№ 3 (24206)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Травень 25, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

19 СІЧ­НЯ — СВЯ­ТЕ БО­ГО­ЯВ­ЛЕН­НЯ. ХРЕ­ЩЕН­НЯ ГОС­ПО­ДА І СПА­СА НА­ШО­ГО ІСУ­СА ХРИС­ТА

Грець­кою мо­вою сло­во «хре­щен­ня» зву­чить як «бап­тис­ма» і озна­чає «пов­не за­ну­рен­ня». В ча­си пер­шої церк­ви об­ряд хре­щен­ня від­бу­вав­ся ви­ключ­но у сві­до­мо­му ві­ці, адже по­в’яза­ний він з осо­бис­тим ви­бо­ром лю­ди­ни.

В книзі «Діяння святих апостолів» у 8-му розділі описано випадок хрещення ефіопського вельможі-скопця: «...І, як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води. І озвався скопець: Ось вода. Що мені заважає хреститись? А Пилип відказав: Якщо віруєш із повного серця свого, то можна.

Published in Духовність
П'ятниця, 18 Сiчень 2019 15:09

Вікторія Васалатій: все буде так!

Вік­то­рія Ва­са­ла­тій. Акт­ри­са На­ціо­наль­но­го ака­де­міч­но­го дра­ма­тич­но­го те­ат­ру іме­ні І. Фран­ка. Ла­уре­ат Пре­мії «Ки­їв­ська пек­то­раль» за му­зи­ку до мю­зик­лу «Едіт Пі­аф. Жит­тя в кре­дит».
Акт­ри­са, спів­ач­ка, ком­по­зи­тор. Її піс­ні є в ре­пер­ту­арі Іри­ни Бі­лик, Ас­сії Ахат, Пав­ла Зі­бро­ва, Ал­ли Куд­лай, Ка­те­ри­ни Бу­жин­ської.
Ав­тор му­зи­ки до ви­став, ди­тя­чих та до­рос­лих мю­зик­лів («По­пе­люш­ка», «Дюй­мо­воч­ка», «Но­со­ро­ги», «Ас­соль», Marilyn Monroe. Crazy in love).

Published in Вітальня

Кожен із нас щастя розуміє по-своєму. Для одних це насамперед благополуччя і добробут родини, для інших — кар’єрне зростання, хтось його вбачає у матеріальних благах.
Голова Громадської організації «Товариство сприяння обороні України» Сергій Кошин, який цими днями святкує 60-й день народження, вважає, що одним словом щастя неможливо визначити.

Published in Особистість

17 січ­ня ви­пов­ни­ло­ся 80 ро­ків іні­ці­ато­ру ут­во­рен­ня На­ціо­наль­но­го кос­міч­но­го агент­ства Ук­раї­ни і йо­го пер­шо­му ге­не­раль­но­му ди­рек­то­ру, а ни­ні — пер­шо­му ві­це-пре­зи­ден­ту На­ціо­наль­ної ака­де­мії на­ук Ук­раї­ни, ака­де­мі­ку Во­ло­ди­ми­ру Пав­ло­ви­чу Гор­бу­лі­ну.

Володимир Горбулін народився 17 січня 1939-го у Запоріжжі. Після закінчення (в 1962-му) Дніпропетровського державного університету протягом п’ятнадцяти років працював у тому ж місті на Дніпрі в конструкторському бюро ОКБ-586, яке згодом перейменоване у КБ «Південне», де брав участь у розробленні стратегічних ракетних комплексів різних типів і космічних апаратів серії «Космос».

Published in Особистість
П'ятниця, 18 Сiчень 2019 14:54

Служити Богу і Україні

23 СІЧНЯ — 90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ФІЛАРЕТА (В МИРУ — МИХАЙЛО АНТОНОВИЧ ДЕНИСЕНКО) (1929), УКРАЇНСЬКОГО ЦЕРКОВНОГО ДІЯЧА, ПОЧЕСНОГО ПАТРІАРХА ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ

Ми­хай­ло Ан­то­но­вич Де­ни­сен­ко на­ро­див­ся 23 січ­ня 1929 ро­ку в се­лі Бла­го­дат­не (ни­ні се­ло Ам­вро­сі­їв­сько­го райо­ну До­нець­кої об­лас­ті).
Осві­ту здо­був в Оде­ській ду­хов­ній се­мі­на­рії (1946–1948) та Мос­ков­ській ду­хов­ній ака­де­мії (1948–1952), яку за­кін­чив зі сту­пе­нем кан­ди­да­та бо­го­слов­ських на­ук. У 1950 ро­ці прий­няв чер­не­чий по­стриг з ім’­ям Фі­ла­рет.

