Військо
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Червень 14, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

По всій Ук­раї­ні три­ва­ють на­вчан­ня осо­бо­во­го скла­ду бо­йо­вих бри­гад. Са­ме там від­то­чую­ть­ся на­вич­ки. В 24-й окре­мій ме­ха­ні­зо­ва­ній За­ліз­ній бри­га­ді на…
Вій­сь­ко­ві час­ти­ни про­хо­дять різ­ні ета­пи: во­ни на­ро­джую­ть­ся (фор­мую­ть­ся), функ­ціо­ну­ють, змі­ню­ють міс­це дис­ло­ка­ції, най­ме­ну­ван­ня то­що. А ко­ли на­стає час, їх роз­фор­мо­ву­ють.…
Роз­по­чав­ся при­зов гро­ма­дян на стро­ко­ву вій­сь­ко­ву служ­бу до Зброй­них Сил та ін­ших вій­сь­ко­вих фор­му­вань Ук­раї­ни. Про це по­ві­до­мив ке­рів­ник прес-служ­би…
Ім’я рад­ни­ка Пре­зи­ден­та Юрія Бі­рю­ко­ва у біль­шо­сті спів­віт­чиз­ни­ків асо­ці­юєть­ся з во­лон­тер­ським ру­хом і но­ви­ми під­хо­да­ми до за­без­пе­чен­ня ук­ра­їн­ської ар­мії. А…
Cтар­ший лей­те­нант, коман­дир ро­ти, са­пер 93-ї окре­мої ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди Ар­тур Ки­рє­єв ра­зом із гру­пою са­пе­рів при ви­ко­нан­ні бо­йо­во­го зав­дан­ня на…
До зо­ни від­по­ві­даль­но­сті по­віт­ря­но­го коман­ду­ван­ня «За­хід» вхо­дить 8 об­лас­тей; ад­мі­ніс­тра­тив­ний центр м. Львів, об’­єк­ти хі­міч­ної про­мис­ло­во­сті в Іва­но-Фран­ків­ській об­лас­ті, Рів­нен­ська…
У на­ро­ді ка­жуть, що сол­дат, який у мир­ний час бі­жить ву­ли­цею, ви­кли­кає зди­ву­ван­ня, а пол­ков­ник — па­ні­ку. На­при­кін­ці лип­ня — по­чат­ку…
Ви­со­ко­мо­біль­ні де­сант­ні вій­ська — це елі­та ук­ра­їн­ської ар­мії. Про хо­роб­рість львів­ських де­сант­ни­ків знає вся кра­їна, адже во­ни бо­ро­ни­ли До­нець­кий та…
Остан­нім ча­сом дер­жа­ва при­ді­ляє де­да­лі біль­ше ува­ги ре­зер­віс­там — лю­дям, які жи­вуть зви­чай­ним ци­віль­ним жит­тям, але за пер­шим на­ка­зом го­то­ві…
Близь­ко пів­то­ри ти­ся­чі вій­сь­ко­во­служ­бов­ців вій­сь­ко­вих час­тин По­віт­ря­но­го коман­ду­ван­ня «За­хід» бра­ли участь у про­ве­ден­ні ан­ти­те­ро­рис­тич­ної опе­ра­ції на Схо­ді на­шої Бать­ків­щи­ни. Ба­га­то…
СОЛДАТИ Й ОФІЦЕРИ, ЯКІ НИНІ ВОЮЮТЬ НА СХОДІ КРАЇНИ, ПЕРЕКОНАНІ: БЕЗ УКРАЇНЦІВ-БЛАГОДІЙНИКІВ НАША АРМІЯ НЕ ЗІП’ЯЛАСЬ БИ ТАК ШВИДКО НА НОГИ…
ЗГУРТУВАВШИСЬ У НЕВЕЛИЧКИЙ КОЛЕКТИВ, ЖІНКИ ПЛЕТУТЬ ДЛЯ УЧАСНИКІВ АТО МАСКУВАЛЬНІ СІТКИ, ШИЮТЬ ПОДУШКИ ТА НИЖНЮ БІЛИЗНУ До не­дав­ньо­го ча­су Олек­сан­дра…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».