№ 4 (24155)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Травень 21, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Четвер, 25 Сiчень 2018 15:00

Удар "трубою"

У цьо­му ро­ці на дні Бал­тій­сько­го мо­ря мо­же ви­рі­ши­ти­ся май­бут­нє енер­ге­тич­ної со­лі­дар­но­сті Єв­ро­пи.

Російський газовий концерн «Газпром», заохочений успіхом Північного газопроводу під назвою «Норд Стрім», який перетнув Балтійське море, хотів би додати трубу-близнюка «Норд Стрім 2». В обох випадках траса дуже подібна — з околиць Петербурга до Грайсвальда у землі Мекленбург-Передня Померанія.

Четвер, 25 Сiчень 2018 14:48

У шовкових тенетах

Ще кіль­ка ро­ків то­му Єв­ро­па ди­ви­ла­ся на Ки­тай із на­дією: за­ну­ре­на в еко­но­міч­ну кри­зу во­на ба­чи­ла в ки­тай­цях ря­тів­ни­ків, які при­нес­уть по­жвав­лен­ня. Але остан­нім ча­сом скла­дає­ть­ся вра­жен­ня, що Се­ре­дин­на Дер­жа­ва ви­ку­по­вує в Єв­ро­пі все най­цін­ні­ше, за­хоп­лює кон­троль за стра­те­гіч­ни­ми га­лу­зя­ми еко­но­мі­ки і ста­вить Ста­рий кон­ти­нент у за­леж­ність від се­бе.

Західноєвропейські політики підняли особливо гучний лемент після публікації даних за 2016 рік. На інвестиції у країнах Євросоюзу китайці витратили понад 35 мільярдів євро, аж на 80% більше, ніж роком раніше.

На по­чат­ку січ­ня 2018 ро­ку до­сить по­пу­ляр­ни­ми бу­ли по­ві­дом­лен­ня про оста­точ­ну пе­ре­мо­гу над «Іс­лам­ською дер­жа­вою Іра­ку і Леван­ту».

Дійсно, після зняття облоги з головного центру нафтового виробництва в Сирії міста Дейр-е-Зор та поразок радикальних ісламістів в іракському місті Мосул вони також утратили контроль над своєю «неофіційною столицею» — сирійським містом Ракка. Таким чином, «Ісламська держава» була розбита внаслідок поразок у фронтових операціях.

Четвер, 25 Сiчень 2018 14:01

Балканський пороховий льох

Під час бал­кан­ських війн 1912–1913 ро­ків бри­тан­ський по­лі­тик Він­стон Чер­чілль афо­рис­тич­но на­звав Бал­кан­ський пів­ос­трів «по­ро­хо­вим льо­хом Єв­ро­пи». Від­то­ді дві сві­то­ві вій­ни, які по­туж­но тор­кну­ли­ся Бал­кан, а та­кож вій­ни 1990-х ро­ків, кот­рі спа­лах­ну­ли на улам­ках ко­лиш­ньої Юго­сла­вії, під­твер­ди­ли слуш­ність та­ко­го по­рів­нян­ня.

На початку грудня 2017 року адміністрація Дональда Трампа сформувала свою стратегію щодо балканського регіону. Вона передбачає збереження американської воєнної присутності у регіоні, яка тільки посилилася після вступу 2017 року до НАТО Чорногорії.

По­чи­на­ючи із січ­ня 1987 ро­ку в ан­ту­ра­жі ку­рорт­но­го Да­во­са від­бу­ває­ть­ся Все­світ­ній еко­но­міч­ний фо­рум. Від­то­ді за по­над три де­ся­ти­літ­тя Єв­ро­па і світ змі­ни­ли­ся ра­ди­каль­но. На дум­ку ба­га­тьох ана­лі­ти­ків, чер­го­вий та­кий по­во­рот від­був­ся з по­чат­ком сві­то­вої еко­но­міч­ної кри­зи 2008 ро­ку.

