Серпень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
П'ятниця Квiтень 23, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

На ХІV Між­на­род­ній кон­фе­рен­ції «Ре­сур­си при­род­них вод Кар­пат­сько­го ре­гіо­ну» про­від­ні фа­хів­ці з еко­ло­гії об­го­во­ри­ли пи­тан­ня очи­щен­ня, ви­ко­рис­тан­ня вод­них ре­сур­сів, а та­кож проб­ле­ми збе­ре­жен­ня та від­тво­рен­ня во­до­ре­сурс­но­го по­тен­ці­алу, ви­вчен­ня і мо­де­лю­ван­ня гід­ро­еко­ло­гіч­но­го ста­ну по­верх­не­вих і під­зем­них вод, до­слі­джен­ня та оцін­ки баль­нео­ло­гіч­но­го по­тен­ці­алу мі­не­раль­них вод, мо­де­лю­ван­ня не­без­печ­них гід­ро­ло­гіч­них про­це­сів, во­до­пос­та­чан­ня, во­до­від­ве­ден­ня, очи­щен­ня вод, рек­ре­ацій­но­го, баль­нео­ло­гіч­но­го, гід­ро­енер­ге­тич­но­го ви­ко­рис­тан­ня вод­них ре­сур­сів то­що. Осо­бли­вий ак­цент ро­бив­ся на ви­ко­рис­тан­ні су­час­них ме­то­дів та тех­но­ло­гій.

Published in Екологія

Роз­мо­ва з Пав­лом Воль­ва­чем спо­ну­ка­на кіль­ко­ма чин­ни­ка­ми. По-пер­ше, це один із най­ці­ка­ві­ших по­етів і про­за­їків, який ви­зна­чає рі­вень су­час­ної ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри. По-дру­ге, ви­йшла йо­го но­ва книж­ка «У Ки­єві» (в-во «Ук­ра­їн­ський пріо­ри­тет», 2015), ве­ли­кою мі­рою під­сум­ко­ва (тоб­то в ній, окрім но­во­го, чи­ма­ло ви­бра­но­го). По-тре­тє, у цій книж­ці скон­ден­со­ва­ний той не­ймо­вір­но не­бай­ду­жий Воль­вач, який на­ма­гає­ть­ся від­по­віс­ти не тіль­ки на пе­ку­чі пи­тан­ня сьо­го­ден­ня, а й за­зир­ну­ти у май­бут­нє, як будь-який справж­ній пись­мен­ник.

До книжки увійшли твори не суто про Київ (як дехто, не вчитуючись, проголосив), а поезії, що «вдивляються» в часопростір нового тисячоліття і світу, побаченого з вічного Києва.

Published in Вітальня

Славетну оперу «Запорожець за Дунаєм» покажуть в українській столиці просто неба. Показ присвячений Дню Незалежності.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури, за підтримки якого й відбудеться захід.
«На Співочому полі 22 серпня о 19.30 відбудеться ландшафтна театралізована постановка за мотивами опери Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм». Захід організований Запорізькою обласною філармонією та приурочений до Дня Незалежності України та Дня Державного прапора», — зазначається в повідомленні.

Published in Культура
П'ятниця, 21 Серпень 2015 12:16

Літопис трагічної історії

Знач­на час­ти­на укра­їн­ців жи­ве чи при­най­мні на­ма­гає­ть­ся жи­ти так, на­че ні­чо­го не від­бу­ває­ть­ся. На­че на схо­ді кра­їни не йде вій­на, на­че ма­ло не що­дня не ги­нуть ук­ра­їн­ські во­їни. Їх­ня по­зи­ція на­га­дує по­зу стра­уса, що за­ну­рив свою го­ло­ву в зем­лю і не­мов не по­мі­чає то­го, що від­бу­ває­ть­ся нав­ко­ло. Про­те мож­ли­во хо­ча б час­ти­на бай­ду­жих гро­ма­дян змі­нить свою по­зи­цію, як­що від­ві­дає фо­то­ви­став­ку «Іло­вайськ», що дня­ми від­кри­ла­ся в На­ціо­наль­но­му му­зеї Та­ра­са Шев­чен­ка.
Автори цієї виставки — фотографи Олександр Глядєлов, Максим Дондюк, Максим Левін та Маркіян Лисейко, які на власні очі бачили всі жахіття війни, пройшли безліч випробувань, але доля залишила їм життя.

