Суспільство
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Травень 25, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 19 Липень 2019 13:30

Закон про мову набув чинності: які норми почали діяти

Rate this item
(0 votes)

ВПРО­ВА­ДЖЕН­НЯ ЗМІН У МОВ­НІЙ СФЕ­РІ ПО­ЧА­ЛОСЬ, АЛЕ ПОВ­НІ­СТЮ ДО­КУ­МЕНТ ІМ­ПЛЕ­МЕН­ТУ­ЮТЬ ЗА КІЛЬ­КА РО­КІВ

16 лип­ня в Ук­раї­ні на­брав чин­но­сті За­кон «Про за­без­пе­чен­ня функ­ціо­ну­ван­ня ук­ра­їн­ської мо­ви як дер­жав­ної». «Це на­ше свя­то, свя­то міль­йо­нів лю­дей, об’­єд­на­них ук­ра­їн­ською мо­вою. І ми від­зна­чи­мо йо­го ра­зом, на Схо­ді й на За­хо­ді, у Ки­єві і ма­лень­ких міс­теч­ках, у со­цме­ре­жах і на ву­ли­цях», — ідеть­ся в до­пи­сі фейс­бук-по­дії під на­звою «Мова об’­єд­нує».
Утім, як ві­до­мо, де­які нор­ми до­ку­мен­та по­чи­на­ють ді­яти од­ра­зу, де­які — за кіль­ка мі­ся­ців чи ро­ків, що­би да­ти мож­ли­вість гро­ма­дя­нам, вла­ді та біз­не­су під­го­ту­ва­ти­ся до їх не­ухиль­но­го ви­ко­нан­ня.

Тож Укр­ін­форм зро­бив ог­ляд норм, які по­ча­ли ді­яти са­ме з 16 лип­ня 2019 ро­ку.

