Червень
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Вiвторок Травень 28, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 03 Червень 2016 10:26

Французький політичний футбол

Уже понад шість місяців провідною темою у внутрішньополітичному житті Франції є ініціатива уряду Мануеля Вальса щодо проведення реформи законодавства стосовно прав працюючих. Символічно, що соціалістичний уряд Франції переглядає досягнення також соціалістичного уряду Ліонеля Жоспена, який наприкінці 1990х років пішов на максимальні поступки працюючим.
Тоді було запроваджено 35годинний робочий тиждень. Роботодавці були зобов’язані за подвійним тарифом оплачувати наднормові години праці. Достойними тоді були й соціальні виплати по безробіттю. Однак за умов світової економічної кризи стало зрозуміло, що така соціальна економіка лише збільшує державний борг Франції.

П'ятниця, 03 Червень 2016 10:13

Консолідація турецької влади

Дня­ми у Ту­реч­чи­ні сфор­мо­ва­но но­вий склад уря­ду. Піс­ля від­став­ки прем’­єр-мі­ніс­тра Ах­ме­та Да­ву­тог­лу йо­го на­ступ­ни­ком став близь­кий до пре­зи­ден­та Ре­дже­па Ер­до­га­на по­лі­тик Бі­на­лі Йил­ди­рим. Опо­зи­ція вже зви­ну­ва­ти­ла йо­го у по­ту­ран­ні «ім­пе­ра­тор­ським ам­бі­ці­ям» пре­зи­ден­та кра­їни. Ту­рець­кі опо­зи­ціо­не­ри вва­жа­ють, що го­лов­ним зав­дан­ням но­во­го прем’­єр-мі­ніс­тра бу­де під­го­тов­ка і про­ве­ден­ня вліт­ку по­точ­но­го ро­ку або во­се­ни, за­леж­но від ста­ну справ у кра­їні, ре­фе­рен­ду­му що­до змін Кон­сти­ту­ції.

Нагадаємо, що від часів засновника світської турецької державності Ататюрка Турецька Республіка за формою правління є парламентськопрезидентською. Однак, відбувши два прем’єрських терміни та ставши президентом, Реджеп Ердоган ініціював проведення референдуму з питання зміни Конституції у напрямку до президентськопарламентської республіки.

Ти­ся­чі справж­ніх пат­ріо­тів ни­ні на схо­ді дер­жа­ви від­сто­юють не­за­леж­ність і ці­лі­сність Ук­раї­ни, пра­во жи­ти у де­мо­кра­тич­ній і онов­ле­ній кра­їні. Час­то ці­ною влас­но­го жит­тя. Муж­ність і ге­ро­їзм на­шо­го сол­да­та від­ни­ні і на­ві­ки ма­ють бу­ти за­це­мен­то­ва­ні в пам’­яті ук­ра­їн­сько­го на­ро­ду.
Од­ним із тих, хто вва­жає, що збе­ре­жен­ня по­дій остан­ніх ро­ків у пам’­яті на­ції є на­д­важ­ли­вим зав­дан­ням, є ко­лек­тив Цен­траль­но­го дру­ко­ва­но­го ор­га­ну Мі­ніс­тер­ства обо­ро­ни Ук­раї­ни «На­род­на ар­мія» на чо­лі з го­лов­ним ре­дак­то­ром пол­ков­ни­ком Ро­ма­ном Дра­па­ком.

— Я неодноразово бував у районі проведення антитерористичної операції, готував репортажі з передових позицій, спілкувався з нашими солдатами й офіцерами, дивився у їхні очі, — говорить Роман Богданович.

Published in Військо

По­дії на Схо­ді Ук­раї­ни за­свід­чи­ли: Ук­ра­їн­ська дер­жа­ва спро­мож­на бу­ду­ва­ти вій­сько, здат­не бу­ти ре­аль­ним га­ран­том її су­ве­ре­ні­те­ту і те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті. І не тіль­ки на па­пе­рі, як це бу­ло до не­дав­ньо­го ча­су, а й у ре­аль­но­му жит­ті. Щоб не бу­ти го­ло­слів­ним, апе­лю­ва­ти­му до кон­крет­них цифр, фак­тів.

Почнемо з грошей, без яких, як стверджував Наполеон, армію не побудуєш. Так ось, останнім часом — з початком антитерористичної операції — видатки Міністерства оборони суттєво зросли. Якщо, скажімо, у 2012 році вони становили 14,8 мільярда гривень, у 2013му — 15,2 мільярда, то у 2014му — 27 мільярдів, а у 2015му — 47,9 мільярда. Цього року на потреби захисників країни асигновано 55,6 мільярда.

Published in Військо

Де­ко­му­ні­за­ція в Ук­раї­ні по­де­ку­ди від­бу­ває­ть­ся до­во­лі не­прос­то. На­віть по­при те, що від­по­від­но до ухва­ле­них то­рік за­ко­нів ста­ном на сьо­го­дні цей про­цес мав би пов­ні­стю за­вер­ши­ти­ся, в дер­жа­ві ще й до­сі не пе­ре­йме­но­ва­но ба­га­то міст, се­лищ та сіл, не ка­жу­чи вже про ву­ли­ці й пло­щі в се­ре­ди­ні на­се­ле­них пунк­тів.

Почнемо з того, що декомунізація пробуксовує навіть там, де, здавалося б, із цим не мало виникнути жодних проблем — у Києві. Замість того щоб продемонструвати взірцеве виконання Закону про декомунізацію, столична влада дозволила собі, м’яко кажучи, не надто форсувати події. На жаль, у перервах між ностальгійними снами про радянське минуле чиновники вигадували тисячі причин своєї бездіяльності, поширювали міфи та просто імітували бурхливу діяльність.

Published in Суспільство
Сторiнка 10 iз 10

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».