№ 5 (24208)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Травень 21, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

«Зараз головний ворог реформованих ЗМІ є «Укрпошта» і її тарифна політика. І відповідні заяви і виступи медіаспільноти, наше звернення, навіть наше прохання надати підсумки передплатної кампанії для того, щоб можна було зробити аналіз, керівництво «Укрпошти» проігнорувало.
Це абсолютно антидержавна політика, політика на те, щоб знищити друковані видання. Ми чекаємо останні дні, коли мала би розрахуватись «Укрпошта» за ті гроші, які отримала від передплати», — сказав голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко.

Published in Проблема
П'ятниця, 01 Лютий 2019 19:08

Битва за "своє" тепло

Се­ли­ще Роз­со­шен­ці, що в Пол­тав­сько­му райо­ні, дав­но впри­тул на­бли­зи­ло­ся з пів­дня до об­лас­но­го цен­тру. Ре­зуль­та­том та­ких брат­ніх обі­ймів міс­та і се­ли­ща ста­ло те, що меш­кан­ці Роз­со­шен­ців від сво­їх до­мі­вок до Пол­та­ви вже дав­но діс­таю­ть­ся місь­ки­ми тро­лей­бу­са­ми. Як справж­ні міс­тя­ни.

Published in Проблема
П'ятниця, 01 Лютий 2019 18:43

Дозволено все, що не заборонено

Та­кий прин­цип поч­не ді­яти у сфе­рі ва­лют­них опе­ра­цій з 7 лю­то­го 2019 ро­ку, ко­ли на­бу­де чин­но­сті За­кон «Про ва­лю­ту і ва­лют­ні опе­ра­ції». Він за­мі­нить ін­ше пра­ви­ло, яке ді­яло чверть сто­літ­тя: до­зво­ле­но все, що пря­мо пе­ред­ба­че­но за­ко­ном, за­про­ва­дже­не Дек­ре­том Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів «Про сис­те­му ва­лют­но­го ре­гу­лю­ван­ня і ва­лют­но­го кон­тро­лю» ще 1993 ро­ку.

Published in Фінанси
П'ятниця, 01 Лютий 2019 18:31

Дорожній прорив чи латання дірок?

Уряд роз­ро­бив план дій і ви­зна­чив го­лов­ні пріо­ри­те­ти на 2019 рік. Перш за все — це еко­но­міч­не зрос­тан­ня.

Одним із них є розвиток дорожньої інфраструктури. Торік на будівництво й ремонт доріг державного значення витрачено 23,8 млрд грн, на місцеві дороги — 11,5 млрд. Правда, відремонтували на 200 км менше запланованого — 3800 км.
Це не критично. Та, з іншого боку, вдвічі більше, ніж у 2017-му. Цьогоріч буде відремонтовано 4000 км автошляхів.

Published in Економіка

За ра­ху­нок кон­троль­них за­хо­дів із де­ті­ні­за­ції від­но­син у сфе­рі за­йня­то­сті, які бу­ли впро­ва­дже­ні Дер­жав­ною фіс­каль­ною служ­бою у ве­рес­ні 2018 р., су­ма над­хо­джень до бю­дже­ту зрос­ла на по­над 1,3 млрд грн. Про це по­ві­дом­ляє прес-служ­ба ДФС України.

«ДФС продовжує посилювати контроль за «тіньовою» зайнятістю. За рахунок контрольних заходів з детінізації, які були впроваджені у вересні минулого року, сума надходжень до бюджету зросла на понад 1,3 млрд грн.

П'ятниця, 01 Лютий 2019 18:20

Безробітних поменшало

Державна служба зайнятості у 2018 році працевлаштувала 826 тисяч громадян, що на 6% більше, ніж у попередньому році.
 Про це в. о. голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Валерій Ярошенко сказав на прес-конференції в Укрінформі.
 «Станом на 28 січня на обліку у Державній службі зайнятості перебувають 340 тисяч українців. Це на 45 тисяч менше, ніж якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­­ти­ки Ук­раї­ни Ан­дрій Рева в ефі­рі те­ле­ка­на­лу 112 роз­по­вів про основ­ні прин­ци­пи сис­те­ми ви­пла­ти суб­си­дій на опла­ту жит­ло­во-кому­наль­них по­слуг у гро­шо­вій фор­мі.

За словами урядовця, відповідно до ухвалених урядом рішень з 1 січня 2019 р. розпочато виплату субсидій у безготівковій формі для тих домогосподарств, яким субсидію було призначено з 2019 р.

П'ятниця, 01 Лютий 2019 18:08

Колеги по... санкціях

30 січ­ня 2019 ро­ку у Мос­кві по­бу­вав мі­ністр за­кор­дон­них справ Іра­ну Му­хам­мад Алі Аль-Ха­кім. На­галь­ність ро­сій­сько-іран­ських кон­суль­та­цій обу­мов­лює­ть­ся за­гос­трен­ням між­на­род­них проб­лем, які є спіль­ни­ми для обох дер­жав.

Звичайно, ключовою такою проблемою є відновлення американських економічних санкцій проти Ірану. Попри політичні декларації керівництва Євросоюзу щодо намірів захищати європейські фірми від переслідувань за недотримання американських антиіранських санкцій більшість транснаціональних корпорацій з європейською пропискою штаб-квартир згорнули бізнес в Ірані.

П'ятниця, 01 Лютий 2019 18:00

Правила знищення ворогів

«Як­би я знав від­по­відь на за­пи­тан­ня про при­чи­ну смер­ті Ясі­ра Ара­фа­та, то не міг би роз­по­віс­ти про неї у цій кни­зі і на­віть на­пи­са­ти, що її знаю. По­ру­шу­ва­ти цю те­му за­бо­ро­няє вій­сь­ко­вий цен­зор Із­ра­їлю», — пи­ше Ро­нен Берг­ман.

Без вироку, але за наказом, затвердженим ізраїльським прем’єром, гинули палестинські і ліванські лідери, іранські науковці з іранської атомної програми, багато цивільних і навіть, імовірно, російський генерал.

Цьо­го­річ­ний Да­во­ський еко­но­міч­ний фо­рум від­був­ся без учас­ті аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та До­наль­да Трам­па, за­кло­по­та­но­го по­шу­ком бю­джет­но­го ком­про­мі­су з па­ла­тою пред­став­ни­ків, бри­тан­сько­го прем’єр-мі­ніс­тра Те­ре­зи Мей, яка за­йня­та ре­ані­ма­цією Уго­ди про ви­хід Ве­ли­кої Бри­та­нії з ЄС, пре­зи­ден­та Фран­ції Ем­ма­ню­еля Мак­ро­на, який на­ма­гає­ть­ся ут­ри­ма­ти вла­ду за умов три­ва­ло­го про­ти­сто­ян­ня з учас­ни­ка­ми со­ці­аль­них про­тес­тів.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».