Серпень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Червень 14, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

До­нець­кий фут­боль­ний клуб «Шах­тар» сьо­го­дні діз­нає­ть­ся про сво­го на­ступ­но­го су­пер­ни­ка — остан­ньо­го на шля­ху до гру­по­во­го тур­ні­ру Лі­ги чем­піо­нів УЄФА. Се­ред мож­ли­вих опо­не­нтів — як не­прос­ті опо­не­нти «Мо­на­ко» чи іта­лій­ський «Ла­ціо», так і фор­маль­но слаб­ші бель­гій­ський «Брюг­ге» чи авст­рій­ський «Ра­під».

Ще два роки тому зустрітися з гірниками міг би й московський ЦСКА, але, враховуючи нинішні відносини між двома країнами, Союз європейських футбольних асоціацій свідомо унеможливлює такі поєдинки, ризиковані з погляду безпеки.

Published in Футбол
П'ятниця, 07 Серпень 2015 14:51

Звичне двовладдя

Піс­ля мат­чів тре­тьо­го ту­ру тур­нір­на таб­ли­ця чем­піо­на­ту Ук­раї­ни з фут­бо­лу у прем’­єр-лі­зі на­бу­ла звич­них об­ри­сів. На пер­ших двох схо­дин­ках із мак­си­маль­ною кіль­кіс­тю на­бра­них очок зно­ву ки­їв­ське «Ди­на­мо» та до­нець­кий «Шах­тар».

У поєдинку проти ужгородської «Говерли», яку фактично можна вважати другою командою київського «Динамо», донецький «Шахтар» здобув впевнену перемогу. При цьому Мірчі Луческу вдалося провести ротацію напередодні матчу-відповіді з «Фенербахче». Поєдинок проходив за повної переваги донеччан, які могли відкривати рахунок уже в стартові хвилини, проте Ферейра влучив у поперечину.

Published in Футбол

Провідний британський фахівець у галузі гігієни Еджі Макензі повідомив виданню The Daily Mail про те, що людина, закриваючи ліжко відразу після пробудження, наражає на небезпеку своє самопочуття і зовнішність, пише Medikforum.
Експерт пояснив, що люди, маючи звичку застеляти своє ліжко відразу після сну, мимоволі створюють сприятливі умови для розмноження пилових кліщів. Ці комахи люблять тепло і вологість, які якраз і зберігає заправлене відразу ліжко. Особливо сприятливе для пилових кліщів середовище створюється у літній час, коли постільна білизна інтенсивно просочується людським потом.

Канадські вчені з Університету Альберти провели дослідження, на підставі яких зробили висновки про те, що пірсинг язика не є безпечним для здоров’я. Медики попереджають молодих людей, що модна прикраса може спричинити серйозні стоматологічні проблеми.
Фахівці визначили, що у людей, які постійно граються з пірсингом у роті, оголюються корені зубів, що призводить у підсумку до втрати кісткової тканини. Під час сну людина стискає зуби, і прикраса на язиці може при цьому зламатися, потрапити у дихальні шляхи і викликати задуху. Пірсинг язика також може викликати пошкодження нерва, кришіння зубів.

П'ятниця, 07 Серпень 2015 14:30

Болить вухо? Надувай кульки... носом

Британські дослідники виявили, що надування гумових кульок носом — це аж ніяк не дитячі пустощі, а ефективний метод лікування одного з найпоширеніших і болісних дитячих вушних захворювань.
Зараз надувні різнокольорові кульки можна побачити хіба що в кафе швидкого харчування та на корпоративних вечірках в офісах. А колись такі кульки були обов’язковим атрибутом двох головних державних свят нашої країни — будь-яка дитина знала, як правильно надути таку кульку, щоб вона стала величезною, але при цьому не лопнула.

КОН­СЕР­ВА­ТИВ­НА ТЕ­РА­ПІЯ ЗА­ХВО­РЮ­ВАНЬ ПЕ­РЕ­ДМІ­ХУ­РО­ВОЇ ЗА­ЛО­ЗИ

За­па­лен­ня пе­ре­дмі­ху­ро­вої за­ло­зи при­во­дить до ка­бі­не­ту уро­ло­га кож­но­го тре­тьо­го чо­ло­ві­ка у ві­ці піс­ля 30 ро­ків. Із ві­ком від­со­ток хво­рих зрос­тає. Ду­же час­то літ­нім па­ці­єн­там до­во­дить­ся чу­ти про­по­зи­цію ме­ди­ків: да­вай­те її ви­да­ли­мо!
Про те, чи зав­жди слід вда­ва­ти­ся до опе­ра­тив­но­го втру­чан­ня при прос­та­ти­ті, і не тіль­ки про це ми по­го­во­ри­ли з фа­хів­цем — док­то­ром ме­дич­них на­ук, про­фе­со­ром, пре­зи­ден­том Асо­ці­ації сек­со­ло­гів й ан­дро­ло­гів Ук­раї­ни Іго­рем Гор­пин­чен­ком.

