Вересень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 30 Вересень 2016 22:46

Синхронні перемоги лідерів

Про­ти­сто­ян­ня до­нець­ко­го «Олім­пі­ка» та ки­їв­сько­го «Ди­на­мо» вва­жа­ло­ся цен­траль­ним по­єдин­ком 9-го ту­ру. Ки­яни піс­ля чо­ти­рьох мат­чів без пе­ре­мог бу­ли зо­бов’­яза­ні бра­ти три оч­ки та по­вер­та­ти до­ві­ру вбо­лі­валь­ни­ків. І хо­ча зу­стрі­ча­ли­ся су­сі­ди по тур­нір­ній таб­ли­ці, за рів­нем гри це не від­чу­ва­лось.

Підопічні Сергія Реброва виглядали набагато якісніше своїх опонентів. Перед матчем склади обох команд виглядали майже оптимально. У «Динамо» через травму пропускав гру лише Сілва, а у донеччан через перебір жовтих карток поза грою залишився Поступаленко.
Вкотре з перших хвилин у киян з’явився молодий Циганков, який і став одним із героїв матчу. Першу половину команди розпочали досить активно і вже на 8й хвилині підопічні Реброва відкрили рахунок.

Published in Футбол
П'ятниця, 30 Вересень 2016 22:41

«Динамо» рятує матч у Стамбулі

Дру­гий тур гру­по­во­го тур­ні­ру Лі­ги чем­піо­нів у квар­те­ті В оста­точ­но ви­зна­чив фа­во­ри­та і тріо ко­манд, які ро­зі­гра­ють між со­бою ще дві пу­ті­вки — до плей-оф са­мої чем­пі­он­ської лі­ги та дру­го­го за зна­чен­ням Єв­ро­куб­ка, Лі­ги Єв­ро­пи. У цій трій­ці при­близ­но рів­них су­пер­ни­ків — і ки­їв­ське «Ди­на­мо», яке змог­ло звес­ти до ні­чиєї ви­їз­ний по­єди­нок про­ти ту­рець­ко­го «Бе­шик­та­ша».

Зміцнив лідерство італійський клуб «Наполі»: після вольової перемоги в Києві (2:1) на домашньому стадіоні неаполітанці розгромили португальську «Бенфіку». І хай не дезорієнтує рахунок 4:2, бо свої два м’ячі гості забили на 71-й і 86-й хвилинах (відзначилися Гонсало Гуедес і Едуардо Сальвіо).

Published in Футбол
П'ятниця, 30 Вересень 2016 22:35

Як не стати жертвою отруєння грибами

Осінь, зви­чай­но, — гриб­на по­ра, і в цей час от­ру­єн­ня гри­ба­ми трап­ляє­ть­ся най­час­ті­ше. Як уник­ну­ти от­ру­єн­ня гри­ба­ми? І що ро­би­ти, як­що це вже ста­ло­ся? Про це та про ба­га­то чо­го ін­шо­го ми роз­пи­та­ли фа­хів­ця-гі­гі­єніс­та кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук Світ­ла­ну ЗУБ.

— Здебільшого отруєння виникають через незнання або недостатній досвід у збиранні грибів. Отруйні гриби можна не тільки зібрати помилково у лісі, але й придбати на стихійному ринку, де продається продукція, що не пройшла необхідної перевірки.
Другою за поширеністю причиною може стати недбалість у приготуванні грибних страв. Гриби готуються досить довго, тому деякі господині самовільно скорочують час приготування, подаючи до столу продукт, що не пройшов достатньої термообробки.

Наш гість — Юрій Блін­ні­ков, ком­по­зи­тор, пі­аніст, ла­уре­ат Між­на­род­но­го кон­кур­су ар­тис­тів ес­тра­ди, член жу­рі Між­на­род­но­го кон­кур­су «Сло­в’ян­ський ба­зар».
Пер­шим йо­го вчи­те­лем бу­ла рід­на ба­бу­ся — Пав­ла Іва­нів­на Ор­лі­на, яка по­хо­ди­ла з ві­до­мо­го дво­рян­сько­го ро­ду Ор­лі­них.
З шес­ти­річ­но­го ві­ку Юрій Блін­ні­ков на­вчав­ся у ві­до­мо­го му­зи­кан­та Ми­ко­ли Силь­ван­сько­го.
Піс­ля 8-го кла­су був за­про­ше­ний до шко­ли для осо­бли­во об­да­ро­ва­них ді­тей при Ки­їв­ській кон­сер­ва­то­рії, де на­вчав­ся у кла­сі фор­те­пі­ано у про­фе­со­ра Ві­та­лія Сєч­кі­на, пе­ре­мож­ця Між­на­род­но­го кон­кур­су пі­аніс­тів у Бер­лі­ні у 1951 р.
За­кін­чив ас­пі­ран­ту­ру при Ін­сти­ту­ті іме­ні Гнє­сі­них (Мос­ква) під ке­рів­ниц­твом Іго­ря Бри­ля, на­род­но­го ар­тис­та Ро­сії, джа­зо­во­го пі­аніс­та та ком­по­зи­то­ра.
Ав­тор по­над 300 пі­сень. Пра­цює з ві­до­ми­ми по­ета­ми і ви­ко­нав­ця­ми.

