Вересень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Травень 25, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

18–21 вересня 2016 року Президент України Петро Порошенко відвідав США. Порядок денний переговорів був насичений та передбачав проведення консультацій із Президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою, участь у роботі чергової сесії Генеральної Асамблеї ООН та консультації з претендентами на посаду Президента США від Демократичної і Республіканської партій.
Кожна зі складових цього порядку денного стосувалася нагальних для національної безпеки України проблем сьогодення. Нагадаємо, що до кінця 2017 року Україна є непостійним членом Ради Безпеки ООН від східноєвропейського регіону. На цьому глобальному дипломатичному майданчику Україна докладає зусиль, аби консолідувати світову громадську думку щодо засудження агресивних дій Росії проти України.

18 ве­рес­ня 2016 ро­ку від­бу­ли­ся ви­бо­ри до Дер­жав­ної ду­ми Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції. Во­ни прой­шли май­же на три мі­ся­ці ра­ні­ше, ніж бу­ло за­пла­но­ва­но. 
Та­ким спо­со­бом Кремль на­ма­гав­ся мі­ні­мі­зу­ва­ти не­га­тив­ний вплив на по­лі­тич­ний ви­бір гро­ма­дян від дії еко­но­міч­них санк­цій. 
Утім, де­пу­та­ти шос­то­го скли­кан­ня, які за за­ко­ном ма­ли пов­но­ва­жен­ня до груд­ня по­точ­но­го ро­ку, до цьо­го ча­су от­ри­му­ва­ти­муть чи­ма­лі зар­пла­ти та піль­ги.

Варто зазначити, що практика виборчих кампаній у Росії залишається орієнтованою на принципи «керованої демократії», тобто на те, що не важливо, як громадяни проголосували, а важливо «правильно підрахувати» бюлетені.
Перебіг цієї виборчої кампанії був позбавлений будьякої інтриги.

Тре­тій рік по­спіль на Схо­ді Ук­раї­ни три­ває ан­ти­те­ро­рис­тич­на опе­ра­ція. Ро­сія, ма­ючи без­по­се­ред­ній вплив на ва­таж­ків так зва­них ДНР і ЛНР, не ли­ше не на­ма­га­є­ть­ся їх ути­хо­ми­ри­ти, а й роз­па­лює сво­їми ді­ями по­лу­м’я вій­ни, яка вже ві­ді­бра­ла жит­тя у більш як 10 ти­сяч укра­їн­ців.
Ко­ли, на­реш­ті, на Дон­ба­сі на­ста­не мир? Ук­ра­їн­ська ар­мія здат­на як­що не виз­во­ли­ти оку­по­ва­ні те­ри­то­рії, то хо­ча б ут­ри­ма­ти ті, що під­кон­троль­ні нам? Що ро­бить дер­жа­ва для під­ви­щен­ня боє­го­тов­но­сті вій­ська? Чи го­то­ва Ук­раї­на да­ти ро­сій­ській ар­мії до­стой­ну від­січ у ра­зі її пов­но­мас­штаб­но­го вторг­нен­ня на на­шу те­ри­то­рію?
На ці та ін­ші, не менш зло­бо­ден­ні за­пи­тан­ня, ко­рес­пон­дент «ДУ» по­про­сив від­по­віс­ти Ва­лен­ти­на Бад­ра­ка — ди­рек­то­ра Цен­тру до­слі­джень ар­мії, кон­вер­сії і роз­збро­єн­ня.

— Мир і спокій настане тоді, коли Росія виконуватиме Мінські угоди, — зазначив пан Валентин. — А вона не поспішає цього робити. Більш того, вдається до різних провокацій, звинувачуючи Україну в усіх смертних гріхах. Випадок з так званою диверсійною групою, яка, за версією росіян, мала намір вчинити у Криму серію вибухів, наочне тому підтвердження. Правда, Путіну, який особисто озвучив цю брехню, ніхто на Заході не повірив.

