№ 9 (24056)
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Четвер Травень 23, 2024

Шановні читачі! 15 червня 2018 року газеті "Демократична Україна"

(до жовтня 1991р. - "Радянська Україна") виповнилося 100 років!

 

П'ятниця, 27 Лютий 2015 14:24

Терапія для носа

Іс­нує дум­ка, що не­жить, яку не лі­ку­ють, три­ває сім днів, а яку лі­ку­ють— тиж­день. Жарт, зви­чай­но. На­справ­ді, як­що з не­жи­тю бо­ро­ти­ся, її мож­на пе­ре­мог­ти знач­но ра­ні­ше. У цьо­му ви мо­же­те пе­ре­свід­чи­ти­ся, ско­рис­тав­шись до­сить ефек­тив­ни­ми на­род­ни­ми за­со­ба­ми, що по­м’як­шу­ють її про­ті­кан­ня і ско­ро­чу­ють її три­ва­лість.

Наприклад, ви прийшли додому промерзнувши. Видимих ознак нежиті ще немає. Але для профілактики радимо прийняти гарячу ванну з додаванням ароматичних олій (найкраще евкаліпт, м’ята і сосна). Якщо такої можливості немає, пропарте стопи в гарячій воді, а потім накиньте на них теплу ковдру або одягніть теплі вовняні шкарпетки.
Після цього випийте зігріваючий напій, приміром червоне вино з гвоздикою, невеликою кількістю меду і щіпкою мускатного горіха. Придатним питвом буде також морський (з ромом) або гірський (з горілкою) чай.

П'ятниця, 27 Лютий 2015 14:20

Наскільки небезпечний бруцельоз?

Він ста­но­вить сер­йоз­ну за­гро­зу для здо­ров’я лю­дей, хо­ча хво­ро­ба ця вва­жає­ть­ся на­сам­пе­ред не­ду­гою тва­рин. За да­ни­ми Все­світ­ньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ров’я, по­над пів­міль­йо­на лю­дей що­річ­но хво­рі­ють на бру­це­льоз у 100 кра­їнах сві­ту. Ці­ка­во, що він час­ті­ше зу­стрі­чає­ть­ся у чо­ло­ві­ків. Чо­ло­ві­ки, які хво­рі­ють на цю не­ду­гу, най­час­ті­ше пра­цю­ють без­по­се­ред­ньо з тва­ри­на­ми або по­ряд із ни­ми (на бой­нях, фер­мах, тва­рин­ниць­ких угід­дях). А ось ді­ти хво­рі­ють на бру­це­льоз до­сить рід­ко.
Який пе­ре­біг хво­ро­би, як во­на пе­ре­дає­ть­ся і що ро­би­ти, як­що ви вже за­хво­рі­ли? На ці та ін­ші за­пи­тан­ня нам до­по­мо­же від­по­віс­ти лі­кар-ін­фек­ціо­ніст, кан­ди­дат ме­дич­них на­ук Оле­на Зу­бач.

— Бруцельоз — це інфекційне захворювання, що викликається типом бактерій під назвою Brucella. Вони можуть передаватися від тварин до людини. Існує декілька різних штамів бактерій Brucella. Деякі типи штамів виявляються у корів. Інші — у собак, свиней, овець, кіз і верблюдів. Нещодавно вчені виявили нові штами Brucella у рудої лисиці і деяких морських тварин, у тому числі у тюленів. Бруцельоз у тварин не піддається лікуванню.

Нові ліки від хвороби Альцгеймера почали випробовувати в Бостоні (США). Як заявляють його розробники, успішні тести медпрепарату змінять ситуацію з цим захворюванням кардинально.
Варто уточнити, що нових лікарських засобів від хвороби Альцгеймера у світі не з’являлося протягом останніх дванадцяти років. І запущені в Бостоні дослідження стали першими за багато років. Створений співробітниками Центру лікування захворювань і Медичного центру Бостона препарат має робочу назву «T-817MA».
Досі не існує жодних ліків, здатних вилікувати хворобу Альцгеймера. Використовувані нині п’ять препаратів тільки тимчасово сповільнюють її розвиток.

