Вересень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 16 Вересень 2016 12:56

Від опери до рок-коломийки

З кож­ним ро­ком час ле­тить усе швид­ше. На­че зов­сім не­що­дав­но роз­по­чи­нав свою ді­яль­ність Мис­тець­ко-кон­церт­ний центр іме­ні Іва­на Коз­лов­сько­го На­ціо­наль­ної опе­ре­ти Ук­раї­ни, а дня­ми цей осе­ре­док куль­ту­ри від­крив уже свій чет­вер­тий се­зон.

Чимало гостей завітали до Центру, аби привітати його з новим творчим стартом.
«У вашому Центрі відчувається тісний зв’язок глядачів і артистів. Ви несете лише позитив і добро», — наголосив заступник міністра культури України Ростислав Карандєєв.
«Україна має багато великих талантів, серед яких одне з провідних місць належить Івану Козловському. Саме завдяки цим геніям ми будуємо міст між народами. Маємо пишатися, що належимо до такого талановитого народу», — зазначив художній керівник Національної оперети України, народний артист України Богдан Струтинський.

Published in Культура

Пам’­ята­єте праг­ма­тич­но­го ко­ва­ля Ва­ку­лу з го­го­лів­ської «Но­чі пе­ред Різд­вом» — він ба­жав на світ­ле свя­то па­ну «свя­та, здо­ров’я, ка­пі­та­лу — у про­пор­ції»? За­раз ду­же важ­ли­во, щоб у су­спіль­стві спос­те­рі­га­ла­ся спів­мір­ність «доз» гро­ма­дян­ської дії та па­сив­но­сті, ком­пе­тент­но­сті та не­віг­ла­ства — са­ме пра­виль­ні «про­пор­ції» сві­то­гляд­них по­зи­цій ви­зна­ча­ють май­бут­нє кра­їни як об’­єк­та від­по­ві­даль­но­сті її гро­ма­дян.

І у той час, коли війна увійшла у кожне життя і змінила його назавжди, актуалізувалася проблема вибору українцями цінностей, які дозволяють кожному утримувати баланс правильного життя і відчувати спільність зі своїм народом.
Суспільні настрої та ціннісні пріоритети українців у різних регіонах — предмет багаторічного дослідження вчених факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Published in Суспільство

ВИРВАВШИСЬ ІЗ ПОЛОНУ, ПІДПОЛКОВНИК-ДЕСАНТНИК ОЛЕГ КУЗЬМІНИХ ЗІ СВОЇМ БРАТОМ СЕРГІЄМ ЗАСНУВАЛИ БЛАГОДІЙНИЙ «ФОНД БРАТІВ КУЗЬМІНИХ», ЯКИЙ ДОПОМАГАЄ БІЙЦЯМ-АТОВЦЯМ,
А ТАКОЖ СІМ’ЯМ ПОЛЕГЛИХ ГЕРОЇВ

«На­ша ме­та — до­по­мог­ти тим, ко­му най­важ­че...»
Підполковник Олег Кузьміних командував 90-м батальйоном 81-ї аеромобільної бригади ЗС України. Захищаючи Донецький аеропорт, потрапив у полон. Його намагалися схилити до служби в «армії ДНР», обіцяючи погони полковника, простору квартиру у центрі Донецька й інші блага. Коли ж зрозуміли, що офіцер залишиться вірним військовій присязі, почали погрожувати розстрілом.
22 січня 2015 року, під час маршу полонених кіборгів у Донецьку, підполковника Кузьміних разом із його товаришами провели центром Донецька. Колоною. При цьому їх усіляко принижували, в тому числі фізично. Але й після цього офіцер-десантник не перейшов на службу ворогу.

Published in Суспільство

Про­даж квар­ти­ри чи бу­дин­ку НЕ вхо­дить у пе­ре­лік кри­те­рі­їв, які по­збав­ля­ють пра­ва на от­ри­ман­ня суб­си­дії. Біль­ше то­го, про факт про­да­жу квар­ти­ри гро­ма­дя­ни НЕ зо­бов’­яза­ні ін­фор­му­ва­ти ор­га­ни со­ці­аль­но­го за­хис­ту.