Published in Суспільство
П'ятниця, 16 Вересень 2016 13:27

Голова Міліка – поразка «Динамо»

Київське «Динамо» з поразки стартувало в груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА, продемонструвавши брак командної взаємодії в домашньому поєдинку проти італійського «Наполі». Динамівці поступилися — 1:2, хоча першими відкрили рахунок.
Наставник киян Сергій Ребров мав значні проблеми зі складом: травмувався основний правий захисник бразилець Даніло Сілва, а нинішній рівень Миколи Морозюка, який також може зіграти на цій позиції, тренера не влаштовує. Тому на цю позиції вийшов Євген Макаренко, компанію якому в центрі захисту склали Домагой Віда та Євген Хачеріді, а на лівому фланзі — Віторіно Антунеш.
У центрі поля вийшли Сидорчук, Рибалка й Гармаш, на правому фланзі — безальтернативний Ярмоленко, а от ліворуч у півзахисті дебютував 18річний Віктор Циганков. Єдиним нападником зі стартових хвилин вийшов бразилець Мораєс.

Published in Футбол
П'ятниця, 16 Вересень 2016 13:26

Київ побачить фінал Ліги Чемпіонів

Головна арена чемпіонату Європи з футболу 2012 року прийме в наступному сезоні фінальний матч головного клубного турніру континенту — Ліги чемпіонів. Поєдинок двох найкращих команд Європи відбудеться на стадіоні київського Національного спортивного комплексу «Олімпійський» у травні 2018 року. Це рішення ухвалив Конгрес Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) в Афінах.
На рішення УЄФА віддати фінал Ліги чемпіонів Києву відреагував Президент України Петро Порошенко.
«Це відмінна новина для всіх нас, а особливо для українських уболівальників. Переконаний, ми проведемо цей фінал на найвищому рівні», — написав Порошенко у Facebook.

Published in Футбол
П'ятниця, 16 Вересень 2016 13:17

Бойова нічия

Цен­траль­ний матч сьо­мо­го ту­ру «Шах­тар» — «Ди­на­мо» від­був­ся на ста­діо­ні «Ме­та­ліст» у Хар­ко­ві. За­пов­не­ні три­бу­ни та пал­ка під­трим­ка ко­манд ство­ри­ли справж­нє фут­боль­не свя­то.
Ки­яни піс­ля по­раз­ки від «Вор­скли» у по­пе­ред­ньо­му ту­рі праг­ну­ли ре­абі­лі­ту­ва­ти­ся пе­ред влас­ни­ми вбо­лі­валь­ни­ка­ми, а «Шах­тар», у свою чер­гу, мав на­го­ду сут­тє­во ві­ді­рва­ти­ся від сто­лич­но­го клу­бу у тур­нір­ній таб­ли­ці. Втім, за­ли­ши­ло­ся все на сво­їх міс­цях, адже коман­ди не змог­ли ви­яви­ти силь­ні­шо­го, зі­грав­ши вні­чию.

Гранди українського футболу розпочали матч на високих швидкостях. Уже на другій хвилині П’ятов врятував свою команду після потужного удару Буяльського.

Published in Футбол
П'ятниця, 16 Вересень 2016 13:13

Коли трапляється простріл

По­пе­рек мо­же да­ти­ся взна­ки у будь-яко­му ві­ці і за будь-яко­го рів­ня фі­зич­ної під­го­тов­ки. При­мі­ром, дня­ми по­ба­чив у фут­боль­но­му те­ле­ог­ля­ді мо­мент, ко­ли мо­гут­ній ка­пі­тан вий­шов з ла­ду са­ме че­рез проб­ле­ми у по­пе­ре­ко­во-кри­жо­во­му від­ді­лі хреб­та, що ви­ник­ли під час гри.
Од­нак го­лов­не за­пи­тан­ня, яке пос­тає пе­ред кож­ним, у ко­го ви­ник­ли по­діб­ні проб­ле­ми: ро­би­ти хі­рур­гіч­ну опе­ра­цію або звер­ну­ти­ся до ма­ну­аль­но­го те­ра­пев­та? Дех­то впев­не­ний, що не іс­нує та­ких проб­лем із хреб­том, які бу­ли б не під­влад­ні справж­ньо­му майс­тру-ма­ну­аль­ни­ку, і ра­дять у та­ких ви­пад­ках звер­ну­ти­ся спо­чат­ку до ма­ну­аль­ної те­ра­пії.
То­му за більш до­клад­ни­ми роз’­яс­нен­ня­ми ми звер­ну­ли­ся до ві­до­мо­го лі­ка­ря-вер­теб­ро­ло­га Во­ло­ди­ми­ра Глу­ша­ка.

