№ 1 (24152)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Липень 02, 2022

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

Середа, 10 Сiчень 2018 15:55

Щедрий вечір

На­пе­ре­до­дні 14 січ­ня жи­те­лі Ук­раї­ни ко­ля­ду­ють, во­ро­жать (хо­ча це не схва­лює Свя­те Пись­мо) і го­ту­ють най­смач­ні­шу ку­тю. У дав­ні ча­си са­ме в цей день від­зна­чав­ся Но­вий рік уже піс­ля Різд­ва та ко­ля­док, а те­пер ми від­зна­ча­ємо йо­го як Ста­рий Но­вий рік. 14 січ­ня від­зна­ча­ють день Свя­то­го Ва­си­ля, а 13 січ­ня — свя­то Ме­ла­нії.

Published in Духовність
Середа, 10 Сiчень 2018 15:49

Святий вечір

Ве­ли­ко­му свя­ту Різд­ва Хрис­то­во­го пе­ре­дує со­ро­ка­ден­ний піст, який на­зи­ває­ть­ся Різ­двя­ний або Пи­ли­пів. На остан­ньо­му тиж­ні рев­ні ві­ру­ючі за­тя­гу­ють ту­гі­ше пас­ки: тре­ба під­го­ту­ва­ти­ся до Свят­ве­чо­ра. Цьо­го дня (6 січ­ня) ба­жа­но не їс­ти ні­чо­го до по­яви на не­бі пер­шої зір­ки, яка сим­во­лі­зує Віф­ле­єм­ську.

Published in Духовність
Середа, 10 Сiчень 2018 15:00

Навіщо народився Христос?

7 СІЧ­НЯ — РІЗД­ВО ХРИС­ТО­ВЕ

Свя­то Різд­ва Хрис­то­во­го — од­не з най­улюб­ле­ні­ших у на­ро­ді. На Різд­во прий­ня­то зби­ра­ти­ся за сто­лом у ро­дин­но­му ко­лі, хо­ди­ти один до од­но­го в гос­ті, спі­ва­ти ко­ляд­ки, да­ру­ва­ти по­да­рун­ки.
Ряс­на тра­пе­за і ве­се­ла ком­па­нія до­зво­ля­ють на час за­бу­ти всі фі­нан­со­ві труд­но­щі сьо­го­ден­ня, пе­ре­клю­чи­ти­ся на по­зи­тив у на­дії, що все в осо­бис­то­му жит­ті і в кра­їні в ці­ло­му обо­в’яз­ко­во змі­нить­ся на кра­ще.
Це та­кож час по­мір­ку­ва­ти про на­ро­джен­ня свя­то­го Немов­ля­ти, зга­да­ти іс­то­рію, опи­са­ну в Єван­ге­лії.

Published in Духовність

Остан­ні в 2017 ро­ці пе­ред­но­во­річ­ні се­сії район­них рад на Пол­тав­щи­ні, де тра­ди­цій­но за­твер­джу­ва­ли бю­дже­ти райо­нів на 2018 рік, під­нес­ли пол­тав­цям не­спо­ді­ва­ні сюр­при­зи, про які ще рік то­му жи­те­лі на­віть і не здо­га­ду­ва­ли­ся.
Пал­ке об­го­во­рен­ня по­ряд­ку ден­но­го у се­сій­них за­лах під­штовх­ну­ло ви­бор­ців до дум­ки, що по­даль­ша до­ля цих пред­став­ниць­ких ор­га­нів з ба­га­то­річ­ною біо­гра­фією, які дав­но ста­ли тра­ди­цій­ни­ми в управ­лін­ській ієрар­хії, ни­ні ви­сить бук­валь­но на во­ло­си­ні. І са­мі де­пу­та­ти рай­рад, схо­же, про це зна­ють. І на­віть уже мо­раль­но го­то­ві друж­но склас­ти ман­да­ти...