Дослідники з університету Бен-Гуріона (Ізраїль) виявили з’єднання, яке здатне зупинити процес загибелі клітин. Фахівці сподіваються на основі цього з’єднання розробити засіб для запобігання негативних наслідків у людей, які перенесли інфаркт або інсульт, пише Meddaily.
На думку науковців, похідні гуманіна — пептиду, закодованого в геномі мітохондрії, стануть ключем до створення нових ліків. На перший погляд інсульти, інфаркти та черепно-мозкові травми є абсолютно різними проблемами. Проте їх об’єднує той факт, що у всіх цих випадках відбувається загибель клітин унаслідок гіпоксії (нестачі кисню). Порушення кровопостачання уражених тканин призводить до припинення синтезу молекул АТФ (аденозинтрифосфату), що є універсальним джерелом енергії для організму.

Прий­ня­то вва­жа­ти, що рак мо­лоч­ної за­ло­зи мо­же роз­ви­ну­ти­ся тіль­ки у жі­нок, а чо­ло­ві­ки не сти­каю­ть­ся з цим за­хво­рю­ван­ням, ос­кіль­ки у них, на­чеб­то, не­має гру­дей. Од­нак фа­хів­ці за­сте­рі­га­ють: у де­яких ви­пад­ках це за­хво­рю­ван­ня мо­же за­че­пи­ти й чо­ло­ві­ків.

Дослідники пояснили, що і в чоловіків, і в жінок розвиваються з однієї і тієї ж ембріональної структури тканини молочної залози, протоки і соски. Просто у чоловіків ця частина тіла не розвинена так, як у жінок, але рак все-таки виникнути може.

П'ятниця, 27 Лютий 2015 13:25

Гастрит: лікувати обов'язково!

Про гас­трит ми чу­ємо з юних ро­ків. Ще до­не­дав­на на­зи­ва­ли його ка­та­ром шлун­ка. А прос­ті­ше ка­жу­чи, гас­трит — це за­па­лен­ня сли­зо­вої обо­лон­ки шлун­ка. Ни­ні він є най­по­ши­ре­ні­шим діа­гно­зом у прак­ти­ці гас­тро­ен­те­ро­ло­га. Але чи та­ке вже це «лег­ке» за­хво­рю­ван­ня, роз­пи­та­ємо фа­хів­ця — кан­ди­да­та ме­дич­них на­ук, до­цен­та Іри­ну Гой­даш.

— Гастрит і справді звичайне запалення шлунка, однак ставлення вимагає вельми серйозного. Чому? Гастрит, як і будьяке інше запалення, може бути гострим (тобто розвинутися швидко і раптово) або хронічним. Гострий гастрит — досить поширене захворювання, для позначення якого також використовуються терміни: простий гастрит, банальний гастрит, катаральний гастрит і катар шлунка (останнє визначення належить до застарілих).

П'ятниця, 27 Лютий 2015 13:17

Пірати автомобільних доріг

На Пол­тав­щи­ні є дві за­ста­рі­лі — вже на­віть із бо­ро­дою — проб­ле­ми, да­ти ра­ду яким ке­рів­ниц­тво ре­гіо­ну (ані ко­лиш­нє, ані ни­ніш­нє) не мо­же. По­при свої чис­лен­ні обі­цян­ки на­вес­ти лад та по­клас­ти край оче­вид­но­му без­за­кон­ню. По­за впли­вом вла­ди за­ли­шаю­ть­ся не­ле­галь­ні пунк­ти при­йо­му брух­ту та доб­ре на­ла­го­дже­на сис­те­ма не­ле­галь­но­го пе­ре­ве­зен­ня па­са­жи­рів.
Як­що «ме­та­лі­сти», так би мо­ви­ти, при­род­ним шля­хом пот­ро­ху згор­та­ють свою ак­тив­ність че­рез те, що вже знес­ли до пунк­тів при­йо­му май­же все за­лі­зяч­чя, яке мож­на бу­ло по­цу­пи­ти не ли­ше на по­верх­ні, але й під зем­лею, то з не­ле­га­ла­ми-пе­ре­віз­ни­ка­ми си­ту­ація де­да­лі на­бу­ває за­гроз­ли­вих мас­шта­бів...

