Листопад
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Травень 23, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 06 Листопад 2015 10:45

США: прогнозовані претенденти

За рік до пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у Спо­лу­че­них Шта­тах Аме­ри­ки де­да­лі біль­ше ува­ги гро­мад­сько­сті при­вер­тає про­цес ви­су­нен­ня кан­ди­да­тів від Де­мо­кра­тич­ної і Рес­пуб­лі­кан­ської пар­тій. Прав­ля­чі де­мо­кра­ти, які ви­му­ше­ні нес­ти на со­бі важ­кий тя­гар по­ми­лок двох пре­зи­дент­ських ка­ден­цій Ба­ра­ка Оба­ми, вже фак­тич­но ви­зна­чи­ли­ся з фа­во­ри­том пе­ре­го­нів.

Все стало зрозуміло після того, як віце-президент Джозеф Байден офіційно відмовився від участі у перегонах на посаду президента від демократів. Після цього однозначним лідером стала колишній державний секретар і дружина президента Білла Клінтона — Хілларі Клінтон.

У На­ціо­наль­ній ака­де­мії cу­хо­пут­них військ ім. геть­ма­на П. Са­гай­дач­но­го від­бу­ла­ся Між­на­род­на на­уко­ва кон­фе­рен­ція «Лю­ди­на і тех­ні­ка у ви­знач­них бит­вах сві­то­вих воєн ХХ сто­літ­тя». До Льво­ва з’їха­ли­ся 142 учас­ни­ки з різ­них кра­їн сві­ту, зок­ре­ма на­уков­ці і ви­кла­да­чі з ба­га­тьох ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів та на­уко­вих ус­та­нов.
У кон­фе­рен­ції взя­ли участь поль­ські вій­сь­ко­ві екс­пер­ти з По­зна­ні, Же­шу­ва, Гди­ні, а та­кож ук­ра­їн­ські екс­пер­ти зі Льво­ва, Ки­єва, Луць­ка. Від­бу­ла­ся дис­ку­сія що­до гіб­рид­ної вій­ни в Ук­раї­ні, зброй­ної аг­ре­сії Ро­сії про­ти Ук­раї­ни, ін­фор­ма­цій­но-пси­хо­ло­гіч­ної вій­ни, про­ана­лі­зу­ва­ли Крим­ську кон­фе­рен­цію 1945 ро­ку та анек­сію пів­ос­тро­ва у 2014-му, звіль­нен­ня Во­лин­ської об­лас­ті від ні­мець­ко-на­цист­ських військ то­що.

Published in Суспільство

Ка­бі­нет Мі­ніс­трів Ук­раї­ни вста­но­вив со­ці­аль­ну нор­му га­зу в роз­мі­рі 1200 ку­бо­мет­рів на весь опа­лю­валь­ний се­зон.
Про це по­ві­дом­ляє Уря­до­вий пор­тал з по­си­лан­ням на Прем’­єр-мі­ніс­тра Ук­раї­ни Ар­се­нія Яценюка.

Зазначається, що відтепер громадяни зможуть самі визначати, скільки газу використовувати щомісяця в рамках соціальної норми.
Водночас також ухвалено рішення, що в лютому 2016 р. буде здійснено контроль реальних витрат населенням газу для опалення та оцінено потребу у збільшенні соціальної норми в разі холодної зими.

Published in Суспільство

Пе­ре­ра­ху­нок роз­мі­рів пен­сій за­га­лом був здійс­не­ний з 1 ве­рес­ня для 8,6 із 12,3 млн ук­ра­їн­ських пен­сіо­не­рів.
Про це на бри­фін­гу за­явив го­ло­ва Пен­сій­но­го фон­ду Ук­раї­ни Олек­сій Зарудний, по­ві­дом­ляє Укр­ін­форм.

«За результатами проведених перерахунків загалом підвищення пенсій з 1 вересня торкнулося 8,6 із 12,3 млн наших пенсіонерів. Отже, понад 70% людей отримали підвищення»,— сказав О. Зарудний.
За його словами, підвищення розмірів пенсій шляхом їхньої індексації отримали насамперед найменш захищені категорії пенсіонерів, тобто всі ті, хто одержував мінімальну пенсію в розмірі 949 грн.

Published in Суспільство

ЩО СТОЇТЬ ЗА ЗАТРИМАННЯМ ГЕННАДІЯ КОРБАНА

Тим­ча­со­ве по­лі­тич­не за­тиш­шя, спри­чи­не­не аж над­то дов­гим під­ра­хун­ком ре­зуль­та­тів міс­це­вих ви­бо­рів, за­вер­ши­ло­ся на­стіль­ки ж гуч­но, на­скіль­ки й не­спо­ді­ва­но. По­руш­ни­ком по­лі­тич­но­го спо­кою став лі­дер пар­тії «Укроп» Ген­на­дій Кор­бан.

Його арешт більшість оглядачів поспішили назвати продовженням конфлікту, який спалахнув ще навесні між Президентом Петром Порошенком і мільярдером Ігорем Коломойським. Правила гри в українській політиці, як бачимо, не надто змінюються.
Коли у березні в Києві Ігор Коломойський відстоював контроль над «Укрнафтою» і «Укртранснафтою», одним із найактивніших виразників дніпропетровського олігарха був саме Геннадій Корбан.

Published in Суспільство
Сторiнка 10 iз 10

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».