Published in Суспільство
Середа, 10 Сiчень 2018 13:57

Гральний бізнес: "ЗА" і "ПРОТИ"

В Ук­раї­ні граль­ний біз­нес за рам­ка­ми пра­во­во­го по­ля з 2009 ро­ку. Са­ме то­ді, зазна­ча­ють екс­пер­ти, кон’юнк­тур­на по­лі­тич­на хви­ля за лі­че­ні тиж­ні зни­щи­ла ці­лу га­лузь на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки. Ком­па­нії, які на­да­ва­ли граль­ні по­слу­ги, за­зна­ли ба­га­то­міль­йон­них збит­ків, ти­ся­чі лю­дей втра­ти­ли ро­бо­ту, дер­жав­ний бю­джет по­збув­ся ста­біль­но­го дже­ре­ла дохо­дів.

Published in Економіка

У Дер­жав­ній служ­бі за­йня­то­сті кіль­кість ва­кан­сій сяг­ну­ла май­же од­но­го міль­йо­на.
Про це заявив виконуючий обов’язки голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Валерій Ярошенко, інформує прес-служба ДСЗ.

Середа, 10 Сiчень 2018 13:44

Поза бортом пенсфйної реформи

ОПИНИЛИСЯ ПЕНСІОНЕРИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА КОЛИШНЬОЇ МІЛІЦІЇ, ЯКИХ 
НЕ ТОРКНУЛАСЯ ШИРОКО РОЗРЕКЛАМОВАНА УРЯДОМ ПЕНСІЙНА РЕФОРМА

Остан­ня 2017 ро­ку пар­ла­мент­ська се­сія за­кри­ла­ся, так і не ухва­лив­ши за­ко­ну, який че­ка­ли пен­сіо­не­ри-си­ло­ви­ки. Уряд мав по­да­ти за­ко­но­про­ект що­до їх­ньо­го пен­сій­но­го за­без­пе­чен­ня ще до 30 жовт­ня 2017 ро­ку. Але до­ку­мент так і не вий­шов із «надр» Мін­соц­по­лі­ти­ки, де йо­го на­чеб­то роз­роб­ля­ли.

Середа, 10 Сiчень 2018 13:39

Завдання уряду на 2018-й рік

Ка­бі­нет Мі­ніс­трів Украї­ни у 2018 р. ма­ти­ме низ­ку над­зви­чай­но важ­ли­вих зав­дань, по­кли­ка­них по­ліп­ши­ти стан еко­но­мі­ки дер­жа­ви і якість жит­тя лю­дей.
Про це Прем’­єр-мі­ністр Ук­раї­ни Во­ло­ди­мир Гройсман ска­зав на підсум­ко­вій річ­ній прес-кон­фе­рен­ції, по­ві­дом­ляє Укр­ін­форм.

Середа, 10 Сiчень 2018 13:33

Ходіння по колу

6 груд­ня Во­ло­ди­мир Пу­тін за­явив про свою участь у пре­зи­дент­ських ви­бо­рах, при­зна­че­них на 18 бе­рез­ня 2018 ро­ку, а 28 груд­ня офі­цій­но став кан­ди­да­том у пре­зи­ден­ти. Пер­со­на­ліст­ська сис­те­ма вла­ди праг­не збе­рег­ти ни­ніш­ній курс внут­ріш­ньої і зов­ніш­ньої по­лі­ти­ки — інер­цій­ний і по­збав­ле­ний сер­йоз­них пер­спек­тив роз­вит­ку. Пе­ред вла­дою сто­ять проб­ле­ми еко­но­міч­ної стаг­на­ції, зни­жен­ня до­хо­дів на­се­лен­ня, на­пру­жен­ня у від­но­си­нах із За­хо­дом. Не­ма і зро­зу­мі­лої по­зи­тив­ної ідео­ло­гії ле­гі­ти­мі­за­ції пу­тін­ської мо­де­лі.

Середа, 10 Сiчень 2018 13:19

Зберегти свободу

Бал­тій­ські кра­їни — Лит­ва, Лат­вія та Ес­то­нія — вва­жаю­ть­ся най­більш враз­ли­ви­ми з усіх чле­нів НА­ТО до на­па­ду Ро­сії. То­му по­при не­знач­ний де­мо­гра­фіч­ний та еко­но­міч­ний по­тен­ці­ал во­ни здійс­ню­ють ши­ро­кі за­хо­ди що­до зміц­нен­ня обо­рон­них мож­ли­вос­тей.

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».