Published in Особистість

На фа­са­ді Мі­ніс­тер­ства внут­ріш­ніх до­хо­дів США зна­чить­ся, що по­дат­ки — це ці­на за ци­ві­лі­зо­ва­не су­спіль­ство. Укра­їн­ці теж хо­ті­ли б жи­ти у ци­ві­лі­зо­ва­но­му су­спіль­стві. Але не всі хо­чуть чес­но спла­чу­ва­ти по­дат­ки, аби по­бу­ду­ва­ти йо­го.

Один із німецьких поетів-романтиків писав, що свідомий громадянин має сплачувати податки з таким почуттям, ніби віддає своїй коханій подарунок.

Published in Економіка

Пол­тав­щи­на до­сьо­го­дні все ще за­ли­шає­ть­ся ледь не єди­ним ос­трів­цем по­між ре­гіо­нів Ук­раї­ни, де най­де­шев­ший про­їзд у гро­мад­сько­му транс­пор­ті. За ни­ніш­ніх скрут­них ча­сів, ко­ли бук­валь­но що­дня ці­ни впер­то по­взуть уго­ру, в об­лас­но­му цен­трі про­їзд у при­ват­них ав­то­бу­сах і мар­шрут­ках об­хо­дить­ся йо­го меш­кан­цям усь­ого в чо­ти­ри грив­ні. У тро­лей­бу­сах ще мен­ше — дві грив­ні.

Published in Регіони

З 8-го і до 31 січ­ня 2019 ро­ку ко­жен охо­чий всту­пи­ти до ви­щої шко­ли мо­же за­ре­єс­тру­ва­ти­ся на проб­не тес­ту­ван­ня за­ра­ди пе­ре­вір­ки сво­їх знань і на­бут­тя пев­них на­ви­чок пе­ред ос­нов­ним ЗНО.

Щоб пройти таке випробовування, необхідно створити особистий кабінет на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (перелік центрів та закріплених за ними областей розміщено на сайті Українського центру оцінювання якості освіти — http://testportal.gov.ua/regions/).

Published in Освіта
П'ятниця, 18 Сiчень 2019 14:23

Усім загиблим за Україну

У свій юві­лей­ний день на­ро­джен­ня за­слу­же­ний ді­яч мис­тецтв Ук­раї­ни, член НСХУ Ма­ри­на Со­чен­ко пред­ста­ви­ла но­ву ро­бо­ту — фрес­ку «Ге­ро­ям, по­лег­лим за Ук­раї­ну».
Освя­чен­ня і від­крит­тя фре­ски від­бу­ло­ся в кап­ли­ці Воз­дви­жен­ня Чес­но­го Хрес­та Гос­под­ньо­го хра­му Ми­ко­лая Чу­до­твор­ця на Ас­коль­до­вій мо­ги­лі. За­хід бла­го­сло­ви­ла Ук­ра­їн­ська гре­ко-ка­то­лиць­ка церк­ва.

Published in Пам'ять
П'ятниця, 18 Сiчень 2019 14:15

У Полтаві згаснув Вічний вогонь

Перший день 2019 року розпочався для полтавських ветеранів із неприємної звістки: Вічний вогонь, який цілодобово протягом десятиліть палав біля пам’ятника на честь загиблих військових авіаторів, згаснув.
Точніше, трепетне полум’я, до якого традиційно приходять уклонитися полтавці на державні свята та вшановуючи пам’ять військових авіаторів 13-ї гвардійської авіаційної дивізії, котрі загинули під час Другої світової війни, згасло ще 29 грудня 2018 року.

Published in Пам'ять

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».