Інші види спорту
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Травень 21, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

За оке­аном три­ває дво­тиж­не­ва се­сія сві­то­во­го бі­ат­ло­ну — слі­дом за ка­над­ським Кен­мо­ром етап Куб­ка сві­ту при­ймає аме­ри­кан­ське міс­теч­ко Преск-Айл. Са­ме…
По­ки про­від­ні бі­ат­ло­ніс­ти пла­не­ти го­ту­ва­ли­ся до по­чат­ку двох най­від­да­ле­ні­ших ета­пів Куб­ка сві­ту — в за­оке­ан­ських Кен­мо­рі та Преск-Ай­лі, їх­ні на­ступ­ни­ки…
Ук­ра­їн­ські бі­ат­ло­ніс­ти взя­ли па­узу в успіш­них ви­сту­пах на ета­пах Куб­ка сві­ту — зма­ган­ня в іта­лій­сько­му Ан­тхоль­ці-Ан­тер­сель­ві ви­йшли не­пе­ре­кон­ли­ви­ми як в…
Ми­ну­лих ви­хід­них у Льво­ві про­від­ні лег­ко­ат­ле­ти Ук­раї­ни вша­ну­ва­ли пам’­ять Олек­сія Де­м’яню­ка. Кош­ти на про­ве­ден­ня XVII тра­ди­цій­но­го тур­ні­ру зі стриб­ків у…
У не­ді­лю, 17 січ­ня, ук­ра­їн­ські при­хиль­ни­ки бі­ат­ло­ну пе­ре­жи­ли не­ймо­вір­но силь­ні по­зи­тив­ні емо­ції — прак­тич­но вод­но­час у ні­мець­ко­му Ру­поль­дин­гу та іта­лій­сько­му…
У За­по­ріж­жі на 78-му ро­ці жит­тя по­мер зна­ме­ни­тий ук­ра­їн­ський важ­ко­ат­лет Лео­нід Жа­бо­тин­ський, по­ві­до­мив 14 січ­ня сайт За­по­різь­кої міськ­ра­ди. На ра­хун­ку…
Ша­ну­валь­ни­ки бі­ат­ло­ну, які жи­вуть у не­ве­ли­кій ні­мець­кій ко­му­ні Ру­поль­динг (на­се­лен­ня якої — менш як 7 ти­сяч лю­дей), от­ри­ма­ли у січ­ні…
Від­ра­зу двоє укра­їн­ців очо­ли­ли рей­тинг най­кра­щих бор­ців сві­ту, який що­ро­ку укла­дає «Об’­єд­на­ний світ бо­роть­би». Най­кра­щою бор­чи­нею пла­не­ти у ва­го­вій ка­те­го­рії…
На го­лов­них бі­ат­лон­них аре­нах сві­ту ни­ні ан­тракт — до 7 січ­ня, ко­ли роз­поч­неть­ся чет­вер­тий етап Куб­ка сві­ту. Тра­ди­цій­ним міс­цем йо­го…
Ук­ра­їн­ські бі­ат­ло­ніст­ки про­дов­жу­ють ті­ши­ти сво­їх при­хиль­ни­ків. На від­мі­ну від пер­шо­го ета­пу Куб­ка сві­ту у швед­сько­му Остер­сун­ді, ко­ли го­лов­ні лав­ри от­ри­ма­ла…
Уже зі стар­ту но­вий бі­ат­лон­ний се­зон під­го­ту­вав при­єм­ний сюр­приз для віт­чиз­ня­них при­хиль­ни­ків цьо­го кра­си­во­го спор­ту. Лі­дер збір­ної Ук­раї­ни Оле­на Під­груш­на…
Неперевершений зразок спортивного довголіття продемонстрував на першому етапі Кубка світу з біатлону в шведському Остерсунді норвежець Уле-Айнар Бйорндален. У віці…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».