Жовтень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Червень 22, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 12 Жовтень 2018 11:39

На війні невіруючих немає

ПО­РУЧ З УК­РА­ЇН­СЬКИМ ВІЙ­СЬКОМ, ЯКЕ БО­РО­НИТЬ УК­РАЇ­НУ, НЕ­СУТЬ ДУШ­ПАС­ТИР­СЬКУ СЛУЖ­БУ І ВІЙ­СЬ­КО­ВІ КА­ПЕ­ЛА­НИ

Ви­то­ки ка­пе­лан­ства
Уперше слово «капелан» згадується у IV столітті, коли святий Мартин із міста Тура, будучи молодим солдатом, побачив роздягненого жебрака. Тоді він розірвав надвоє свою солдатську накидку, яку ще називали капою, і одну половину віддав йому.
Уночі цей жебрак явився йому уві сні і сказав, що він — Ісус Христос. Після цього випадку інша половина капи, що залишилась у нього, стала предметом вшанування у французькій армії: було створено похідний храм, який назвали «капелою», а священика, який служив у ньому, нарекли «капеланус».

Published in Військо
П'ятниця, 12 Жовтень 2018 11:30

Ризики для економіки

Ни­ні Ук­раї­ні за­гро­жу­ють сер­йоз­ні зов­ніш­ні й внут­ріш­ні ри­зи­ки, за­сте­рі­га­ють екс­пер­ти. Се­ред зов­ніш­ніх на­зи­ва­ють де­фі­цит зов­ніш­ньо­го фі­нан­су­ван­ня, зву­жен­ня мож­ли­вос­тей до­сту­пу до між­на­род­них рин­ків ка­пі­та­лу, по­си­лен­ня гіб­рид­них за­гроз на­ціо­наль­ній без­пе­ці, зок­ре­ма про­ти­сто­ян­ня на схо­ді кра­їни.

Внутрішні ризики — посилення девальваційних тенденцій на валютному ринку, недостатня швидкість просування реформ і збереження низької кредитної активності комерційних банків.
Найбільшим внутрішнім ризиком для вітчизняної економіки експерти вважають політичний.

Published in Економіка

Змі­ни у по­ряд­ку фі­нан­су­ван­ня Фон­дом со­ці­аль­но­го стра­ху­ван­ня Ук­раї­ни стра­ху­валь­ни­ків (ро­бо­то­дав­ців) для на­дан­ня ни­ми за­стра­хо­ва­ним осо­бам до­по­мо­ги по тим­ча­со­вій не­пра­це­здат­но­сті, по ва­гіт­но­сті та по­ло­гах, на по­хо­ван­ня, а та­кож де­яких ви­плат по­тер­пі­лим на ви­роб­ниц­тві на­бра­ли чин­но­сті з 1 жовт­ня 2018 р.

Зміни спрямовані на посилення соціального захисту працевлаштованих щодо прискорення термінів одержання ними матеріального забезпечення, а також на оптимізацію та спрощення для роботодавців взаємодії з Фондом, мінімізацію перевірок і заміну санкцій на попередній контроль.

На­пе­ре­до­дні по­чат­ку опа­лю­валь­но­го се­зо­ну все біль­ше укра­їн­ців за­мис­люю­ть­ся над тим, чи змо­жуть во­ни спла­чу­ва­ти за теп­ло ви­хо­дя­чи з то­ріш­ньо­го сум­но­го до­сві­ду, ко­ли за теп­ло та га­ря­чу во­ду їм над­хо­ди­ли від ко­му­наль­ни­ків за­хмар­ні ра­хун­ки? Час­то біль­ші за їх­ні пен­сії або на­віть зар­пла­ти.
Не ви­клю­че­но, що ще біль­ші пла­тіж­ки при­хо­ди­ти­муть піс­ля очі­ку­ва­но­го по­до­рож­чан­ня га­зу, про що вже за­яви­ли в уря­ді. Як за та­ких умов ви­жи­ти і не вліз­ти в бор­го­ву яму?

П'ятниця, 12 Жовтень 2018 11:09

Джонсон проти Мей

Ко­лиш­ній ке­рів­ник бри­тан­сько­го МЗС Бо­рис Джон­сон ста­вить уль­ти­ма­тум прем’­єру: або во­на під­три­має «твер­дий Брек­сіт», або він за­йме її міс­це.

До щорічного з’їзду торі в Бірмінгемі Тереза Мей підготувалася дуже старанно. Щоб ослабити свого суперника, напередодні вона представила засади міграційної політики, які повинні набрати чинності з початку 2021 року. Цей сценарій мав сподобатися прихильникам радикального розлучення з ЄС.
«Нарешті відновлюємо контроль за кордонами.

