Жовтень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Травень 26, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 19 Жовтень 2018 10:54

Саудівський скандал

При­го­ди у Солс­бе­рі ро­сій­ських аген­тів «Пет­ро­ва і Бо­ши­ро­ва» за­свід­чи­ли, що на­яв­ність міль­йо­нів ка­мер сте­жен­ня на ву­ли­цях ба­га­тьох міст мак­си­маль­но ус­клад­нює за­мов­ні вбив­ства. Пе­ре­ко­на­тись у цьо­му та­кож ма­ють на­го­ду спе­ці­аль­ні служ­би Са­удів­ської Ара­вії.

Набирає обертів скандал зі зникненням у саудівському консульстві в Туреччині опозиційного саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Він був знаковою особою для політичних кіл, наближених до королівської родини.

Чим біль­ше у сві­ті стає га­ря­чих то­чок, тим мас­штаб­ні­ши­ми ста­ють об­ся­ги тор­гів­лі зброєю. Ці­лі ре­гіо­ни вже по­ді­ле­ні між най­біль­ши­ми вій­сь­ко­во-про­мис­ло­ви­ми дер­жа­ва­ми та їх­ні­ми кор­по­ра­ці­ями.

Фактично регіон Перської затоки, за винятком Ірану, є вотчиною для торговців зброєю із США, але Росія попри запровадження американських санкцій проти низки концернів російського військово-промислового комплексу продовжує жорстко конкурувати із США.

14 жовт­ня 2018 ро­ку у Ба­ва­рії від­бу­ли­ся ви­бо­ри зе­мель­но­го ланд­та­гу. Ба­ва­рія є най­ба­гат­шою фе­де­раль­ною зем­лею, то­му по­ру­шен­ня по­лі­тич­ної ста­біль­но­сті, сим­во­лом якої бу­ло по­над шість де­ся­ти­літь до­мі­ну­ван­ня у ланд­та­зі Хрис­ти­ян­сько-со­ці­аль­но­го со­юзу, є мар­ке­ром для по­даль­шо­го роз­вит­ку по­дій у ФРН.

На попередніх виборах 2013 року щойно тоді створена партія «Альтернатива для Німеччини» не показала вражаючого результату у Баварії.

Російська православна церква (РПЦ), яка залежна від держави і використовується Кремлем, ніколи не відігравала миротворчої ролі у конфлікті на Сході України і поплатилася за це втратою Української церкви.
Про це йдеться у статті австрійського видання Der Standard.
«Московський патріархат ніколи не відігравав примирливої ролі в конфлікті в Україні. І втрата свого впливу в Україні є логічним наслідком», — підкреслюється у матеріалі Андре Балліна.

Published in Суспільство

До ідеї створення в Україні єдиної Помісної церкви позитивно ставляться понад 54% українців.
Про це свідчать результати опитування соціологічною групою «Рейтинг», що є в розпорядженні Укрінформу.
«Згідно з результатами дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», 54% опитаних позитивно ставляться до ідеї створення в Україні єдиної Помісної церкви.

Published in Суспільство
П'ятниця, 19 Жовтень 2018 10:36

Україна перед виборами

УК­РА­ЇН­СЬКІ ТА НІ­МЕЦЬ­КІ ЕКС­ПЕР­ТИ ПРО­КО­МЕН­ТУ­ВА­ЛИ СИ­ТУ­АЦІЮ

Ук­раї­ну на­ступ­но­го ро­ку че­ка­ють под­вій­ні ви­бо­ри, що є до­дат­ко­вим ви­кли­ком для кра­їни, яка про­во­дить ре­фор­ми в умо­вах вій­ни, про­те по­ступ на шля­ху мо­дер­ні­за­ції не по­ви­нен галь­му­ва­ти­ся.

Про це говорили представники політичних структур, економіки, медіа та громадянського суспільства України та Німеччини у ході 14-ї річної конференції «Київського діалогу», присвяченої темі «Україна перед виборами 2019 року — регіони у фокусі», яка пройшла в Берліні, повідомляє Укрінформ.

Published in Суспільство
П'ятниця, 19 Жовтень 2018 10:31

Рішучий крок до Томосу

Те, чо­го че­ка­ла біль­шість укра­їн­ців і про що впро­довж кіль­кох остан­ніх мі­ся­ців го­во­ри­ли пред­став­ни­ки вла­ди, на­реш­ті ста­ло­ся: ми­ну­ло­го тиж­ня Свя­щен­ний Си­нод Все­лен­сько­го пат­рі­ар­ха­ту при­сту­пив до на­дан­ня Ук­ра­їн­ській церк­ві ав­то­ке­фа­лії.
Ця по­дія на­стіль­ки не­пе­ре­січ­на, що про неї ще го­во­ри­ти­муть ду­же дов­го. Тим па­че що й са­ма Ук­раї­на ще має зро­би­ти до от­ри­ман­ня ом­рі­яно­го То­мо­су ви­рі­шаль­ний крок.

Published in Суспільство
П'ятниця, 12 Жовтень 2018 13:26

Лесин брат

16 ЖОВТНЯ — 115 РОКІВ ВІД ДНЯ СМЕРТІ МИХАЙЛА ПЕТРОВИЧА КОСАЧА (1869–1903), УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА І ВЧЕНОГО

Ми­хай­ло Ко­сач на­ро­див­ся 13 лип­ня 1869 ро­ку в Но­во­гра­ді-Во­лин­сько­му. Тут на ве­се­лих бе­ре­гах «Слу­чі рід­ної» (Ле­ся Укра­їн­ка) про­май­ну­ло йо­го без­тур­бо­тне ди­тин­ство.

Тут він разом із Лесею брав участь у поважних «літературних» іграх, на які здатні були тільки діти Косачів. Коли родина переїхала до Луцька, старших дітей — Мишка та Лесю — батьки відвозили на зиму до Києва для навчання.
Вчилися з приватними вчителями за програмою чоловічої гімназії.

Published in Особистість
П'ятниця, 12 Жовтень 2018 13:23

Він прагнув осягнути всесвіт

15 ЖОВТ­НЯ — 75 РО­КІВ ВІД ДНЯ НА­РО­ДЖЕН­НЯ АН­ДРІЯ ДА­НИ­ЛО­ВИ­ЧА АН­ТО­НЮ­КА (1943–2013), УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО ХУ­ДОЖ­НИ­КА

Ан­дрій Ан­то­нюк на­ро­див­ся 15 жовт­ня 1941 ро­ку в Бо­го­по­лі (ни­ні міс­то Пер­во­майськ Ми­ко­ла­їв­ської об­лас­ті). Ди­тин­ство ху­дож­ни­ка прой­шло на ма­льов­ни­чих бе­ре­гах річ­ки Си­ню­хи.

Тут він навчився захоплюватися красою рідного краю, вперше взявся за пензель і оволодів мистецтвом живопису.
Андрій виріс серед єврейських сімей. Із дев’яти будинків на вулиці Спартака тільки один був українським — будинок Антонюків. Решта — єврейські.

Published in Особистість
П'ятниця, 12 Жовтень 2018 13:21

Небезпечні комбінації ліків та трав

На думку фахівців Університету Хартфордшира, мільйони людей віком понад 65 років можуть постраждати від небезпечних побічних ефектів при змішуванні ліків і рослинних настоянок і добавок. Такі комбінації часто можуть бути небезпечними, застерігають учені.
Так, від таких комбінацій може збільшитися ризик кровотечі або підвищитися рівень цукру в крові, знизитись ефективність ліків.
За статистикою, у кожній країні мільйони людей приймають по кілька препаратів з альтернативними лікарськими засобами.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».