Ні­яких «мне так удоб­нее»: во­ло­ді­ти дер­жав­ною — це не прим­ха, а обо­в’язок
Одразу зазначимо, що дія цього Закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів — стаття 2 Закону (частина 2). Утім, є доволі широкий перелік осіб, котрі ну просто зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків — стаття 9 Закону.
Це, приміром, найвище керівництво держави (Президент, Прем’єр-міністр, Голова Верховної Ради, секретар РНБО, генпрокурор, голова СБУ, члени ЦВК і так далі, а також заступники високопосадовців), держслужбовці, голови місцевих державних адміністрацій, судді, поліцейські, педагогічні працівники, працівники медичних закладів (державних і комунальних) тощо. Також володіти державною мовою зобов’язані особи, які претендують на обрання чи призначення на посади, визначені згаданою статтею Закону.
Однак маємо маленький казус. В переліку осіб, які зобов’язані володіти державною мовою, згадуються глава Адміністрації Президента України та його заступники, але такого органу віднедавна не існує. Президент Володимир Зеленський перейменував АП на Офіс Президента України. Виходить, що керівник ОПУ Андрій Богдан та його заступники за потреби можуть спілкуватися «как им удобно». Виправити цю ситуацію зможе вже новий парламент, внісши до Закону технічні правки.
Державна мова в органах держвлади, Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування,
а також у державних і комунальних закладах
1. Ор­га­ни дер­жав­ної вла­ди та міс­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня
Робоча мова державних і місцевих органів, а також державних і комунальних підприємств (мова зустрічей, засідань, робочого спілкування) — виключно українська. Це стосується і діяльності закордонних дипломатичних установ України та інших державних представництв за кордоном.
Державна мова застосовується в нормативно-правових актах і актах індивідуальної дії, діловодстві та документообігу органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.
2. За­сто­су­ван­ня дер­жав­ної мо­ви в су­до­чин­стві
У судах України судочинство провадиться, а діловодство здійснюється державною мовою. Звісно, може застосовуватися й інша мова, але у порядку, визначеному процесуальними кодексами України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
Суди ухвалюють рішення та оприлюднюють їх державною мовою у порядку, встановленому законом. Текст судового рішення складається з урахуванням стандартів державної мови.
3. Зброй­ні Си­ли Ук­раї­ни та ін­ші вій­сь­ко­ві фор­му­ван­ня
Мовою нормативних актів, документації, діловодства, команд, навчання, виховних заходів, іншого статутного спілкування та службової діяльності у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, створених відповідно до закону, є державна мова.
Мовою нормативних актів, документації, діловодства, службової діяльності та спілкування з громадянами України в органах правопорядку, розвідувальних органах, державних органах спеціального призначення з правоохоронними функціями є державна.
З особою, яка не розуміє державної мови, працівник органу правопорядку, розвідувального органу, держоргану спеціального призначення з правоохоронними функціями може спілкуватися мовою, прийнятною для сторін, а також за допомогою перекладача.
4. Під час пе­ре­ти­ну дер­жав­но­го кор­до­ну Ук­раї­ни
Під час перетину громадянами України державного кордону прикордонний, митний та інші види контролю здійснюються державною мовою.
Під час перетину іноземцями або особами без громадянства державного кордону України прикордонний, митний та інші види контролю здійснюються державною мовою або іншою мовою, якою володіє посадова чи службова особа, яка здійснює контроль.
5. У про­це­сі ви­бо­рів і ре­фе­рен­ду­мів
Мовою виборів і референдумів та мовою діяльності виборчих комісій та комісій з референдуму є державна мова. Виборча документація та документація референдумів складається державною мовою. Бюлетені для голосування на виборах і референдумах виготовляються державною мовою.
Матеріали передвиборної агітації, що транслюються на телебаченні, радіо, розміщуються на носіях зовнішньої реклами, поширюються у вигляді листівок і газет або в мережі Інтернет, виконуються державною мовою.
Матеріали передвиборної агітації, у тому числі відеоматеріали про вибори Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів і посадових осіб органів місцевого самоврядування, всеукраїнські і місцеві референдуми та їхні результати, а також політична реклама, передвиборна агітація та теледебати адаптуються для сприйняття жестомовними особами шляхом перекладу українською жестовою мовою та/або субтитрування українською мовою з урахуванням вимог, установлених законом.
У порядку і на умовах, визначених законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України, в окремих населених пунктах допускається поширення матеріалів передвиборної агітації, виконаних державною мовою та дубльованих мовами відповідних корінних народів, національних меншин України.
6. Під час укла­ден­ня між­на­род­них до­го­во­рів Ук­раї­ни
Міжнародні двосторонні договори України укладаються державною мовою та мовою іншої сторони, якщо інше не передбачено таким міжнародним договором.
Міжнародні багатосторонні договори укладаються мовами, погодженими сторонами.