П'ятниця, 12 Жовтень 2018 11:05

Путін береться за мову

Не­за­ба­ром Пу­тін зби­рає­ть­ся під­пи­са­ти но­вий за­кон про мо­ви, який за­гро­жує іс­ну­ван­ню біль­шо­сті з 250 мов Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції.

Недавно російська Державна Дума ухвалила закон про «вільний вибір» мови у загальній освіті. Проте «вільний вибір» становить смертельну загрозу для мов національних меншин — б’ють тривогу експерти і громадські діячі. На Північному Кавказі говорять і пишуть про чергову хвилю русифікації, а тим часом закон чекає підпису Путіна.
«Вільний вибір» мови для 1–5 класів початкової і середньої школи означає не що інше, як запрограмований програш мови меншин із російською через чисто практичні мотиви.

П'ятниця, 12 Жовтень 2018 11:03

Бразильська політична самба

Цьо­го­річ­ні за­галь­ні ви­бо­ри у Бра­зи­лії ви­яви­ли­ся не менш ці­ка­ви­ми, аніж міс­це­вий фут­бол. У най­біль­шій ла­ти­но­аме­ри­кан­ській кра­їні, як і у ре­гіо­ні в ці­ло­му, від­бу­ва­єть­ся су­пе­ре­чли­вий про­цес за­мі­ни лі­во­цен­трист­ських уря­дів на пра­во­цен­трист­ські.

«Свого Трампа» в особі Лопеса Обрадора вже має Мексика. Аналогічний поворот відбувся у Колумбії та Аргентині. До передачі влади правоцентристському кандидату, здається, готові й бразильські виборці.

П'ятниця, 12 Жовтень 2018 11:01

Боснійський вибір

7 жовт­ня 2018 ро­ку у Бос­нії і Гер­це­го­ви­ні від­бу­ли­ся за­галь­ні ви­бо­ри. Ця бал­кан­ська дер­жа­ва є уні­каль­ним ви­пад­ком на­віть для ре­гіо­ну. Від­по­від­но до Дей­тон­ських мир­них до­мо­вле­нос­тей 1995 ро­ку Бос­нія і Гер­це­го­ви­на фак­тич­но є кон­фе­де­ра­цією двох дер­жав­них ут­во­рень: фе­де­ра­ції бос­ній­ських му­суль­ман і бос­ній­ських хор­ва­тів і Рес­пуб­лі­ки Серб­ської (бос­ній­ських сер­бів).

Хоча у країні від 1995 року ці вибори вже шості, досі Боснія і Герцеговина не має офіційної Конституції, а політичне життя у складових конфедерації відбувається на жорстких національно-політичних принципах.

У Ри­мі від­бу­ла­ся зу­стріч мі­ніс­тра внут­ріш­ніх справ Іта­лії Мат­тео Саль­ві­ні з фран­цузь­кою пра­вою по­пу­ліст­кою Ма­рін Ле Пен. Пе­ре­го­во­ри бу­ли осо­бли­во ці­ка­ві, зва­жа­ючи на на­пру­же­ні від­но­си­ни між пре­зи­ден­том Фран­ції Ем­ма­ню­елем Мак­ро­ном і Мат­тео Саль­ві­ні.

Париж неодноразово звинувачував нинішні італійські власті у порушенні спільної європейської політики щодо нелегальних мігрантів. Офіційні власті Франції вважають, що італійський уряд правих популістів намагається вирішувати свої проблеми за рахунок інших партнерів по Євросоюзу.

П'ятниця, 12 Жовтень 2018 10:42

Хіба ж можна добровільно йти у ярмо...

14 ЖОВТ­НЯ — ДЕНЬ УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО КО­ЗАЦ­ТВА

Іван Богун — одна з найяскравіших пос­та­тей ча­сів на­ціо­наль­но-виз­воль­ної бо­роть­би укра­їн­ців про­ти поль­ської шлях­ти.
Від­зна­чав­ся осо­бис­тою хо­роб­ріс­тю і вій­сь­ко­вим та­лан­том, йо­го лю­би­ли ко­за­ки і смер­тель­но не­на­ви­ді­ли во­ро­ги.
Він був най­ближ­чим со­рат­ни­ком Бог­да­на Хмель­ниць­ко­го, але про­ти­вив­ся со­юзу з Ро­сією, на­зи­ва­ючи йо­го «яр­мом для укра­їн­ців на ці­лі сто­літ­тя».

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».