Великі гроші ростуть і в тіні
Через тих, хто складає нечесну конкуренцію легальним перевізникам на Полтавщині, місцева влада нині вимушена заявити про закриття 11 автобусних станцій із 36, які є в регіоні. 2014 рік вони закінчили зі збитками, і подальше їхнє утримання стає обтяжливим для підприємства ТДВ «Полтаваавтотранс», якому вони належать.

Published in Рiзне
П'ятниця, 27 Лютий 2015 13:07

З виставки – на другий фронт!

РЕГІОНИ

19–20 лютого в Полтаві проходила традиційна виставка «Нафта. Газ. Сервіс-2015», участь у якій беруть представники найбільших вітчизняних і зарубіжних підприємств із видобутку вуглеводнів. Щорічна виставка, яка проводиться на Полтавщині вже водинадцяте, стала своєрідним підсумковим етапом діяльності компаній нафтогазового комплексу регіону. І не лише Полтавщини.
Участь у виставці взяли близько сорока компаній — як українських, так і зарубіжних, які спеціалізуються на розробці родовищ та видобутку нафти та газу, а також на виробництві обладнання для нафтогазового комплексу та його сервісного обслуговування. Постійними учасниками виставки стали і навчальні заклади, де готують висококласних спеціалістів галузі.
Перед відкриттям заходу перший заступник голови Полтавської ОГА Олег Пругло розповів журналістам, що Полтавщину невипадково обрали місцем для проведення виставки. Як відомо, в регіоні щороку видобувають 41% усього українського газу та 68% газоконденсату.

Published in Рiзне
П'ятниця, 27 Лютий 2015 12:55

Чому ми не любимо своїх героїв?

Най­пер­ше по­яс­нен­ня цьо­му ди­во­виж­но­му яви­щу: так іс­то­рич­но скла­ло­ся. Дру­ге: це — спа­док ідео­ло­гіч­но­го зом­бу­ван­ня то­та­лі­тар­но­го ре­жи­му. На­реш­ті тре­тє: укра­їн­ці — на­род по­мір­ко­ва­ний і не лю­бить різ­ких ру­хів, аби не бу­ло гір­ше.

Що з цих пояснень більш вагоме, не беруся судити. А ось те, що найславетніші лідери національно-визвольного руху у новітній історії України не були запитані часом, видається абсолютно вірним. І справді, незалежність у 1991 році впала на голови українців несподівано і безболісно. Її ніхто не виборював, сучасна Україна утворилась унаслідок розпаду імперії, але аж ніяк не через героїчну свідому боротьбу нашого народу за власну державність. Тож піднімати на прапори «неоднозначні» (за трактуванням деяких сучасних істориків, навіть українських!) постаті минулих визвольних змагань багатьма вважалося не вельми доречним.

Published in Пам'ять

ТОЧКА ЗОРУ

Наш спів­роз­мов­ник — дип­ло­мат Во­ло­ди­мир Ог­риз­ко. Був пер­шим за­ступ­ни­ком сек­ре­та­ря РНБОУ, мі­ністром закордонних справ Ук­раї­ни, Над­зви­чай­ним і Пов­но­важ­ним По­слом Ук­раї­ни, кан­ди­дат іс­то­рич­них на­ук.

— Володимире Станіславовичу, рік тому ми абсолютно не могли передбачити подібного ходу подій на Сході України. Там розгорілася справжня війна. Нині говорять про кілька варіантів виходу з кризи: суто силовий, суто дипломатичний або об’єднаний: дипломатично-силовий. Яким шляхом треба рухатися?
— Чи передбачали такий хід подій? Якщо говорити про владу, то не передбачала. А якщо говорити про конкретних фахівців, то передбачали давно. На превеликий жаль, у нашій владі завжди (і досі) є багато людей, яким нецікаво знати думки експертів через різні обставини — особистісні, бізнесові чи будь-які інші.
Ще в 2008 році я попереджав деяких політичних керівників держави, що з Росією нам доведеться дуже погано. Тоді дехто назвав мене русофобом і відправив у відставку. Так, мабуть, зручніше було тим людям, які в той час керували країною, тому що їм потрібно було домовлятися про газ, а не думати про безпеку нашої держави. Втім, крім мене, про загрози говорили немало чиновників найвищого чи високого рівня, але до цієї думки не дуже хотіли дослухатися.

Published in Рiзне

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».