Дер­жав­на мо­ва у пуб­ліч­них сфе­рах (ос­нов­ні)
1. Тру­до­ві від­но­си­ни
Ніхто не може бути примушений використовувати під час перебування на роботі та виконання обов’язків за трудовим договором іншу мову, ніж державна, крім випадків:
à) обслуговування споживачів та інших клієнтів, які є іноземцями чи особами без громадянства;
á) створення юридичних, технічних, інформаційно-рекламних текстів та інших повідомлень і документів (у тому числі усних), адресатами яких є іноземці чи особи без громадянства, юридичні особи, органи і посадові особи іноземних держав і міжнародних організацій.
Трудові договори в Україні укладаються державною мовою, що не перешкоджає використовувати сторонам трудового договору його переклад.
2. Те­ле­ба­чен­ня і ра­діо­мов­лен­ня
Телерадіоорганізації здійснюють мовлення державною мовою. Але! Обов’язковий (мінімальний) обсяг мовлення державною мовою для телерадіоорганізацій окремих категорій установлюється Законом України «Про телебачення і радіомовлення».
3. Куль­ту­ра
Держава забезпечує застосування державної мови у сфері культури. Кіноафіші та вхідні квитки для відвідування кінотеатрів, інших кіновидовищних закладів виконуються державною мовою.
4. Транс­порт
У всіх видах пасажирського транспорту, на залізничних вокзалах, автовокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах мовою інформації, оголошень, повідомлень, написів, довідкових служб є державна мова. У разі потреби ця інформація може дублюватись англійською мовою, а в міжнародному пасажирському сполученні також офіційною мовою (мовами) країни, сполучення з якою здійснює відповідний транспортний засіб.
Мовою обслуговування пасажирів у транспорті є державна мова. Хіба що на прохання пасажира його індивідуальне обслуговування може здійснюватись іншою мовою, прийнятною для сторін.
Також державну мову мають використовувати диспетчерські служби та зв’язку на всіх видах транспорту, крім випадків використання іншої мови відповідно до умов міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.
5. Ін­фор­ма­ція для за­галь­но­го озна­йом­лен­ня
Інформація для загального ознайомлення (оголошення, зокрема ті, які містять публічну пропозицію укласти договір, покажчики, вказівники, вивіски, повідомлення, написи та інша публічно розміщена текстова, візуальна і звукова інформація, що використовується або може використовуватися для інформування необмеженого кола осіб про товари, роботи, послуги, певних суб’єктів господарювання, посадових, службових осіб підприємств або органів державної влади, органів місцевого самоврядування) подається державною мовою, якщо інше не встановлено Законом.
Крім того, така інформація може дублюватись іншими мовами відповідно до закону. Але. Вимоги цієї статті не поширюються на інформацію, яка розміщується за допомогою мережі Інтернет, крім випадків, визначених цим Законом.
6. Пуб­ліч­ні за­хо­ди
Мовою публічних заходів — це збори, конференції, мітинги, виставки, навчальні курси, семінари, тренінги, дискусії, форуми, інші заходи, доступні або відкриті для учасників таких заходів вільно чи за запрошенням, за плату чи безплатно, постійно, періодично, одноразово або час від часу, що організовуються повністю або частково органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними установами, організаціями, а також суб’єктами господарювання, власниками (засновниками, учасниками, акціонерами) яких є держава або територіальна громада незалежно від частки цієї власності, — є державна мова, якщо інше не встановлено цим Законом.
У разі застосування під час публічного заходу іншої мови, ніж державна, його організатор зобов’язаний забезпечити синхронний або послідовний переклад державною мовою, якщо цього вимагає хоча б один учасник публічного заходу.
Це положення не поширюється на заходи для обмеженого кола осіб та заходи, організовані спеціально для іноземців та/або осіб без громадянства.
Заходи, спеціально організовані для вивчення іноземної мови, проводяться державною та/або відповідною іноземною мовою.
Використання під час публічних заходів кримськотатарської мови, інших мов корінних народів, мов національних меншин України визначається законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України.
7. Охо­ро­на здо­ров’я
Мовою у сфері охорони здоров’я, медичної допомоги та медичного обслуговування є державна мова.
На прохання особи, яка звертається по надання медичної допомоги чи послуг з медичного обслуговування, її персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін.
8. Те­ле­ко­му­ні­ка­ції та по­што­вий зв’язок
Мовою послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку в Україні є державна мова. Адреси відправника та одержувача поштових відправлень і повідомлень, що пересилаються в межах України, виконуються державною мовою.
Міжнародні поштові відправлення та повідомлення, які передаються через телекомунікаційні мережі загального користування, обробляються із застосуванням мов, визначених міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Крім того, державна мова повинна застосовуватися в іменах та власних назвах (географічних та об’єктів топоніміки).

Слід вка­за­ти на од­не «але»...
Норми щодо адміністративної відповідальності (зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення) за порушення вимог Закону наберуть чинності лише за три роки — 16 липня 2022-го. Тим не менше відсутність механізму покарання ще не означає, що об Закон можна «витирати ноги». Вівторок просто розпочав відлік для поступового впровадження змін у мовній сфері, які триватимуть упродовж кількох наступних років.

Ог­ляд під­го­ту­вав 
Ми­ро­слав ЛІС­КО­ВИЧ

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».