Published in Вітальня

У Пол­та­ві зі сво­їми гля­да­ча­ми по­про­ща­лись ор­га­ні­за­то­ри що­річ­но­го Все­ук­ра­їн­сько­го фес­ти­ва­лю еко­ло­гіч­но­го до­ку­мен­таль­но­го кі­но «Пол­та­ва-ДОК». Про­щан­ня про­хо­ди­ло на сце­ні прес­тиж­но­го в об­лас­но­му цен­трі Па­ла­цу до­звіл­ля «Лис­то­пад», де 25 ве­рес­ня від­бу­ла­ся це­ре­мо­нія на­го­род­жен­ня пе­ре­мож­ців чер­го­во­го — сьо­мо­го за лі­ком і остан­ньо­го кі­но­фес­ти­ва­лю до­ку­мен­таль­но­го кі­но.

Судячи з кількості учасників та документальних кінострічок, які вони представили на суд журі, для митців нічого не віщувало поганих новин. Але сталося так, що фестиваль — наче та зірочка, яка лише недавно потрапила до солідних зоряних атласів астрономів і тільки-но почала набувати популярності, раптом згасла...
Кінофестиваль документального кіно «Полтава-ДОК» уперше заявив про себе 2010 року, коли його «хресний» батько, відомий полтавський кінодокументаліст-аматор Олександр Калашник об’єднав під своїм началом групу любителів документального кіно в обласному центрі.
Ентузіасти обрали пріоритетом для свого дітища тоді ще не дуже розкручений напрямок — документальні фільми про екологічні проблеми. Як свого регіону, так і України. Уже у перші роки заснування «Полтава-ДОК» короткометражні фільми його студійців були відзначені на кінофестивалях документального кіно у Швеції, Фінляндії та Естонії.

Published in Вітальня

Твор­че жит­тя Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го ака­де­міч­но­го те­ат­ру опе­ре­ти про­тя­гом ве­рес­ня бу­ло ба­га­тим на різ­но­ма­ніт­ні по­дії. Цьо­го мі­ся­ця від­бу­ли­ся пре­зен­та­ція книж­ки Яни Іва­ниць­кої «Бог­дан Стру­тин­ський: ре­жи­сер без ви­хід­них», Між­на­род­ний кон­курс-ла­бо­ра­то­рія по­ста­но­вок мо­ло­ди­ми ре­жи­се­ра­ми в жан­рі опе­ре­ти (мю­зик­лу) та опе­ри-буф і прес-кон­фе­рен­ція в По­соль­стві Угор­щи­ни в Ук­раї­ні. Але най­го­лов­ні­шою по­ді­єю мі­ся­ця ста­ло від­крит­тя 82-го те­ат­раль­но­го се­зо­ну.

Напередодні святкового гала-концерту відбулася творча зустріч, під час якої художній керівник театру, народний артист України Богдан Струтинський відповів на запитання журналістів, мистецтвознавців, театральних критиків, розповів, яких цікавих подій варто очікувати в новому театральному сезоні.
«За період міжсезоння ми встигли зробити дуже багато. Змінили опалення, вентиляцію, кондиціонери. У відреставрованому фойє відбуватимуться виставки українських художників.
Сьогоднішній гала-концерт представляє оперету, мюзикл, оперу-буф, естраду та інші жанри. Серед найближчих планів театру — «Вечір мюзиклу», прем’єри оперети «Маріца» Імре Кальмана, опери «Севільський цирульник» Джоаккіно Россіні, дитячого мюзиклу. Головне для нас — любов глядача», — наголосив пан Богдан.

Published in Культура

29 ве­рес­ня в Ук­раї­ні вша­ну­ва­ли пам’­ять жертв тра­ге­дії в Ба­би­но­му Яру. Ві­до­ма ра­дян­ська ди­си­дент­ка, пе­ре­кла­дач, пись­мен­ни­ця, іс­то­рик, док­тор з пи­тань ре­лі­гії Га­ля Ак­кер­ман в ін­тер­в’ю Укр­ін­фор­му роз­по­ві­ла, що зна­ють і ду­ма­ють про ці тра­гіч­ні по­дії у Фран­ції зок­ре­ма і в Єв­ро­пі за­га­лом.

 

Бабин Яр — частина світової трагічної спадщини

— Пані Галю, чи знають французи про трагедію у Бабиному Яру?
— Тема Бабиного Яру — це частина загальної трагедії єврейства, яку сьогодні у Франції називають «Шоа пар баль» (фр. Shoah par balles — систематичне масове винищення євреїв за допомогою розстрілів, які проходили на окупованій нацистами частині Радянського Союзу).
Ці масові нищення замовчувалися на Заході загалом і у Франції зокрема упродовж усього радянського періоду після війни саме тому, що влада не хотіла торкатися теми масових убивств євреїв через антисемітську політику Йосипа Сталіна.