Юрія Ко­сі­на доб­ре зна­ють ви­дат­ні ді­ячі куль­ту­ри, на­уков­ці, спортс­ме­ни, по­лі­ти­ки і на­віть свя­ще­ни­ки. Адже по­тра­пи­ти в об’­єк­тив йо­го фо­то­апа­ра­та — це фак­тич­но ста­ти яви­щем мис­тец­тва, увій­ти в іс­то­рію. Юрій Ко­сін — один із най­ві­до­мі­ших у сві­ті ук­ра­їн­ських фо­то­гра­фів, кі­но­опе­ра­тор, ак­тор, ви­кла­дач, ку­ра­тор фо­то­ви­ста­вок та ман­дрів­ник, має очі ча­рів­ни­ка і не­збаг­нен­ну ін­ту­їцію.
Світ­ли­ни Ко­сі­на ви­став­ля­ли­ся в Нью-Йор­ку, Ва­шинг­то­ні, Бос­то­ні, Лон­до­ні, Ки­єві, Мос­кві, Брюс­се­лі, Бар­се­ло­ні, Єру­са­ли­мі, Франк­фур­ті-на-Май­ні, Ри­зі, Віль­ню­сі, Кра­ко­ві, є влас­ніс­тю ба­га­тьох му­зе­їв і га­ле­рей. Ко­сін чи­тав лек­ції в єв­ро­пей­ських сто­ли­цях, у Гар­вар­ді, спів­пра­цю­вав з аме­ри­кан­ськи­ми га­ле­ре­ями та кі­не­ма­то­гра­фіс­та­ми.

Published in Вітальня
П'ятниця, 16 Вересень 2016 13:02

Рослини у графіці та емалі

Рослинна тематика у творчості відомої київської художниці Оксани Стратійчук добре відома шанувальникам її мистецтва. Перші квіти із серії натюрмортів мисткині кінця 1990-х років та пишні букети з часом змінилися на витончені і лаконічні зображення окремих представників рослинного світу. Національний музей українського народного декоративного мистецтва представляє нові роботи художниці, виконані у техніках гарячої емалі та мокуліто.
Оксана Стратійчук закінчила графічний факультет Національної академії образотворчого мистецтва у 1992 р., володіє багатьма гравюрними техніками, працює у техніках офорту, літографії, емалі, мокуліто. Вона — учасниця міжнародних та всеукраїнських бієнале та трієнале графіки, провела понад 20 персональних виставок в Україні та зарубіжжі.
Виставка «Емалі та графіка» об’єднала вишукані, технічно досконалі твори художниці, більшість з яких датована 2016 роком. Рослинна тема повторюється і варіюється залежно від засобів зображення.

Published in Культура
П'ятниця, 16 Вересень 2016 12:59

Планета під назвою «ЗЯМА»

21 ВЕ­РЕС­НЯ — 100 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ 
ЗІ­НО­ВІЯ ЮХИ­МО­ВИ­ЧА ГЕРД­ТА (1916—1996), РО­СІЙ­СЬКО­ГО АК­ТО­РА

Зі­но­вій Гердт на­ро­див­ся під ім’­ям За­лман Хра­пи­но­вич (у ко­лі дру­зів і близь­ких, а та­кож у те­ат­раль­но­му фольк­ло­рі ві­до­мий під змен­шу­валь­ним ім’­ям Зя­ма), мо­лод­шою (чет­вер­тою) ди­ти­ною в єв­рей­ській ро­ди­ні 8 (21) ве­рес­ня 1916 ро­ку у по­ві­то­во­му міс­ті Се­беж Ві­теб­ської гу­бер­нії (ни­ні — Псков­ська об­ласть, Ро­сія).

Навчався в єврейській школі у Себежі, у 13річному віці опублікував у дитячій газеті на ідиші вірші про колективізацію.
У 1932 році переїхав до брата в Москву. У цьому ж році, відразу по вступі до фабричнозаводського училища Московського електрозаводу імені В. Куйбишева, почав грати у Театрі робітничої молоді (ТРАМ) електриків, організованому Валентином Плучеком.

Published in Культура

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».