Поки що немає єдиної точки зору на те, чи ця перша дійсно глобальна криза світового капіталізму завершилась. Адже попередня Велика депресія 1929–1933 років, на думку багатьох істориків, остаточно була подолана тільки за наслідками Другої світової війни, коли після 1945 року американський долар став світовою валютою, а США перетворилися на найбільшу економіку світу.

Су­час­ні гу­ма­ні­тар­ні ви­кли­ки в усьо­му сві­ті дик­ту­ють но­ві ви­мо­ги для всіх ор­га­ні­за­цій, які за­хи­ща­ють гу­ман­ність, зла­го­ду та мир. Не ста­ло ви­нят­ком і То­ва­ри­ство Чер­во­но­го Хрес­та Ук­раї­ни (ТЧХУ), що 18 квіт­ня 2018 ро­ку від­зна­ча­ти­ме 100-річ­ний юві­лей ді­яль­но­сті.

Історія розвитку та діяльності Товариства за період з 1918 року дотепер містить у собі звитягу трудових буднів, героїзм під час воєнних баталій, жертовності під час ліквідації природних і техногенних катастроф.

Published in Суспільство
Четвер, 25 Сiчень 2018 13:43

Батогом і пряником...

Ко­лиш­ній ві­це-пре­зи­дент США Джо­зеф Бай­ден на­го­ло­сив, що ко­руп­ція про­дов­жує бу­ти най­біль­шою проб­ле­мою для Ук­раї­ни. У зв’яз­ку з цим він ре­ко­мен­ду­вав пред­став­ни­кам ад­мі­ніс­тра­ції пре­зи­ден­та До­наль­да Трам­па уваж­но сте­жи­ти за тим, що го­во­рять і що не­до­го­во­рю­ють пред­став­ни­ки ук­ра­їн­ської вла­ди, а та­кож пе­ре­ві­ря­ти, як во­ни ви­ко­ну­ють свої обі­цян­ки.

Про це Байден заявив під час виступу у Раді з міжнародних відносин США, передає «Голос Америки».

Published in Суспільство

Жур­на­ліс­ти діз­на­ли­ся, хто з по­лі­ти­ків мо­же взя­ти­ся за ро­бо­ту у шта­бі Пет­ра По­ро­шен­ка та які зав­дан­ня сто­ять пе­ред коман­дою Пре­зи­ден­та, щоб він за­ли­шив­ся на по­са­ді на дру­гий строк.

Петро Порошенко планує виграти президентські вибори 2019 року. Перші виборчі наради на Банковій відбувалися ще влітку 2016 року. Вони мали формальний характер: на них обговорювалася свіжа соціологія, озвучували прізвища інших можливих кандидатів.

Published in Суспільство

Цьо­го тиж­ня ми­ну­ло чо­ти­ри ро­ки з мо­мен­ту пер­ших убивств учас­ни­ків Ре­во­лю­ції Гід­но­сті — Сер­гія Ні­го­яна, Ми­хай­ла Жиз­нев­сько­го та Ро­ма­на Се­ни­ка. І на­віть по­при те, що слід­ство у цих спра­вах три­ває вже до­сить дов­го, оста­точ­них вис­нов­ків усе ще не­має.

Утім, певний звіт стосовно виконаної роботи вітчизняні слідчі до трагічної дати усе ж таки надали. Так, нині вже наявні докази того, що Сергія Нігояна застрелили з далекої відстані з рушниці, яка перебувала на озброєнні «Беркута».

Published in Суспільство

Те­ма де­цен­тра­лі­за­ції та міс­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня за­ли­шає­ть­ся од­нією з най­за­тре­бу­ва­ні­ших у віт­чиз­ня­ній по­лі­ти­ці. При цьо­му ду­же час­то уяв­лен­ня про ці по­нят­тя у різ­них учас­ни­ків дис­ку­сій не­аби­як різ­нить­ся.

Очевидно одне — уже впродовж доволі тривалого часу рейтинги довіри та підтримки представників місцевого самоврядування (місцевих голів і рад), яким легше показати самоочевидні результати своєї роботи, суттєво вищі, ніж у національних політиків.

Published in Суспільство
Сторiнка 3 iз 3

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».