Published in Пам'ять

Ім’я рад­ни­ка Пре­зи­ден­та Юрія Бі­рю­ко­ва у біль­шо­сті спів­віт­чиз­ни­ків асо­ці­юєть­ся з во­лон­тер­ським ру­хом і но­ви­ми під­хо­да­ми до за­без­пе­чен­ня ук­ра­їн­ської ар­мії. А ще ві­до­мий во­лон­тер є го­ло­вою Ми­ко­ла­їв­ської об­лас­ної ор­га­ні­за­ції БПП «Со­лі­дар­ність». Сьо­го­дні він роз­по­вів Укр­ін­фор­му, як хо­тів би змі­ни­ти ук­ра­їн­ську ар­мію і чо­му йо­го не ці­ка­вить дер­жав­на служ­ба.

— Нещодавно Миколаївщина «прославилася» гучним корупційним скандалом за участю першого заступника голови ОДА, Героя України Миколи Романчука. Тоді йшлося про групу осіб, причетних до цієї справи. Як Ви думаєте — чи всі винні будуть покарані і чи це хоча б частково очистить місцеву владу?
— Якщо Романчука визнають винним і засудять, то Миколаївська область буде очищена рівно на одного корупціонера. Скільки їх є наразі, я не знаю. Підозрюю, що багато.
— Чи вплине це радикально на боротьбу з корупцією в області?
— Ні, не вплине.

Published in Військо

Cтар­ший лей­те­нант, коман­дир ро­ти, са­пер 93-ї окре­мої ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди Ар­тур Ки­рє­єв ра­зом із гру­пою са­пе­рів при ви­ко­нан­ні бо­йо­во­го зав­дан­ня на пе­ре­до­вій був тяж­ко по­ра­не­ний у хре­бет та верх­ню і ниж­ню кін­ців­ки. Ни­ні він пе­ре­бу­ває на ре­абі­лі­та­ції. Від­важ­но­го во­яка на­го­ро­ди­ли від­зна­кою Мі­ніс­тер­ства обо­ро­ни Ук­раї­ни — на­груд­ним зна­ком «За вій­сь­ко­ву до­блесть».

Офі­цер з ве­ли­кої лі­те­ри
«Хлопці, які перебувають на лікуванні сьогодні у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону, на цей час фактично є львів’янами. Тому в міру наших можливостей ми завжди допомагаємо і будемо допомагати. Дуже великий обсяг робіт треба зробити для відділення реабілітації, тому що є висококваліфіковані фахівці, спеціалісти, але бракує устаткування, обладнання. Артур заслужив нагороду — нагрудний знак «За військову доблесть».
На його прикладі бачимо, наскільки це людина з великої букви, з великим серцем. І дівчина, яка поряд із ним, і товариші, які поруч із ним, — це велика єдина сім’я. Я думаю, що це обов’язок усіх нас — держави, влади, громадських організацій — зробити все можливе і неможливе.

Published in Військо
П'ятниця, 30 Вересень 2016 19:59

Залізниця – гальмо агросектора?

По­го­да вкот­ре до­по­мог­ла укра­їн­цям зі­бра­ти хо­ро­ший вро­жай. Не­по­га­но вро­ди­ла кар­топ­ля та ін­ші ово­чі, ці­ни на них ціл­ком прий­нят­ні. Буль­бу у се­лян мож­на при­дба­ти на­віть по 1 грн 80 коп, цим ак­тив­но ко­рис­тую­ть­ся пе­ре­куп­ни­ки, хо­ча со­бі­вар­тість кар­топ­лі ся­гає 10 грн.

Порадували й ранні зернові й зернобобові, їх зібрали 38 млн т. Лідером за урожайністю стала Вінницька область, де середній показник сягав 54,9 ц із гектара. Всього вінничани намолотили 3 млн т зерна. Найбільший вал зерна зібрали на Одещині — 3,8 млн т. Середня врожайність по Україні, підрахували у Мінагрополітики, — 39,8 ц з гектара проти торішнього 31 ц.
Якщо трохи підвищити середню врожайність, запевняють міністерські фахівці, можна зібрати на 23–25% більше зернових. Цьогоріч у міністерстві сподіваються на рекордний урожай — 62,3 млн т, на 2 млн т більше торішнього.
Пропозиція зерна з урахуванням залишків сягатиме 70 млн т, внутрішнє споживання прогнозується на рівні 23,5 млн т, експортний потенціал — 39,8 млн т, це трохи більше торішнього. Можна буде продати за кордон 15,6 млн т пшениці, з них 8,6 млн т — продовольчої. Взагалі у структурі нинішнього врожаю 55% продовольчої пшениці.

Published in Економіка
Сторiнка 1 iз 12

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».