Ми­ну­ло вже чи­ма­ло ча­су від­то­ді, як Бра­зи­лія на­при­кін­ці 2013 ро­ку при­пи­ни­ла фі­нан­су­ван­ня бі­на­ціо­наль­ної (ук­ра­їн­сько-бра­зиль­ської) ком­па­нії «Ал­кан­та­ра Цик­лон Спейс», яка бу­ла ут­во­ре­на в 2007-му (від­по­від­но до укла­де­но­го в 2003-му між­дер­жав­но­го до­го­во­ру про дов­го­стро­ко­ве спів­ро­біт­ниц­тво що­до ви­ко­рис­тан­ня ра­ке­ти-но­сія «Цик­лон-4» на пус­ко­во­му цен­трі Ал­кан­та­ра) і має фі­нан­су­ва­ти­ся обо­ма сто­ро­на­ми на па­ри­тет­них за­са­дах.

Протягом останніх місяців почали ширитися чутки про те, що нібито Бразилія, мотивуючи свій намір економічними та деякими іншими причинами, взагалі збирається розпочати процес денонсування українсько-бразильського міждержавного договору 2003 року.

Пись­мен­ник Олек­сандр Ба­ку­мен­ко ствер­див­ся у ба­га­тьох жан­рах. Із-під йо­го пе­ра ви­йшло по­над 20 книг по­езії та про­зи.
У спів­ав­тор­стві з ві­до­ми­ми ук­ра­їн­ськи­ми ком­по­зи­то­ра­ми Олек­сандр Ба­ку­мен­ко ство­рив по­над 100 пі­сень, що увій­шли до ре­пер­ту­ару про­від­них ар­тис­тів Ук­раї­ни, ан­самб­лю Зброй­них Сил Ук­раї­ни, ан­самб­лю МНС, арт-сту­дії «Но­ва піс­ня» та ди­тя­чо­го хо­ру Ук­ра­їн­сько­го ра­діо й те­ле­ба­чен­ня.
Пись­мен­ник ба­га­то пра­цює над упо­ряд­ку­ван­ням і ви­дан­ням по­смерт­них книг Дмит­ра Бі­ло­уса, Гри­го­рія Ко­ва­ля, Во­ло­ди­ми­ра Юго­ва, Да­ни­ла Ба­ку­мен­ка.

Published in Вітальня
П'ятниця, 07 Серпень 2015 12:46

Він робив дітей щасливими

16 СЕРП­НЯ — РО­КО­ВИ­НИ СМЕР­ТІ 
ВСЕ­ВО­ЛО­ДА ЗІ­НО­ВІ­ЙО­ВИ­ЧА НЕ­СТАЙ­КА (1930–2014),
УК­РА­ЇН­СЬКО­ГО ДИ­ТЯ­ЧО­ГО ПИСЬ­МЕН­НИ­КА

Все­во­лод Не­стай­ко — один із най­улюб­ле­ні­ших ди­тя­чих пись­мен­ни­ків, на чи­їх книж­ках зрос­та­ло не од­не по­ко­лін­ня. Хто не пам’­ятає слав­но­звіс­них «То­ре­адо­рів з Ва­сю­ків­ки» чи «В Кра­їні Со­няч­них За­йчи­ків»...

Всеволод Зіновійович Нестайко народився 30 січня 1930 року у Бердичеві на Житомирщині в сім’ї службовця. У родині Всеволода існувала цікава легенда, що мама народила його якраз тоді, коли читала Ремарка. Після пологів акушер жартівливо сказав їй: «Фрау! У вас, здається, з’явився письменник!» Цікаво також, що першою його домівкою був будинок по вулиці Пушкіна. Коли його зруйнували, на тому місці з’явився дитсадок. Збіг чи пророцтво?

Published in Духовність

9 СЕРП­НЯ — ПРА­ВО­СЛАВ­НИЙ СВІТ ВША­НО­ВУЄ ПАМ’­ЯТЬ ВЕ­ЛИ­КО­МУ­ЧЕ­НИ­КА ПАН­ТЕ­ЛЕЙ­МО­НА-ЦІ­ЛИ­ТЕ­ЛЯ (305 р.)

Піс­ля Бо­го­ро­ди­ці та Ми­ко­лая Чу­до­твор­ця, ма­буть, тре­тім свя­тим за ша­ну­ван­ням і чис­лом звер­нень за зці­лен­ням ду­ші і ті­ла є свя­тий Пан­те­лей­мон-ці­ли­тель. Са­ме до ньо­го у важ­ку хви­ли­ну, ко­ли спра­ви вже зов­сім кеп­ські і вся на­дія тіль­ки на Бо­га і во­їн­ство Йо­го, звер­таю­ть­ся у мо­лит­вах пра­во­слав­ні ві­ру­ючі.
Біб­лія вчить, що лю­ди­на от­ри­мує те, що про­сить у від­по­від­но­сті зі своєю ві­рою, а ці­ли­те­лем є тіль­ки Сам Гос­подь: «Чо­го ви в мо­лит­ві по­про­си­те з ві­рою, одер­жи­те».

Published in Духовність

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».