Водночас звертаємо увагу, що дохід від продажу квартири має бути задекларований у наступному році. Він буде враховуватися при розрахунку розміру субсидії на наступний період, скажімо у 2017–2018 рр.
Якщо родина здійснила покупку, що перевищує 50 тис. грн на момент отримання субсидії, безповоротну державну допомогу у сплаті житловокомунальних послуг їй НЕ припинять надавати. Підтвердження цьому є діючий нормативноправовий акт. Факт такої купівлі впливає на право на призначення субсидії на наступний термін.
На оформлення субсидії також НЕ впливає вартість майна, отриманого у спадок або у подарунок.

Published in Проблема

Від­по­ві­да­ючи на за­пи­тан­ня ве­ду­чих те­ле­ефі­ру що­до проб­лем со­ці­аль­них ви­плат і пе­ре­се­лен­цям, і гро­ма­дя­нам Ук­раї­ни, кот­рі за­ли­ши­ли­ся на тим­ча­со­во оку­по­ва­ній те­ри­то­рії Дон­ба­су, мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ан­дрій Ре­ва за­зна­чив, що не­має єди­них да­них про кіль­кість внут­ріш­ньо пе­ре­мі­ще­них осіб (ВПО).

Так, за даними Міністерства соціальної політики, ВПО налічується 1 млн 700 тис. осіб; за даними Міністерства з питань тимчасово окупованих територій — 1 млн 100 тис. осіб, за даними ООН — близько 800 тисяч. Різниця відчутна. Через те й виникло чимало запитань, відповіді на котрі намагаються знайти усі причетні до цієї проблеми відомства. І одне з основних запитань: то скільки ж реально на території України перебуває переселенців? Звісно, ведуться верифікаційні роботи. Це достатньо складний і тривалий процес. До того ж не всім він подобається, але такий необхідний.

Published in Проблема

Про риб­ний ри­нок в Ук­раї­ні го­ді го­во­ри­ти: ви­бір мі­зер­ний, ці­ни ви­со­кі, якість низь­ка. Од­нак на­віть за та­ких об­ста­вин ті­ньо­вий обіг ри­би ся­гає 4 млрд грн. При­най­мні так ствер­джує го­ло­ва Дер­жав­но­го риб­но­го агент­ства Яре­ма Ко­ва­лів, який сер­йоз­но взяв­ся за ре­фор­му га­лу­зі. На по­чат­ку ве­рес­ня він звіль­нив усіх ке­рів­ни­ків те­ри­то­рі­аль­них управ­лінь ри­бо­охо­ро­ни, по­пе­ред­ньо от­ри­мав­ши на це по­го­джен­ня від Мі­наг­ро­по­лі­ти­ки та очіль­ни­ків об­лас­тей.

У планах Коваліва — до кінця 2016 року завершити ліквідацію старих органів рибоохорони та запустити новий рибоохоронний патруль по всій країні. Ця реорганізація разом із новими підходами до використання та відтворення водних біоресурсів і регулювання рибальства є складовою процесу реформування чинної системи охорони водних біоресурсів.
«Ми знаємо про тиск на місцях на очільників областей, на місцевих активістів, — зазначив голова Держрибагентства. — Тиснуть правоохоронці, тисне місцевий криміналітет.

Published in Проблема
П'ятниця, 16 Вересень 2016 10:58

Буде хліб і до хліба

Аг­рар­на га­лузь — єди­на га­лузь ук­ра­їн­ської еко­но­мі­ки, яка більш-менш успіш­но пра­цює на­віть у най­більш скрут­ні для еко­но­мі­ки пе­ріо­ди. Втім, на успі­хи аг­ра­рі­їв впли­ває не тіль­ки їх­ня ста­ран­ність, на­яв­ність на­леж­них ма­те­рі­аль­но-тех­ніч­них ре­сур­сів, до­три­ман­ня тех­но­ло­гій при ви­ро­щу­ван­ні сіль­госп­про­дук­ції, а й по­год­ні умо­ви.

Цьогорічна погода, за оцінками фахівців, не була занадто сприятливою для вітчизняних аграріїв, але й занадто поганою вона теж не була. Сільгоспвиробники розраховують на хороший урожай, тож продовольчій безпеці нашої держави ніщо не загрожує. Також експерти прогнозують непоганий цьогорічний урожай овочів.
Аналітики аграрного ринку і профільного міністерства вважають, що нині сільгоспвиробники зберуть 62,3 млн т зернових культур. Показники понад 60 млн т за останні чотири роки вже стали для нашої країни середньостатистичними. Минулої осені були суттєві побоювання щодо врожаю пшениці та інших озимих культур, адже сіяти довелося за несприятливих погодних умов, улітку і восени в Україні панувала засуха.

