Особистість
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Травень 18, 2021

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 18 Сiчень 2019 15:03

Сергій Кошин: щасливий, що живу, коли твориться новітня історія України...

Rate this item
(0 votes)

Кожен із нас щастя розуміє по-своєму. Для одних це насамперед благополуччя і добробут родини, для інших — кар’єрне зростання, хтось його вбачає у матеріальних благах.
Голова Громадської організації «Товариство сприяння обороні України» Сергій Кошин, який цими днями святкує 60-й день народження, вважає, що одним словом щастя неможливо визначити.

— Мені дуже до вподоби слова філософа Сенеки, який вважав щасливою людину ту, «яка має можливість приносити користь не лише собі і своїм рідним, а й тим, хто навколо, яка не живе одним днем».
Не мені судити, чи вдалося прожити всі ці роки за визначенням мудреця, але я прагнув цього. Завжди...
Люди, які знають Сергія Мефодійовича, підтверджують сказане ним. Зокрема, його колега Микола Скиба, з яким вони, як мовиться, з’їли не один пуд солі, відзначає неабияку порядність пана Кошина, інші його чесноти.
— Сергій дуже не любить, коли на його адресу звучать дифірамби, але цього разу, напередодні ювілею, не втримаюся від них, — усміхається Микола Олександрович.
І скажу, що де б він не працював, його скрізь поважали. А знаєте, чому? Тому, що у центрі уваги Сергія Мефодійовича були завжди люди. Він поважав їх не за посади, які вони обіймали, як це часто трапляється у нашому житті, а в першу чергу — за їхні людські риси, ставлення до своїх функціональних обов’язків, уміння тримати слово.
Такої ж думки дотримуються й інші колеги Сергія Мефодійовича, всі, хто його знає. Сам же він вважає себе щасливим і від того, що живе за часів, коли твориться новітня історія України, яка для нього — понад усе.
Ша­нов­ний Сер­гію Ме­фо­ді­йо­ви­чу!
У цей свят­ко­вий для Вас день ві­та­ємо з юві­ле­єм — 60-річ­чям від Дня на­ро­джен­ня!
Ви на­ро­ди­лись і ви­рос­ли в сім’ї ве­те­ра­на Дру­гої сві­то­вої вій­ни, ак­тив­но­го пар­ти­за­на Рів­нен­щи­ни, з ди­тин­ства піз­нав­ши ці­ну се­лян­ської пра­ці.
По за­кін­чен­ні Ук­ра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту ін­же­не­рів вод­но­го гос­по­дар­ства тру­до­вий шлях роз­по­ча­ли у ко­лек­тив­но­му гос­по­дар­стві — за­від­ува­чем ре­монт­ної май­стер­ні, по­тім ке­ру­ва­ли Дуб­ро­виць­кою ав­то­шко­лою, пра­цю­ва­ли по­міч­ни­ком на­род­но­го де­пу­та­та Ук­раї­ни.
Кіль­ка ра­зів по­спіль оби­ра­ли­ся де­пу­та­том Рів­нен­ської об­лас­ної ра­ди, а в груд­ні 2007-го ста­ли на­род­ним де­пу­та­том Ук­раї­ни. От­ри­мав­ши пар­ла­мент­ський ман­дат, бра­ли ак­тив­ну участь у роз­роб­ці важ­ли­вих за­ко­но­про­ек­тів, які зго­дом транс­фор­му­ва­лись у за­ко­ни Ук­раї­ни. Під час своєї де­пу­тат­ської ка­ден­ції Ви осо­бис­то спри­яли роз­в’язан­ню ба­га­тьох проб­лем жи­те­лів рід­ної Рів­нен­щи­ни.
За ак­тив­ну дер­жав­ниць­ку по­зи­цію, пат­ріо­тизм Ук­ра­їн­ська дер­жа­ва на­го­ро­ди­ла Вас ор­де­ном «За за­слу­ги» 3-го сту­пе­ня. У 2014 ро­ці обо­рон­ці цьо­го краю об­ра­ли Вас сво­їм очіль­ни­ком. Обі­йма­ючи цю по­са­ду, Ви зро­би­ли ва­го­мий вне­сок у роз­бу­до­ву Рів­нен­ської об­лас­ної ор­га­ні­за­ції ТСО Ук­раї­ни.
Ва­ша ви­со­ка пра­це­здат­ність, енер­гій­ність і сум­лін­ність у ви­ко­нан­ні ста­тут­них зав­дань То­ва­ри­ства не за­ли­ши­ли­ся не­по­мі­че­ни­ми і 2017 ро­ку Вас об­ра­ли го­ло­вою Гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «То­ва­ри­ство спри­ян­ня обо­ро­ні Ук­раї­ни».
Час, що ми­нув від­то­ді, пе­ре­кон­ли­во до­вів: це бу­ло пра­виль­не рі­шен­ня, ос­кіль­ки і за цей про­мі­жок ча­су Ви за­по­чат­ку­ва­ли у То­ва­ри­стві чи­ма­ло змін, які під­ні­ма­ють йо­го ді­яль­ність на якіс­но но­вий рі­вень.
Ба­жа­ємо Вам, Сер­гію Ме­фо­ді­йо­ви­чу, міц­но­го здо­ров’я, ак­тив­но­го дов­го­літ­тя, жит­тє­вої і твор­чої на­сна­ги, усі­ля­ких га­раз­дів Вам і Ва­шим рід­ним та близь­ким, мир­но­го не­ба над го­ло­вою!
З ро­си і во­ди Вам, Сер­гію Ме­фо­ді­йо­ви­чу!
З по­ва­гою, ко­лек­тив Все­ук­ра­їн­ської гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «То­ва­ри­ство спри­ян­ня обо­ро­ні Ук­раї­ни»

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».