Квітень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Червень 14, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Дослідження китайських учених свідчать, що вживання навіть половинки цибулини на день знижує ризик захворювання на рак кишечника. Це виявили дослідники з Першої лікарні Китайського медичного університету.
У процесі їхньої наукової роботи стало зрозумілим, що пацієнти, які щодня вживали з їжею навіть 75 г свіжої необробленої цибулі, набагато знизили ризик розвитку смертельної хвороби.

Середа, 10 Квiтень 2019 20:45

Що треба знати про епілепсію?

Не­що­дав­но ми ма­ли на­го­ду зга­да­ти про епі­леп­сію, бо ж 26 бе­рез­ня — День обі­зна­но­сті про цю не­ду­гу, так зва­ний Фіо­ле­то­вий день. На жаль, ця на­пасть на­га­дує про се­бе й у ін­ші дні ро­ку, адже ни­ні в усьо­му сві­ті жи­вуть з епі­леп­сією близь­ко 50 міль­йо­нів лю­дей і що­ро­ку фік­сує­ть­ся 2,4 міль­йо­на но­вих ви­пад­ків. В Ук­раї­ні на­лі­чує­ть­ся близь­ко 100 ти­сяч хво­рих на епі­леп­сію.
От­же, про цю не­ду­гу вар­то зна­ти кож­но­му хо­ча б для то­го, аби вчас­но при­йти на до­по­мо­гу ін­шим, як­що ста­не­ть­ся у них на­пад епі­леп­сії.
То що це за за­хво­рю­ван­ня, звід­ки бе­реть­ся та чи лі­кує­ть­ся во­но? Про це ми роз­пи­та­ли фа­хів­ця — лі­ка­ря-не­вро­ло­га Ген­на­дія Си­до­ро­ви­ча ХРОП­КА.

Середа, 10 Квiтень 2019 20:41

Усе життя в танці

19 КВІТ­НЯ — 100 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ ОЛЕК­САН­ДРА НА­УМО­ВИ­ЧА СЕ­ГА­ЛА (1919–2010), УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО АР­ТИС­ТА БА­ЛЕ­ТУ, БА­ЛЕТ­МЕЙ­СТЕ­РА

В од­но­му з ін­тер­в’ю Олек­сандр На­умо­вич зі­знав­ся: «Та­нець я люб­лю і за­йма­юся ним усе жит­тя (а це з 1937-го по 2010 рік, тоб­то по­над 70 ро­ків!). Сам тан­цю­вав, був со­ліс­том, а по­тім ба­лет­мей­сте­ром.

Published in Особистість
Середа, 10 Квiтень 2019 20:31

Головний болотний меліоратор

17 КВІТНЯ — 130 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
МИКОЛИ ОЛЕКСАНДРОВИЧА ТЮЛЕНЄВА (1889–1969), УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО-АГРОМЕЛІОРАТОРА

Ви­дат­ний ук­ра­їн­ський уче­ний-аг­ра­рій, бо­ло­тоз­на­вець, про­фе­сор Ми­ко­ла Олек­сан­дро­вич Тю­ле­нєв за­ймав­ся, зна­на річ, сіль­сько­гос­по­дар­ською осу­шу­валь­ною ме­ліо­ра­цією на тор­фо­во-бо­ло­тних ґрун­тах в Ук­раї­ні все жит­тя.
Він на­ро­див­ся 17 квіт­ня 1889 ро­ку в се­лі Ган­нів­ка П’я­ти­хат­сько­го райо­ну Дніп­ро­пет­ров­ської об­лас­ті (ни­ні Пет­рів­ський район Кі­ро­во­град­ської об­лас­ті) в ро­ди­ні служ­бов­ця.

Published in Особистість
Середа, 10 Квiтень 2019 20:21

Ювілейний привіт з Одеси

Най­кра­ще зі сво­го твор­чо­го до­роб­ку пред­ста­вив у ви­став­ко­вій за­лі На­ціо­наль­ної ака­де­мії мис­тецтв на­род­ний ху­дож­ник Ук­раї­ни, про­фе­сор, го­ло­ва Оде­ської об­лас­ної ор­га­ні­за­ції НСХУ Ана­то­лій Гор­бен­ко. Екс­по­зи­ція при­уро­че­на до 75-літ­ньо­го юві­лею мит­ця.

Майбутній художник народився у Кіровограді (нині Кропивницький). Закінчив художньо-графічний факультет Одеського державного педагогічного інституту ім. К. Ушинського.

Published in Культура
Середа, 10 Квiтень 2019 20:04

Постріли краси

У Га­ле­реї мис­тецтв, що на Драй­зе­ра в Ки­єві, під на­звою «Од­на мить» ви­ста­ви­ла свої ро­бо­ти за­кар­пат­ська ху­дож­ни­ця Юлія Єго­ро­ва-Ро­го­ва. Екс­по­зи­ція рет­рос­пек­тив­на — в ній пред­став­ле­но близь­ко 60 ро­біт мист­ки­ні.
За вік­ном пе­рі­щить дощ, а ми з ху­дож­ни­цею хо­ди­мо за­ла­ми кар­тин­ної га­ле­реї, зу­пи­ня­ємо­ся бі­ля кар­тин, ке­ра­міч­них ви­ро­бів, на­ди­ха­ємо­ся кра­сою, ці­ну­ючи кож­ну мить.