Published in Економіка
П'ятниця, 16 Вересень 2016 10:53

Горе від багатства

Див­на си­ту­ація скла­дає­ть­ся на Пол­тав­щи­ні, де у біль­шо­сті райо­нів знай­де­ні і дав­но й успіш­но роз­роб­ляю­ть­ся по­кла­ди вуг­ле­вод­нів. Масш­та­би ви­до­бут­ку наф­ти й га­зу в ре­гіо­ні справ­ді вра­жа­ють, адже ни­ні на те­ри­то­рії об­лас­ті на­лі­чу­ють 36 ро­до­вищ та 839 сверд­ло­вин, з яких що­ро­ку ви­до­бу­ва­ють по­над 5 міль­йо­нів ку­бо­мет­рів га­зу, що ста­но­вить по­над 40% ви­до­бут­ку га­зу по Ук­раї­ні.

Уран­ці — гро­ші, вве­че­рі... до­звіл
Величезні запаси безцінних покладів нафти і газу в регіоні аж ніяк не вплинули на економічну ситуацію в районах, де роками ведуть видобуток різні спеціалізовані підприємства. Більш того, такі райони сьогодні опинилися в значно гіршому становищі, ніж ті, де нафту і газ не видобувають.

Published in Регіони
П'ятниця, 16 Вересень 2016 10:51

Узбекистан: що далі?

2 ве­рес­ня у Таш­кен­ті по­мер пре­зи­дент Узбе­кис­та­ну Іс­лам Ка­рі­мов. Фор­маль­но обо­в’яз­ки пре­зи­ден­та кіль­ка днів ви­ко­ну­вав го­ло­ва се­на­ту Ніг­ма­тул­ла Юл­да­шев, а ви­бо­ри пре­зи­ден­та ма­ли від­бу­ти­ся про­тя­гом трьох мі­ся­ців. По­даль­ші по­дії з при­зна­чен­ням т. в. о. пре­зи­ден­та Шав­ка­та Мір­зі­йо­єва ще раз під­крес­ли­ли не­де­мо­кра­тич­ний ха­рак­тер сис­те­ми вла­ди в Узбе­кис­та­ні.

Мірзійоєв, який очолював комітет з проведення похорону, приймав закордонні делегації на похороні Карімова 3 вересня, а також президента Росії Володимира Путіна під час його несподіваного візиту у Самарканд 6 вересня.
Вибори стануть лише підтвердженням владних повноважень Мірзійоєва, і нині його позиція вважається міцною. Серйозним викликом у перспективі найближчих місяців буде, однак, консолідація влади і новий поділ неформальних впливів в Узбекистані.

П'ятниця, 16 Вересень 2016 10:48

Надія на припинення вогню в Сирії

12 ве­рес­ня 2016 ро­ку в Си­рії від­по­від­но до до­мо­вле­но­сті між США і Ро­сією ма­ло роз­по­ча­ти­ся «на­дій­не і три­ва­ле при­пи­нен­ня вог­ню». В остан­ні го­ди­ни пе­ред про­го­ло­шен­ням при­пи­нен­ня вог­ню во­ро­гу­ючі сто­ро­ни про­дов­жу­ва­ли із за­сто­су­ван­ням зброї ви­рі­шу­ва­ти свої так­тич­ні зав­дан­ня. Уря­до­ві вій­ська Ба­ша­ра Аса­да з пе­ре­мін­ним успі­хом ре­алі­зу­ють спро­би ото­чи­ти іс­ла­міс­тів у міс­ті Алеп­по. Але це над­то ве­ли­кий ме­га­по­ліс, аби на­яв­ни­ми у си­рій­сько­го пре­зи­ден­та зброй­ни­ми си­ла­ми до­сяг­ну­ти цієї ме­ти.

У відповідь ісламісти намагаються вирватись із котла поблизу Алеппо. Інтенсивності бойових дій не завадив навіть щорічний хадж, який розпочався в Мецці. Утім, це не дивно, адже ідеологія «Ісламської держави Іраку і Леванту» дуже далека від норм і цінностей традиційного ісламу в обох його провідних конфесіях — сунізму і шиїзму.
Переговори щодо нинішнього припинення вогню розпочалися ще на саміті «великої двадцятки» у Гуанжоу і тривали з великою інтенсивністю.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».