Published in Культура

26 СЕРПНЯ — 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ПЕТРА ТОДОРОВСЬКОГО (1925–2013),
УКРАЇНСЬКОГО І РОСІЙСЬКОГО КІНОРЕЖИСЕРА І КІНООПЕРАТОРА

Ці ряд­ки Юрія Ле­ві­тан­сько­го про по­ко­лін­ня Пет­ра То­до­ров­сько­го точ­но ви­зна­ча­ють і го­лов­ну те­му у йо­го твор­чо­сті. Він во­ював у скла­ді 93-го стрі­лець­ко­го пол­ку 76-ї стрі­лець­кої ди­ві­зії 47-ї ар­мії І Бі­ло­ру­сько­го фрон­ту. І дій­шов фрон­то­ви­ми до­ро­га­ми до Ель­би.

«Найщасливіший спогад про війну, — говорив Петро Юхимович, — це 8 травня 1945 року на Ельбі. Це було приголомшливе відчуття — просто настала тиша.
Ми з важкими боями вийшли до мосту, а по той бік уже стояли американці. І тут тиша, і річка, і трава, і чути, як співають птахи...

Published in Культура

На тлі то­таль­но­го де­фі­ци­ту бю­дже­ту го­во­ри­ти про стра­ху­ван­ня сіль­сько­гос­по­дар­ської про­дук­ції ви­дає­ть­ся, що­най­мен­ше, ци­ніч­ним. При цьо­му всі втяг­ну­ті у про­цес струк­ту­ри ак­ти­ві­зу­ва­ли­ся та на­ма­гаю­ть­ся про­во­ди­ти гло­баль­не ре­фор­му­ван­ня. Чи не­об­хід­не во­но і чи є за­га­лом сенс у стра­ху­ван­ні сіль­сько­гос­по­дар­ської про­дук­ції для Ук­раї­ни? Про це го­во­ри­мо з екс­пер­том у цій га­лу­зі, спів­ро­біт­ни­ком Гру­пи Сві­то­во­го бан­ку в Ук­раї­ні Іри­ною Го­лов­ко.

— Па­ні Іри­но, дай­те, будь лас­ка, від­по­відь на за­пи­тан­ня, яке най­час­ті­ше став­лять лю­ди, да­ле­кі від стра­ху­ван­ня за­га­лом і осо­бли­во сіль­сько­гос­по­дар­сько­го стра­ху­ван­ня: на­ві­що аг­ра­рію стра­хов­ка?
— Якщо я вдамся до економічних принципів і почну розповідати про доцільність бізнес-планування та мінімізацію ризикової складової в агровиробничому циклі, аграрії справді не захочуть мене слухати. Страхування сільськогосподарської продукції необхідне, насамперед, державі.

Published in Земля і люди
П'ятниця, 21 Серпень 2015 11:50

Покарання за зрив мобілізації

Вій­сь­ко­ва про­ку­ра­ту­ра Львів­сько­го гар­ні­зо­ну ви­яви­ла низ­ку фак­тів по­ру­шень, до­пу­ще­них під час про­ве­ден­ня п’ятої-шос­тої хвиль мо­бі­лі­за­ції на Львів­щи­ні. Про це роз­по­вів за­ступ­ник вій­сь­ко­во­го про­ку­ро­ра Львів­сько­го гар­ні­зо­ну За­хід­но­го ре­гіо­ну Ук­раї­ни Мак­сим Пан­дяк.

По­віст­ка для не­діє­здат­них осіб
— Па­не Мак­си­ме, роз­ка­жіть, скіль­ки по­ру­шень ви на­ра­ху­ва­ли?

— За перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань передбачена кримінальна відповідальність. Зокрема, санкція ст. 114-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі. Військова прокуратура посилено контролює проблеми мобілізації та активно працює, аби викривати такі факти порушень, а їх у 2015 році було 15. Відомості про кожен такий факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а всі матеріали скеровані за визначеною процесуальним законодавством підслідністю до УМВС України у Львівській області.

