№ 26 (24229)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Травень 23, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 12 Липень 2019 16:49

Пірнули і... Не випірнули!

На ка­лен­да­рі — ли­пень. А на ук­ра­їн­ських во­до­ймах уже за­ги­ну­ли сот­ні лю­дей. Ос­нов­на при­чи­на — не­до­три­ман­ня пра­вил по­ве­дін­ки на во­ді.

Хто з нас не чекає літа — найтеплішої пори року? А дочекавшись, не поспішає до найближчих рік, озер і ставків, щоб освіжитись в їхніх водах? Проте, на жаль, чимало наших співвітчизників стають жертвою Нептуна.
Лише в Сумській області і лише протягом одного червневого дня було виявлено чотирьох потопельників. Двічі витягали тіла потонулих того ж дня на Черкащині — з річки Тясмин та Дніпра.

Published in Безпека
П'ятниця, 12 Липень 2019 16:40

Без дороги...

За ста­тис­ти­кою, за­галь­на про­тяж­ність до­ріг в Ук­раї­ні ста­но­вить 420 ти­сяч км. Із них май­же 250 тис. км (60%) при­па­дають на до­ро­ги в на­се­ле­них пунк­тах. Або, як їх ще на­зи­ва­ють, до­ро­ги міс­це­во­го зна­чен­ня.
1 січ­ня 2018 ро­ку в Каб­мі­ні ви­рі­ши­ли всі ці до­ро­ги — облас­но­го і район­но­го ста­ту­су — пе­ре­да­ти від Укр­ав­то­до­ру на ба­ланс об­лас­ної та міс­це­вої вла­ди. Фор­маль­ною при­чи­ною роз­лу­чен­ня дер­жа­ви з «дру­го­ряд­ни­ми» міс­це­ви­ми до­ро­га­ми ста­ла де­цен­тра­лі­за­ція, що по­ко­ти­ла­ся краї­ною.
Але пів­то­ра ро­ку по­то­му в про­влад­них ко­ри­до­рах усе час­ті­ше го­во­рять, що в ре­зуль­та­ті та­ко­го щед­ро­го уря­до­во­го по­да­рун­ка міс­це­вій вла­ді до­ріг між на­се­ле­ни­ми пунк­та­ми по­де­ку­ди вза­га­лі не ста­ло...

Published in Регіони
П'ятниця, 12 Липень 2019 16:15

Влада грошей

На­ра­зі укра­їн­ці зби­ті з пан­те­ли­ку. Ін­фля­ція ні­би спо­віль­ни­ла­ся, на­ціо­наль­на ва­лю­та ста­бі­лі­зує­ть­ся, але екс­пер­ти ка­жуть, що грив­ня най­ближ­чим ча­сом мо­же впас­ти.

Очільники НБУ стверджують, що банківська криза подолана. Але чому банки не кредитують реального сектора економіки?
Колишній виконувач обов’язки міністра фінансів Ігор Уманський зазначив у дискусії з питань курсової стабільності й фінансування реальної економіки, організованій журналом «Власть денег», що в нашій країні курс гривні — не фінансово-економічна категорія, а психологічна.

Published in Економіка

Че­рез 11 ро­ків, про­ве­де­них на «цвин­та­рі лі­та­ків», бом­бар­ду­валь­ник В-52 по­вер­нув­ся на чин­ну служ­бу. Си­ту­ація у сві­ті стає на­стіль­ки не­без­печ­ною, що США хо­чуть ма­ти у строю кож­ний стра­те­гіч­ний лі­так, до­зво­ле­ний до­го­во­ра­ми.

Флот американських бомбардувальників не є великим. Найпотужніші ВПС у світі мають «на папері» 20 машин В-2 Spirit, виконані в технології стелс, 60 літаків В-18 Lancer і 75 важких В-52 Stratofortress. Частина з них — 49 літаків, здатних переносити ядерну зброю, — входить у склад стратегічних сил, охоплених Договором про роззброєння New START, підписаним США і РФ у 2010 році.

П'ятниця, 12 Липень 2019 16:04

Шоу буде продовжуватись

До­нальд Трамп став пер­шим пре­зи­ден­том США, який сту­пив на зем­лю Пів­ніч­ної Ко­реї, ко­ли дня­ми здійс­нив не­за­пла­но­ва­ну зу­стріч із Кім Чен Ином. Не­вже йо­го не­стан­дарт­ні вчин­ки є ефек­тив­ним по­лі­тич­ним ме­то­дом?

