Військо
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Понедiлок Травень 27, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Всту­пив­ши в не­рів­ний бій з те­ро­рис­та­ми, які го­ту­ва­ли паст­ку для ти­сяч ук­ра­їн­ських во­яків, гру­па спец­при­зна­чен­ців на чо­лі з ка­пі­та­ном Олек­сан­дром…
На ба­зі Між­на­род­но­го цен­тру ми­ро­твор­чо­сті та без­пе­ки На­ціо­наль­ної ака­де­мії су­хо­пут­них військ іме­ні геть­ма­на Пет­ра Са­гай­дач­но­го від­кри­ли­ся ук­ра­їн­сько-аме­ри­кан­ські ко­манд­но-штаб­ні на­вчан­ня із…
26 ЧЕРВ­НЯ — ДЕНЬ МО­ЛО­ДІ БА­ГА­ТЬОМ СОЛ­ДА­ТАМ І ОФІ­ЦЕ­РАМ, ЯКІ ЗУ­ПИ­НИ­ЛИ РО­СІЙ­СЬКО-ТЕ­РО­РИС­ТИЧ­НУ ОР­ДУ, НЕ­МАЄ ЩЕ Й ТРИ­ДЦЯ­ТИ Кремль по­ми­лив­сяУлітку 2013…
По­но­влен­ня при­зо­ву на стро­ко­ву служ­бу до Зброй­них Сил Ук­раї­ни ста­ло сер­йоз­ним ви­про­бу­ван­ням не ли­ше для військ­ко­ма­тів, а й для ре­гіо­наль­ної…
Ти­ся­чі справж­ніх пат­ріо­тів ни­ні на схо­ді дер­жа­ви від­сто­юють не­за­леж­ність і ці­лі­сність Ук­раї­ни, пра­во жи­ти у де­мо­кра­тич­ній і онов­ле­ній кра­їні. Час­то…
По­дії на Схо­ді Ук­раї­ни за­свід­чи­ли: Ук­ра­їн­ська дер­жа­ва спро­мож­на бу­ду­ва­ти вій­сько, здат­не бу­ти ре­аль­ним га­ран­том її су­ве­ре­ні­те­ту і те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті. І…
ПРОС­ТІ ГРО­МА­ДЯ­НИ КРА­ЇНИ ДО­ПО­МОГ­ЛИ УК­РА­ЇН­СЬКО­МУ ВІЙ­СЬКУ НЕ ЛИ­ШЕ ВІД­РО­ДИ­ТИСЬ, А Й ЗУ­ПИ­НИ­ТИ ВО­РО­ГА «Для наших бійців нічого не шкода...»Із сім’єю Варлампачуків…
По­си­лен­ня со­ці­аль­но­го за­хис­ту лю­ди­ни в по­го­нах, зок­ре­ма сут­тє­ве під­ви­щен­ня їх­ньо­го гро­шо­во­го за­без­пе­чен­ня, спо­ну­кає укра­їн­ців по­пов­ню­ва­ти ар­мій­ські ла­ви. Але, на дум­ку…
Ук­ра­їн­ську ар­мію, яка ще де­кіль­ка ро­ків то­му на­га­ду­ва­ла по­тіш­не вій­сько і дав­но по­тре­бу­ва­ла до­ко­рін­них змін, ни­ні та­ки від­ро­джу­ють, по­клав­ши в…
Ни­ні, ко­ли кра­їна в не­без­пе­ці, до її за­хис­ту до­лу­чи­ли­ся на­віть на­вчаль­ні за­кла­ди. Ка­мя­нець-По­діль­ська ав­то­шко­ла, що на Хмель­нич­чи­ні, — од­на з…
ОСОБОВИЙ СКЛАД 101-ї ОКРЕМОЇ БРИГАДИ ОХОРОНИ ГЕНШТАБУ, ЯКІЙ ВИПОВНИЛОСЯ 25 РОКІВ, У ЦІ ЮВІЛЕЙНІ ДНІ СУПРОВОДЖУЄ В РАЙОНІ АТО КОНВОЇ, НЕСЕ СЛУЖБУ…
НЕБАЙДУЖІ ГРОМАДЯНИ ПРОДОВЖУЮТЬ ДОПОМАГАТИ УКРАЇНСЬКОМУ ВІЙСЬКУ Ще кіль­ка ро­ків то­му гас­ло «на­род і ар­мія — єди­ні» у де­ко­го ви­кли­ка­ло іро­ніч­ну…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».