Серпень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Травень 21, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 07 Серпень 2015 12:17

Видатні постаті Київської Русі

На­ціо­наль­ний за­по­від­ник «Со­фія Ки­їв­ська» — не­оці­нен­ний сві­док іс­то­рії: тут від­бу­ва­ли­ся важ­ли­ві по­дії пе­ріо­ду ста­нов­лен­ня дер­жав­но­сті Ки­їв­ської Ру­сі. На те­ре­нах Со­фії роз­гор­ну­то вод­но­час дві ви­став­ки, при­свя­че­ні ви­дат­ним осо­бис­то­стям тієї дав­ньої епо­хи: Во­ло­ди­ми­ру Ве­ли­ко­му та Ан­ні Яро­слав­ні; їх ме­та — на­га­да­ти про гли­бо­ке іс­то­рич­не ко­рін­ня на­шої дер­жа­ви та її зов­ніш­ніх зв’яз­ків. По­діб­ні ви­став­ки, що звер­таю­ть­ся до по­дій ми­ну­ло­го, є ду­же ак­ту­аль­ни­ми в кон­тек­сті сьо­го­ден­ня.

Київський князь Володимир Святославич увійшов в історію як Хреститель Київської Русі. У липні 2015 року виповнилося 1000 років від дня його смерті. До цієї дати створено виставку «Володимир Великий — творець Української держави».

Published in Духовність

До вжит­ку там про­по­ну­ють ли­ше пас­те­ри­зо­ва­не. Ви­со­кі ви­мо­ги вста­нов­лю­ють до без­печ­но­сті та якос­ті й ін­шої хар­чо­вої про­дук­ції. З 20 ве­рес­ня по­діб­ні пра­ви­ла за­про­ва­джу­ють і в Ук­раї­ні. Цьо­го дня на­бу­ва­ють чин­но­сті стат­ті За­ко­ну «Про ос­нов­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до без­печ­но­сті та якос­ті хар­чо­вих про­дук­тів».
Та чи за­пра­цює він на пов­ну си­лу у за­зна­че­ний тер­мін? Про це йшло­ся під час не­дав­ньо­го за­сі­дан­ня На­ціо­наль­но­го прес-клу­бу з аг­рар­них та зе­мель­них пи­тань.

Робота над харчовим законом, як фахівці охрестили Закон «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», розпочалася сім років тому. Увесь цей час вона рухалася доволі непросто.

Published in Споживач
П'ятниця, 07 Серпень 2015 11:59

Масштабне навчання – великий досвід

У Льво­ві від­бу­ла­ся кон­фе­рен­ція що­до спіль­но­го між­на­род­но­го на­вчан­ня Дер­жав­ної служ­би Ук­раї­ни з над­зви­чай­них си­ту­ацій (ДСНС) та НА­ТО із за­по­бі­ган­ня та лік­ві­да­ції на­слід­ків над­зви­чай­них си­ту­ацій UKRAINE-2015. В її рам­ках про­ве­ли за­сі­дан­ня го­лов­ної ро­бо­чої гру­пи, під­гру­пи USAR, під­груп з пи­тань ме­ди­ци­ни, з ра­ді­ацій­но­го, хі­міч­но­го та біо­ло­гіч­но­го за­хис­ту, під­гру­пи Ко­ор­ди­на­цій­но­го цен­тру з про­ве­ден­ня опе­ра­цій на міс­цях, з пи­тань ЗМІ та з пи­тань тех­ні­ки без­пе­ки.

Конференція та самі міжнародні навчання проводяться в рамках виконання Річної національної програми співробітництва Україна — НАТО на 2015 рік із метою подальшого поглиблення співробітництва між ДСНС України та Північноатлантичним альянсом у сфері цивільного захисту населення, відпрацювання порядку взаємодії під час запобігання та реагування на надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру.

Published in Безпека
П'ятниця, 07 Серпень 2015 11:54

Мирний атом

Сво­го ча­су ке­рів­ниц­тво Ра­дян­сько­го Со­юзу ви­рі­ши­ло за­по­чат­ку­ва­ти три енер­ге­тич­ні екс­пан­сії в Єв­ро­пу — наф­то­ву, га­зо­ву, елек­трич­ну. Ук­раї­на ма­ла ста­ти ба­зо­вою рес­пуб­лі­кою для та­ких екс­пан­сій, тож у ній бу­ду­ва­ли­ся по­туж­ні, в то­му чис­лі й елек­тро­енер­ге­тич­ні, під­при­єм­ства. На Чор­но­биль­ській та Рів­нен­ській атом­них стан­ці­ях пла­ну­ва­ли за­пус­ти­ти по ві­сім енер­го­бло­ків, на За­по­різь­кій — два­над­цять, хо­ті­ли спо­ру­ди­ти Оде­ську, Чи­ги­рин­ську, Крим­ську АЕС.

Тоді б загальна потужність українських атомних станцій сягала 130–150 тис. мегават і Європу б залили великою кількістю дешевої електроенергії. Таким чином Радянський Союз сподівався вирішити чимало економічних і політичних проблем у відносинах із Заходом.

