Інші види спорту
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Недiля Квiтень 18, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Спортс­ме­нів-лег­ко­ат­ле­тів із Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, як і прог­но­зу­ва­ло­ся, від­сто­ро­ни­ли від усіх зма­гань Між­на­род­ної фе­де­ра­ції лег­кої ат­ле­ти­ки (IAAF). Рі­шен­ня Ра­ди IAAF по­в’яза­но…
Між­на­род­ний олім­пій­ський ко­мі­тет за­яв­ляє про го­тов­ність по­зба­ви­ти ме­да­лей будь-ко­го з ро­сій­ських спортс­ме­нів, ви­зна­них вин­ни­ми в за­сто­су­ван­ні до­пін­гу. МОК та­кож роз­гля­дає…
Ква­лі­фі­ка­цій­ни­ми зма­ган­ня­ми у Глаз­го стар­ту­вав чем­піо­нат сві­ту зі спор­тив­ної гім­нас­ти­ки. Ос­нов­ний етап від­бо­ру до Олім­пі­ади в Ріо-де-Жа­ней­ро став ре­корд­ним в…
Цьогорічна багатоденна велогонка «Тур де Франс» вже пішла в історію, а її переможцем став британець Крістофер Фрум. Велику частину часу…
Піс­ля не зов­сім уда­ло­го ви­сту­пу в ін­ди­ві­ду­аль­ній час­ти­ні чем­піо­на­ту сві­ту з фех­ту­ван­ня ук­ра­їн­ські майс­три на до­ріж­ках мос­ков­сько­го спор­тив­но­го ком­плек­су «Олім­пій­ський»…
У Ба­ку за­вер­ши­ли­ся Єв­ро­пей­ські іг­ри, на яких про­тя­гом 16 днів у 30 ви­дах спор­ту ро­зі­гру­ва­ли­ся 253 ком­плек­ти на­го­род. У тур­ні­рі…
Три мі­ся­ці то­му при­хиль­ни­ки го­лов­но­го ук­ра­їн­сько­го зи­мо­во­го спор­ту — бі­ат­ло­ну по­про­ща­ли­ся зі сво­їми улюб­лен­ця­ми. Аж до кін­ця лис­то­па­да, ко­ли роз­поч­неть­ся…
Українські важкоатлети відмінно виступили на чемпіонаті Європи, який проходив у Тбілісі. У загальному заліку наша збірна виявилася найкращою. Це тим…
Щонайменше півроку у царстві шахової богині Каїси першою буде українська королева — 22-річна Марія Музичук. На фініші марафону, яким нині…
У ро­сій­сько­му Хан­ти-Ман­сій­ську фі­ні­шу­вав чо­ти­ри­мі­сяч­ний се­зон у го­лов­но­му для укра­їн­ців зи­мо­во­му ви­ді спор­ту — бі­ат­ло­ні. Під час уро­чис­тої зу­стрі­чі коман­ди…
Ук­ра­їн­ська бі­ат­ло­ніст­ка Ва­ля Се­ме­рен­ко на ви­со­кій но­ті за­вер­шує один із най­кра­щих у кар’­єрі се­зо­нів. Во­на ста­ла єди­ною се­ред пе­ре­мож­ної со­чин­ської…
У фін­сько­му міс­теч­ку Кон­тіо­лах­ті на­бли­жає­ть­ся до за­вер­шен­ня чем­піо­нат сві­ту з бі­ат­ло­ну. Для збір­ної Ук­раї­ни, яка піс­ля вда­ло­го олім­пій­сько­го цик­лу ни­ні…

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».