«Сюрреалістично», — відповіла дочка президента Трампа Іванка на запитання журналіста про зустріч у Північній Кореї. Це — найточніше підсумування останнього несподіваного вчинку в рамках режисури Трампом «наступу вдячності» на режим у Пхеньяні.

Чет­вер­тий що­річ­ний са­міт Ук­раї­на — ЄС за­ли­шив по со­бі де­що дво­які вра­жен­ня. З од­но­го бо­ку, все прой­шло по пла­ну, під­пи­са­но уго­ди, справж­ній вал но­вин про сот­ні міль­йо­нів єв­ро, які ЄС го­то­вий ви­ді­ли­ти для Ук­раї­ни.

З іншого — не могла не поставити цілий ряд запитань зустріч керівництва ЄС, яке ось-ось здасть повноваження, з новим українським Президентом, що тільки-но обживається на посту в компанії з прем’єром, шанси якого зберегти посаду в найближчому майбутньому примарні.

П'ятниця, 12 Липень 2019 15:38

Саміт перехідної політичної епохи

8 лип­ня 2019 ро­ку у Ки­єві від­бу­ло­ся за­сі­дан­ня Ра­ди асо­ці­ації Ук­раї­на — Єв­ро­пей­ський Со­юз на ви­що­му рів­ні. У про­це­сі під­го­тов­ки до зу­стрі­чі спос­те­рі­га­ли­ся пев­ні тех­ніч­ні проб­ле­ми, по­в’яза­ні зі змі­ною вла­ди у Ки­єві та Брюс­се­лі.

В Україні триває парламентська виборча кампанія, формується президентська команда, яка займатиметься зовнішньополітичними питаннями. Натомість вищі управлінці Євросоюзу готуються 31 жовтня 2019 року здати справи новим кадрам.

П'ятниця, 12 Липень 2019 15:32

Грецький дрейф "зліва" "направо"

7 липня 2019 року у Греції відбулися позачергові парламентські вибори. Приводом для їхнього проведення став «македонський казус». Наприкінці січня грецький парламент проголосував за ратифікацію угоди з «Колишньою Югославською Республікою Македонія» щодо її перейменування на «Північну Македонію».
Але зазначена угода була різко негативно сприйнята націоналістично налаштованою частиною грецького суспільства. Лівоцентристський уряд партії «Сіріза» на чолі з Алексісом Ципрасом було звинувачено у надмірних поступках союзникам по ЄС і НАТО через бажання «закрити» боргову проблему Греції.

П'ятниця, 12 Липень 2019 14:58

«Злі» вулиці Гонконга

На са­мі­ті «ве­ли­кої два­дцят­ки» в Оса­ці від­бу­ла­ся фор­маль­на зу­стріч пре­зи­ден­та США До­наль­да Трам­па і ки­тай­сько­го лі­де­ра Сі Цзінь­пі­на. То­ді зда­ва­ло­ся, що сто­ро­ни до­мо­ви­ли­ся не по­глиб­лю­ва­ти про­ти­річ­чя тор­го­вель­ної вій­ни. Але справж­нім сиг­на­лом пе­ре­го­во­рів ста­ло те, що Ва­шинг­тон і Пе­кін так і не вре­гу­лю­ва­ли клю­чо­вих су­пе­ре­чок що­до то­ва­ро­обі­гу.

Сполучені Штати Америки намагаються будь-якими засобами скоротити зовнішньоторговельний борг. Дональд Трамп тим самим переконує своїх прихильників у тому, що робить усе можливе і неможливе для того, аби повернути до США робочі місця в індустріальному секторі.

П'ятниця, 12 Липень 2019 14:53

Євросоюз оновив керівний склад

Після тривалої дискусії щодо розподілу ключових посад в Європейському Союзі вдалося домовитися щодо персоналій на чолі європейської бюрократії. Напередодні травневих виборів депутатів Європейського парламенту канцлер ФРН Ангела Меркель просувала на посаду голови Європейської комісії Манфреда Вебера.
Але після виборів депутатів Європарламенту стало зрозуміло, що вирішення кадрових проблем можливе на основі «великого пакетного кадрового компромісу», тобто розподілу всіх керівних посад. Складність і тривалість переговорів обумовлювалися непростою розстановкою сил у новому складі Європарламенту.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».