Published in Економіка

У то­му, що сти­хій­на тор­гів­ля, а са­ме про неї йдеть­ся в цьо­му ма­те­рі­алі, в міс­ті на Вор­склі ви­йшла з-під впли­ву місь­ко­го ке­рів­ниц­тва і жи­ве сво­їм жит­тям та за влас­ни­ми за­ко­на­ми, пе­ре­ко­на­ти­ся мо­жуть не тіль­ки са­мі пол­тав­ці, але й гос­ті міс­та. Вар­то їм ли­ше ви­йти на при­вок­заль­ну пло­щу го­лов­них за­ліз­нич­них во­ріт об­лас­но­го цен­тру стан­ції «Пол­та­ва-Пів­ден­на», як у ві­чі впа­дає справж­ній люд­ський му­раш­ник, кот­рий роз­повз­ся всією при­вок­заль­ною пло­щею та пар­ком Сла­ви, що по­руч із вок­за­лом.

Ситуація останніми тижнями там загострилася вже настільки, що в розпал стихійного торжища — у вихідні дні із сьомої до одинадцятої ранку — до вокзалу навіть не під’їжджають тролейбуси.

Published in Проблема

Па­ла­та пред­став­ни­ків — ниж­ня па­ла­та япон­сько­го пар­ла­мен­ту — ухва­ли­ла за­кон, який роз­ши­рює роль сил са­мо­обо­ро­ни.

Після серії бурхливих виступів опозиційна Демократична партія (ДП) і чотири інші партії бойкотували голосування. Закон прийнято завдяки голосам правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) прем’єра Сіндзо Абе і його коаліційного партнера — Комейто. Перед парламентом проти воєнного закону протестували сотні осіб.
Новий закон виник унаслідок затвердження консервативним урядом Абе у липні 2014 року нової інтерпретації Конституції, яка до цього часу дозволяла використовувати збройні сили суто для оборони території Японії.

П'ятниця, 07 Серпень 2015 11:41

Чи буде збудовано «новий світ»?

Під егі­дою Ки­таю фор­мує­ть­ся но­ва ар­хі­тек­ту­ра сві­то­вих фі­нан­сів, яка ста­вить під зна­ком пи­тан­ня по­во­єн­ний єв­ро­ат­лан­тич­ний по­ря­док. Ро­сія хо­че бу­ти спів­ав­то­ром і спів­твор­цем, але не мо­же ві­ді­гра­ти про­від­ну роль, на яку пре­тен­дує.

Столиця Башкортостану Уфа, де в липні проводилися саміти БРІКС і Шанхайської організації співробітництва (ШОС), протягом двох липневих днів була серцем «Нового Світу». БРІКС, у склад якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР, не є жодним чином інституалізований, але його саміти стали певною традицією.

П'ятниця, 07 Серпень 2015 11:39

Боснійський ризик для Європи

Виповнилося десять років із часу завершення Дейтонських переговорів, які припинили війну 1992–1995 років у Боснії і Герцеговині. Також минуло десять років від перемоги хорватської армії над сербами. На початку серпня 1995-го на американській військовій базі у містечку Дейтон під тиском американської дипломатії зустрілися тодішні лідери Сербії — Слободан Мілошевич, Хорватії — Франьо Туджман, Боснії і Герцеговини — Алія Ізетбегович.
Сам факт такої зустрічі зафіксував тоді зміну співвідношення сил на фронтах югославської війни. Хорватсько-боснійська федерація у Боснії і Герцеговині на той час спромоглася потіснити війська боснійських сербів під Сараєвом та в інших стратегічних точках.

П'ятниця, 07 Серпень 2015 11:35

Сім десятиліть ядерної епохи

В іс­то­рії люд­ства не­ба­га­то хро­но­ло­гіч­но чіт­ко за­фік­со­ва­них по­дій, які за сво­їм мас­шта­бом під­во­дять рис­ку під по­пе­ред­нім іс­то­рич­ним пе­ріо­дом і за­по­чат­ко­ву­ють но­ву епо­ху. Без­пе­реч­но, та­кою до­ле­нос­ною по­ді­єю ста­ло бом­бу­ван­ня 70 ро­ків то­му Хі­ро­сі­ми і На­га­са­кі аме­ри­кан­ськи­ми атом­ни­ми бом­ба­ми.

Тоді це було не тільки чергове випробування нової диво-зброї, а й демонстрація потуги Сполучених Штатів Америки як головної супердержави після завершення Другої світової війни. Безумовно, атомні бомбування остаточно деморалізували японську армію та суспільство і вже 2 вересня 1945 року Японія офіційно капітулювала.

У зазначеному документі йшлося про відмову держав, які його підписали (це всі європейські держави плюс США і Канада), від насильницької зміни державних кордонів. Водночас визнавалася можливість їх мирної зміни. Не менш важливими складовими гельсінського процесу є положення про захист прав і свобод людини. Цінності прав людини стали тим «динамітом», який не тільки зруйнував Берлінську стіну, а й поховав під її уламками тоталітарну систему радянського зразка.
Закінчення холодної війни позначилося масштабними територіальними змінами в Європі.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».