лас­ті.
За­кін­чи­ла Ло­си­нів­ську се­ред­ню шко­лу і в 1971 ро­ці всту­пи­ла до Ні­жин­сько­го пе­да­го­гіч­но­го ін­сти­ту­ту ім. М. Го­го­ля на му­зич­но-пе­да­го­гіч­ний фа­куль­тет.

Після закінчення інституту за конкурсом була прийнята на роботу у Державний заслужений академічний український народний хор ім. Г. Верьовки. З колективом побувала на гастролях у Канаді, США, Німеччині та інших країнах. Саме працюючи у хорі, співачка здобула видатну професійну підготовку.

Published in Культура

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».