№ 4 (24155)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Червень 25, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

У Пол­тав­ській ОДА, до ві­дом­ства якої з 1 січ­ня 2018 ро­ку від служ­би ав­то­мо­біль­них до­ріг пе­ре­да­ли 7200 км до­ріг міс­це­во­го зна­чен­ня, сер­йоз­но за­мис­ли­ли­ся над тим, як убе­рег­ти їх­нє до­рож­нє по­крит­тя від руй­ну­ван­ня важ­ко­ва­го­ви­ми ав­то­мо­бі­ля­ми. Осо­бли­во на­вес­ні та во­се­ни, ко­ли ук­ра­їн­ські до­ро­ги тра­ди­цій­но «пли­вуть» під ко­ле­са­ми ван­та­жі­вок...

Правда, шукати якихось нових методів, як уберегти дорожнє полотно, посадовці не стали. А вирішили використати надійний і ефективний спосіб — не допускати на дороги області вантажівки, які важать понад дозволену норму.

Published in Регіони
Четвер, 25 Сiчень 2018 16:02

Пріоритети децентралізації

Пріо­ри­тет­ни­ми на­прям­ка­ми ро­бо­ти Мі­ніс­тер­ства ре­гіо­наль­но­го роз­вит­ку, бу­дів­ниц­тва та ЖКГ на 2018 рік є пе­ре­да­ча на міс­ця пов­но­ва­жень у сфе­рі зе­мель­них від­но­син, за­пуск Фон­ду енер­го­ефек­тив­но­сті, впро­ва­джен­ня Жит­ло­во­го ко­дек­су та ухва­лен­ня Міс­то­бу­дів­но­го ко­дек­су.
Про це заявив на підсумковій прес-конференції 23 січня віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

Published in Регіони
Четвер, 25 Сiчень 2018 15:53

Будинок не тільки його мрії

Пол­тав­ський під­при­ємець Ві­та­лій Май­бо­ро­да на­ле­жить до тих на­ших спів­віт­чиз­ни­ків, кот­рі, на­по­лег­ли­во пра­цю­ючи, змог­ли вті­ли­ти в жит­тя свою дав­ню мрію. А мрі­яв ко­лиш­ній вій­сь­ко­вий про влас­ний бу­ди­нок.

І не просто про надійну та затишну оселю, яку зазвичай називають родинною фортецею, а про будинок майбутнього. Оселю, яка не потребує для зведення вартісних матеріалів і головне — в ній можна створювати сприятливі для проживання умови без казенних і занадто дорогих енергоносіїв.

Published in Регіони
Четвер, 25 Сiчень 2018 15:47

Складна співпраця з МВФ

Екс­пер­ти очі­ку­ють, що зрос­тан­ня віт­чиз­ня­ної еко­но­мі­ки цьо­го­річ при­ско­рить­ся за­вдя­ки спо­жив­чо­му по­пи­ту та ін­вес­ти­ці­ям. Си­ту­ацію на гло­баль­них рин­ках си­ро­вин­них то­ва­рів та ка­пі­та­лу во­ни вва­жа­ють спри­ят­ли­вою для Ук­раї­ни. Але за­ува­жу­ють, що на­ша еко­но­мі­ка вкрай враз­ли­ва до зов­ніш­ніх шо­ків.

Збереження позитивних тенденцій та здатність протистояти шокам великою мірою залежить від співпраці з МВФ. Без належних обсягів зовнішнього фондування ризики для макрофінансової стабільності суттєво зростуть і це може уповільнити економічне зростання в середньостроковій перспективі.

Published in Економіка
Четвер, 25 Сiчень 2018 15:44

Пенсії військовослужбовцям

Ре­фор­ма пен­сій­но­го за­без­пе­чен­ня вій­сь­ко­во­служ­бов­ців збіль­шить роз­мір їх­ніх пенсій на 77% та вра­хує інте­ре­си учас­ни­ків бойо­вих дій.

Про це міністр соціальної політики Андрій Рева заявив в інтерв’ю, розповідаючи про реформу пенсійного забезпечення працівників силових органів.
Урядовець підтвердив, що перерахунок пенсій відбудеться з 1 січня 2018 р., одразу після ухвалення відповідного Закону.

Дер­жав­на служ­ба за­йня­то­сті про­тя­гом 2017 ро­ку опе­ру­ва­ла май­же 1 міль­йо­ном ва­кан­сій та спро­мог­ла­ся пра­це­влаш­ту­ва­ти май­же 800 ти­сяч без­ро­біт­них.
Про це під час прес-конференції щодо підсумків роботи у 2017 році та пріоритетів 2018 року розповів виконуючий обов’язки голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Валерій Ярошенко, інформує прес-служба відомства.

Дер­жа­ва не при­зна­ча­ти­ме тим­ча­со­вої дер­жав­ної со­ці­аль­ної до­по­мо­ги не­пра­цю­ючій осо­бі, яка до­сяг­ла за­галь­но­го пен­сій­но­го ві­ку, але не на­бу­ла пра­ва на пен­сій­ну ви­пла­ту, як­що її ро­ди­на про­тя­гом ро­ку здій­сню­ва­ла по­куп­ки на су­му від 50 тис. грн.

Про це йдеться в постанові КМУ про порядок призначення такої допомоги громадянам без обов’язкового страхового стажу, оприлюдненій на Урядовому порталі.

Четвер, 25 Сiчень 2018 15:30

Безоплатна правова допомога

7 січ­ня 2018 ро­ку на­брав чин­но­сті За­кон Ук­раї­ни «Про за­по­бі­ган­ня та про­ти­дію до­маш­ньо­му на­силь­ству» (опуб­лі­ко­ва­но в га­зе­ті «Го­лос Ук­раї­ни» № 4 (6759)), яким вне­се­но змі­ни до За­ко­ну Ук­раї­ни «Про без­оплат­ну пра­во­ву до­по­мо­гу». Зок­ре­ма, роз­ши­ре­но до­ступ до без­оплат­ної вто­рин­ної пра­во­вої до­по­мо­ги для осіб, які по­страж­да­ли від до­маш­ньо­го на­силь­ства або на­силь­ства за озна­кою ста­ті, а та­кож — для ді­тей.

17 січ­ня уряд ухва­лив по­ста­но­ву Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­раї­ни «Про вне­сен­ня змін до пунк­ту 3 По­ряд­ку на­дан­ня що­мі­сяч­ної ад­рес­ної до­по­мо­ги внут­ріш­ньо пе­ре­мі­ще­ним осо­бам для по­крит­тя ви­трат на про­жи­ван­ня, в то­му чис­лі на опла­ту жит­ло­во-кому­наль­них по­слуг».

Постановою підвищується розмір щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, дітям, особам, які одержують пенсії, та її граничний розмір, що виплачується на сім’ю.

Четвер, 25 Сiчень 2018 15:03

У пошуках союзників

Ко­мі­сія із за­кор­дон­них справ ниж­ньої па­ла­ти бі­ло­ру­сько­го пар­ла­мен­ту за­про­по­ну­ва­ла вве­ден­ня так зва­но­го по­свід­чен­ня спів­віт­чиз­ни­ка. Бі­ло­ру­ські ме­діа по­ві­дом­ля­ють, що осо­ба, яка має та­ке по­свід­чен­ня, мог­ла б, зок­ре­ма, їз­ди­ти у Бі­ло­русь без ві­зи.
Йдеться не тільки про білорусів, які на постійно виїхали з країни. Скористатися посвідченням могли б також люди, чиї предки мали будьякий зв’язок із Білоруссю, навіть у далекому минулому.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».