Published in Військо
П'ятниця, 21 Серпень 2015 11:40

Як прорватися на закордонні ринки?

У квіт­ні ми­ну­ло­го ро­ку Єв­ро­со­юз за­про­ва­див для ук­ра­їн­ських екс­пор­те­рів ав­то­ном­ні тор­го­вель­ні пре­фе­рен­ції (АТП), тоб­то до­зво­лив пос­та­ча­ти свою про­дук­цію на єв­ро­ри­нок без мит. Не­що­дав­но екс­пер­ти Ін­сти­ту­ту еко­но­міч­них до­слі­джень та по­лі­тич­них кон­суль­та­цій про­ана­лі­зу­ва­ли, як ук­ра­їн­ські під­при­єм­ства ско­рис­та­ли­ся та­ки­ми пре­фе­рен­ці­ями.

Аналіз показав, що в цілому торговельні преференції мали позитивний ефект. Водночас вони не могли об’єктивно компенсувати дію цілої низки негативних факторів, які впливали на економіку України протягом минулого року та першої половини 2015-го в цілому та на експорт зокрема.

Published in Економіка

Не­що­дав­но від­но­ви­ла ро­бо­ту Ко­мі­сія при Пре­зи­ден­то­ві Ук­раї­ни у пи­тан­нях по­ми­лу­ван­ня. Бу­ло за­твер­дже­но її но­вий склад, до яко­го увій­шла й ві­до­ма гро­мад­ська ді­яч­ка, пре­зи­дент Між­на­род­но­го жі­но­чо­го пра­во­за­хис­но­го цен­тру «Ла Стра­да — Ук­раї­на», док­тор юри­дич­них на­ук, про­фе­сор Ка­те­ри­на Лев­чен­ко.
Нам не­од­но­ра­зо­во ви­па­да­ло спіл­ку­ва­ти­ся з нею, ко­ли йшло­ся про за­без­пе­чен­ня рів­них прав жі­нок та чо­ло­ві­ків в Ук­раї­ні, про бо­роть­бу з до­маш­нім на­силь­ством та на­силь­ством що­до жі­нок — у цій ца­ри­ні во­на пра­цює вже по­над 20 ро­ків.
На­скіль­ки до­тич­не до цих проб­лем її но­ве при­зна­чен­ня? Та й уза­га­лі — як пра­цює та що роз­гля­дає Ко­мі­сія у пи­тан­нях по­ми­лу­ван­ня? Чи ак­ту­аль­на її ро­бо­та в кра­їні, де три­ва­ють во­єн­ні дії, за­гос­трює­ть­ся бо­роть­ба з ко­руп­цією і су­спіль­на сві­до­мість біль­ше кон­цен­трує­ть­ся на по­ка­ран­ні вин­них, аніж на ми­ло­сер­ді?

П'ятниця, 21 Серпень 2015 11:13

Новий прем'єр, старі порядки

30 лип­ня пар­ла­мент Мол­до­ви про­го­ло­су­вав за во­тум до­ві­ри для но­во­го уря­ду, який очо­лив Ва­ле­ріу Стре­лєц. Уряд під­три­ма­ли всі де­пу­та­ти ут­во­ре­ної за тиж­день до цьо­го Ко­алі­ції за єв­ро­пей­ську ін­тег­ра­цію (КЄІ), яка має ли­ше 52 го­ло­си у 101-осо­бо­во­му пар­ла­мен­ті.

КЄІ утворили три угруповання: з 2009 року безперервно перебувають при владі Ліберально-демократична партія Молдови (ЛДПМ), Демократична партія Молдови (ДПМ), а також керована Михаєм Гімпу Ліберальна партія (ЛП), яка повернулася до влади через більш як два роки перебування в опозиції. Формування нового уряду відбулося в результаті оголошеної 12 червня відставки уряду прем’єра Кирила Габурича, який прийшов на цю посаду 18 лютого 2015-го після довготривалих міжпартійних переговорів від парламентських виборів 30 листопада 2014 року.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».