Published in Культура
Середа, 10 Квiтень 2019 19:40

Дні, що не зітруться з пам'яті

Здає­ть­ся, це бу­ло зов­сім не­дав­но: за­вмер­ши бі­ля те­ле­ві­зо­рів, ми з три­во­гою очі­ку­ва­ли но­вин із Дон­ба­су, ви­шу­ку­ва­ли їх в Ін­тер­не­ті, на шпаль­тах мас-ме­діа. А ци­ми дня­ми вже ви­пов­нює­ть­ся 5 ро­ків, як офі­цій­но роз­по­ча­лась ан­ти­те­ро­рис­тич­на опе­ра­ція.
Від­то­ді ми­ну­ло май­же 1900 днів і но­чей, на­пов­не­них слізь­ми со­тень ти­сяч ук­ра­їн­ських жі­нок, чиї бать­ки і си­ни всту­пи­ли у дво­бій із пу­тін­ською Ро­сією. Скіль­ки трун от­ри­ма­ли в ук­ра­їн­ських міс­тах і се­лах? Скіль­ки укра­їн­ців ста­ли ін­ва­лі­да­ми, а скіль­ки з них на­ві­ки за­ли­ши­ли­ся мо­ло­ди­ми?
Сьо­го­дні, на­пе­ре­до­дні 5-х ро­ко­вин по­чат­ку АТО, про­по­ну­ємо вам спо­га­ди лю­дей, які по­бу­ва­ли на цій не­ого­ло­ше­ній вій­ні. Во­ни не раз за­гля­да­ли там у ві­чі смер­ті, але Гос­подь Бог і до­ля ви­яви­ли­ся до них ми­ло­серд­ни­ми. На жаль, не до всіх...

Те­тя­на Іва­нен­ко, стар­ший лей­те­нант ме­дич­ної служ­би

Published in Пам'ять
Середа, 10 Квiтень 2019 19:30

Неоголошена війна

13 КВІТ­НЯ 2014-го РОЗ­ПО­ЧА­ЛАСЬ АН­ТИ­ТЕ­РО­РИС­ТИЧ­НА ОПЕ­РА­ЦІЯ

П’ять ро­ків то­му, 13 квіт­ня 2014 ро­ку, роз­по­ча­лась ан­ти­те­ро­рис­тич­на опе­ра­ція зі звіль­нен­ня До­нець­кої і Лу­ган­ської об­лас­тей від бо­йо­ви­ків, під­три­му­ва­них пу­тін­ською Ро­сією.

Хро­но­ло­гія не­ого­ло­ше­ної вій­ни
Лютий 2014-го. У Криму з’являються так звані зелені чоловічки — невідомі особи у камуфляжах, а насправді російські спецпризначенці. Вони захоплюють адмінбудівлі, у тому числі парламентсько-урядові, блокують частини Збройних Сил України.

Published in Пам'ять

Що­ро­ку біль­шає жі­нок, які пра­цю­ють та слу­жать у сек­то­рі без­пе­ки та обо­ро­ни на­шої кра­їни. Жін­ки-вій­сь­ко­во­служ­бов­ці, жін­ки-по­лі­цей­ські, жін­ки-при­кор­дон­ни­ці — та­кі сло­во­спо­лу­чен­ня вже ста­ли звич­ни­ми для нас. І су­спіль­ство в ці­ло­му по­зи­тив­но сприй­має та­кі змі­ни.
Яким чи­ном до­три­ман­ня прин­ци­пу рів­но­сті прав жі­нок і чо­ло­ві­ків мо­же впли­ну­ти на ре­фор­му­ван­ня си­ло­вих струк­тур? Чи мо­жуть ук­ра­їн­ські жін­ки в по­го­нах зро­би­ти успіш­ну кар’­єру і хто їм до­по­ма­гає адап­ту­ва­ти­ся на по­са­дах, які ще до­не­дав­на вва­жа­ли­ся су­то чо­ло­ві­чи­ми? Яка роль гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства в цьо­му про­це­сі? Про це по­го­во­ри­мо з ке­рів­ни­цею Ін­фор­ма­цій­но-кон­суль­та­тив­но­го жі­но­чо­го цен­тру Оле­ною СУС­ЛО­ВОЮ.

Published in Суспільство

Скіль­ки гро­шей ви­тя­гає з на­ших ки­шень при­дбан­ня лі­ків, ма­буть, не­ві­до­мо ні­ко­му. Част­ко­во про це зна­ють ста­тис­ти­ки. При­най­мні ві­до­мо, що то­рік в ап­те­ках укра­їн­ці за­ли­ши­ли 89 млрд грн, що 22,5% біль­ше по­рів­ня­но з 2017 ро­ком.

Добре, якщо кошти не викинуті на вітер і придбані ліки допомогли або хоча б не зашкодили. Але ж буває й так, що і з ліцензованої аптеки можна принести фальсифікат, заплативши за такий «медикамент» чималу суму.

Published in Споживач

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».